Quyết định 1736/QĐ-BTC 2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định 1799/QĐ-BTC 2017

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
_______

Số: 1736/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1799/QĐ-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm & Quyết định số 98/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1799/QĐ-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định số 565/QĐ-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3, Quyết định số 1799/QĐ-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:
a. Sửa đổi khoản 10, Điều 2:
“10. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống thông tin quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm; thu thập, xử lý và cung cấp dữ liệu thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý hoặc nhu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm, các tổ chức, cá nhân khác; tổ chức công tác thống kê, phân tích, dự báo, tổng kết và đánh giá tình hình hoạt động của thị trường bảo hiểm; thực hiện chế độ báo cáo thống kê về thị trường bảo hiểm theo quy định của pháp luật.”
b. Bổ sung khoản 10a, Điều 2 như sau:
“10a. Xây dựng và đề xuất với Bộ Tài chính việc công bố áp dụng mức phí bảo hiểm tương ứng với điều kiện và trách nhiệm bảo hiểm cơ bản của một số sản phẩm bảo hiểm theo quy định pháp luật.”
2. Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 như sau:
“Viện phát triển bảo hiểm Việt Nam.
Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện phát triển bảo hiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định”
Điều 2. Bãi bỏ Điều 2 Quyết định số 98/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1799/QĐ-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định số 565/QĐ-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCCB (12 bản)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Huỳnh Quang Hải

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1736/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1799/QĐ-BTC ngày 11/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 98/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định 1799/QĐ-BTC ngày 11/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 565/QĐ-BTC ngày 29/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:1736/QĐ-BTCNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành:04/11/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!