Quyết định 321/QĐ-UBDT 2018 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 321/QĐ-UBDT

Quyết định 321/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi"
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:321/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành:13/06/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chi 50 triệu xây dựng đề án về tuyển dụng công chức người dân tộc

Ngày 13/06/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 321/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi".

Học viện Dân tộc thực hiện việc nghiên cứu xây dựng Đề án này, quá trình triển khai đảm bảo tuân thủ các quy định cung cấp đủ luận chứng, cơ sở khoa hoa học và thực tiễn; cung cấp hệ thống số liệu đảm bảo sát thực, tin cậy, có cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đề án. Dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch là là 50 triệu đồng, chi từ nguồn kinh phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc.

Theo kế hoạch, trong tháng 6/2018, Học viện Dân tộc tiếp nhận báo cáo để hoàn thành dự thảo. Trong tháng 7/2018, tổ chức hội thảo góp ý dự thảo đề cương Đề án, tổ chức hội thảo vùng tại các địa phương 03 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ và hoàn thiện dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định. Đến tháng 10/2018, hoàn thiện các văn bản dự thảo trình Thủ tướng Chính phụ quyết định.

Xem chi tiết Quyết định 321/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

Số: 321/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CÔNG TÁC TẠI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI”

-----------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định 809/QĐ-UBDT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Văn phòng Ủy ban;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đề án “Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi”.

Điều 2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp vi Học viện Dân tộc và các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ tr
ưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Vụ KHTC, VPUB, HVDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

KT. BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CÔNG TÁC TẠI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI”
(Kèm theo Quyết định số: 321/QĐ-UBDT ngày 13/6/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban năm 2018, Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch Đề án “Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xây dựng kế hoạch đtổ chức triển khai thực hiện xây dựng Đề án: “Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra.

2. Nghiên cứu các quy định của Đảng và Nhà nước về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức và thực trạng công tác tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu svùng dân tộc và miền núi để xây dựng Đề án: “Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi”.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện các nội dung trong kế hoạch này phải bảo đảm tiến độ và chất lượng sản phẩm theo nhiệm vụ được phân công.

II. NỘI DUNG VÀ TIN ĐỘ THC HIỆN

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn v
phối hợp

Kết quả
thực hiện

1

Xây dựng kế hoạch thực hiện trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt.

Tháng 5, 6/2018

Vụ TCCB

 

KH được phê duyệt

2

Gửi Văn bản đề nghị các Bộ, ngành liên quan, các Vụ, đơn vị cử người tham gia Ban soạn thảo, Tbiên tập; trình Bộ trưởng Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

Tháng 4, 5/2018

Vụ TCCB

 

Công văn, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm

3

Thẩm định kinh phí xây dựng Đề án.

Tháng 4/2018

Vụ TCCB
Vụ KHTC

 

 

4

Triển khai Đề tài nghiên cứu xây dựng “Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi”.

Tháng
3-6/2018

Học viện Dân tộc

Vụ TCCB

Báo cáo

5

Tiếp nhận báo cáo để hoàn thiện dự thảo.

Tháng 6/2018

Vụ TCCB

Học viện
Dân tộc

Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

6

Hội thảo góp ý dự thảo đề cương Đề án (Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 1).

Tháng 7/2018

Vụ TCCB

Học viện Dân tộc và các đơn vị liên quan, Bộ, ngành

 

7

Tổ chức hội thảo vùng tại các địa phương (tại 03 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ).

Tháng 7/2018

Vụ TCCB

Các địa phương

 

8

Hoàn thiện dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định.

Tháng 7/2018

Vụ TCCB

 

 

9

Hội thảo góp ý dự thảo Đề án (Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 2).

Tháng 7/2018

Vụ TCCB

Bộ, ngành và các đơn vị liên quan

 

10

Xin ý kiến tập thể Lãnh đạo Ủy ban vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (bằng văn bản).

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

 

11

Tiếp thu ý kiến Lãnh đạo Ủy ban, hoàn thiện dự thảo Đề án.

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

 

12

Xin ý kiến Bộ, ngành bằng văn bản vào dự thảo và dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

Công văn gửi các Bộ, ngành kèm văn bản dự thảo

13

Đăng tải lên cổng TTĐT Chính phủ và Cổng TTĐT UBDT để xin ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án.

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

 

14

a) Tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện các văn bản dự thảo Đề án.

b) Hội thảo xin ý kiến tập thể Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

15

Tiếp thu ý kiến lãnh đạo Ủy ban, hoàn thiện dự thảo Đề án gửi Bộ Tư pháp thẩm định (trường hợp là văn bản QPPL).

Tháng 10/2018

VụTCCB

 

Hồ sơ và các văn bản dự thảo theo quy định

16

Hoàn thiện các văn bản dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định.

Tháng 11/2018

Vụ TCCB

 

Đề án, Ttrình, Quyết đnh của Thủ tướng Chính phủ

 

III. KINH PHÍ THC HIỆN

1. Dự toán kinh phí: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng chẵn), chi từ nguồn kinh phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc.

2. Lập dự toán và chi trả cho các nội dung hoạt động trong Kế hoạch thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thng pháp luật; Quyết định số 288/QĐ-UBDT ngày 31/5/2017 về quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Cơ quan Ủy ban Dân tộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Học viện Dân tộc và các Vụ, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Học viện Dân tộc thực hiện việc nghiên cứu xây dựng Đề án “Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi”. Quá trình triển khai Đtài phải đảm bảo tuân thủ các quy định cung cấp đủ luận chứng, cơ sở khoa học và thực tiễn; cung cấp hệ thng số liệu đảm bảo sát thực, tin cậy, có cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (hoặc Nghị định Chính phủ).

3. Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Ủy ban chủ trì, phi hp với Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định dự toán chi tiết và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất; hướng dẫn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ triển khai Kế hoạch theo nội dung và tiến độ thời gian kế hoạch được phê duyệt./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi