Chỉ thị 19/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 19/2006/CT-TTg NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2006

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI

VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 với mục tiêu quan trọng là đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, Chính phủ đã trình Quốc hội quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, tiếp tục đổi mới trên tất cả các mặt, từ tư duy chỉ đạo cải cách kinh tế đến nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế; trước mắt cần tập trung, triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 với những yêu cầu và nội dung chủ yếu sau:

A. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch năm 2007

I. Mục tiêu và nhiệm vụ

Năm 2007 là năm thứ 2 triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, là năm có tầm quan trọng, tiếp tục tạo đà cho việc hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và hội nhập kinh tế quốc tế đạt hiệu quả cao.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, các cơ quan trung ương và địa phương tập trung thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Phấn đấu đạt nhịp độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trên 8%. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp; phấn đấu đạt giá trị gia tăng của ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng trên 3,2% (giá trị sản xuất tăng trên 4,3%), giá trị gia tăng của ngành công nghiệp xây dựng tăng trên 10% (giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 15%); kinh ngạch xuất nhập khẩu tăng trên 16%;  tạo điều kiện để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững trong năm 2007 và tiếp tục tăng trưởng nhanh trong những năm tiếp theo.

Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để giảm chi phí và nâng cao chất lượng hoạt động của các ngành dịch vụ. Nâng cao chất lượng hoạt động thương mại trong nước, đặc biệt chú trọng phát triển mạng lưới phân phối trong điều kiện hội nhập. Chấn chỉnh, tổ chức lại thị trường bất động sản.

Gắn việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí với việc chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư và xây dựng. Tổ chức lại các Ban quản lý dự án; từng bước chấm dứt tình trạng khép kín trong đầu tư và xây dựng; tăng cường công tác giám sát, thanh tra nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham ô, lãng phí, bảo đảm chất lượng của công trình. Tạo điều kiện để nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững, đồng thời đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2006.

2. Thực hiện xã hội hoá các lĩnh vực xã hội, tạo điều kiện khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực này.

Đổi mới quản lý nhà nước, mở rộng quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục thể thao; tạo chuyển biến rõ nét về phát triển giáo dục và đào tạo; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược toàn diện về tăng trưởng, xoá đói, giảm nghèo và Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Thực hiện các chính sách để đẩy mạnh tạo việc làm mới, phát triển hệ thống dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với cơ cấu hợp lý.

Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, đặc biệt là tình trạng tội phạm, ma túy, tai nạn giao thông; kiểm soát tốc độ tăng dân số.

3. Giảm ô nhiễm môi trường, khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường, giải quyết cơ bản tình trạng suy thoái môi trường ở khu vực các nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư đông đúc; cải tạo và xử lý môi trường trên các sông, hồ, ao, kênh, mương đang bị ô nhiễm nặng.

Tăng cường khả năng dự báo những biến động bất lợi của tự nhiên, thời tiết. Nâng cao năng lực phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, sự biến động khí hậu bất lợi đối với môi trường; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Sử dụng hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, môi trường ở các lưu vực sông, bảo đảm giữ cân bằng sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và giữ gìn đa dạng sinh học. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức về môi trường; coi gìn giữ và bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội.

4. Đẩy mạnh cải cách và hoàn thiện thể chế hành chính, nâng cao đạo đức và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp phòng và chống tham nhũng, lãng phí; củng cố lòng tin của nhân dân, doanh nghiệp đối với bộ máy quản lý nhà nước.

5. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập dân tộc, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, vùng biên giới, hải đảo; tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

II. Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2007

Các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước tổ chức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan, trong đó chú ý một số nội dung sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2007 phải được xây dựng đúng chính sách, chế độ theo hướng tích cực, bảo đảm khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, thực hiện các cam kết quốc tế về thuế; đồng thời có các giải pháp hiệu quả, hợp lý trong việc tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trốn lậu thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hạn chế nợ đọng thuế.

Dự toán thu ngân sách nhà nước xây dựng với mức động viên phấn đấu đạt trên 22% GDP, trong đó thu thuế và phí trên 21%. Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) tăng bình quân tối thiểu 14 - 16% so với đánh giá ước thực hiện năm 2006.

2. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2007 được xây dựng căn cứ vào các tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách nhà nước năm 2007 do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Khi xây dựng dự toán và bố trí ngân sách năm 2007, cần chú ý các nội dung sau:

a) Năm 2007, tập trung bố trí chi đầu tư phát triển cho các Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, trong đó ưu tiên cho các vùng miền núi, Tây nguyên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn; chú trọng bố trí vốn đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, phát triển nguồn năng lượng, phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn; tiếp tục ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, v.v...

Các Bộ, ngành, địa phương phải bố trí trong dự toán chi đầu tư phát triển năm 2007 để: bảo đảm đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA; bảo đảm vốn cho các công trình, dự án chuyển tiếp (đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách, các dự án, công trình xây dựng cơ bản dở dang sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm); bảo đảm vốn cho công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư; thanh toán khoản nợ khối lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành của các công trình; hoàn trả ngân sách nhà nước các khoản đã ứng trước. Phần còn lại bố trí cho các dự án, công trình mới, quan trọng, trong đó ưu tiên vốn các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, thuỷ lợi, phát triển giao thông nông thôn, hạ tầng các khu phân lũ, chậm lũ, hạ tầng du lịch, hạ tầng các làng nghề, hạ tầng thương mại, hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, v.v... 

Thực hiện tiêu chí bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và các khoản bổ sung có mục tiêu khác theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Căn cứ định mức phân bổ ngân sách nhà nước năm 2007, xây dựng dự toán chi phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, văn hoá, y tế, môi trường, khoa học - công nghệ, xã hội, bảo đảm cho các hoạt động quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính nhà nước, hoạt động của Đảng, các đoàn thể; bảo đảm bố trí chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2007 (bao gồm cả chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và chi cải cách tiền lương) đạt 20% tổng chi ngân sách nhà nước; lĩnh vực văn hoá thông tin đạt trên 1,5%; lĩnh vực khoa học và công nghệ đạt 2%; hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường trên 1%. 

Trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2007, các Bộ, ngành, địa phương phải gắn với việc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với tất cả các cơ quan nhà nước; đối với các đơn vị sự nghiệp công lập phải gắn với việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Về dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135 (giai đoạn II), dự án trồng mới 5 triệu ha rừng: căn cứ danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 đã được xác định, các Bộ, cơ quan quản lý Chương trình khẩn trương phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để hoàn thiện báo cáo đánh giá tổng kết giai đoạn 2001 - 2005, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách của các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và dự toán cho năm 2007 của các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135 (giai đoạn II), dự án trồng mới 5 triệu ha rừng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 báo cáo Chính phủ, để trình Quốc hội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

d) Tiếp tục bố trí ngân sách và huy động các nguồn tài chính khác theo quy định để thực hiện cải cách tiền lương theo Đề án cải cách chế độ tiền lương.

Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các địa phương, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chủ động thực hiện đầy đủ, đúng quy định các biện pháp tạo nguồn cải cách tiền lương theo hướng: dành một phần nguồn thu được để lại năm 2007 theo chế độ hiện hành để thực hiện; tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên năm 2007 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương); thực hiện chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết (nếu có) sang năm 2007 để tiếp tục thực hiện; ngân sách địa phương sử dụng tối thiểu 50% tăng thu hàng năm, đồng thời sử dụng nguồn tăng thu các năm trước chưa sử dụng hết chuyển sang (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2007. Sau khi đã sử dụng các nguồn trên mà còn thiếu, ngân sách trung ương hỗ trợ cho các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương, bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

đ) Đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thực hiện lập dự toán đầy đủ theo đúng trình tự, quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, các Nghị định của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản, về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trong đó chú ý lập chi tiết vốn ODA, vốn đối ứng cho từng chương trình, dự án, theo tính chất nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi sự nghiệp, bảo đảm phù hợp với tiến độ thực hiện.

e) Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương các cấp bố trí dự phòng ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để chủ động đối phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh ngoài dự toán. 

Trong quá trình lập dự toán ngân sách năm 2007, các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trong việc chủ động, dự kiến đầy đủ các nhu cầu chi thực hiện chính sách chế độ, nhiệm vụ mới (nếu có); không để xảy ra tình trạng sau khi dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, thiếu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chế độ chính sách đã ban hành và các nhiệm vụ mới phát sinh.

3. Công tác xây dựng dự toán ngân sách địa phương các cấp

Năm 2007 là năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; dự toán ngân sách địa phương năm 2007 được xây dựng theo hướng đảm bảo sự phát triển ngân sách địa phương, tăng khả năng tự cân đối, giảm số bổ sung từ ngân sách cấp trên hoặc tăng tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết số nộp về ngân sách cấp trên so với thời kỳ ổn định trước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Dự toán ngân sách địa phương các cấp năm 2007 phải  xây dựng trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của ngân sách nhà nước năm 2007, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, đồng thời lưu ý một số vấn đề chính sau:

a) Xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: căn cứ mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 đã được Đại hội Đảng các cấp thông qua, khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2006, dự báo tăng trưởng kinh tế và nguồn thu năm 2007 đối với từng ngành, từng lĩnh vực, các cơ sở kinh tế trên địa bàn và những nguồn thu mới phát sinh trên địa bàn địa phương để tính đúng, tính đủ nguồn thu đối với từng lĩnh vực, từng khoản thu theo chế độ. Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) tăng tối thiểu 14 - 16%, dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng tối thiểu 8 - 9% so với thực hiện năm 2006.

b) Xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương: căn cứ tiêu chí, định mức phân bổ chi ngân sách năm 2007, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2007, lập dự toán chi ngân sách địa phương cụ thể đối với từng lĩnh vực chi theo quy định.

Căn cứ dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách của địa phương được tính trên cơ sở tiêu chí, định mức phân bổ chi ngân sách năm 2007, xác định nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp; xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các nguồn thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2007 (nếu có) và được ổn định trong thời kỳ ngân sách mới.

c) Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, các địa phương bố trí dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản tương ứng để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng.

d) Đối với nguồn thu từ xổ số kiến thiết, năm 2007 thực hiện cơ chế ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương tương ứng với dự toán thu xổ số kiến thiết hàng năm và được ổn định cho cả thời    kỳ 2007 - 2010 để đầu tư kết cấu hạ tầng phúc lợi xã hội, trong đó chủ yếu tập trung cho các lĩnh vực giáo dục, y tế.

đ) Các địa phương chủ động tính toán nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định tại điểm d Mục II Chỉ thị này và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

e) Xây dựng dự toán để huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển phải thực hiện theo đúng quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ; bảo đảm số dư nợ huy động (bao gồm cả số dự kiến huy động trong năm) không lớn hơn 30% dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách địa phương cấp tỉnh (riêng thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh huy động không quá 100%). Đồng thời, chủ động bố trí ngân sách địa phương để trả các khoản đã vay, đã huy động (cả gốc và lãi) đến hạn trả theo quy định của pháp luật.

g) Trong xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương, thực hiện bố trí chi ngân sách cụ thể đối với từng lĩnh vực chi theo thứ tự ưu tiên bố trí như quy định tại khoản 2 Mục II Chỉ thị này và theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trong đó đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản phải xác định số nợ khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành, các khoản vốn đã ứng trước, v.v... để chủ động bố trí dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách địa phương năm 2007 thanh toán dứt điểm; xây dựng dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (phần địa phương thực hiện) trên cơ sở xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007 th?c hiện ở địa phương.

h) Căn cứ vào định mức phân bổ dự toán chi trợ cước, trợ giá theo quy định, các địa phương chủ động bố trí kinh phí và  thực hiện trợ cước, trợ giá phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương về mặt hàng, sản phẩm, mức hỗ trợ, địa bàn hỗ trợ, v.v...

i) Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, tình hình thực hiện dự toán đối với các khoản được bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2007, căn cứ các chính sách và chế độ hiện hành, xây dựng dự toán chi thực hiện các dự án, nhiệm vụ quan trọng để đề nghị bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

4. Cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2007, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chủ động thực hiện đánh giá, phân tích cụ thể kết quả chi tiêu ngân sách năm 2006; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quyết toán và kiểm tra phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2005 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tiến hành xử lý, giải quyết những tồn tại, sai phạm đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện và kiến nghị.

5. Trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2007, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và các cấp chính quyền địa phương, đơn vị phải quán triệt thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm việc xây dựng dự toán ngân sách, bố trí, sử dụng ngân sách thực sự tiết kiệm và có hiệu quả; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cắt giảm ngân sách năm 2007 đối với phần chi vượt chế độ chính sách trong năm 2006.

Thủ trưởng các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải tập trung chỉ đạo rà soát lại tất cả các khâu trong công tác phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đặc biệt là vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn vay viện trợ, nhằm bảo đảm việc phân bổ ngân sách đúng mục tiêu, đúng chế độ, đúng đối tượng; việc quản lý, sử dụng ngân sách phải chặt chẽ, có chế độ báo cáo, kiểm tra, kiểm toán, tránh để xảy ra thất thoát, lãng phí.

6. Các Bộ, cơ quan trung ương phải lập dự toán chi ngân sách theo đơn vị thực hiện và theo những nhiệm vụ chi quan trọng, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương phải chủ động chuẩn bị báo cáo thuyết minh rõ ràng, chi tiết về dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 của Bộ, ngành, địa phương mình theo quy định.

B. Tiến độ xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện

I. Tiến độ xây dựng kế hoạch

1. Tháng 6 năm 2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 cho các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 để làm căn cứ xây dựng kế hoạch.

2. Tháng 6 và tháng 7 năm 2006, các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007; gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 7 năm  2006 để tổng hợp, trình Chính phủ.

3. Tháng 8 năm 2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2007; đồng thời, dự kiến phương án phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch và ngân sách nhà nước. 

4. Tháng 9 năm 2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước   năm 2007, để Chính phủ trình Quốc hội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Trước ngày 20 tháng 11 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch phát triển kinh tế xã - hội và dự toán ngân sách năm 2007 cho các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 trên cơ sở các nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và nhiệm vụ năm 2007.

6. Trước ngày 25 tháng 11 năm 2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2007 cho các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91.

7. Trước ngày 10 tháng 12 năm 2006, các Bộ, ngành, địa phương quyết định phương án phân bổ xong kế hoạch và dự toán ngân sách cho cấp dưới trên cơ sở nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

II. Phân công thực hiện

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, xác định các phương án, các cân đối lớn để làm cơ sở hướng dẫn cho các Bộ, ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch năm 2007;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng phương án ổn định ngân sách địa phương (phần vốn đầu tư phát triển) thời kỳ 2007 - 2010;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ liên quan nghiên cứu xây dựng tiêu chí và nguyên tắc bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các Bộ, cơ quan trung ương năm 2007; bố trí vốn bổ sung có mục tiêu năm 2007 từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản và các khoản bổ sung có mục tiêu khác, trình cấp có thẩm quyền quyết định, làm căn cứ xây dựng phương án phân bổ, giao số bổ sung có mục tiêu năm 2007 cho các địa phương;

d) Tổ chức hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh   tế - xã hội năm 2007;

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển và phương án phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản; cùng Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia thẩm định các Chương trình mục tiêu quốc gia thời kỳ 2007 - 2010 (theo công văn số 1275/VPCP-VX ngày 10 tháng 3 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ), dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ vốn năm 2007 cho các chương trình, dự án. Tổng hợp phương án phân bổ dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia; 

e) Làm việc với các Bộ, ngành và các địa phương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư và Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007.

2. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương xây dựng phương án ổn định ngân sách địa phương thời kỳ 2007 - 2010 (phần chi thường xuyên);

b) Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2006; dự kiến dự toán ngân sách và thông báo số kiểm tra về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 cho các Bộ, ngành, địa phương;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan xây dựng và tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2007; làm việc với các Bộ, cơ quan trung ương về dự toán ngân sách; làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước) về dự toán ngân sách nhà nước năm 2007.

3. Các Bộ, cơ quan nhà nước, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91:

a) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thuộc lĩnh vực mình phụ trách;

b) Các Bộ, ngành quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia (được xác định tại công văn số 1275/VPCP-VX ngày 10 tháng 3 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành cơ quan trung ương, địa phương liên quan tổ chức xây dựng nội dung Chương trình cho thời kỳ 2007 - 2010 và dự kiến nhiệm vụ, mức kinh phí thực hiện Chương trình năm 2007;

c) Các Bộ, cơ quan nhà nước theo chức năng của mình, trên cơ sở tính toán các nguồn lực có thể khai thác được, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đề xuất các giải pháp, các cơ chế, chính sách, chế độ mới hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách hiện hành trình cấp thẩm quyền ban hành trước thời điểm lập dự toán ngân sách (trước ngày 20 tháng 7 năm 2006), thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, các cơ quan  liên quan làm căn cứ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành khác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo kế hoạch nhằm tạo sự đồng thuận cao, trình cấp có thẩm quyền quyết định; đồng thời báo cáo các cơ quan trung ương theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty nhà nước tổ chức thực hiện Chỉ thị này ./.

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

thuộc tính Chỉ thị 19/2006/CT-TTg

Chỉ thị 19/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:19/2006/CT-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:12/06/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 19/2006/CT-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 19/2006/CT-TTg
Hanoi, June 12, 2006
 
DIRECTIVE
ON FORMULATION OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PLAN AND STATE BUDGET ESTIMATES FOR 2007
In furtherance of the Xth National Party Congress' Resolution on orientations and tasks of the 2006-2010 five-year socio-economic development plan, with an important target of accelerating economic growth, raising the efficiency and sustainability of development, and quickly bringing our country out of the underdevelopment state, the Government already submitted the 2006-2010 five-year socio-economic development plan to the National Assembly for decision.
The Prime Minister hereby requests ministries, branches, localities, economic groups and corporations 91 to thoroughly grasp the Xth National Party Congress' Resolution and the 2006-2010 five-year plan, continue with renewal in all aspects, from the thinking on the direction of economic reform to the contents and methods of formulating plans; exploit to the utmost potentials and advantages so as to accelerate economic development; in the immediate future, concentrate efforts on formulating the socio-economic development plan and state budget estimates for 2007, with the following principal requirements and contents:
A. PRINCIPAL OBJECTIVES AND TASKS OF THE 2007 PLAN
I. OBJECTIVES AND TASKS
The year 2007 is the second year of realizing orientations and tasks of the 2006-2010 five-year socio-economic development plan, a crucial year in sustaining the momentum for the fulfillment of the objectives of the 2006-2010 five-year plan and for effective international economic integration.
The Prime Minister hereby requests ministries, central agencies and localities to concentrate efforts on properly performing the following principal objectives and tasks:
1. To strive for an economic (GDP) growth rate of over 8%. To continue stepping up economic restructuring and labor restructuring along the line of quickly increasing the shares of services and industry; to strive to increase the value of agriculture, forestry and fisheries by more than 3.2% (with the production value to increase by more than 4.3%), value of construction industry by more than 10% (with the industrial production value to increase by more than 15%), and import and export turnovers by more than 16% so as to create a premise for fast and sustainable economic development in 2007 and quick growth in subsequent years.
To create a favorable environment and conditions in order to reduce costs and raise the quality of services. To improve the quality of domestic trade, attaching special importance to the development of distribution networks in the context of integration. To consolidate and reorganize the real estate market.
To associate the enforcement of the Anti-Corruption Law and the Law on Thrift Practice and Waste Combat with the improvement of construction and investment management. To reorganize project management units; to step by step put an end to closed investment and construction; to enhance supervision and inspection so as to effectively prevent embezzlement and waste and ensure the quality of projects. To create conditions for the economy to develop stably and sustainably at a rate higher than that of 2006.
2. To effect socialization in various social domains, encouraging the private sector to invest therein.
To renew state management and extend the rights to autonomy and accountability of non-business units operating in the culture, healthcare, education, physical training and sports domains; to generate a sustainable change in educational and training development; to step by step improve the quality of social services. To continue effectively implementing the comprehensive strategy on economic growth, hunger eradication and poverty alleviation and the millennium development goals.
To apply policies to step up the generation of new jobs, develop the vocational training system and improve the quality of human resources with an appropriate structure.
To effectively address pressing social issues, especially crime, drug abuse and traffic accidents; to control population growth.
3. To reduce environmental pollution, improve environment quality, and basically solve the problem of environmental deterioration in plants, industrial parks and densely populated areas; to improve the environment in highly polluted rivers, lakes, ponds, ditches and canals.
To improve the capability of forecasting unfavorable natural and weather changes. To raise the capacity of preventing and minimizing negative impacts of natural disasters and unfavorable climatic changes on the environment, to promptly respond to and overcome consequences caused by natural disasters.
To exploit natural resources and environmental conditions in river basins in a rational, effective and sustainable manner, ensuring ecological balance, nature conservation and bio-diversity preservation. To promote communication, education, training and fostering work so as to raise awareness about the environment, considering environmental conservation and protection as a responsibility of the whole society.
4. To step up reform and perfect administrative institutions, raise the ethics and qualifications of cadres and civil servants, and reform public finance. To effectively implement policies and solutions for corruption and waste prevention and combat; to consolidate the people's and enterprises' confidence in the state management apparatus.
5. To strengthen and consolidate defense and security, firmly preserve national independence, maintain social order and safety, especially in key regions, border areas and islands, forming a stable political environment for economic development and international integration.
Click Download to see full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Directive 19/2006/CT-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi