Quyết định 1019/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1019/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1019/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1019/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành:24/03/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------------
Số: 1019/QĐ-BGDĐT
                            
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 24   tháng 3   năm 2014

 
 
QUYẾT ÐỊNH
Ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
---------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO
 
 
Căn cứ Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NÐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Ðào tạo;
Căn cứ Quyết định số 251/QÐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ÐỊNH:
 
 
Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ðiều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Ðào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học; Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Hội đồng PHPBGDPLTW (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 
(đã ký)


Phạm Mạnh Hùng

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----------
                          
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 
 
KẾ HOẠCH
của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1019 /QÐ-BGDÐT ngày 24 tháng 3 năm 2014
 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo)
 
Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 251/QÐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Hiến pháp) với các nội dung sau đây:
I. MỤC ÐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh; rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp;
b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;
c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp trong ngành giáo dục.
2. Yêu cầu
a) Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp quán triệt theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bám sát các quy định tại Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm theo Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp ban hành kèm theo Quyết định số 251/QÐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;
b) Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp cần phối hợp chặt chẽ và lồng ghép với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2014, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
c) Bảo đảm sự phối hợp giữa các đơn vị, các sở giáo dục và đào tạo và nhà trường; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục các cấp, cơ sở giáo dục trong việc triển khai thi hành Hiến pháp.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP
1. Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp 
a) Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung cơ bản, ý nghĩa của Hiến pháp và quán triệt việc tổ chức thực hiện các quy định của Hiến pháp tới cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức, người lao động trong Ngành giáo dục;
b) Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp trên website Bộ, các báo, tạp chí của ngành bằng các hình thức phù hợp: đăng tải toàn văn Hiến pháp và các tài liệu giới thiệu về Hiến pháp, mở các chuyên trang, chuyên mục về triển khai thi hành Hiến pháp.
2. Tổ chức rà soát lại các nội dung về Hiến pháp trong sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật
a) Tổ chức rà soát các nội dung về Hiến pháp trong sách giáo khoa phổ thông để xác định những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên soạn lại cho phù hợp với nội dung của Hiến pháp; xây dựng kế hoạch và kịp thời tổ chức thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên soạn lại sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy về Hiến pháp phù hợp với các cấp học phổ thông;
b) Tổ chức rà soát các nội dung về Hiến pháp trong giáo trình Hiến pháp của các trường đào tạo chuyên ngành luật, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật; xây dựng kế hoạch và kịp thời tổ chức thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp phù hợp với các trình độ đào tạo (đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp).
3. Tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp
a) Tổ chức rà soát toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp theo phạm vi thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
b) Rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về quyền con người gửi Bộ Tư pháp tổng hợp;
c) Chủ trì rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục;
d) Lập và công bố danh mục các quy định, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, văn bản liên tịch do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có nội dung trái với các quy định của Hiến pháp theo phạm vi, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Vụ Pháp chế
a) Chủ trì tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung cơ bản, ý nghĩa của Hiến pháp tới cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Bộ;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp;
c) Làm đầu mối giúp Bộ trưởng đôn đốc các đơn vị, cơ quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; báo cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp theo quy định.
2. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
a) Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp.
b) Các vụ: Giáo dục tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục Chuyên nghiệp, Giáo dục Đại học xây dựng kế hoạch và tổ chức, hướng dẫn thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu giảng dạy về Hiến pháp phù hợp với các cấp học, trình độ đào tạo.
3. Các sở giáo dục và đào tạo
a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp tới cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người học với các hình thức phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả để nâng cao hiểu biết, tạo sự đồng thuận trong việc nhận thức và thực hiện các quy định của Hiến pháp;
b) Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của ngành giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó trọng tâm công tác là việc triển khai thi hành Hiến pháp.
4. Các cơ sở giáo dục đại học; trường trung cấp chuyên nghiệp
a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp tới cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người học với các hình thức phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả để nâng cao hiểu biết, tạo sự đồng thuận trong việc nhận thức và thực hiện các quy định của Hiến pháp;
b) Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên soạn lại giáo trình, tài liệu giảng dạy về Hiến pháp phù hợp với trình độ đào tạo. Đối với các trường đào tạo chuyên ngành luật cần khẩn trương rà soát lại các nội dung trong giáo trình Hiến pháp, giáo trình môn luật và các giáo trình, tài liệu liên quan đến Hiến pháp, đảm bảo việc biên soạn, xuất bản mới giáo trình, tài liệu giảng dạy về Hiến pháp được triển khai khẩn trương, kịp thời;
c) Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của ngành giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó trọng tâm công tác là việc triển khai thi hành Hiến pháp.
5. Các báo, tạp chí trong ngành
Tổ chức các hoạt động thông tin về Hiến pháp phù hợp với phạm vi, đối tượng, mục đích phổ biến; mở các chuyên mục giới thiệu về nội dung Hiến pháp, đăng tải các tài liệu giới thiệu về Hiến pháp.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp tới cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người học với các hình thức phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả để nâng cao hiểu biết, tạo sự đồng thuận trong việc nhận thức và thực hiện các quy định của Hiến pháp; vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người học tìm hiểu và nâng cao hiểu biết về nội dung của Hiến pháp thông qua việc tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" do Bộ Tư pháp chủ trì phát động vào Quý III/2014.
2. Các cơ quan, đơn vị nêu tại mục III của Kế hoạch này tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp ở cơ quan, đơn vị mình; báo cáo tình hình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 25/9 để tổng hợp, gửi Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội.
3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ được thực hiện theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.
4. Đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức đoàn thể trong ngành giáo dục phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch này.
5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. Đối với các nhiệm vụ Bộ Giáo dục và Đào tạo được Chính phủ phân công thực hiện, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp dự toán, trình Lãnh đạo Bộ ký gửi Bộ Tài chính đề nghị bổ sung kinh phí, bảo đảm triển khai Kế hoạch đúng tiến độ, hiệu quả. Các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp có trách nhiệm dự toán và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách để tổ chức thực hiện Kế hoạch; trường hợp kinh phí không đủ để thực hiện nhiệm vụ được phân công, đơn vị có trách nhiệm lập dự toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.
 

  
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Phạm Mạnh Hùng

Phụ lục
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP
NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1019 /QÐ-BGDÐT ngày 24 tháng 3 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo)
 

TT
Nội dung công việc
Đơn vị
chủ trì/đầu mối
Cơ quan,
đơn vị phối hợp
Thời gian
hoàn thành
I
Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp
 
 
 
1
Tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Bộ.
Vụ Pháp chế
Văn phòng Bộ
Tháng 5/2014
 
2
Giới thiệu, phổ biến nội dung của Hiến pháp trên Website Bộ, báo và tạp chí của ngành
Văn phòng Bộ, Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục
Vụ Pháp chế
Năm 2014 và các năm tiếp theo
 
II
Tổ chức rà soát lại các nội dung về Hiến pháp trong sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật
 
 
 
1
Tổ chức rà soát các nội dung về Hiến pháp trong sách giáo khoa; xây dựng kế hoạch và kịp thời tổ chức thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên soạn lại sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy về Hiến pháp phù hợp với các cấp học phổ thông
Vụ Giáo dục Trung học
Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị liên quan
Năm 2014 và các năm tiếp theo
 
2
Tổ chức, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp rà soát các nội dung về Hiến pháp trong giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật; xây dựng kế hoạch và kịp thời tổ chức thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp phù hợp với các trình độ đào tạo (đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp)
Vụ Giáo dục đại học, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp
Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị liên quan.
Năm 2014 và các năm tiếp theo
 
3
Tổ chức kiểm tra việc nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung cập nhật lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu giảng dạy về Hiến pháp tại một số địa phương, cơ sở giáo dục đại học
Vụ Pháp chế
Vụ GDĐH, Vụ GDCN, Vụ GDTrH và một số đơn vị của Bộ Tư pháp
Năm 2014, 2015
 
III
Tổ chức rà soát hệ thống VBQPPL về giáo dục
 
 
 
1
Tổ chức rà soát toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp
Vụ Pháp chế
Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ
 
Năm 2014, 2015
2
Rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành các quy định của Hiến pháp về quyền con người
Vụ Pháp chế
Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ
 
Tháng 3/2014
3
Rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Vụ Pháp chế
Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ
 
Tháng 6/2014
4
Lập và công bố danh mục các quy định, văn bản về giáo dục có nội dung trái với các quy định của Hiến pháp (nếu có) theo phạm vi, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP
Vụ Pháp chế
Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ
 
Tháng 6/2014
5
Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục
Vụ Pháp chế
Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ; các sở GDĐT; các cơ sở giáo dục
2016-2020

 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi