Quyết định 746/QĐ-BHXH Kế hoạch chuyển đổi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

_____________

Số: 746/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

 

                                                                           

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội

___________________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia;

Căn cứ Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015;

Căn cứ công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ KH&CN (để b/c);

- Tổng Giám đốc (để b/c);

- Các Phó TGĐ;

- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đào Việt Ánh

 

 

 
 
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

_____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội
(Ban hành kèm theo Quyết định số 746/QĐ-BHXH ngày 20/5/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là BHXH tỉnh), BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt là BHXH huyện) nhằm thực hiện quy trình xử lý công việc khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; nâng cao chất lượng công tác quản lý và giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) đối với các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); đảm bảo sự thống nhất, minh bạch, hiện đại, hiệu quả trong việc quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công của ngành BHXH.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến áp dụng phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Đảm bảo đến tháng 6/2021 có 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam được thực hiện theo quy trình ISO 9001:2015.

- Xây dựng kế hoạch triển khai, xác định đầy đủ nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc thực hiện công việc được giao nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong phạm vi toàn Ngành.

II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đối tượng thực hiện

- Cơ quan BHXH Việt Nam, bao gồm các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc theo quy định tại Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ (gọi tắt là đơn vị giúp việc).

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 01/2016/NĐ-CP (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp).

- BHXH tỉnh.

- BHXH huyện.

2. Phạm vi áp dụng

Chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam và thủ tục giải quyết công việc nội bộ trong từng đơn vị.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Nội dung triển khai

1.1. Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của ngành BHXH

- Rà soát và thực hiện chuyển đổi mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của ngành BHXH sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Thực hiện bổ sung, sửa đổi quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam (chi tiết theo từng dịch vụ công).

1.2. HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 của cơ quan BHXH Việt Nam

- Rà soát và thực hiện chuyển đổi các quy trình, tài liệu chung theo yêu cầu của HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đã được xây dựng sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Thực hiện bổ sung, sửa đổi quy trình giải quyết công việc nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan BHXH Việt Nam Trung ương.

1.3. HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 của các đơn vị sự nghiệp

- Rà soát và thực hiện chuyển đổi các quy trình, tài liệu chung theo yêu cầu của HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đã được xây dựng sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Thực hiện bổ sung, sửa đổi quy trình giải quyết công việc nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

1.4. HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 của BHXH các tỉnh và BHXH các huyện

- Thực hiện chuyển đổi các quy trình, tài liệu chung theo yêu cầu của HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đã được xây dựng sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của BHXH tỉnh, BHXH huyện.

- Sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết công việc nội bộ.

2. Các bước triển khai

2.1. Rà soát, kiện toàn thành phần Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của BHXH Việt Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo ISO) và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo ISO.

- Rà soát, kiện toàn thành phần Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của BHXH 63 tỉnh cho phù hợp với yêu cầu mới.

2.2. Xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

- Xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của ngành BHXH Việt Nam

- Xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của BHXH địa phương

2.3. Nghiên cứu, lựa chọn và ký hợp đồng tư vấn, đào tạo với tổ chức tư vấn đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đào tạo theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ để hướng dẫn, hỗ trợ trong việc áp dụng phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2.4. Đào tạo kiến thức và cách thức chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Nội dung đào tạo:

- Kiến thức chung về HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Các điểm mới của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; phân tích, so sánh sự thay đổi giữa tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

- Đào tạo cách thức xây dựng, chuyển đổi hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết TTHC, quy trình giải quyết công việc nội bộ đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2.5. Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL của các đơn vị trong hệ thống ngành BHXH

- Đánh giá thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL của các đơn vị trong ngành BHXH; tổ chức khảo sát tại một số đơn vị trực thuộc BHXH ở Trung ương và địa phương.

- Kiến nghị, đề xuất các nội dung cần xây dựng, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2.6. Xây dựng và ban hành Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng đối với BHXH cấp tỉnh/cấp huyện, mô hình HTQLCL của BHXH Việt Nam và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

a) Xác định Danh mục dịch vụ công tương ứng với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành, Danh mục công việc nội bộ cần chuyển đổi sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, báo cáo Ban Chỉ đạo ISO thống nhất, phê duyệt

- Xác định danh mục: Danh mục TTHC và Danh mục dịch vụ công tương ứng với các TTHC; Danh mục công việc nội bộ của cơ quan BHXH Việt Nam và Danh mục công việc nội bộ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Danh mục công việc nội bộ của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Danh mục công việc nội bộ của BHXH các quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh.

- Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến BHXH các tỉnh, thành phố về Danh mục dịch vụ công, Danh mục công việc nội bộ cần chuyển đổi sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Hoàn thiện, báo cáo Ban Chỉ đạo để thống nhất, phê duyệt danh mục.

b) Xây dựng, hoàn thiện Mô hình khung

- Xây dựng, hoàn thiện các tài liệu chung của HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Ban Chỉ đạo ISO phân công đơn vị chủ trì (các tổ chức giúp việc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam) và các đơn vị phối hợp (BHXH 05 tỉnh, thành phố) thực hiện xây dựng, hoàn thiện các tài liệu sau:

+ Các quy trình giải quyết dịch vụ công tương ứng với các TTHC của Ngành;

+ Các quy trình giải quyết công việc nội bộ của BHXH cấp tỉnh/BHXH cấp huyện.

- Tổng hợp hệ thống các tài liệu chung, các quy trình giải quyết các dịch vụ công tương ứng với các TTHC và các quy trình giải quyết công việc nội bộ của BHXH tỉnh/BHXH huyện để hình thành Mô hình khung HTQLCL

- Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến về Mô hình khung HTQLCL.

c) Hoàn thiện Mô hình khung và trình Tổng Giám đốc ký ban hành.

2.7. Xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Căn cứ thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL của từng đơn vị và các nội dung yêu cầu trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, các đơn vị soạn thảo văn bản, quy trình giải quyết công việc nội bộ, quy trình giải quyết TTHC để trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt, cụ thể:

- BHXH cấp tỉnh/BHXH cấp huyện: Chuyển đổi HTQLQL theo Mô hình khung do BHXH Việt Nam ban hành;

- Văn phòng BHXH Việt Nam và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam: Chuyển đổi HTQLCL đảm bảo các tài liệu chung của HTQLCL và các quy trình giải quyết công việc nội bộ được xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2.8. Áp dụng trên thực tế HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sau khi được lãnh đạo cơ quan phê duyệt.

Triển khai áp dụng cả ở cơ quan BHXH Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, BHXH tỉnh và BHXH huyện.

2.9. Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Cán bộ đánh giá nội bộ phải được đào tạo để có đủ năng lực cần thiết cho việc đánh giá nội bộ của đơn vị, đồng thời hiểu và tổ chức tốt hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ để đảm bảo duy trì, cải tiến được hệ thống chất lượng sau này.

2.10 Thực hiện đánh giá nội bộ HTQLCL để kiểm tra việc chuyển đổi áp dụng, tiến hành khắc phục các điểm không phù hợp; tiến hành xem xét của Lãnh đạo; thực hiện cải tiến HTQLCL theo yêu cầu TCVN ISO 9001:2015

Việc đánh giá nội bộ HTQLCL và xem xét của lãnh đạo thực hiện tối thiểu một năm một lần để chỉ ra các điểm tồn tại cần khắc phục và đề nghị các bộ phận có liên quan có trách nhiệm khắc phục triệt để những tồn tại này để hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng, thực hiện việc cải tiến cho phù hợp với yêu cầu TCVN ISO 9001:2015.

2.11. Xác nhận hiệu lực của HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Lãnh đạo cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và đề ra các yêu cầu cần cải tiến của HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2.12. Công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Lãnh đạo cơ quan thực hiện công bố HTQLCL phù hợp thiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg sau khi đã hoàn thành việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, đã vận hành, áp dụng, khắc phục các điểm không phù hợp, được đánh giá đạt yêu cầu.

(Thời gian thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện

a) Vụ Pháp chế (đơn vị thường trực) giúp việc Ban chỉ đạo ISO

- Trình Tổng Giám đốc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ngành BHXH.

- Phối hợp với Văn phòng nghiên cứu, lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo ISO.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

b) Văn phòng

- Chủ trì tham mưu lãnh đạo Ngành và thực hiện các thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng tư vấn, đào tạo với tổ chức tư vấn đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đào tạo theo quy định.

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện việc xây dựng, áp dụng, chuyển đổi sang HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

c) Trung tâm Công nghệ thông tin

Chủ trì, hỗ trợ các đơn vị, BHXH các tỉnh về kỹ thuật trong quá trình kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin với HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

d) Vụ Thi đua - Khen thưởng

Phối hợp với Vụ Pháp chế trong công tác biểu dương, đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các Cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến HTQLCL.

đ) Các đơn vị trực thuộc và BHXH tỉnh, BHXH huyện

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này đảm bảo đúng thời hạn.

2. Chế độ báo cáo

- Các đơn vị, BHXH các tỉnh báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến HTQLCL tại cơ quan, đơn vị về BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp chế) bằng văn bản và qua hộp thư điện tử tonghop.phapche@vss.gov.vn đầy đủ, đúng thời hạn: báo cáo định kỳ trước ngày 15/11 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

- Nội dung báo cáo thực hiện theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do BHXH Việt Nam bố trí trong dự toán kinh phí chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN hàng năm.

2. Nội dung chi, định mức chi cho việc chuyển đổi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch; quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp chế) để xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đào Việt Ánh

 

 

 
 
 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHUNG VÀ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 SANG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 746/QĐ-BHXH ngày 20/5/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

I. KIỆN TOÀN NHÂN SỰ, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ ĐÀO TẠO VỀ ISO

TT

Nội dung công việc

Thời hạn hoàn thành

Đơn vị thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

1

Rà soát, kiện toàn thành phần Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu Chuẩn TCVN ISO 9001:2015

 

 

 

1.1

Rà soát và kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của BHXH Việt Nam và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo

Đã hoàn thành tháng 12/2019

Văn phòng

Các đơn vị trực thuộc

1.2

Rà soát và kiện toàn thành phần Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của BHXH 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tháng 5/2020

BHXH tỉnh

 

2

Xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

 

 

 

2.1

Xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của ngành BHXH

Tháng 5/2020

Vụ Pháp chế

Ban Chỉ đạo ISO; Các đơn vị có liên quan.

2.2

Xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của địa phương

Mô tả công việc:

Căn cứ Kế hoạch chuyển đổi của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi chi tiết, xác định thời gian cụ thể thực hiện từng công việc, trách nhiệm thực hiện HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Tháng

6/2020

BHXH tỉnh

Ban Chỉ đạo ISO

3

Nghiên cứu, lựa chọn và ký hợp đồng tư vấn, đào tạo với tổ chức tư vấn đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đào tạo theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ để hướng dẫn, hỗ trợ trong việc áp dụng phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Tháng

6/2020

Văn Phòng

Ban Chỉ đạo ISO; Các đơn vị có liên quan.

4

Đào tạo kiến thức và cách thức chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Mô tả công việc:

- Ban Chỉ đạo ISO phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành đào tạo: (1) Kiến thức chung về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; (2) các điểm mới so với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; (3) Phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu, các quy trình thực hiện đáp ứng được yêu cầu quản lý công việc và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO.

- Thành phần:

+ Thành viên Ban Chỉ đạo ISO, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ISO của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh; thành viên Tổ triển khai ISO của BHXH huyện.

+ Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và lãnh đạo BHXH tỉnh, lãnh đạo BHXH huyện.

+ Viên chức phụ trách bộ phận được giao nhiệm vụ thực hiện ISO của các đơn vị giúp việc, đơn vị sự nghiệp, BHXH tỉnh.

+ Viên chức được phân công làm đầu mối theo dõi HTQLCL ISO 9001:2015 của các đơn vị giúp việc, đơn vị sự nghiệp, BHXH tỉnh và BHXH huyện.

+ Các thành viên trực tiếp soạn thảo tài liệu do đơn vị chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, BHXH tỉnh, BHXH phân công.

- Hình thức đào tạo: Trực tuyến (Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện).

Tháng

7/2020

Đơn vị tư vấn

Ban Chỉ đạo ISO; Các tổ chức giúp việc; Các đơn vị sự nghiệp; BHXH tỉnh; BHXH huyện

 

II.  XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH MÔ HÌNH KHUNG HTQLCL

TT

Nội dung công việc

Thời hạn

hoàn thành

Đơn vị thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

1

Xây dựng danh mục TTHC về BHXH, BHYT, BHTN chi tiết theo từng dịch vụ công:

Mô tả công việc:

Đơn vị lập danh mục TTHC về BHXH, BHYT, BHTN phải xây dựng, áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, gửi Vụ Pháp chế tổng hợp, trình Trưởng ban Chỉ đạo ISO xem xét, quyết định.

15/6/2020

Ban Thu

Ban Thực hiện CS BHXH Ban Thực hiện CS BHYT Ban Sổ - thẻ, Vụ Tài chính - Kế toán

Vụ Pháp chế

2

Xây dựng danh mục quy trình giải quyết công việc nội bộ áp dụng cho BHXH tỉnh và BHXH huyện

Mô tả công việc:

 

 

 

2.1

Trên cơ sở rà soát các Quy trình nội bộ tại Phần 2, Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho cơ quan BHXH cấp tỉnh, huyện ban hành kèm theo Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của BHXH Việt Nam và căn cứ tình hình thực tế:

 

 

 

a)

Lập danh mục Quy trình giải quyết công việc nội bộ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị áp dụng cho BHXH tỉnh và BHXH huyện cần xây dựng, áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2015, gửi Vụ Pháp chế tổng hợp.

10/6/2020

Các tổ chức giúp việc, Các đơn vị sự nghiệp (theo phân công của Ban Chỉ đạo ISO)

Các đơn vị ở địa phương (theo phân công của Ban

Chỉ đạo ISO)

b)

Đề xuất danh mục Quy trình giải quyết công việc nội bộ áp dụng cho BHXH tỉnh và BHXH huyện cần xây dựng, áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 gửi Vụ Pháp chế tổng hợp.

Trước

10/6/2020

BHXH tỉnh

 

2.2

Trên cơ sở danh mục Quy trình giải quyết công việc nội bộ do tổ chức giúp việc, đơn vị sự nghiệp và BHXH tỉnh, BHXH huyện đề xuất, Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo ISO.

Trước

15/6/2020

Vụ Pháp chế

Văn phòng

2.3

Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến BHXH các tỉnh, thành phố về Danh mục dịch vụ công, Danh mục công việc nội bộ cần chuyển đổi sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Trước 30/6/2020

Vụ Pháp chế

Văn phòng

2.4

Hoàn thiện danh mục trình Trưởng Ban Chỉ đạo ISO xem xét, quyết định.

Trước 5/7/2020

Vụ Pháp chế

 

3

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các tài liệu chung theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tháng 7/2020

Đơn vị tư vấn

Vụ Pháp chế

4

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy trình giải quyết TTHC, quy trình giải quyết công việc nội bộ trong Mô hình khung

Mô tả công việc:

 

 

 

4.1

Phân công nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện xây dựng, sửa đổi, bổ sung tài liệu, quy trình giải quyết TTHC, quy trình giải quyết công việc nội bộ của BHXH cấp tỉnh/BHXH cấp huyện

Trước

5/7/2020

Ban Chỉ đạo ISO

Vụ Pháp chế

4.2

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy trình giải quyết các dịch vụ công tương ứng với các TTHC của Ngành và quy trình giải quyết công việc nội bộ của BHXH cấp tỉnh/BHXH cấp huyện trên cơ sở Danh mục được Ban Chỉ đạo ISO phê duyệt.

(Đơn vị tư vấn có trách nhiệm hỗ trợ các đơn vị trong suốt quá trình thực hiện việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung tài liệu, mẫu quy trình giải quyết công việc nội bộ, quy trình giải quyết TTHC).

Tháng

7-8/2020

Các tổ chức giúp việc, Các đơn vị sự nghiệp (theo phân công của Ban Chỉ đạo ISO)

Các đơn vị ở địa phương (theo phân công của Ban

Chỉ đạo ISO)

4.3

Tổng hợp hệ thống các tài liệu chung, các quy trình giải quyết các dịch vụ công tương ứng với các TTHC và các quy trình giải quyết công việc nội bộ của BHXH tỉnh/BHXH huyện để hình thành Mô hình khung HTQLCL

Tháng 9/2020

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

4.4

Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến về Mô hình khung HTQLCL

Tháng 9/2020

Vụ Pháp chế

Văn phòng

5

Hoàn thiện mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trình Tổng Giám đốc ký ban hành

30/9/2020

Ban Chỉ đạo ISO

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

 

III. CHUYỂN ĐỔI VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN 9001:2015 TẠI CƠ QUAN BHXH VIỆT NAM VÀ NGÀNH BHXH

TT

Nội dung công việc

Thời hạn hoàn thành

Đơn vị thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

I

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG, CẬP NHẬT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

1

Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL của các đơn vị trong hệ thống ngành BHXH

Mô tả công việc:

 

 

 

1.1

Đánh giá thực trạng tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL ISO 9001:2008 chung của ngành BHXH; xây dựng Báo cáo về thực trạng HTQLCL của đơn vị, trình Lãnh đạo Ngành xem xét.

Tháng 6­-9/2020

Vụ Pháp chế

Các tổ chức giúp việc;

Các đơn vị sự nghiệp; BHXH tỉnh

1.2

Khảo sát trực tiếp tại đơn vị; xây dựng Báo cáo về thực trạng HTQLCL của các đơn vị được khảo sát trình Lãnh đạo Ngành xem xét. (dự kiến khảo sát tại: Văn phòng BHXH Việt Nam, 01 đơn vị sự nghiệp và 02 BHXH tỉnh, thành phố do Ban Chỉ đạo ISO lựa chọn)

Tháng 6­-7/2020

Ban Chỉ đạo ISO; Đơn vị tư vấn

Các đơn vị và BHXH tỉnh do Ban Chỉ đạo chọn

2

Lập Danh mục quy trình giải quyết công việc nội bộ cần cập nhật trong HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của BHXH Việt Nam và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

 

 

 

2.1

Rà soát, cập nhật, bổ sung và lập Danh mục quy trình giải quyết công việc nội bộ thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (căn cứ Quyết định 875/QĐ-BHXH ngày 8/8/2013 của BHXH Việt Nam) gửi Vụ Pháp chế tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Tháng 7/2020

Các tổ chức giúp việc

Vụ Pháp chế

2.2

Rà soát, cập nhật Danh mục quy trình giải quyết công việc nội bộ của đơn vị (căn cứ và Quyết định công bố HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của đơn vị) làm cơ sở xây dựng, chuyển đổi HTQLCL TCVN ISO 9001:2015, trình lãnh đạo đơn vị xem xét, quyết định.

Tháng 7/2020

Các đơn vị sự nghiệp

 

3

Xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Mô tả công việc:

 

 

 

3.1

Các đơn vị giúp việc thực hiện soạn thảo các văn bản, quy trình giải quyết công việc nội bộ theo danh mục hệ thống tài liệu và kế hoạch phân công soạn thảo đã được Lãnh đạo Ngành phê duyệt.

Đơn vị tư vấn trực tiếp hướng dẫn cán bộ được phân công về cách thức xây dựng từng tài liệu, quy trình theo quy định

Tháng 10­-11/2020

Các đơn vị giúp việc

Đơn vị tư vấn; Ban Chỉ đạo ISO.

3.2

Các đơn vị sự nghiệp thực hiện soạn thảo các văn bản, quy trình giải quyết công việc nội bộ theo danh mục hệ thống tài liệu và kế hoạch phân công soạn thảo đã được Lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

Các đơn vị sự nghiệp căn cứ yêu cầu thực tế có thể thuê đơn vị tư vấn tổ chức hướng dẫn trực tiếp cho cán bộ được phân công về cách thức xây dựng tài liệu, quy trình đảm bảo đúng quy định

 

Các đơn vị sự nghiệp

 

3.3

BHXH tỉnh, BHXH huyện căn cứ Mô hình khung do BHXH Việt Nam ban hành thực hiện:

+ Phê duyệt danh mục hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc nội bộ phải áp dụng HTTCCL TCVN ISO 9001:2015 của BHXH tỉnh, BHXH huyện.

+ Soạn thảo các văn bản, quy trình giải quyết công việc nội bộ, quy trình giải quyết TTHC.

BHXH tỉnh căn cứ yêu cầu thực tế có thể thuê đơn vị tư vấn tổ chức hướng dẫn trực tiếp cho cán bộ được phân công về cách thức xây dựng tài liệu, quy trình đảm bảo đúng quy định.

Tháng 10­-

11/2020

BHXH tỉnh; BHXH huyện

Đơn vị tư vấn; Ban Chỉ đạo ISO.

3.4

Lãnh đạo cơ quan phê duyệt, ban hành áp dụng sau khi HTQLCL đã được tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, hoàn chỉnh các tài liệu, quy trình

 

 

 

a)

Đối với HTTLCL áp dụng tại cơ quan BHXH Việt Nam: Văn phòng trình Tổng Giám đốc phê duyệt, ban hành

Tháng 12/2020

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Vụ Pháp chế

b)

Đối với HTQLCL áp dụng tại đơn vị sự nghiệp: Đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện trình Lãnh đạo đơn vị phê duyệt, ban hành

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

 

c)

Đối với HTQLCL áp dụng tại BHXH tỉnh: Ban Chỉ đạo ISO của BHXH tỉnh trình Giám đốc BHXH tỉnh phê duyệt, ban hành

Giám đốc BHXH tỉnh

 

d)

Đối với HTQLCL áp dụng tại BHXH huyện: Tổ triển khai ISO của BHXH huyện trình Giám đốc BHXH huyện phê duyệt, ban hành

Giám đốc BHXH huyện

 

 

II

TRIỂN KHAI ÁP DỤNG

4

Áp dụng trên thực tế HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sau khi được lãnh đạo phê duyệt

Mô tả công việc:

- Ban chỉ đạo ISO, các đơn vị, bộ phận thực hiện áp dụng, tuân thủ hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc nội bộ, quy trình giải quyết TTHC, biểu mẫu trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân.

- Trong thời gian áp dụng, Ban chỉ đạo ISO phối hợp với đơn vị tư vấn thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn để việc thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng.

Tháng

01/2021

Trung ương: Các tổ chức giúp việc; Các đơn vị sự nghiệp

Đơn vị tư vấn; Ban Chỉ đạo ISO.

 

Địa phương: BHXH tỉnh; BHXH huyện.

III

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

5

Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Mô tả công việc

- Ban chỉ đạo ISO phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành đào tạo cho các thành viên Ban chỉ đạo ISO, các cán bộ quản lý, công chức, viên chức được phân công thực hiện đánh giá nội bộ của từng đơn vị, công chức có liên quan đến việc áp dụng quy trình HTQLCL ISO.

- Hình thức đào tạo: Trực tuyến (Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện)

Tháng 02/2021

Đơn vị tư vấn

Ban Chỉ đạo ISO; Các tổ chức giúp việc; Các đơn vị sự nghiệp;

BHXH tỉnh; BHXH huyện.

6

 

 

Thực hiện đánh giá nội bộ HTQCL để kiểm tra việc chuyển đổi áp dụng, tiến hành khắc phục các điểm không phù hợp; tiến hành xem xét của Lãnh đạo; thực hiện cải tiến HTQLCL theo yêu cầu TCVN ISO 9001:2015

Mô tả công việc

- HTQLCL ISO sau khi được ban hành áp dụng ít nhất 01 tháng, cần phải được đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục, hoàn chỉnh. Đánh giá nội bộ gồm đánh giá hệ thống tài liệu, đánh giá quá trình áp dụng thực hiện.

- Sau khi khóa đào tạo Đánh giá chất lượng nội bộ được thực hiện và trong thời gian thực hiện HTQLCL ISO tại đơn vị, đơn vị tư vấn phối hợp với các cán bộ đánh giá nội bộ của đơn vị tiến hành đánh giá nội bộ; việc đánh giá chất lượng nội bộ được tiến hành ít nhất 02 lần:

+ Lần 1, đơn vị tư vấn thực hiện đánh giá, cán bộ đánh giá nội bộ của các đơn vị quan sát;

+ Các lần đánh giá sau, cán bộ đánh giá nội bộ của các đơn vị chủ động thực hiện với sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn.

- Khắc phục sau đánh giá, hoàn thiện nội dung: Sau mỗi lần đánh giá, Ban chỉ đạo ISO có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn hướng dẫn các bộ phận liên quan nêu ra được các vấn đề còn tồn tại cần khắc phục. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm khắc phục triệt để những tồn tại này. Trên cơ sở những hành động khắc phục sẽ hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng và cải cách TTHC.

Tháng 4/2021

Trung ương: Ban Chỉ đạo ISO

Địa phương: BHXH tỉnh; BHXH huyện.

Đơn vị tư vấn; Các tổ chức giúp việc; Các đơn vị nghiệp vụ.

Đơn vị tư vấn

IV

XÁC NHẬN HIỆU LỰC, CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

7

Xác nhận hiệu lực của HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Mô tả công việc:

 

 

 

 

7.1

Ban chỉ đạo ISO/bộ phận được giao nhiệm vụ triển khai ISO tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan tiến hành họp xem xét để xác nhận tính hiệu lực của HTQLCL và đề ra các yêu cầu cần cải tiến của HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 quy định tại khoản 2, khoản 4, Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

Tháng 4/2021

Ban Chỉ đạo ISO; Bộ phận được giao nhiệm vụ triển khai ISO

 

7.2

Lãnh đạo cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCvN ISO 9001:2015:

 

 

 

a)

Đối với HTTLCL áp dụng tại cơ quan BHXH Việt Nam

Tháng 4/2021

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Đơn vị tư vấn; Ban Chỉ đạo ISO

b)

Đối với HTQLCL áp dụng tại đơn vị sự nghiệp

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

 

c)

Đối với HTQLCL áp dụng tại BHXH tỉnh

Giám đốc BHXH tỉnh

 

d)

Đối với HTQLCL áp dụng tại BHXH huyện

Giám đốc BHXH huyện

 

8

Công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Mô tả công việc:

Lãnh đạo cơ quan ban hành Quyết định công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

 

 

 

a)

Đối với HTTLCL áp dụng tại cơ quan BHXH Việt Nam: Ban Chỉ đạo ISO trình Tổng Giám đốc

Tháng 5/2021

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Đơn vị tư vấn; Ban Chỉ đạo ISO

b)

Đối với HTQLCL áp dụng tại đơn vị sự nghiệp

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

Vụ Pháp chế

c)

Đối với HTQLCL áp dụng tại BHXH tỉnh: Ban Chỉ đạo ISO của BHXH tỉnh trình Giám đốc BHXH tỉnh

Giám đốc BHXH tỉnh

Vụ Pháp chế

d)

Đối với HTQLCL áp dụng tại BHXH huyện

Giám đốc BHXH huyện

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi