Quyết định 1270/QĐ-BHXH 2019 sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂMHỘI VIỆT NAM

--------------

Số: 1270/QĐ-BHXH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, b sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội
cho người tham gia
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo
Quyết định số 346/QĐ-B
HXH ngày 28 tháng 3 năm 2019 của
Tổng Giám đốc B
o him hội Việt Nam

-------------------------

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn c Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Sửa đi, b sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 ca Chính ph về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cu t chức của Bảo hiểm hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nan lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm hội, thẻ bảo hiểm y tế;

Căn cứ Công văn số 2823/BTP-CNTT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc kết ni, liên thông dữ liệu hộ tịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm hội Việt Nam như sau:

1. Bổ sung gạch đầu dòng (-) thứ nht, Tiết a, Điểm 1.1, Khon 1, Điều 5 như sau:

“Trường hợp UBND cấp xã đã kết nối liên thông cơ sở d liệu với Bộ Tư pháp thì không cần lập hồ sơ đngh cấp th BHYT, ch nhn Danh sách biến động thành viên hộ gia đình (Mu số 01-BD) có thông tin của tr em được cấp thẻ BHYT từ Bưu điện. Căn cứ thông tin quản lý, rà soát và bổ sung thông tin hộ gia đình vào Mẫu số 01-BD do Bưu điện chuyển đến”

2. Bổ sung gạch đầu dòng (-) thứ nhất, Tiết b, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 5 như sau:

"Trường hợp UBND xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp:

+ Nhận dữ liệu theo Mẫu số 01-BD có thông tin của trẻ em được cấp thẻ BHYT do quan BHXH chuyển đến, in và chuyển UBND xã.

+ Nhận theo Mẫu số 01-BD từ UBND xã cập nhật, bổ sung thông tin vào phần mềm HGĐ.

+ Nhận dữ liệu theo Mẫu số 01-BD của các trường hợp khai tử, thực hiện xác minh thông tin cá nhân và hộ gia đình để cập nhật báo giảm chết vào phần mềm HGĐ.”

3. Bổ sung Tiết a, Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 5 như sau:

"Trường hợp UBND xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp, hệ thống phần mềm cơ quan BHXH ngay sau khi nhận được dữ liệu từ Bộ Tư pháp:

+ Tự động cấp mã số BHXH cho trẻ em dưới 6 tuổi.

+ In dữ liệu Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH) đã có mã số BHXH của trẻ em dưới 6 tuổi đề nghị cấp thẻ BHYT chuyển Phòng/Tổ Quản lý thu thực hiện nghiệp vụ phát sinh theo quy định tại Khoản 2, Điều 33, Quyết định số 595/QĐ-BHXH tối đa 24 giờ.

+ Chuyển dữ liệu theo Mẫu số 01-BD có thông tin của trẻ em được cấp thẻ BHYT chuyển đến Bưu điện để thu thập, cập nhật chính xác thành viên vào hộ gia đình đã được kê khai trong phần mềm HGĐ.

+ Chuyển dữ liệu theo Mẫu số 01-BD của trường hợp khai tử chuyển đến Bưu điện xác minh thông tin cá nhân và hộ gia đình để cập nhật báo giảm chính xác vào phần mềm HGĐ.

4. Bổ sung Khoản 2, Điều 9 như sau:

“- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện/xã tổ chức triển khai Công văn số 2823/BTP-CNTT và Quyết định này nhằm cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo kịp thời cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu quan Bưu điện thực hiện thu thập, cập nhật chính xác trẻ em dưới 6 tuổi vào hộ gia đình đã được kê khai, các trường hợp báo giảm chết trong phần mềm HGĐ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được dữ liệu theo Mẫu số 01-BD từ cơ quan BHXH.”

5. Bổ sung Khoản 2, Điều 11 như sau:

“Các quy đnh trước đây của BHXH Việt Nam về quy trình, th tục, hồ sơ cấp thẻ BHYT đối với tr em dưới 6 tui được thực hiện theo quy định tại Quyết định này.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực k từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Trưởng Ban Thu, Trưng Ban cấp sổ, thẻ, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán và Th trưng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hi Việt Nam, Giám đc Bảo hiểm hội các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương chịu trách nhim thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ Y tế;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Tổng Giám đốc (để b/c);

- Các Phó Tổng Giám đốc;

- Lưu: VT, CNTT.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Phạm Lương Sơn

 

 

                                                                    

 

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực