Quyết định 1307/QĐ-TTg 2017 Dự án Xây dựng hệ thống cảnh báo môi trường biển miền Trung

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1307/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2017

 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG BIỂN 04 TỈNH MIỀN TRUNG
--------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự c môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế;
Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 36/TTr-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2017 đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường 04 tỉnh miền Trung; ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5117/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2017), Bộ Tài chính (Công văn số 6956/BTC-ĐT ngày 26 tháng 5 năm 2017),
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống quan trc và cảnh báo môi trường bin 04 tnh min Trung do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế quản lý, với các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Mục tiêu đầu tư:
Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát và cảnh báo ô nhiễm môi trường biển tại 04 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đảm bảo hiện đại, đồng bộ nhằm cung cấp thông tin, số liệu, tư liệu về hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường biển miền Trung (không khí xung quanh, nước biển và trầm tích); cảnh báo kịp thời khi chất lượng môi trường biển miền Trung có dấu hiệu bị ô nhiễm.
2. Quy mô đầu tư:
- Đầu tư tăng cường năng lực thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; đầu tư phương tiện chuyên dụng phục vụ quan trắc môi trường cho các Trung tâm quan trắc môi trường tại 04 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Trung tâm Quan trắc môi trường (thuộc Tổng cục Môi trường).
- Thiết kế và thực hiện Chương trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường biển tại 04 tỉnh trong vòng 02 năm.
- Xây dựng hệ thống các trạm quan trắc môi trường biển 04 tỉnh gồm: trạm quan trắc nước biển tự động, liên tục và trạm quan trắc không khí tự động, liên tục.
- Xây dựng hệ thống giám sát môi trường biển 04 tỉnh thông qua hệ thống quan trắc bằng công nghệ viễn thám.
3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 320 tỷ đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng).
4. Nguồn vốn đầu tư:
- Nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh: 200 tỷ đồng, giao trực tiếp cho 4 tỉnh quản lý, thực hiện 04 hợp phần của dự án.
- Vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 giao Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý: 120 tỷ đồng. Bộ chịu trách nhiệm cân đối, bố trí vốn để thực hiện Hợp phần 5 của dự án, bảo đảm tiến độ, hiệu quả.
5. Địa điểm thực hiện dự án:
Dự án thực hiện tại 04 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
6. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017 - 2019.
7. Phân chia dự án thành phần:
Dự án được chia thành 05 Hợp phần, cụ thể như sau:
a) Hợp phần 1: Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại tỉnh Hà Tĩnh.
- Cơ quan quản lý Hợp phần: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
- Quy mô dự kiến:
+ Đầu tư tăng cường năng lực thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; đầu tư phương tiện chuyên dụng phục vụ quan trắc môi trường cho Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Hà Tĩnh.
+ Xây dựng trạm quan trắc và cảnh báo môi trường Khu Kinh tế Vũng Áng và vùng phụ cận (liền kề khuôn viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đồng ý cấp đất): Lắp đặt 01 trạm quan trắc môi trường tự động quan trắc môi trường nước biển và 01 trạm quan trắc môi trường không khí xung quanh.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 70 tỷ đồng.
b) Hợp phần 2: Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biến tại tỉnh Quảng Bình.
- Cơ quan quản lý Hợp phần: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
- Quy mô dự kiến: Đầu tư tăng cường năng lực thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; đầu tư phương tiện chuyển dụng phục vụ quan trắc môi trường cho Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Quảng Bình.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 50 tỷ đồng.
c) Hợp phần 3: Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại tỉnh Quảng Trị.
- Cơ quan quản lý Hợp phần: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.
- Quy mô dự kiến: Đầu tư tăng cường năng lực thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; đầu tư phương tiện chuyên dụng phục vụ quan trắc môi trường cho Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Quảng Trị.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 40 tỷ đồng.
d) Hợp phần 4: Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Cơ quan quản lý Hợp phần: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Quy mô dự kiến: Đầu tư tăng cường năng lực thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; đầu tư phương tiện chuyên dụng phục vụ quan trắc môi trường cho Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 40 tỷ đồng.
đ) Hợp phần 5: Giám sát, cảnh báo môi trường tại ven biển 04 tỉnh miền Trung thông qua hệ thống trạm quan trắc tự động, công nghệ viễn thám và kết hợp chương trình quan trắc định kỳ.
- Cơ quan quản lý Hợp phần: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Chủ đầu tư Hợp phần: Tổng cục Môi trường
- Quy mô dự kiến:
+ Xây dựng hệ thống các trạm quan trắc môi trường biển gồm: trạm quan trắc nước biển tự động, liên tục và trạm quan trắc không khí tự động, liên tục trên địa bàn 04 tỉnh.
+ Xây dựng hệ thống giám sát môi trường biển 04 tỉnh thông qua hệ thống quan trắc bằng công nghệ viễn thám tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
+ Tăng cường năng lực trang thiết bị phân tích các chỉ tiêu cơ bản và đặc thù các thành phần trong môi trường không khí và nước; đầu tư lắp đặt hệ thống trang thiết bị kiểm soát đo lường (kiểm định, hiệu chuẩn), các thiết bị quan trắc môi trường (trạm quan trắc tự động, thiết bị hiện trường, thiết bị phòng thí nghiệm) tại Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường).
+ Thiết kế và thực hiện Chương trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường biển tại 04 tỉnh trong vòng 02 năm.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 120 tỷ đồng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các địa phương tham gia dự án tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thành và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, thực hiện trình tự, thủ tục quyết định đầu tư dự án theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án và các hợp phần thực hiện tại 04 tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm phê duyệt quyết định đầu tư các hợp phần của dự án; triển khai thực hiện các hợp phần theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan, bảo đảm mục tiêu đầu tư, chất lượng, hiệu quả và tiến độ của dự án.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế sử dụng và phân cấp quản lý nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh để làm cơ sở tổ chức thực hiện các hợp phần của dự án.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, CN, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (3), HĐC.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 
 
 

thuộc tính Quyết định 1307/QĐ-TTg

Quyết định 1307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1307/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:03/09/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung

Ngày 03/09/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1307/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, nhằm cung cấp thông tin, số liệu, tư liệu về hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường biển miền Trung; cảnh báo kịp thời khi chất lượng môi trường biển miền Trung có dấu hiệu bị ô nhiễm.
Quy mô của dự án bao gồm: Đầu tư tăng cường năng lực thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; đầu tư phương tiện chuyên dụng phục vụ quan trắc môi trường cho các Trung tâm quan trắc môi trường tại 04 tỉnh; Thiết kế và thực hiện Chương trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường biển tại 04 tỉnh trong vòng 02 năm; Xây dựng hệ thống các trạm quan trắc môi trường biển 04 tỉnh; Xây dựng hệ thống giám sát môi trường biển 04 tỉnh thông qua hệ thống quan trắc bằng công nghệ viễn thám.
Với tổng mức đầu tư dự kiến 320 tỷ đồng, Dự án được chia thành 05 Hợp phần, trong đó có 04 Hợp phần là tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại 04 tỉnh; Hợp phần còn lại là giám sát, cảnh báo môi trường tại ven biển 04 tỉnh thông qua hệ thống trạm quan trắc tự động, công nghệ viễn thám và kết hợp chương trình quan trắc định kỳ.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1307/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi