Quyết định 432/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai Nghị định phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 432/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, NC (2).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
(Kèm theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (sau đây viết gọn là Nghị định), làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương quán triệt triển khai thực hiện Nghị định kịp thời, hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các nội dung của Nghị định và phù hợp với sự phát triển của thực tế;

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Nội dung

a) Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định; các thông tin, văn bản có liên quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và hoạt động phòng, chống phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

b) Rà soát, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp, thống nhất với Nghị định;

c) Nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

2. Nhiệm vụ

Các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện các nội dung cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Quốc phòng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định trong bộ, ngành, địa phương mình; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Quốc phòng - Cơ quan đầu mối quốc gia để tổng hợp theo quy định).

3. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước./.

 

 

 

Phụ lục

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG CHỐNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT

(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

______________
 

TT

Nội dung nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện/ hoàn thành

I

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; huấn luyện, diễn tập phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, khắc phục hậu quả của hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

 

 

 

1

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP; các thông tin, văn bản có liên quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và hoạt động phòng, chống phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Các bộ, ngành, địa phương

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hằng năm

2

Thiết lập trang thông tin điện tử trên cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng và đường dây nóng của Cơ quan đầu mối quốc gia kết nối với các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc tiếp nhận và trao đổi thông tin về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương có liên quan

Quý I/2020

3

Tập huấn chuyên sâu cho các tổ chức tài chính và phi tài chính về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Quốc phòng; các bộ, ngành, địa phương có liên quan

Năm 2020 và hằng năm

4

Xây dựng chương trình, tổ chức huấn luyện, diễn tập và thực hiện các phương án phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; phương án ứng phó, khắc phục hậu quả của việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Bộ Quốc phòng

Bộ Công Thương, Bộ Khoa Học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Công an; các bộ, ngành, địa phương có liên quan

Hằng năm

5

Thanh tra, kiểm tra về việc triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP

Bộ Quốc phòng

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Năm 2023

6

Điều tra về hoạt động vi phạm, trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Việt Nam; kiến nghị Cơ quan đầu mối quốc gia đưa vào danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hằng năm

II

Xây dựng các văn bản

 

 

 

1

Ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương kiểm soát tác nhân sinh học, hóa học, vật liệu phóng xạ, hạt nhân và thiết bị, hệ thống phát tán

Bộ Quốc phòng

Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Công an; các bộ, ngành, địa phương có liên quan

Năm 2020/2021

2

Quyết định ban hành danh mục vật liệu liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt và bổ sung, cập nhật hằng năm

Bộ Quốc phòng

Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Công an; các bộ, ngành, địa phương có liên quan

Quý I/2021 và hằng năm

3

Bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt

Bộ Công an

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Năm 2020

4

Quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phòng, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng; các bộ, ngành, địa phương có liên quan

Năm 2020/2021

5

Rà soát, xây dựng ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Bộ Quốc phòng

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Năm 2020/2021

6

Rà soát, đề xuất hình sự hóa tội phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và tội tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong Bộ luật Hình sự

Bộ Công an

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Năm 2020/2022

7

Xây dựng quy trình tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ các quốc gia khác, quy trình đưa vào, đưa ra khỏi danh sách tổ chức và cá nhân bị chỉ định; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Bộ Quốc phòng

Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan

Năm 2020 và hằng năm

8

Thực hiện Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Bộ Quốc phòng

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

05 năm/01 lần

9

Đánh giá sơ kết kết quả thực hiện Nghị định và kiến nghị xây dựng Luật về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương có liên quan

Năm 2025

III

Chi đầu tư phát triển

 

 

 

1

Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng; mua sắm, sản xuất trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác huấn luyện và tổ chức hoạt động phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Các bộ, ngành, địa phương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hằng năm

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực