Quyết định 140/QĐ-TTg 2019 Kế hoạch thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 140/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH K HOCH TRIN KHAI THI HÀNH LUT CNH SÁT BIN VIT NAM NĂM 2018

------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cảnh sát biển Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Quyết định này kèm theo “Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: VT, NC (2b).XH

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

TRIN KHAI THI HÀNH LUT CNH SÁT BIN VIT NAM NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (sau đây viết gọn là Luật). Để bảo đảm thi hành Luật, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

c) Các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan xây dựng lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ CƠ QUAN THC HIỆN (có Phụ lục kèm theo)

1. Rà soát văn bản pháp luật

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, báo cáo về Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 3 năm 2019.

- Cơ quan chủ trì: Các bộ, ngành, địa phương.

2. Xây dựng văn bản thi hành Luật

a) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật có hiệu lực đồng thời với Luật Cảnh sát biển Việt Nam từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đán triển khai thực hiện Luật theo Kế hoạch này.

b) Các bộ, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật và các Nghị định của Chính phủ.

3. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tương xứng với vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới, nhất là tại địa bàn các tỉnh, thành phố ven biển, biên giới, biển, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Tổ chức tập huấn Luật cho cán bộ chủ trì bộ, ngành trung ương, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và cán bộ có liên quan nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật.

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam phải có đề án, kế hoạch triển khai đồng bộ, sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

b) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật và các văn bản thi hành Luật.

c) Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan báo chí, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

4. Xây dựng Đề án, kế hoạch củng cố, sắp xếp, cơ cấu lại trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển Việt Nam

a) Xây dựng Đề án, Kế hoạch củng cố, sắp xếp, cơ cấu lại trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển Việt Nam hiện có để cụ thể hóa quan điểm của Đảng tại Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018).

b) Nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án.

c) Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2025.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

1. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính - ngân sách theo giai đoạn triển khai thi hành Luật và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm Kế hoạch triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2019, các bộ, ngành, địa phương chủ động dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm 2019 để triển khai thực hiện.

5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí, bảo đảm ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch này.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật trong phạm vi quản lý; hàng năm hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG SOẠN THẢO CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; XÂY DỰNG ĐỀ ÁN; TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN; LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM NĂM 2018
(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

Thời gian ban hành

I

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 25, 26, 29, 31, 34)

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, địa phương có liên quan

Tháng 4 năm 2019

 

2

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 15)

Bộ Quốc phòng

Tháng 4 năm 2019

 

II

THÔNG TƯ, QUYẾT ĐỊNH CỦA BTRƯỞNG BQUỐC PHÒNG

1

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 13)

Bộ Quốc phòng

Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4 năm 2019

 

2

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định điều kiện, tiêu chuẩn tuyn chọn công dân vào Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 35)

Bộ Quốc phòng

Tháng 4 năm 2019

 

3

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quy định về trang bị của Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 33)

Bộ Quốc phòng

Tháng 9 năm 2019

 

4

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng (Điều 22)

Bộ Quốc phòng

Tháng 10 năm 2019

 

III

Đ ÁN

1

Đề án tổ chức, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển)

Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông; các bộ, ngành, địa phương có liên quan

Tháng 6 năm 2019

 

2

Đề án xây dựng cơ sở đào tạo cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam

Bộ Quốc phòng (BTư lệnh Cảnh sát biển)

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ

 

Giai đoạn 2020 - 2025

IV

TÀI LIỆU

1

Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển)

Bộ Tư pháp

 

Tháng 2 năm 2019

2

Sách hỏi, đáp về Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển)

Bộ Tư pháp

 

Tháng 7 năm 2019

3

Đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật

Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển)

Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông; các cơ quan có liên quan

 

Tháng 7 năm 2019

4

Tài liệu tập huấn, huấn luyện Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển)

Bộ, ngành liên quan

 

Tháng 8 năm 2019

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi