Quyết định 903/QĐ-TCHQ 2016 công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------
Số: 902/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
----------------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
Căn cứ Quyết định số 4161/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2015 của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận điều kiện hoạt động đại lý hải quan;
Xét đề nghị chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan tại công văn số 2803/2016 ngày 28/3/2016 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận chuyển I.H.T Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với:
Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận chuyển I.H.T Việt Nam.
Mã số thuế: 0310212371.
Địa chỉ: 1119 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0310212371 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/8/2010.
Lý do: Đại lý làm thủ tục hải quan có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 4161/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2015 của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận điều kiện hoạt động đại lý hải quan.
Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận chuyển I.H.T Việt Nam, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực