Quyết định 617/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2013 - 2014

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------
Số: 617/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU
CHẤT LƯỢNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN GIAI ĐOẠN 2013 – 2014
---------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
 
Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;
Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-BTC ngày 12/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1818/QĐ-BTC ngày 29/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 2495/QĐ-TCHQ ngày 18/11/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Tổng cục Hải quan và Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2013 - 2014.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng này thay thế cho Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng giai đoạn 2011 - 2012.
Điều 3. Các ông/ bà Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Lưu: VT, VP(TH).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
 
Tổng cục Hải quan cam kết áp dụng và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong mọi hoạt động nhằm đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.
2. Năng động sáng tạo, chung sức chung lòng, không ngừng đổi mới và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý điều hành chuyên sâu.
 
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2013-2014
 
Thực hiện chính sách chất lượng, Tổng cục Hải quan cam kết đạt mục tiêu chất lượng như sau:
1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo định hướng: Đơn giản hóa và công khai các quy định, quy trình thủ tục hải quan; Triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị cấp Cục và đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng thông quan bằng phương thức điện tử đối với 100% số tờ khai doanh nghiệp đăng ký thực hiện bằng phương thức điện tử;
2. Cán bộ, công chức, nhân viên hải quan chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; Kỷ cương kỷ luật, các quy chế, quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan; Tác phong làm việc văn minh, lịch sự, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ với phương châm hành động: Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả;
3. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước; Hoàn thành trên 90% nhiệm vụ tài chính, ngân sách được giao; Triển khai thực hiện đúng Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011 - 2015 với các nội dung trọng tâm: Thủ tục hải quan điện tử; Triển khai cơ chế một cửa quốc gia; Quản lý rủi ro; Điều tra chống buôn lậu; Kiểm tra sau thông quan; Doanh nghiệp ưu tiên; Địa điểm kiểm tra tập trung và Hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động hải quan.
4. Đảm bảo 100% các đề án, văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật do Tổng cục Hải quan soạn thảo hoặc ban hành được xây dựng đúng trình tự thủ tục; 95% đúng thời gian quy định.
 

thuộc tính Quyết định 617/QĐ-TCHQ

Quyết định 617/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2013 - 2014
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:617/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành:28/02/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu
TÓM TẮT VĂN BẢN

Sẵn sàng thông quan bằng phương thức điện tử cho 100% tờ khai hải quan
Đây là mục tiêu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đề ra tại Quyết định số 617/QĐ-TCHQ ngày 28/02/2013 về việc ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2013 - 2014.
Theo đó, trong giai đoạn 2013 - 2014, Tổng cục trưởng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo định hướng đơn giải hóa và công khai các quy định, quy trình thủ tục hải quan; triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các Cục, đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng thông quan bằng phương thức điện tử đối với 100% số tờ khai của doanh nghiệp đăng ký thực hiện bằng phương thức này.
Tổng cục trưởng cũng cam kết hoàn thành trên 90% nhiệm vụ tài chính, ngân sách được giao; triển khai cơ chế một cửa quốc gia; triển khai thực hiện đúng Kế hoạch cải cách; đảm bảo 100% các đề án, văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật do Tổng cục Hải quan soạn thảo, ban hành đúng trình tự thủ tục; 95% đúng thời gian quy định...
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định617/QĐ-TCHQ tại đây

tải Quyết định 617/QĐ-TCHQ

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi