Quyết định 486/QĐ-TTg 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 09/2021/UBTVQH15 về chi phí quản lý BHXH, BHTN

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 486/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024

______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Ban Kinh tế Trung ương;

- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội;

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: KGVX, TH, TGĐ Cổng TTĐT, Công báo;

- Lưu: VT, KTTH (2b)

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Lê Minh Khái

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024

(Kèm theo Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

 

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Triển khai nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15) nhằm nâng cao công tác xây dựng dự toán, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022- 2024;

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15, đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời, thống nhất, chất lượng và hiệu quả;

c) Tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15.

2. Yêu cầu

a) Việc xác định nhiệm vụ và lộ trình thực hiện tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 và các quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết có hiệu quả;

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15;

c) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả, đồng bộ giữa các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15.

II. Nội dung kế hoạch

Các Bộ, cơ quan có liên quan căn cứ quy định tại Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Rà soát, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Tổ chức triển khai thực hiện quy định tại Nghị quyết theo đúng quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định, hiệu quả, triệt để tiết kiệm gắn với kết quả phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm thuận lợi đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân; sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, phù hợp với nhiệm vụ được giao; hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm bảo đảm sẵn sàng kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý, thực thi chính sách; kịp thời ngăn chặn việc trốn đóng, gian lận, trục lợi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện dự toán, quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện.

III. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi quản lý chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan:

a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2024 trong quý I năm 2022, làm căn cứ để Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện;

b) Nghiên cứu, rà soát hoàn thiện các quy định về cơ chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hiện hành trên cơ sở báo cáo đánh giá và đề xuất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và Quyết định số 38/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg trong quý IV năm 2022;

c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định, không trùng lắp với kế hoạch kiểm toán, thanh tra của cơ quan Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ;

d) Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024 và đề xuất mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn tiếp theo trên cơ sở báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan có liên quan, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn tiếp theo vào quý II năm 2024 theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong quý IV năm 2022.

b) Xây dựng và ban hành giá dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong quý IV năm 2022.

c) Xây dựng, ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật và giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2023.

4. Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giám sát việc thực hiện dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

5. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Xây dựng dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, rà soát trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

b) Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024 trong quý I năm 2024, gửi Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn tiếp theo;

c) Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong giai đoạn vừa qua, đề xuất nội dung cần quy định, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

thuộc tính Quyết định 486/QĐ-TTg

Quyết định 486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 09/2021/UBTVQH15 ngày 08/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:486/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:19/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm
TÓM TẮT VĂN BẢN

Trong quý IV/2022, ban hành giá dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm cho NLĐ

Ngày 19/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 486/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 09/2021/UBTVQH15 ngày 08/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024.

Theo đó, Bộ Tài chính xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024 trong Quý I/2022; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định, không trùng lặp với kế hoạch kiểm toán, thanh tra của cơ quan Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong Quý IV/2022; xây dựng và ban hành giá dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong Quý IV/2022. Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giám sát việc thực hiện dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, rà soát trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định486/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi