Quyết định 935/QĐ-BHXH 2021 Kế hoạch thông tin đối ngoại Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 935/QĐ-BHXH

Quyết định 935/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:935/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Việt Ánh
Ngày ban hành:30/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thông tin đối ngoại Ngành Bảo hiểm xã hội VN giai đoạn 2021-2025

Ngày 30/9/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết định 935/QĐ-BHXH về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch như sau: Thông tin đối ngoại của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam được thực hiện trên cơ sở đổi mới tư duy, sáng tạo, phổ biến đầy đủ và rộng khắp tới các nhóm đối tượng; Đa dạng hóa các kênh thông tin đối ngoại chính thức, phát triển các hình thức thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài; Cán bộ đầu mối, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại được đào tạo bài bản,…

Để đạt được các mục tiêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề ra các nhiệm vụ và giải pháp gồm: Tiếp tục phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, danh mục bí mật Nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại; Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá ASEAN; Khai thác hiệu quả các phương thức thông tin đối ngoại hiện đại, chú trọng tăng cường thông tin bằng các ngôn ngữ nước ngoài;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 935/QĐ-BHXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 935/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHOẠCH THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NGÀNH BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

____________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định s89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bảo him xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định s72/2015/NĐ-CP ngày 07/09/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đi ngoại;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược hội nhập quốc tế của Ngành Bảo him xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin đi ngoại phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát trin;

Căn cứ Quyết định s1160/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Chính phủ quy định Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN;

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 08/3/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dn vquản lý hoạt động thông tin đi ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Theo đnghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thông tin đối ngoại Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cán bộ đầu mối làm công tác thông tin đối ngoại của Ngành Bảo him xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Thông tin & Truyền thông (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 935/QĐ-BHXH ngày 30/9/2021 của Tổng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam)

 

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tng quát

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin đối ngoại trong quảng bá, giới thiệu và cung cấp thông tin về Ngành Bảo him xã hội (BHXH) Việt Nam; tăng cường, khẳng định uy tín, vai trò, vị thế và hình ảnh Ngành BHXH Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đng an sinh xã hội khu vực và thế giới; huy động và phát huy tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi của hội nhập quốc tế góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam bền vững, hiệu quả, hiện đại và phát trin Ngành; đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại của đất nước, thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và linh hoạt.

2. Mục tiêu cụ th

2.1. Thông tin đối ngoại của Ngành BHXH Việt Nam được thực hiện trên cơ sở đổi mới tư duy, sáng tạo, phổ biến đầy đủ và rộng khắp tới các nhóm đối tượng, nhất là đối tượng mục tiêu của công tác thông tin đối ngoại.

2.2. Đa dạng hóa các kênh thông tin đối ngoại chính thức, phát trin các hình thức thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài.

2.3. Tăng cường phối hp, kết nối giữa BHXH Việt Nam với các bộ, ban, ngành đ phát huy sức mạnh tng hp trong thực hiện công tác thông tin đối ngoại.

2.4. Công chức, viên chức và người lao động trong Ngành nâng cao nhận thức, ý thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Cán bộ đầu mối, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại được đào tạo bài bản, có kiến thức đầy đủ và kỹ năng nhuần nhuyễn trong trin khai công tác thông tin đối ngoại; nghiên cứu xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong hệ thống BHXH Việt Nam.

II. YÊU CẦU

1. Công tác thông tin đối ngoại của Ngành phải bám sát mục tiêu, góp phần thực hiện Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Ngành BHXH Việt Nam.

2. BHXH Việt Nam thống nhất quản lý và chỉ đạo công tác thông tin đi ngoại trong toàn Ngành, từ Trung ương đến địa phương.

Trên cơ sở Kế hoạch thông tin đối ngoại giai đoạn 2021-2025, BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại hàng năm để tổ chức thực hiện cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch.

3. Tiếp tục đổi mới về nội dung, phương pháp và cách thức thực hiện; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Thông tin đối ngoại phải luôn đi trước mở đường, phát huy cao độ vai trò tiên phong theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại.

Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động các chương trình, kế hoạch thông tin đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm; áp dụng các giải pháp khoa học, sáng tạo, linh hoạt, tính định hướng và thuyết phục cao trong công tác thông tin, quảng bá cũng như trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; gắn kết chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại với thông tin đi nội.

4. BHXH tỉnh phổ biến, quán triệt chỉ đạo của BHXH Việt Nam và Cấp ủy các cấp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác thông tin đối ngoại; cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù địa phương; lưu ý phương châm lồng ghép, phối hợp, kết hợp và lan tỏa trong thực hiện công tác thông tin đối ngoại.

5. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và hoàn thiện kỹ năng về công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của Ngành BHXH Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại trong việc tham mưu, triển khai thực hiện công tác thông tin đi ngoại theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

III. CÁC NHIM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, danh mục bí mật Nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế; chú trọng phát triển các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện công tác thông tin đối ngoại.

2. Thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và hoạt động của BHXH Việt Nam đến với cộng đồng, các tổ chức quốc tế ở trong nước và nước ngoài.

3. Đẩy mnh tuyên truyền quảng bá ASEAN theo Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Chính phủ quy định Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN nhằm mục tiêu nâng cao hiểu biết, thúc đẩy sự đóng góp, phát triển trong tiến trình hội nhập, xây dựng Cộng đồng ASEAN nói chung và hội nhập trong lĩnh vực an sinh xã hội nói riêng.

4. Thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin đối ngoại phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hp tác và phát triển.

5. Cập nhật thông tin, nâng cao hiệu quả thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế theo Kế hoạch số 1362/KH-BHXH ngày 26/4/2019 của BHXH Việt Nam thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Quyết định số 3986/KH-BHXH ngày 16/12/2020 của BHXH Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

6. Khai thác hiệu quả các phương thức thông tin đối ngoại hiện đại, chú trọng tăng cường thông tin bằng các ngôn ngữ nước ngoài, nhất là qua kênh hp tác quốc tế với các cơ quan báo chí truyền thông uy tín trong khu vực và trên thế giới, qua hệ thống các cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, các nước và các cơ quan thường trú nước ngoài tại Việt Nam.

7. Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại của Ngành BHXH Việt Nam; nghiên cu thực hiện chuyển đổi sổ và kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu thông tin đối ngoại với các bộ, ban, ngành và địa phương để tối ưu hóa hiệu quả thông tin và gắn bó mật thiết thông tin đối ngoại với công tác đi ngoại, hội nhập quốc tế.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐI NGOẠI HÀNG NĂM TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Các nhóm thông tin:

1.1. Thông tin chính thức về BHXH Việt Nam: bao gồm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức; quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo và hợp tác phát triển Ngành; kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT; định hướng phát triển và các kết quả nghiên cứu, dự báo của Ngành.

1.2. Thông tin quảng bá hình ảnh BHXH Việt Nam: bao gồm sứ mệnh và các giá trị cốt lõi; các thành tựu theo lĩnh vực chuyên môn; sáng kiến, cải tiến, giải pháp đột phá trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đội ngũ chuyên gia BHXH, BHYT và nguồn nhân lực chất lượng cao của Ngành.

1.3. Thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam và thông tin liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội: bao gồm thông tin hợp tác song phương, đa phương của BHXH Việt Nam; tình hình quốc tế, khu vực và thông tin hợp tác, hội nhập quốc tế; xu hướng và thành tựu an sinh xã hội thế giới; các tài liệu chuyên khảo, báo cáo chính thức của các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội.

2. Các nhóm hoạt động

2.1. Xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại Ngành BHXH Việt Nam; nghiên cứu, dự báo về thông tin đối ngoại trong lĩnh vực an sinh xã hội.

2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác thông tin đối ngoại.

2.3. Thông tin đi ngoại bằng tiếng nước ngoài.

2.4. Thông tin đối ngoại đa phương tiện.

2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dliệu về thông tin đối ngoại.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Hợp tác quốc tế là đầu mối trin khai hoạt động thông tin đi ngoại của Ngành BHXH Việt Nam; xây dựng các kế hoạch thông tin đối ngoại hàng năm, giai đoạn và kế hoạch thông tin đối ngoại theo chuyên đcủa Ngành; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thông tin đối ngoại của BHXH các tỉnh; thực hiện sơ kết, tổng kết và tổng hợp, báo cáo về công tác thông tin đối ngoại theo quy định.

2. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại; chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi đcán bộ đầu mối làm công tác thông tin đối ngoại của Ngành phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai công tác thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế.

3. BHXH các tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại hàng năm gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 15/01, đảm bảo bám sát tình hình thực tế tại địa phương và tng hợp kết quả công tác thông tin đối ngoại trong báo cáo đối ngoại hàng năm, gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 30/11.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại hàng năm, giai đoạn của Ngành BHXH Việt Nam được đảm bảo từ nguồn chi quản lý BHXH, BHYT và BHTN.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh bằng văn bản gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Hợp tác quốc tế) đxem xét, giải quyết./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi