Quyết định 666/QĐ-BHXH 2022 Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

__________

Số: 666/QĐ-BHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

 

                    

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

_________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2596/QĐ-BHXH ngày 26/12/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-BHXH ngày 21/03/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Tổng Giám đốc;

- Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL;

- Các Phó Tổng Giám đốc;

- Đảng ủy cơ quan BHXH VN;

- Văn phòng HĐQL BHXH VN;

- Lưu: VT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Mạnh

 

 

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

__________          

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022 CỦA BHXH VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 3 năm 2022 của BHXH Việt Nam)

 

STT

 

Nội dung nhiệm vụ

Tổng số nhiệm vụ

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Lành đạo Ngành phụ trách

I

Ban Thực hiện chính sách BHXH

2

 

 

 

 

1

Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về BHXH và các chính sách pháp luật khác theo Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; tổng hợp, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Luật Việc làm, ... và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN và các chính sách có liên quan.

 

Các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam

Tháng

01/2022

Tháng

12/2022

PTGĐ Lê Hùng Sơn

2

Xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 30/01/2020 về quy định về hồ sơ hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN

 

Vụ Tài chính - Kế toán và các đơn vị liên quan thuộc BHXH Việt Nam

Tháng

01/2022

Tháng

12/2022

PTGĐ Lê Hùng Sơn

II

Ban Quản lý Thu - sổ, Thẻ

2

 

 

 

 

1

Xây dựng các giải pháp đột phá trọng tâm để thúc đẩy và phát triển người tham gia BHXH, BHYT theo quý, năm.

 

CNTT, VP, TCKT và BHXH các tỉnh, thành phố

Tháng

01/2022

Tháng

12/2022

PTGĐ Trần Đình Liệu

2

Nghiên cứu, xây dựng mẫu sổ BHXH trên ứng dụng VssID

 

CNTT, PC, TCKT và BHXH các tỉnh, thành phố

Tháng

01/2022

Tháng

06/2022

PTGĐ Trần Đình Liệu

III

Vụ Tài chính – Kế toán

1

 

 

 

 

1

Xây dựng cơ chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội. BH thất nghiệp, BHYT Ngành BHXH Việt Nam

 

Các đơn vị nghiệp vụ liên quan

Tháng 01/2022

Tháng

10/2022

PTGĐ Lê Hùng Sơn

IV

Vụ Pháp chế

1

 

 

 

 

1

Rà soát các vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và xây dựng báo cáo đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan.

 

CSXH, TST,

TTKT, TCKT,

ĐTQ, CSYT; BHXH các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành liên quan

Tháng

01/2022

Tháng

10/2022

PTGĐ Đào Việt Ánh

V

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

2

 

 

 

 

1

Tổng hợp phân bổ, điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2022; tổng hợp lập dự toán thu, chi năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025.

 

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Tháng

01/2022

Tháng

12/2022

PTGĐ Đào Việt Ánh

2

Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia thuộc trách nhiệm của BHXH Việt Nam.

 

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Tháng

01/2022

Tháng

12/2022

PTGĐ Đào Việt Ánh

VI

Vụ Hợp tác quốc tế

2

 

 

 

 

1

Tăng cường hợp tác theo các Thỏa thuận ký kết với các đối tác Hàn Quốc trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

 

Các đơn vị có liên quan

Tháng

01/2022

Tháng

12/2022

PTGĐ Đào Việt

Ánh

2

Phát triển nền tảng số trong công tác đối ngoại của Ngành BHXH Việt Nam

 

TT; TCBH;

CNTT; BHXH các tỉnh, thành phố

Tháng

01/2022

Tháng

12/2022

PTGĐ Đào Việt Ánh

VII

Vụ Thanh tra - Kiểm tra

3

 

 

 

 

1

Xây dựng phần mềm nhận diện hành vi vi phạm

 

Trung tâm CNTT

Tháng

01/2022

Tháng

12/2022

Tổng Giám đốc

2

Sửa đổi, bổ sung quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của BHXH Việt Nam

 

Các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố

Tháng

01/2022

Tháng

12/2022

PTGĐ Lê Hùng Sơn

3

Sửa đổi Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 378/QĐ-BHXH ngày 11/3/2020 của BHXH Việt Nam.

 

Các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố

Tháng

01/2022

Tháng

12/2022

PTGĐ Lê Hùng Sơn

VIII

Vụ Quản lý đầu tư quỹ

1

 

 

 

 

1

Xây dựng Quy trình thí điểm gửi tiền có kỳ hạn theo hình thức cạnh tranh lãi suất tại hệ thống ngân hàng thương mại (đấu thầu lựa chọn NHTM để gửi tiền)

 

TCKT, PC, KHĐT, TTKT

Tháng

01/2022

Tháng

06/2022

PTGĐ Trần Đình Liệu

IX

Vụ Tổ chức cán bộ

3

 

 

 

 

1

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3716/KH-BHXH ngày 25/11/2020 của BHXH Việt Nam về việc xét tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam và Tổ chức thi tuyển viên chức ngành BHXH

 

Các đơn vị trong Ngành

Quý I/2022

Quý IV/2022

Tổng Giám đốc

2

Thực hiện quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ

 

Các đơn vị trong Ngành

Tháng

02/2022

Tháng

09/2022

Tổng Giám đốc

3

Sửa đổi Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và kế toán trưởng tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

 

Các đơn vị trong Ngành

Tháng

02/2022

Tháng

06/2022

Tổng Giám dôc

X

Trung tâm Công nghệ thông tin

2

 

 

 

 

1

Xây dựng Quy chế quản lý, triển khai, vận hành hệ thống thông tin ngành BHXH Việt Nam

 

Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố

Tháng

01/2022

Tháng

09/2022

PTGĐ Phạm Lương Sơn

2

Triển khai kết nối thử nghiệm, chuyển đổi địa chỉ mạng IPv6 cho một số hệ thống thông tin

 

Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố, các đơn vị cung cấp dịch vụ

Tháng 01/2022

Tháng

12/2022

PTGĐ Phạm Lương Sơn

XI

Trung tâm Truyền thông

3

 

 

 

 

1

Hướng dẫn công tác thông tin, truyền thông Ngành BHXH Việt Nam năm 2022

 

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tháng

01/2022

Tháng

12/2022

PTGĐ Đào Việt Ánh

2

Hội nghị tổng kết công tác truyền thông năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và tập huấn nghiệp vụ thông tin truyền thông

 

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tháng 02/2022

Tháng 04/2022

PTGĐ Đào Việt Ánh

3

Hội nghị tập huấn kiến thức về BHXH, BHYT, BHTN cho nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí

 

Các ban nghiệp vụ, BHXH tỉnh nơi tổ chức hội nghị và các cơ quan thông tấn, báo chí

Tháng 04/2022

Tháng

09/2022

PTGĐ Đào Việt Ánh

XII

Trung tâm Lưu trữ

1

 

 

 

 

1

Xây dựng quy trình lưu trữ tài liệu điện tử của hệ thống BHXH Việt Nam

 

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tình, thành phố, các đơn vị có liên quan

Tháng

01/2022

Tháng

12/2022

PTGĐ Lê Hùng Sơn

XIII

Viện Khoa học Bảo hiểm xã hội

2

 

 

 

 

1

Xây dựng ’’Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trình Thủ tướng Chính phủ

 

Ban Chủ nhiệm Đề án, Văn phòng và các đơn vị trực thuộc

Tháng

01/2021

Tháng

12/2022

Tổng Giám đốc

2

Tham mưu ban hành Quy chế xét công nhận sáng kiến ngành BHXH Việt Nam

 

Các đơn vị liên quan

Tháng

01/2021

Tháng

12/2022

PTGĐ phụ trách

XIV

Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

1

 

 

 

 

1

Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan Bảo hiểm xã hội

 

Các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh, thành phố

Tháng

03/2022

Tháng

12/2022

PTGĐ Trần Đình Liệu

XV

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến

3

 

 

 

 

1

Xây dựng và phát triển các chức năng trên Hệ thống thông tin giám định BHYT theo quy trình giám định BHYT mới

 

Trung tâm CNTT

Tháng

01/2022

Tháng

04/2022

PTGĐ Phạm Lương Sơn

2

Tập huấn quy trình giám định BHYT và phần mềm Giám định BHYT mới

 

CSYT, CNTT

Tháng

04/2022

Tháng

06/2022

PTGĐ Phạm Lương Sơn

3

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình giám định BHYT

 

CSYT

Tháng

03/2022

Tháng

12/2022

PTGĐ Phạm Lương Sơn

XVI

Ban Thực hiện chính sách BHYT

3

 

 

 

 

1

Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực BHYT

 

Bộ Y tế, GĐĐT, TST, GĐ ĐT, PC, TTKT, CNTT

Tháng

01/2022

Tháng

12/2022 và Theo tiến độ của Bộ Y tế

PTGĐ Phạm Lương Sơn

2

Hướng dẫn công tác Nghiệp vụ giám định, thanh quyết toán, xây dựng dự toán tại địa phương

 

Bộ Y tế, TCKT,

GĐĐT, TTKT, KTNB, PC,

KHĐT, CNTT

Tháng

01/2022

Tháng

12/2022

PTGĐ Phạm Lương Sơn

3

Quản lý, giám sát sử dụng và thanh toán thuốc, vật tư y tế

 

Bộ Y tế, GĐĐT, CNTT

Tháng 01/2022

Tháng

12/2022

PTGĐ Phạm Lương Sơn

XVII

Văn phòng

2

 

 

 

 

1

Hoàn thiện trình Lãnh đạo Ngành ban hành quy chế công tác văn thư

 

Các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố

Tháng 01/2022

Tháng

03/2022

P.TGĐ Lê Hùng Sơn

2

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 10/12/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành BHXH phù hợp với Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

 

Các đơn vị liên quan

Tháng

01/2022

Tháng 12/2022

P.TGĐ Lê Hùng Sơn

XVIII

Vụ Thi đua - Khen thưởng

1

 

 

 

 

1

Rà soát, đánh giá sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác thi đua khen thường phù hợp với thực tiễn

 

Các đơn vị liên quan

Tháng

4/2022

Tháng

12/2022

P.TGĐ Lê Hùng Sơn

XIX

Ban Quản lý các dự án CNTT

2

 

 

 

 

1

Mua sắm dịch vụ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì cho các trang thiết bị thiết yếu toàn Ngành

 

Trung tâm CNTT; Vụ Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2020

Năm 2025

P.TGĐ Phạm Lương Sơn

2

Mua sắm dịch vụ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật, bản quyền tính năng; bổ sung bản quyền tính năng thiết bị, bản quyền an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu Ngành

 

Trung tâm CNTT; Vụ Kế hoạch và Đầu tư; Hội đồng thẩm định

Năm 2021

Năm 2024

P.TGĐ Phạm Lương Sơn

XX

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Ngành BHXH

2

 

 

 

 

1

Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng Trụ sở cơ quan BHXH Việt Nam tại Hà Nội

 

Vụ KHĐT, Vụ

TCK.T, Văn phòng, Trung tâm CNTT

Tháng

9/2019

Quý 4/2022

P.TGĐ Trần Đình Liệu

2

Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng Trung tâm đào tạo ngành BHXH phía Nam, Trụ sở BHXH TP.HCM và Trụ sở đại diện BHXH Việt Nam tại TP.HCM

 

Vụ KHĐT, Vụ

TCKT, Văn phòng, Trung tâm CNTT

Tháng

9/2019

Quý 1,2/2023

P.TGĐ Trần Đình Liệu

XXI

Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội

1

 

 

 

 

1

Quy định về nhiệm vụ, chế độ làm việc, định mức giờ giảng đối với công chức, viên chức làm giảng viên của Trường

 

Các Vụ, Ban nghiệp vụ liên quan

Tháng

1/2022

Tháng

12/2022

P.TGĐ Trần Đình Liệu

 

TỔNG SỐ

40

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi