Thông tư 04/2012/TT-BXD về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

---------------------

Số: 04/2012/TT-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

              Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2012

THÔNG T­Ư

Hư­ớng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

-------------------------

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn các hoạt động liên quan đến việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (sau đây gọi chung là khoáng sản làm vật liệu xây dựng).
2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về thương mại tham gia xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Việt Nam (trừ trường hợp đưa khoáng sản làm vật liệu xây dựng từ nội địa vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu công trình trong khu phi thuế quan).
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản là cơ quan được quy định tại Điều 82 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12.
2. Chế biến khoáng sản là quá trình hoạt động phân loại, làm giàu khoáng sản hoặc hoạt động khác nhằm đạt các chỉ tiêu của nguyên liệu hoặc sản phẩm cho các lĩnh vực sử dụng.
3. Cát xây dựng là cát tự nhiên ở mỏ, sông, suối có hàm lượng SiO2
4. Đá xây dựng là các loại đá tự nhiên thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được đập, nghiền và phân loại theo kích thước dùng làm cốt liệu bê tông, kè bờ, xây móng, xây tường, làm đường.
5. Đá khối là loại đá tự nhiên chưa được gia công thành sản phẩm cuối cùng có thể tích từ 0,5 m3 trở lên.
Chương II
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN
LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Điều 3. Danh mục khoáng sản được phép xuất khẩu
1. Khoáng sản được phép xuất khẩu là khoáng sản được ban hành tại Phụ lục 1 của Thông tư này.
2. Khoáng sản không thuộc danh mục được phép xuất khẩu nhưng trong những trường hợp đặc biệt cần thiết có nhu cầu xuất khẩu, thì Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Điều 4. Điều kiện khoáng sản làm vật liệu xây dựng được phép xuất khẩu.
1. Khoáng sản thuộc danh mục được phép xuất khẩu phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này và không thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu ban hành tại Phụ lục 2 của Thông tư này (trừ khoáng sản tạm nhập, tái xuất).
2. Khoáng sản có nguồn gốc như sau:
a) Khoáng sản được khai thác từ các mỏ có giấy phép khai thác còn hiệu lực tại thời điểm khai thác do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển cấp phép.
b) Khoáng sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tịch thu và phát mại có chứng từ hợp lệ mua hoặc đấu giá.
c) Khoáng sản tạm nhập, tái xuất hoặc nhập khẩu để chế biến và xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp này, doanh nghiệp phải có Tờ khai nhập khẩu chứng minh khoáng sản đã chế biến để xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu.
Điều 5.  Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản bao gồm:
1. Hồ sơ xuất khẩu hàng hóa theo quy định của Luật Hải quan.
2. Kết quả thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu cơ, lý, hoá của khoáng sản phù hợp với các quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này phải được các phòng thí nghiệm LAS-XD hoặc tương đương trở lên xác nhận (trừ đá ốp lát, đá phiến lợp, phiến cháy).
3. Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản như sau:
a) Đối với doanh nghiệp tự khai thác và chế biến khoáng sản hoặc được ủy quyền khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản: Doanh nghiệp phải có bản sao công chứng giấy phép khai thác khoáng sản và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản. Trường hợp, đơn vị khai thác khoáng sản chưa có nhà máy chế biến phải bổ sung giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến của đơn vị đã được thuê chế biến khoáng sản và hợp đồng thuê chế biến khoáng sản.
b) Đối với doanh nghiệp mua khoáng sản để chế biến xuất khẩu: Doanh nghiệp phải có bản sao công chứng các giấy phép khai thác khoáng sản, hoá đơn thuế giá trị gia tăng và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản của bên bán.
c) Đối với doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoạt động xuất khẩu khoáng sản mua khoáng sản đã qua chế biến để xuất khẩu: Doanh nghiệp phải có hợp đồng mua bán, bản sao công chứng các giấy phép khai thác khoáng sản, hoá đơn thuế giá trị gia tăng và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản của bên bán.
d) Đối với doanh nghiệp nhập khẩu khoáng sản để chế biến và xuất khẩu: Doanh nghiệp phải có Tờ khai nhập khẩu chứng minh khoáng sản đã chế biến để xuất khẩu được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Báo cáo về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
1. Doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản phải lập báo cáo gửi UBND cấp tỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này trước ngày 15 tháng 1 hàng năm; UBND cấp tỉnh lập báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30 tháng 1 hàng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo được lập định kỳ 01 năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. 
2. Ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước liên quan để phục vụ cho công tác quản lý, doanh nghiệp xuất khẩu phải báo cáo đột xuất về tình hình xuất khẩu khoáng sản.
Điều 7. Kiểm tra xử lý vi phạm
1. Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở các địa phương.
2. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Thông tư này, tuỳ theo mức độ và hành vi vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6 tháng 11 năm 2012 và thay thế Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Xây dựng để xem xét, xử lý./. 

Nơi nhận:

 - Ban Bí thư TW Đảng;

 - Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg;

 - Văn phòng Tổng bí thư;

 - Văn phòng Quốc hội;

 - Văn phòng Chủ tịch nước;

 - Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;

 - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

 - Văn phòng Chủ tịch nước;

 - Văn phòng Quốc hội;

 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 - Toà án nhân dân Tối cao;

 - Cục kiểm tra VBQPPL(Bộ Tư pháp);

 - Tổng cục Hải quan;

 - Công báo Website Chính phủ; Website Bộ Xây dựng;

 - Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ,

   Cục thuộc Bộ Xây dựng;

 - Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Trần Nam

Phụ lục 1 DANH MỤC, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2012/TT-BXD Ngày 20 tháng 9  năm 2012 của Bộ Xây dựng)

TT

Danh mục khoáng sản

 Tiêu chuẩn xuất khẩu

Điều kiện

1

Cát

 

 

1.1

Cát trắng

Hàm lượng SiO2 ³ 99 %

 

1.2

Cát vàng làm khuôn đúc, lọc nước

Hàm lượng SiO2 ³ 95 % và kích thước  cỡ hạt ≤ 2,5 mm

 

1.3

Cát nghiền

Kích thước  cỡ hạt ≤ 5 mm

 

1.4

Cát nhiễm mặn

Hàm lượng Cl- ³ 0,05 %

Hàm lượng TiO2 ≤ 1000 ppm

Các dự án được Thủ tướng Chính phủ cho phép, địa phương không có nhu cầu sử dụng

2

Đá vôi: làm nguyên liệu sản xuất kính xây dựng, luyện kim, nung vôi ...

Kích thước cỡ hạt ≤ 200 mm

Không nằm trong Quy hoạch khoáng sản làm nguyên liệu xi măng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng

3

Đá ốp lát

Độ dày  ≤ 100 mm

 

4

Đá hạt (đá vôi, đá hoa...)

Kích thước cỡ hạt ≤ 20 mm

Gia công, làm nhẵn bề mặt dùng làm vật liệu trang trí, hoàn thiện

5

Đá phiến lợp, đá phiến cháy

Độ dày ≤ 50 mm

 

6

Đá xây dựng 

Kích thước cỡ hạt ≤ 60 mm

Các mỏ không thuộc các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

7

Đolomit

 

Hàm lượng MgO  ≥ 18 %, Kích thước cỡ hạt 60 mm 

 

8

Thạch anh (quarzit)

Kích thước cỡ hạt 1 mm và SiO2≥ 85%

 

9

Cao lanh

 

Al2O≥ 28 %, Fe2O3 ≤ 3 %

Kích thước cỡ hạt ≤ 1 mm 

 

10

Cao lanh Pyrophyllite

Al2O≥ 17 %

Kích thước cỡ hạt 100 mm 

 

Phụ lục 2 DANH MỤC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2012/TT-BXD Ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

TT

Danh mục khoáng sản

1

Đá vôi, phụ gia nằm trong Quy hoạch khoáng sản làm nguyên liệu xi măng

2

Đá xây dựng thuộc các mỏ tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ

3

Đá khối 

4

Cát nhiễm mặn

5

Cát xây dựng (cát tự nhiên)

6

Cuội, sỏi, các loại

7

 Felspat (Trường thạch)

8

Các loại đất sét, đất đồi

Phụ lục 3 BÁO CÁO VỀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ (tên tỉnh, thành phố) NĂM... (Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2012/TT-BXD Ngày 20 tháng 9  năm 2012 của Bộ Xây dựng)
1) Bảng thống kê từng loại khoáng sản xuất khẩu

TT

Doanh nghiệp xuất khẩu

Đơn vị

(tấn, m3 m2)

Giá trị

(đồng)

Nguồn gốc khoáng sản (Giấy phép khai thác)

Nước nhập khẩu

Ghi chú

I

Loại khoáng sản

Ví dụ: Cát trắng

 

 

 

 

 

1.

Công ty A

 

 

 

 

 

2.

Công ty B

 

 

 

 

 

3.

..........

 

 

 

 

 

4.

..........

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

II

Loại khoáng sản

Ví dụ: Đá ốp lát

 

 

 

 

 

1.

Công ty A

 

 

 

 

 

2.

Công ty B

 

 

 

 

 

3.

..........

 

 

 

 

 

4.

..........

 

 

 

 

 

...

..........

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

2) Tình hình chấp hành các quy định về xuất khẩu khoáng sản
3) Kiến nghị:

 

UBND tỉnh, thành phố ..........

      (ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Căn cứ vào mẫu báo cáo này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân báo cáo UBND cấp tỉnh nơi doanh nghiệp hoạt động khoáng sản.

thuộc tính Thông tư 04/2012/TT-BXD

Thông tư 04/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 04/2012/TT-BXD Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 20/09/2012 Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu , Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Cấm xuất khẩu 8 loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Ngày 20/09/2012, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
Theo đó, từ ngày 06/11/2012, cấm xuất khẩu đối với 08 loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng sau: Đá vôi, phụ gia nằm trong quy hoạch khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; Đá xây dựng thuộc các mỏ tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ; Đá khối; Cát nhiễm mặn; Cát xây dựng (cát tự nhiên); Cuội, sỏi, các loại; Felspat (Trường thạch); Các loại đất sét, đất đồi.
Đồng thời, Bộ Tài chính cũng ban hành danh mục 10 loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng được phép xuất khẩu, trong đó có: Cát (cát trắng, cát vàng, cát nghiền, cát nhiễm mặn); đá hạt được dùng để gia công, làm nhẵn bề mặt, làm vật liệu trang trí, hoàn thiện; Đá phiến lợp, đá phiến cháy; thạch anh; cao lanh…
Các loại khoáng sản xuất khẩu này phải được khai thác từ các mỏ có giấy phép khai thác còn hiệu lực tại thời điểm khai thác do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyển cấp phép; do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tịch thu và phát mại có chứng từ hợp lệ mua hoặc đấu giá hoặc là khoáng sản tạm nhập, tái xuất hoặc nhập khẩu để chế biến và xuất khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2012.

Xem chi tiết Thông tư 04/2012/TT-BXD tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

 

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
--------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------
No. 04/2012/TT-BXD
Hanoi, September 20, 2012
 
CIRCULAR
GUIDING THE EXPORT OF MINERALS AS BUILDING MATERIALS
Pursuant to the Government's Decree No. 17/2008/ND-CP dated February 04, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;
Pursuant to the Government's Decree No. 15/2012/ND-CP dated March 09, 2012, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Mineral;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 105/2008/QD-TTg dated July 21, 2008, approving the Planning for the exploration, extraction, and use of minerals for cement production in Vietnam by 2020;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 152/2008/QD-TTg dated November 28, 2008, approving the Planning for the exploration, extraction, and use of mineral for building material production in Vietnam by 2020;
At the proposal of the Director of the Department of Building materials;
The Minister of Construction promulgates this Circular to guide the export of minerals for producing building materials.
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1. Scope of regulation and subjects of application
1. This Circular guide the activities related to the export of minerals for producing building materials, minerals for producing cement, and minerals for producing common building materials, (hereinafter referred to as minerals for producing building materials).
2. This Circular is applicable to domestic and foreign organizations and individuals eligible for participating in the export of minerals for producing building materials in Vietnam (except for minerals for producing building materials brought in non-tariff zones for building, repairing, or maintaining constructions in non-tariff zones).
Article 2. Interpretation of terms
The terms in this Circular are construed as follows:
1. State management agencies competent to issue mineral extraction licenses are the agencies prescribed in Article 82 of the Law on Mineral No. 60/2010/QH12.
2. Mineral processing is the classification and enrichment of minerals, or other activities to meet the norms of materials or products for various purposes:
3. Building sand is natural sand in mines, rivers, and streams, of which the SiO2 content < 85% (except for silicon white sand and salted sand) in the list of minerals for producing common building materials and sand from crushed stone used for construction
4. Building stone is natural stone in the list of minerals for producing common building materials that is crushed and classified by sized, and used as aggregate to make concrete, build embankments, foundations, walls, and roads.
5. Stone blocks are natural stone that is not processed into a finished products, of which the volume ≥ 0.5 m3 .

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Circular 04/2012/TT-BXD PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi