Quyết định 95/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điền chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 308/1999 của Thủ tướng Chính phủ

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 95/2000QĐ/TTG
NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ GHI NHàN HÀNG HOÁ
LƯU THÔNG TRONG NƯỚC VÀ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 178/1999/QĐ-TTG
NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ Thương mại,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 như sau:

"Tên hàng hoá là tên gọi cụ thể của hàng hoá, là tên đã được sử dụng trong tiêu chuẩn Việt Nam của hàng hoá đó. Chữ viết tên hàng hoá có chiều cao không nhỏ hơn 2 mm (hai mi li mét)".

2. Sửa đổi khoản 4 Điều 8 như sau:

"Vị trí ghi định lượng nằm ở phần chính của nhãn (PDP)".

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 9 như sau:

"Hàng hoá là thực phẩm đóng gói sẵn, mỹ phẩm, dược phẩm có cấu tạo từ 2 thành phần trở lên thì phải ghi thành phần cấu tạo lên nhãn hàng hoá"

4. Sửa đổi khoản 8 Điều 17 như sau:

"Sử dụng nhãn hiệu hàng hoá đã được pháp luật bảo hộ mà không được sự chấp thuận của chủ sở hữu".

5. Sửa đổi khoản 1 Điều 19 như sau:

"Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

6. Sửa đổi khoản 2 Điều 19 như sau:

"Các Bộ quản lý chuyên ngành căn cứ chức năng quản lý các yêu cầu cụ thể liên quan đến sử dụng và bảo quản đối với hàng hoá riêng biệt thuộc phạm vi ngành phụ trách, có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cách ghi nhãn các hàng hoá riêng biệt, đồng thời xác định cụ thể hàng hoá riêng biệt có tính đặc thù cần được giảm thiểu về: nội dung bắt buộc ghi lên nhãn; về định lượng thành phần cấu tạo phải ghi lên nhãn; về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu quyết định giá trị sử dụng và an toàn; về ngày sản xuất, thời hạn bảo quản, thời hạn sử dụng; về hướng dẫn sử dụng và bảo quản của hàng hoá và công bố công khai để làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện sau khi đã thống nhất với Bộ Thương mại.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Thương mại chịu trách nhiệm hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan chức năng triển khai thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực