Quyết định 124/QĐ-UBDT 2019 Bảo vệ phát triển dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 124/QĐ-UBDT

Quyết định 124/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc"
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:124/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Y Thông
Ngày ban hành:14/03/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ủy ban Dân tộc tiến hành khảo sát thực tế tại 03 khu vực

Ngày 14/03/2019, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 124/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc".

Theo đó, vào Quý II/2019, Ủy ban sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại 03 khu vực sau:

- Tại Nghệ An: Đánh giá thực trạng chất lượng dân số của dân tộc Ơ Đu thông qua phiếu điều tra đối với cá nhân, các tổ chức thuộc cấp xã, huyện, tỉnh;

- Tại Kon Tum: Đánh giá thực trạng chất lượng dân số của dân tộc Brâu, Rơ Măm thông qua phiếu điều tra đối với các cá nhân, tổ chức thuộc cấp xã, huyện;

- Tại Sơn La, Lào Cai: Đánh giá thực trạng chất lượng dân số của dân tộc Brâu, Rơ Măm thông qua phiếu điều tra đối với các cá nhân, tổ chức thuộc cấp xã, huyện;

Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/03/2019.

Xem chi tiết Quyết định 124/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

Số: 124/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ DƯỚI 10 NGHÌN NGƯỜI THEO HƯỚNG BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN ĐỒNG ĐỀU, BÌNH ĐNG GIỮA CÁC DÂN TỘC”

--------------------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của y ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân strong tình hình mới;

Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBDT ngày 23/01/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2019;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Địa phương I,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đề án “Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc” (Kế hoạch kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT
,CNUB (để b/c);
- Cổng TTĐT của UBDT;

- Lưu: VT, ĐPI (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ DƯỚI 10 NGHÌN NGƯỜI THEO HƯỚNG BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN ĐỒNG ĐỀU, BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC
(Kèm theo Quyết định số: 124/UBDT-ĐPI ngày 14/3/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-UBDT ngày 25/01/2019 về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban năm 2019, Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch Đề án Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu sdưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện xây dựng Đề án Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc, đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra.

2. Triển khai các hoạt động đánh giá, phân tích thực trạng chất lượng dân số các dân tộc thiểu số rất ít người, trên cơ sở đó đề xuất nhiệm vụ giải pháp nhằm Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc.

3. Đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ xây dựng Đán trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 8/2019.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Xây dựng Đ cương

- Soạn thảo Đề cương chi tiết;

- Tổ chức hội thảo xin ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập về dự thảo Đcương chi tiết; địa điểm: Tại Hà Nội; Thành phần: Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập; Thời gian: Tháng 3/2019;

- Trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt Đcương chi tiết.

2. Điều tra khảo sát

- Xây dựng mẫu phiếu điều tra;

- Tổ chức hội thảo xin ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập về mẫu phiếu điều tra đánh giá thực trạng chất lượng dân số của các dân tộc rất ít người; Địa điểm: Tại Hà Nội; Thành phần: Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập;

- Hoàn thiện phiếu điều tra;

Thời gian: Tháng 3 - 4/2019;

3. Khảo sát thực tế tại địa phương

3.1. Tại Nghệ An

- Đánh giá thực trạng chất lượng dân scủa dân tộc Ơ Đu thông qua phiếu điều tra đối với cá nhân, các tổ chức thuộc cấp xã, huyện, tỉnh;

- Tổ chức hội thảo xin ý kiến của địa phương về giải pháp để nâng cao chất lượng dân số các dân tộc rất ít người; Địa điểm: Nghệ An; Thành phần: Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh, Chi cục dân số - KHHGĐ cấp tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục & Đào tạo; Trung tâm dân số - KHHGĐ cấp huyện, một số phòng ban chuyên môn có liên quan của huyện, đại diện lãnh đạo xã, các đoàn thể xã...

Thời gian: Quý II/2019

3.2. Tại Kon Tum

- Đánh giá thực trạng chất lượng dân số của dân tộc Brâu, Rơ Măm thông qua phiếu điều tra đối với cá nhân, các tổ chức thuộc cấp xã, huyện, tỉnh;

- Tổ chức hội thảo xin ý kiến của địa phương về giải pháp để nâng cao chất lượng dân số các dân tộc rất ít người; Địa điểm: Nghệ An hoặc Hà Tĩnh; Thành phần: Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh, Chi cục dân số - KHHGĐ cấp tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục & Đào tạo; Trung tâm dân số - KHHGĐ cấp huyện, một số phòng ban chuyên môn có liên quan của huyện, đại diện lãnh đạo xã, các đoàn thể xã...

Thời gian: Quý II/2019

3.3. Tại Sơn La, Lào Cai

- Đánh giá thực trạng chất lượng dân scủa dân tộc Brâu, Rơ Măm thông qua phiếu điều tra đối với cá nhân, các tổ chức thuộc cấp xã, huyện, tỉnh;

- Tổ chức hội thảo xin ý kiến của địa phương về giải pháp để nâng cao chất lượng dân số các dân tộc rất ít người; Địa điểm: Nghệ An hoặc Hà Tĩnh; Thành phần: Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh, Chi cục dân số - KHHGĐ cấp tnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục & Đào tạo; Trung tâm dân số - KHHGĐ cấp huyện, một số phòng ban chuyên môn có liên quan của huyện, đại diện lãnh đạo xã, Hội phụ nữ...Thời gian: Quý II/2019

4. Hội thảo xin ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Bộ ngành và một số Vụ, đơn vị, chuyên gia tư vấn độc lập

- Tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Đề án;

- Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của Đề án;

- Xin ý kiến các Bộ ngành về dự thảo Đán (bằng văn bản);

Thời gian thực hiện: Quý II/2019

5. Họp thẩm định Đề án

Thành phần: Lãnh đạo Ủy ban, Văn phòng Ủy ban, Vụ Địa phương I, Vụ Kế hoạch Tài chính và một số Vụ, đơn vị có liên quan;

Địa điểm: Tại Hà Nội;

Nội dung: Chỉnh lý hoàn thiện Đề án trình Bộ trưởng Chủ nhiệm ký phê duyệt trình Thủ tướng Chính phủ;

Thời gian: Quý III/2019

III. TIẾN ĐTHỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả

1

Xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết triển khai các hoạt động của Đề án trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt

Tháng 3/2019

Vụ Địa phương I

 

Kế hoạch được phê duyệt

2

Họp BST, TBT góp ý Đcương chi tiết

Tháng 3/2019

Vụ Địa phương I

Thành viên BST, TBT

Đề cương chi tiết

3

Xây dựng mẫu phiếu điều tra khảo sát, xin ý kiến thành viên BST, TBT về mẫu phiếu điều tra khảo sát tại địa phương

Tháng 3/2019

Vụ Địa phương I

Thành viên BST, TBT

Phiếu điều tra;

4

Khảo sát thực tế tại địa phương

Tháng 4, 5/2019

Vụ Địa phương I

Thành viên BST, TBT

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra

5

Bổ sung số liệu, hoàn thiện Đề án chi tiết

Tháng 5/2019

Vụ Địa phương I

 

Dự thảo Đề án chi tiết

6

- Tổ chức hội thảo xin ý kiến của đại diện các Bộ ngành về dự thảo Đề án;

- Xin ý kiến góp ý của Bộ ngành bằng văn bản về dự thảo Đề án

Tháng 6/2019

Vụ Địa phương I

Thành viên BST, TBT

- Biên bản hội thảo

- Đề án được chỉnh sa

7

Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của Đề án

Tháng 6/2019

Vụ Địa phương I

 

- Báo cáo góp ý Đề án

- Đề án được chỉnh sửa

8

Chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Đề án

Tháng 6/2019

Vụ Địa phương I

 

- Để án được chỉnh sửa, hoàn thiện;

- Các văn bản có liên quan

9

Tổ chức họp thẩm định Đề án

Tháng 8/2019

Vụ Địa phương I

Theo giấy mời

Đ án được chỉnh sửa, hoàn thiện

10

Trình BT, CN phê duyệt Đề án trình TTg.

Tháng 8/2019

Vụ Địa phương I

 

Tờ trình, Đề án

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Năm 2019

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí: 358.435.000đ (Ba trăm năm mươi tám triệu, bn trăm ba mươi lăm nghìn đng)

2. Nguồn kinh phí: Kinh phí chi thường xuyên được giao tại Quyết định số 793/QĐ-UBDT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và nguồn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 của Ủy ban Dân tộc và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

3. Vận dụng các văn bản sau để lập dự toán và chi các nội dung hoạt động trong Kế hoạch:

- Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

- Thông tư số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 12/07/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

- Thông tư số 55//2015/TTLT- BTC- BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

- Thông tư liên tịch số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vng giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

VI. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Địa phương I chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ, ngành liên quan, các địa phương và các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc xây dựng chương trình, nội dung, dự toán kinh phí chi tiết triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Vụ Kế hoạch-Tài chính phối hợp với Vụ Địa phương I, một số Vụ có liên quan thẩm định dự toán kinh phí để triển khai thực hiện theo nội dung và tiến độ thời gian Kế hoạch được phê duyệt.

3. Văn phòng Ủy ban đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ cho các hoạt động trong Kế hoạch đạt hiệu quả; hướng dẫn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi