Quyết định 3661/QĐ-BHXH 2022 Chương trình phát triển thanh niên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3661/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình phát triển thanh niên của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030

____________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên, cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030;

Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phát triển thanh niên của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN (để t/h);
- BHXH tỉnh, tp (để t/h);
- Đoàn TNCQBHXHVN (để t/h);
- Lưu: VT, TCCB (3).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2023 - 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3661/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Chương trình phát triển thanh niên ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030 bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên, cụ thể hóa các mục tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; đồng thời, kế thừa những nội dung còn phù hợp trong Chương trình phát triển thanh niên ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020.

- Chương trình phát triển thanh niên ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030 là một bộ phận cấu thành của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030 phù hợp với định hướng phát triển ngành BHXH và xu thế hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng đội ngũ thanh niên công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, ý thức công dân, có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xung kích, sáng tạo, trách nhiệm, làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ngành và đóng góp tích cực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

2.2Mục tiêu cụ thể

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên.

Hằng năm, 100% công chức, viên chức, người lao động là thanh niên tại các đơn vị trong Ngành BHXH Việt Nam được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% thanh niên được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh.

b) Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

- Đến năm 2030, tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì, tham gia nghiên cứu.

- 100% thanh niên được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

- Hàng năm, 100% đơn vị thuộc ngành BHXH Việt Nam tạo điều kiện cho thanh niên trong đơn vị tham gia các đợt sinh hoạt, học tập, bồi dưỡng, các hội thảo, tọa đàm... về chính trị, tư tưởng, kiến thức pháp luật và kỹ năng mềm.

c) Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên

- Hằng năm, 100% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tinh thần; bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, các biện pháp phòng chống HIV/AIDS.

- Hàng năm, 100% thanh niên thuộc các đơn vị trong ngành tham gia BHYT và được khám sức khỏe, chăm sóc y tế định kỳ.

d) Về nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên

- Hàng năm, 100% thanh niên được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và nơi cư trú.

- 100% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh và làm việc trên nền tảng kinh tế số.

đ) Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

- Thanh niên trong độ tuổi quy định của pháp luật, có đủ năng lực hành vi dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và lực lượng dân quân tự vệ.

- Đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong Ngành BHXH Việt Nam được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, phòng và tương đương. 15% thanh niên trong Ngành BHXH Việt Nam đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý.

- Hằng năm, 100% các tổ chức Đoàn thanh niên phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng tham gia tháng hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về công tác thanh niên

a) Tăng cường phổ biến, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên. Bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động trong việc chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên.

b) Chú trọng giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội. Kết hợp chặt chẽ giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; lịch sử, truyền thống và ý thức tự tôn dân tộc; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

c) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thực hiện triển khai Chương trình.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên

a) Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030 (trước mắt xây dựng Kế hoạch trong giai đoạn 2023 - 2025).

b) Nghiên cứu, xây dựng cơ chế tuyển dụng tài năng trẻ là thanh niên.

c) Lồng ghép nội dung kiểm tra thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên ngành BHXH vào Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ hàng năm.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, về chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành BHXH Việt Nam; Chương trình phát triển thanh niên ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030.

b) Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình đất nước, thế giới, các vấn đề lớn của Ngành BHXH Việt Nam qua từng thời kỳ và các vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia.

c) Đẩy mạnh tuyên truyền về sự cần thiết việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên. Tăng cường tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu, bia và các chất kích thích khác; dự phòng bệnh lây nhiễm; phòng ngừa vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh niên.

d) Khuyến khích thanh niên tham gia hoạt động và sáng tạo trong văn hóa, thể dục, thể thao; giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

4. Tăng cường cung cấp các hoạt động hỗ trợ thanh niên

a) Khuyến khích tạo điều kiện để thanh niên xây dựng và triển khai các hoạt động, tạo dựng các phong trào, các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm sáng kiến, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ thể thao, lành mạnh, bổ ích để hỗ trợ duy trì, phát triển các hoạt động.

b) Quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp tham dự các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ...

5. Phát triển nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý

a) Trong công tác quy hoạch cán bộ, chú trọng việc phát hiện cán bộ ở độ tuổi thanh niên có năng lực, trình độ để bồi dưỡng đưa vào quy hoạch lãnh đạo. Chú trọng đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ và có kế hoạch luân chuyển phù hợp để tạo môi trường rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm, phấn đấu, phát triển cán bộ nguồn.

b) Thường xuyên quan tâm, có cơ chế, chính sách động viên, khuyến khích, ưu tiên đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp trong công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý.

6. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên

Nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; tạo điều kiện để thanh niên tham gia các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế về thanh niên.

7. Thực hiện chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên

Định kỳ hằng năm, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở trung ương và BHXH tỉnh, thành phố thuộc Trung ương báo cáo tình hình, kết quả triển khai, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030 về Bảo hiểm xã hội Việt Nam qua Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 25/11.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ

- Chủ trì tham mưu, giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030.

- Định kỳ hàng năm đánh giá, tổng kết báo cáo Tổng Giám đốc về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030 của Ngành.

- Đề xuất việc khen thưởng đối với những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030 của Ngành.

2. Vụ Tài chính - Kế toán

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển thanh niên, trình Lãnh đạo Ngành xem xét, quyết định theo quy định hiện hành.

3. Đoàn Thanh niên cơ quan BHXH Việt Nam

- Đoàn Thanh niên cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các tổ chức Đoàn của các đơn vị động viên, khuyến khích đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực vào việc thực hiện Chương trình hành động, phấn đấu, rèn luyện, phát triển và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác tổng kết, báo cáo của BHXH Việt Nam về công tác Quản lý nhà nước về thanh niên.

4. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố có trách nhiệm

- Quán triệt nội dung chính sách, pháp luật về thanh niên, công tác thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030 tới đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị để nâng cao nhận thức và tổ chức triển khai thực hiện;

- Lồng ghép việc thực hiện Chương trình công tác thanh niên và kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị; lồng ghép báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030 của đơn vị vào báo cáo công tác hàng năm của đơn vị; phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chuyên môn;

- Bố trí cán bộ làm đầu mối tham mưu, giúp Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện công tác thanh niên trong đơn vị;

Trên đây là Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030 của ngành BHXH Việt Nam, yêu cầu các đơn vị trong Ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./.

thuộc tính Quyết định 3661/QĐ-BHXH

Quyết định 3661/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3661/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành:22/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng đội ngũ thanh niên BHXH Việt Nam phát triển toàn diện

Ngày 22/12/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết định 3661/QĐ-BHXH về việc ban hành Chương trình phát triển của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2023 – 2030.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình là xây dựng đội ngũ thanh niên công chức, viên chức, NLĐ ngành BHXH Việt Nam phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, ý thức công dân, có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng đóng góp tích cực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Cụ thể, hàng năm, 100% thanh niên được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh; kỹ năng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe. Đến năm 2030, tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì, tham gia nghiên cứu; 100% thanh niên được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; phấn đấu 20% thanh niên trong Ngành BHXH Việt Nam đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, phòng và tương đương; 15% thanh niên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý.

Để thực hiện các mục tiêu trên, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về công tác thanh niên, đồng thời, khuyến khích tạo điều kiện để thanh niên xây dựng và triển khai các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm sáng kiến; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; chú trọng việc phát hiện cán bộ ở độ tuổi thanh niên có năng lực, trình độ để bồi dưỡng đưa vào quy hoạch lãnh đạo.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định3661/QĐ-BHXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 3612/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động theo Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022

Quyết định 3612/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động theo Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022

Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm

Vui lòng đợi