Quyết định 657/QĐ-BTNMT 2016 về quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------
Số: 657/QĐ-BTNMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THAM GIA CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT
MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
---------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
 
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cNghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cThông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hưng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN;
Căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;
Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;
Xét Hồ sơ đăng ký hoạt động chứng nhận phù hp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Kaiji Kentei (Việt Nam) - Chi nhánh Hải Phòng;
Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Chỉ định Công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Kaiji Kentei (Việt Nam) - Chi nhánh Hải Phòng (địa chỉ số 5 Lý Tự Trọng, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) là tchức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
Phạm vi chứng nhận: giám định phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phù hp với Quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
Điều 2. Thi hạn hiệu lực của Quyết định: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 06 tháng 8 năm 2017.
Điều 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Kaiji Kentei (Việt Nam) - Chi nhánh Hải Phòng được tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong phạm vi quy định tại Điều 1 phục vụ công tác quản lý nhà nước; phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả giám định của mình.
Điều 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Kaiji Kentei (Việt Nam) - Chi nhánh Hải Phòng và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 1 (để thực hiện);
- Các Bộ: CT, TC,
KH&CN;
- Tổng cục TCĐLCL, Bộ KH&CN;
- Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCMT, KSON (12)
TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Văn Tài

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực