Quyết định 510/QĐ-BHXH 2024 Chương trình hành động của BHXHVN thực hiện Nghị quyết 398-NQ/BCSĐ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 510/QĐ-BHXH

Quyết định 510/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 398-NQ/BCSĐ ngày 15/3/2024 của Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:510/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Chu Mạnh Sinh
Ngày ban hành:07/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

__________

Số: 510/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

                                                             

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

thực hiện Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ ngày 15/3/2024

của Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam

____________________________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ ngày 15/3/2024 của Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ ngày 15/3/2024 của Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Tổng Giám đốc (để b/c);

- Bộ TTTT (để b/c);

- BCSĐ BHXH Việt Nam (để b/c);

- Các Phó Tổng Giám đốc;

- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Chu Mạnh Sinh

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Thực hiện Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ ngày 15/3/2024

của Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 510/QĐ-BHXH ngày 07/05/2024

của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

_____________________

 

Thực hiện Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ ngày 15/3/2023 của Ban cán sự đảng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng (ATTT) ngành BHXH Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ), BHXH Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Khắc phục được những tồn tại, hạn chế; phát huy vai trò tích cực, chủ động trong công tác bảo đảm ATTT; tập trung trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành để tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ; xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về an ninh mạng; rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản quy định về ATTT để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Ngành; xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự nhất quán với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm ATTT đến năm 2025 mà BHXH Việt Nam đã ban hành tại các Kế hoạch về phát triển Chính phủ số, Chuyển đổi số đến năm 2025.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh mạng và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ.

- Xác định rõ trọng tâm, lộ trình thực hiện; phân công đúng chức năng, nhiệm vụ và đảm bảo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

II. CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

- 100% công chức, viên chức và người lao động (CCVC) trong toàn Ngành được phổ biến, quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện công tác bảo đảm ATTT được nêu tại Nghị quyết, kịp thời phổ biến chủ trương, hướng dẫn để thống nhất trong triển khai thực hiện.

- 100% CCVC trong toàn Ngành được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm ATTT; tập huấn về kỹ năng số, kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường mạng.

- Kiện toàn Đội ứng cứu sự cố, bảo đảm 100% BHXH cấp tỉnh có CCVC chuyên trách về ATTT tham gia Đội ứng cứu sự cố ATTT Ngành BHXH Việt Nam (Đội ứng cứu sự cố); duy trì giao ban Đội ứng cứu sự cố tối thiểu 01 lần/quý để kịp thời chia sẻ thông tin và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bảo đảm ATTT.

- Hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về ATTT của Ngành BHXH Việt Nam và các quy trình nghiệp vụ gắn với việc phân cấp, phân quyền trên phần mềm nghiệp vụ bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

- Tiếp tục duy trì và đầu tư, phát triển hạ tầng thông tin, bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹ thuật ATTT có đầy đủ chế độ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật và bản quyền tính năng.

- Xây dựng cơ chế, chính sách và tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp kỹ thuật bảo đảm ATTT theo quy định của nhà nước.

- Hằng năm, to chức triển khai công tác đào tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực chuyên trách công tác bảo đảm ATTT; tổ chức hội nghị ATTT và diễn tập ứng cứu sự cố ATTT trong toàn Ngành.

- Hằng năm, tổ chức các Đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo đảm ATTT tại các đơn vị trong toàn Ngành.

- Hằng năm, tiến hành đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo đảm ATTT đã được phê duyệt để điều chỉnh, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm ATTT đối với các hệ thống đang triển khai hoặc triển khai mới.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

1.1. Đào tạo, tập huấn

- Tiếp tục đào tạo, huấn luyện nâng cao kiến thức chuyên sâu nghiệp vụ về ATTT cho CCVC quản lý, kỹ thuật.

- Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng số, kỹ năng ATTT cho CCVC trong toàn Ngành với sự tham gia trình bày của các chuyên gia, báo cáo viên của các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Thông tin - Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ.

1.2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện công tác thi đua khen thưởng

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm khi có sự cố gây mất ATTT trong đơn vị của mình quản lý.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo quy định những CCVC có hành vi vi phạm quy chế, quy định của Ngành về ATTT, làm lộ lọt, mất tài khoản, dữ liệu...

- Tăng cường công tác quán triệt kịp thời, liên tục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CCVC để nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo đảm ATTT, đặc biệt là ý thức trách nhiệm bảo vệ tài khoản nghiệp vụ của CCVC trong toàn Ngành.

- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bảo đảm ATTT.

1.3. Quy hoạch, xây dựng các “hàng rào kỹ thuật”

- Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về ATTT của Ngành BHXH Việt Nam; các quy trình nghiệp vụ gắn với việc phân cấp, phân quyền trên phần mềm nghiệp vụ bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

- Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy hoạch chính sách ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT phù hợp với tình hình ATTT trong từng giai đoạn.

- Triển khai các giải pháp kỹ thuật ATTT bảo đảm hạn chế tối đa các hành vi vi phạm; giám sát và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chính sách ATTT; khoanh vùng, cô lập, khống chế các vi phạm ATTT trong phạm vi hẹp để giảm thiểu thiệt hại về tài sản thông tin, dữ liệu; đánh giá, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác bảo đảm ATTT.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm ATTT cho các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh, thành phố.

1.4. Xây dựng nguồn nhân lực

- Nghiên cứu, đánh giá kiện toàn về mô hình, bộ máy tổ chức, nhân sự phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số nói chung và thực hiện công tác bảo đảm ATTT trong ngành BHXH Việt Nam nói riêng. Đánh giá việc thực hiện kiện toàn, cơ cấu lại Phòng CNTT về Văn phòng BHXH cấp tỉnh của 56 đơn vị BHXH cấp tỉnh, bảo đảm nguồn nhân lực làm CNTT, ATTT theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam về bàn giao nhiệm vụ của Phòng CNTT và Văn phòng BHXH cấp tỉnh.

- Kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Đội ứng cứu sự cố, CCVC chuyên trách ATTT của BHXH các tỉnh là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ATTT tại các đơn vị.

1.5. Trang bị hạ tầng kỹ thuật

- Trang bị hạ tầng kỹ thuật mới, hiện đại, có khả năng ngăn chặn tấn công bảo đảm an toàn dữ liệu, ATTT.

- Duy trì chế độ bảo hành cho các hệ thống hạ tầng kỹ thuật ATTT bảo đảm luôn hoạt động ổn định và có sự hỗ trợ kỹ thuật từ các đơn vị cung cấp sản phẩm nhằm tối ưu hóa các tính năng của thiết bị. Đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ/dự án đã được xây dựng.

1.6. Phối hợp với các cơ quan liên quan

- Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị chức năng về an ninh mạng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin - Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ nhằm thực hiện giám sát các hệ thống thông tin của Ngành; kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, lỗ hổng, ngăn chặn, bóc gỡ mã độc tấn công vào hệ thống mạng; áp dụng các giải pháp quản lý và kỹ thuật bảo đảm ATTT phù hợp.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ về ATTT.

2. Giải pháp

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên sâu về ATTT như: an toàn mạng máy tính, an toàn hệ điều hành, an toàn các ứng dụng web, an toàn cơ sở dữ liệu, các kỹ thuật tấn công và xâm nhập mạng, mô hình bảo vệ và các kỹ thuật phòng thủ chống tấn công xâm nhập, quản trị mạng an toàn, sử dụng công cụ bảo đảm an toàn, quản lý và đánh giá điểm yếu, lỗ hổng, các kỹ thuật kiểm tra đánh giá an toàn, các vấn đề về chính sách, pháp luật và chuẩn hóa an toàn thông tin.

- Triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến chuyên đề về an toàn, an ninh thông tin dưới nhiều hình thức đa dạng như hội nghị giao ban, hội nghị chuyên đề, hội nghị diễn tập... để CCVC tích cực tham gia, hưởng ứng học tập.

- Tổ chức xây dựng, bổ sung vào kế hoạch thực hiện công tác trọng tâm của đơn vị về công tác bảo đảm ATTT.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra trực tiếp, gián tiếp công tác bảo đảm ATTT tại các đơn vị. Kịp thời đề xuất xử lý các vi phạm, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo đảm ATTT.

- Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy trình, quy chế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy hoạch chính sách ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT đã được ban hành. Xây dựng mới, bãi bỏ các các quy định ATTT phù hợp với tình hình ATTT trong từng giai đoạn.

- Tổ chức đánh giá việc thực hiện kiện toàn cơ cấu lại Phòng CNTT về Văn phòng BHXH cấp tỉnh theo Quyết định số 2355/QĐ-BHXH ngày 16/9/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án mua sắm, trang bị, gia hạn bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật các hệ thống công nghệ thông tin.

- Mời các chuyên gia ATTT của Bộ Công an, Bộ Thông tin - Truyền thông tham gia xây dựng các nội dung, kế hoạch đánh giá ATTT cho các hệ thống thông tin của Ngành. Thường xuyên tham gia các cuộc đào tạo, diễn tập ATTT trong nước và quốc tế do các đơn vị chức năng về ATTT to chức.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong toàn Ngành; đột xuất hoặc định kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan và Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam. Định kỳ hằng năm tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ.

2. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao (tại Phụ lục kèm theo) đảm bảo tiến độ, chất lượng; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm CNTT).

 

 

Phụ lục

PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 398-NQ/BCSĐ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC

BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔnG TIN MẠNG NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 510/QĐ-BHXH ngày 07/05/2024 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Thời gian thực hiện

Kết quả

1. Đào tạo, tập huấn

 

1

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên sâu về ATTT cho CCVC quản lý, kỹ thuật.

Trung tâm CNTT

Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đào tạo nghiệp vụ và các đơn vị liên quan

Hàng năm

Tối thiểu 01 lớp bồi dưỡng/năm nâng cao kiến thức chuyên sâu về ATTT được tổ chức. Tập trung bồi dưỡng các kỹ năng: bảo vệ, bảo mật các hệ thống thông tin, phân tích phòng chống mã độc, kiểm tra an ninh trên không gian mạng (pen-test)...

2

Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng số, kỹ năng ATTT cho CCVC trong toàn Ngành. Các khóa tập huấn có sự tham gia của các chuyên gia thuộc Bộ Công an, Bộ Thông tin - Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

Các khóa tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức (02 khóa/năm)

3

Triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến chuyên đề về ATTT

Trung tâm Truyền thông

Tạp chí BHXH, Trung tâm CNTT và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến về công tác ATTT mạng được thực hiện.

4

Triển khai công tác bảo đảm ATTT đa dạng dưới nhiều hình thức như hội nghị giao ban, hội nghị chuyên đề, hội nghị diễn tập

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

Văn bản triển khai, báo cáo kết quả hội nghị yêu cầu tối thiểu 01 hội nghị/năm; có ít nhất 03 bài viết/tháng trên chuyên mục ATTT Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện công tác thi đua khen thưởng

 

1

Xây dựng, bổ sung công tác bảo đảm ATTT mạng vào kế hoạch công tác trọng tâm của đơn vị

Các đơn vị

Trung tâm CNTT

Thường xuyên

Các kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm được ban hành.

2

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo quy định những CCVC có hành vi vi phạm quy chế, quy định của Ngành về ATTT, làm lộ lọt, mất tài khoản, dữ liệu...

Vụ Tổ chức cán bộ

Thanh tra BHXH, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Trung tâm CNTT và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Các vi phạm quy chế, quy định về bảo đảm ATTT tại các đơn vị được xử lý nghiêm khắc, kịp thời.

3

Quán triệt kịp thời, liên tục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi CCVC để nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo đảm ATTT, đặc biệt là ý thức trách nhiệm bảo vệ tài khoản nghiệp vụ của CCVC trong toàn Ngành

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

100% CCVC được phổ biến, quán triệt đối với công tác bảo đảm ATTT, ý thức bảo vệ tài khoản nghiệp vụ.

4

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bảo đảm ATTT.

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Trung tâm CNTT và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Các phong trào thi đua bảo đảm ATTT mạng được phát động và thực hiện.

3. Quy hoạch, xây dựng các “hàng rào kỹ thuật”

 

1

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về ATTT của ngành BHXH Việt Nam; các quy trình nghiệp vụ gắn với việc phân cấp, phân quyền trên phần mềm nghiệp vụ bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Trung tâm CNTT

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Rà soát sửa đổi các quy định về thiết kế hệ thống hạ tầng thông tin, thiết kế mẫu mạng nội bộ, mạng diện rộng, quy trình ứng cứu sự cố hệ thống thông tin ngành Bảo hiểm xã hội.

 

2

Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy hoạch chính sách ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chính sách ATTT được ban hành.

3

Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong toàn Ngành công tác triển khai các giải pháp kỹ thuật ATTT, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm; giám sát và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm; khoanh vùng, cô lập, khống chế các vi phạm trong phạm vi hẹp để giảm thiểu thiệt hại về tài sản thông tin, dữ liệu; đánh giá, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác bảo đảm ATTT

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Các cuộc kiểm tra trực tiếp, gián tiếp công tác bảo đảm ATTT tại các đơn vị; các khó khăn được tháo gỡ, các vi phạm chính sách ATTT được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

4

Rà soát, đánh giá và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm ATTT cho các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Đề xuất phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ đối với hệ thống thông tin cho đang vận hành xong trước 30/9/2024

4. Xây dựng nguồn nhân lực

 

 

Nghiên cứu, đánh giá kiện toàn về mô hình, bộ máy tổ chức, nhân sự phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số nói chung và thực hiện công tác bảo đảm ATTT trong ngành BHXH Việt Nam nói riêng. Đánh giá việc thực hiện kiện toàn, cơ cấu lại Phòng CNTT về Văn phòng BHXH cấp tỉnh của 56 đơn vị BHXH cấp tỉnh, bảo đảm nguồn nhân lực làm CNTT, ATTT.

Vụ Tổ chức cán bộ; BHXH các tỉnh, thành phố

Trung tâm CNTT

Năm 2024

56 đơn vị BHXH cấp tỉnh, bảo đảm nguồn nhân lực làm CNTT, ATTT theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam về bàn giao nhiệm vụ của Phòng CNTT và Văn phòng BHXH cấp tỉnh

2

Kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Đội ứng cứu sự cố, CCVC chuyên trách ATTT của BHXH các tỉnh

Trung tâm CNTT

Vụ Tổ chức cán bộ và BHXH các tỉnh, thành phố

Năm 2024

Quyết định kiện toàn Đội ứng cứu sự cố; 100% BHXH các tỉnh có tối thiểu 01 viên chức chuyên trách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, trình độ đảm nhận công tác bảo đảm ATTT.

5. Trang bị hạ tầng kỹ thuật

 

1

Trang bị hạ tầng kỹ thuật hiện đại, có khả năng ngăn chặn tấn công, bảo đảm an toàn dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu cá nhân trong phạm vi quản lý của Ngành

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Các máy móc, thiết bị hiện đại được trang bị.

2

Duy trì chế độ bảo hành cho các hệ thống hạ tầng kỹ thuật ATTT, bảo đảm hoạt động ổn định và có sự hỗ trợ kỹ thuật từ các đơn vị cung cấp sản phẩm nhằm tối ưu hóa các tính năng của thiết bị. Đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ/dự án đã được xây dựng

Trung tâm CNTT

Ban QLDA và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Chế độ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật cho các hệ thống hạ tầng kỹ thuật ATTT được thực hiện thường xuyên, liên tục.

6. Phối hợp với các cơ quan liên quan

 

1

Phối hợp với các đơn vị chức năng về ATTT của Bộ Công an, Bộ Thông tin - Truyền thông thực hiện giám sát các hệ thống thông tin của Ngành; kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, lỗ hổng, ngăn chặn, bóc gỡ mã độc tấn công vào hệ thống mạng; áp dụng các giải pháp quản lý và kỹ thuật bảo đảm ATTT phù hợp

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Phối hợp chia sẻ dữ liệu giám sát ATTT các hệ thống với Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Bộ Công an) xong trước ngày 30/6/2024; Phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ thông tin và Truyền thông thực hiện kiểm tra, đánh giá ATTT cho các hệ thống thông tin ngành BHXH.

2

Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ về ATTT

Vụ Hợp tác quốc tế

Trung tâm CNTT và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Các hội thảo, khóa đào tạo quốc tế được tổ chức.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi