Quyết định 436/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 436/QĐ-TCHQ

Quyết định 436/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan năm 2015
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:436/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:05/03/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 436/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHI TIẾT TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH, HIỆN ĐẠI HÓA TRỌNG TÂM NGÀNH HẢI QUAN NĂM 2015
----------------------------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 2056/QĐ-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan;
Xét đề nghị của Lãnh đạo Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan - Tổng cục Hải quan,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan năm 2015”.
Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai nội dung “Kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan năm 2015” kèm theo Quyết định này.
Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo định kỳ tình hình triển khai, tiến độ, đánh giá kết quả, những việc chưa hoàn thành, nêu rõ nguyên nhân gửi Ban Cải cách hiện đại hóa để tổng hợp chung, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo TCHQ;
- Lưu: VT, CCHĐH(2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 
KẾ HOẠCH
CHI TIẾT TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH, HIỆN ĐẠI HÓA TRỌNG TÂM NGÀNH HẢI QUAN NĂM 2015
(Ban hành theo Quyết định số 436/QĐ-TCHQ ngày 05 tháng 03 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về Kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan năm 2015)
 
 
Mục 1. Nội dung thể chế

Hoạt động
Nội dung hoạt động
Sản phẩm/Chỉ tiêu
Thời gian Thực hiện
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
1.
Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
Nghị định Chính phủ
2015
Cục Giám sát quản lý
Vụ PC, Các đơn vị liên quan, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
2.
Ban hành Nghị định quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp
Nghị định Chính phủ
2015
Vụ TCCB
Vụ PC, Các đơn vị liên quan, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
3.
Sửa đổi Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
Nghị định
2015
Vụ Pháp chế
Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ
4.
Sửa đổi Thông tư số 190/2013/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
Thông tư
2015
Vụ Pháp chế
Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ
5.
Tổ chức rà soát các thủ tục hành chính, kiến nghị phương án đơn giản hóa, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của CP về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/15/2013 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Báo cáo rà soát
Thường xuyên
Vụ Pháp chế
Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ
6.
Công bố công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của BTC (bao gồm các thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung, thay thế bãi bỏ)
 
 
Vụ Pháp chế
Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ
7.
Tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, thay thế Thông tư 175 và Quyết định sửa đổi, thay thế Quyết định 3273, Quyết định 279 để đáp ứng yêu cầu triển khai Luật Hải quan mới.
Thông tư và Quyết định
Quý I
Ban QLRR
Các đơn vị có liên quan.
8.
Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi
Luật được Quốc hội thông qua
2015
Cục Thuế XNK
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
9.
Thông tư quy định về đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải Việt Trung
Thông tư của Bộ Tài chính
Tháng 06
Cục Giám sát quản lý Hải quan
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
10.
Thông tư quy định thủ tục hải quan hàng hóa xk, nk phải kiểm tra chuyên ngành
Thông tư của Bộ Tài chính
Quý I
Cục Giám sát quản lý Hải quan
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
11.
Thông tư liên tịch BTC, BNN, BYT, BTNMT về thực hiện cơ chế một cửa quốc gia.
Thông tư liên tịch
Quý I
Ban CCHĐH
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
12.
Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xe gắn máy, ô tô nhập khẩu phi mậu dịch
Thông tư của Bộ Tài chính
Quý I
Cục Giám sát quản lý Hải quan
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
13.
Thông tư thay Thông tư 205/2010/TT-BTC và Thông tư 29/2014/TT-BTC
Thông tư của Bộ Tài chính
Quý I
Cục Thuế XNK
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
14.
Thông tư thay thế Thông tư số 128/2013/TT-BTC
Thông tư của Bộ Tài chính
Quý I
Cục Giám sát quản lý Hải quan
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
15.
Thông tư thay thế Thông tư 49/2010/TT-BTC.
Thông tư của Bộ Tài chính
Quý I
Cục Thuế XNK
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
16.
Thông tư sửa Thông tư 99/2010/TT-BTC về thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính.
Thông tư của Bộ Tài chính
Quý I
Cục Giám sát quản Hải quan
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
17.
Thông tư quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý hải quan.
Thông tư của Bộ Tài chính
Quý I
Cục Kiểm tra sau thông quan
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
18.
Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa XNK
Thông tư của Bộ Tài chính
Quý I
Cục Thuế XNK
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
19.
Thông tư liên tịch Bộ Tài chính, Bộ KHCN hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong việc kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu
Thông tư liên tịch
Tháng 3
Cục Giám sát quản lý Hải quan
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
20.
Thông tư quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh
Thông tư của Bộ Tài chính
Quý I
Cục Giám sát quản lý Hải quan
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
21.
Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
Thông tư của Bộ Tài chính
Quý I
Cục Giám sát quản lý Hải quan
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
22.
Thông tư quy định về kiểm tra, giám sát, kiểm soát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu quyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và công tác chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan
Thông tư của Bộ Tài chính
Quý I
Cục Giám sát quản lý Hải quan
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
23.
Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế (thay thế Thông tư 100/2010/TT-BTC)
Thông tư của Bộ Tài chính
Tháng 4
Cục Giám sát quản lý Hải quan
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
24.
Thông tư thay thế Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 08/5/2006; Quyết định số 42/2006/QĐ-BTC ngày 18/8/2006 và Quyết định số 55/2006/QĐ-BTC ngày 11/10/2006 của Bộ Tài chính
Thông tư của Bộ Tài chính
Tháng 4
Cục Giám sát quản lý Hải quan
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
25.
Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu (thay thế Thông tư 139/2013/TT-BTC)
Thông tư của Bộ Tài chính
Tháng 9
Cục Giám sát quản Hải quan
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
26.
Thông tư thay thế Thông tư số 168/2011/TT-BTC ngày 21/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thống kê nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Thông tư của Bộ Tài chính
Tháng 12
Cục CNTT&TKHQ
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
27.
Thông tư liên tịch Bộ TC, Bộ GTVT về phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa vận chuyển hàng không.
Thông tư liên tịch
Tháng 4
Cục Giám sát quản lý Hải quan
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
28.
Thông tư sửa đổi Thông tư LT 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25/6/2013 giữa các Bộ TC, Công Thương, GTVT về hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 về việc thí điểm cơ chế một cửa QG
Thông tư của Bộ Tài chính
Tháng 6
Ban CCHĐH
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan
29.
Thông tư liên tịch Bộ Tài chính, Bộ KHCN hướng dẫn thủ tục thông quan hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan.
Thông tư liên tịch
Tháng 3
Cục Giám sát quản lý Hải quan
Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan

Mục 2. Nội dung thực hiện TTHQĐT

Hoạt động
Nội dung hoạt động
Sản phẩm/Chỉ tiêu
Thi gian Thực hiện
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
30.
Triển khai cổng thông tin một cửa quốc gia:
+ Chuẩn bị điều kiện cần thiết để tiếp nhận công việc và nhân sự về cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN
+ Triển khai mở rộng đối với doanh nghiệp với Bộ công thương, Bộ Giao thông vận tải.
+ Kết nối chính thức cơ chế một cửa quốc gia đối với các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng
+ Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao theo quyết định số 48/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia và ASEAN
+ Xây dựng cơ chế triển khai, quản lý vận hành Hệ thống cơ chế hải quan một cửa quốc gia và ASEAN
+ Đảm bảo an ninh, an toàn cho Hệ thống cơ chế hải quan một cửa quốc gia và ASEAN
+ Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch mở rộng triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia và ASEAN trong giai đoạn tiếp theo
 
2015
 
 
 
 
Kết nối chính thức với 04 Bộ vào tháng 6/2015
Cục CNTT&TKHQ
 
 
 
 
 
 
 Cục CNTT&TKHQ
Các đơn vị liên quan trong Ngành
31.
Triển khai nâng cấp hệ thống thông tin QLRR:
+ Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư
+ Thực hiện các thủ tục để thực hiện đầu tư với dự án
Hệ thống thông tin quản lý rủi ro hoàn thiện, tăng cường công tác QLRR cho lực lượng làm công tác QLRR
Giai đoạn 2014-2015
Cục CNTT&TKHQ
Ban QLRR
32.
Tiếp tục thực hiện Dự án phối hợp thu NSNN bằng phương thức điện tử giữa TCHQ với các Ngân hàng thương mại
Mở rộng kết nối, tăng số thu qua NHTM
2015
Cục Thuế XNK
Cục CNTT, các đơn vị liên quan
33.
Triển khai áp dụng mã vạch:
+ Triển khai mở rộng cho các cục Hải quan tỉnh, thành phố trên toàn quốc
+ Hỗ trợ các đơn vị trong thực hiện quy trình giám sát hải quan có áp dụng mã vạch đối với hàng hóa vận chuyển bằng container
Đơn giản hóa quy trình xác nhận hàng qua khu vực giám sát
Quý I
Cục CNTT&TKHQ
Cục GSQL Và các đơn vị liên quan
34.
Triển khai nâng cấp các hệ thống thông tin để đáp ứng luật hải quan sửa đổi:
- Đánh giá tác động của Luật và các văn bản hướng dẫn những thay đổi được quy định đối với hệ thống CNTT.
- Nâng cấp triển khai hệ thống thông tin (thông quan điện tử, CTT, KTT, QLRR...) đáp ứng yêu cầu mới
Các hệ thống thông tin được nâng cấp để phù hợp với Luật hải quan sửa đổi
Theo lộ trình ban hành Luật
Cục CNTT&TKHQ
Các đơn vị liên quan
35.
Tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống CNTT một cách chuyên nghiệp, đảm bảo các hệ thống CNTT vận hành ổn định, bền vững, an ninh, an toàn:
+ Hoàn thiện các quy trình giám sát hạ tầng kỹ thuật, quản lý vận hành hệ thống CNTT
+ Xây dựng mô hình mới cho bộ phận hỗ trợ (Helpdesk) theo hướng nâng cao chất lượng bộ phận hỗ trợ chuyên sâu, chuyên nghiệp
+ Triển khai hệ thống dự phòng và sao lưu phòng ngừa thảm họa
+ Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống VNACCS/VCIS
Các quy trình giám sát hạ tầng kỹ thuật, quản lý vận hành hệ thống CNTT
 
 
 
Hệ thống dự phòng và sao lưu phòng ngừa thảm họa
Giai đoạn 2014-2015
Cục CNTT&TKHQ
Các đơn vị liên quan
36.
Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, đường truyền ổn định, sẵn sàng các kênh truyền dự phòng phục vụ hiệu quả mục tiêu thực hiện thủ tục hải quan 24/7:
Đảm bảo hạ tầng mạng ổn định, xây dựng hệ thống dự phòng; thiết kế mô hình hạ tầng truyền thông cho phù hợp; triển khai mạng LAN trong toàn ngành; Nâng cấp ảo hóa dữ liệu
Dự kiến hoàn thành mô hình hạ tầng truyền thông và triển khai mạng LAN trong 2015
2015
Cục CNTT&TKHQ
 
37.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn đối với các hệ thống CNTT hải quan:
+ Xây dựng và ban hành quy trình liên quan đến quy chế an ninh, an toàn đối với hệ thống CNTT
+ Kiểm tra tính tuân thủ, kiểm tra tại Tổng cục, Cục Hải quan tỉnh, thành phố và trung tâm dữ liệu địa phương.
+ Tổ chức triển khai Dự án bảo mật giai đoạn 2016-2020
+ Thiết kế và triển khai công tác bảo mật
+ Tiến hành rà soát lỗ hổng an ninh theo định kỳ
+ Ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong việc đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống CNTT cốt lõi của ngành HQ
 
2015
Cục CNTT&TKHQ
 
38.
Nâng cao hiệu quả công tác thống kê về hải quan, tập trung triển khai hệ thống thống kê tập trung:
- Rà soát công tác thống kê đang được thực hiện
- Tiến hành triển khai hệ thống mới
Đáp ứng yêu cầu sau khi triển khai hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, triển khai dự án thống kê tập trung
Quý IV
Cục CNTT&TKHQ
 
39.
Xây dựng đầy đủ quy trình, quy chế đảm bảo việc quản lý, vận hành hệ thống CNTT một cách chuyên nghiệp
Xử lý, nâng cấp và phát triển hệ thống CNTT ngành HQ trong năm 2015
Giai đoạn 2014-2015
Cục CNTT&TKHQ
 

Mục 3. Trang thiết bị kỹ thuật

Hoạt động
Nội dung hoạt động
Sản phẩm/Ch tiêu
Thời gian Thực hiện
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phi hp
40.
Công tác đầu tư mua sắm phục vụ triển khai thực hiện các đề án lớn của ngành như:
- Tiếp tục thực hiện “Đề án đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của Ngành Hải quan giai đoạn 2011-2020”: Thực hiện sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Đề án.
- Đề án mua sắm thiết bị phân tích phân loại ngành Hải quan;
- Đề án tăng cường năng lực kiểm tra sau thông quan;
- Đề án tăng cường công tác quản lý rủi ro;
- Đề án mua sắm các trang thiết bị đặc thù phục vụ công tác chống buôn lậu, kiểm tra giám sát hải quan
Các trang thiết bị phục vụ đề án.
 
 
 
Các Đề án
Quý IV
Vụ Tài vụ Quản trị
Các đơn vị thuộc và trực thuộc HQ
41.
Tổ chức thực hiện và hoàn thành các nội dung mua sắm các loại trang thiết bị phục vụ công tác hiện đại hóa của Ngành như:
- Mua sắm bổ sung 05 máy soi container;
- 06 máy soi hành lý hàng hóa phục vụ cho việc cải tạo nhà ga T2 sân bay Tân Sơn Nhất;
- Thực hiện chọn nhà cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 02 máy soi container do Nhật Bản tài trợ;
- Hoàn thành nghiệm thu bàn giao các hệ thống camera đang triển khai dở trong năm 2014
Các trang thiết bị
2015
Vụ Tài vụ Quản trị
Các đơn vị thuộc và trực thuộc HQ
42.
Phối hợp với Cục GSQL, Cục HQ TP.Hồ Chí Minh, cục HQ Hà Nội và các đơn vị liên quan để triển khai bố trí, điều chỉnh một số thiết bị tăng cường cho Chi cục Nội Bài và Chi cục Tân Sơn Nhất
Các trang thiết bị
2015
Vụ Tài vụ Quản trị
Các đơn vị thuộc và trực thuộc HQ
43.
Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: Khởi công xây dựng đối với 15 dự án đã được phê duyệt
 
2015
Vụ Tài vụ Quản trị
Các đơn vị thuộc và trực thuộc HQ
44.
Công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng của ngành Hải quan:
+ Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng 03 dự án: Dự án Cải tạo, mở rộng Trụ sở Cục HQ TP. Hà Nội; Dự án sửa chữa, cải tạo mở rộng Trụ sở chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Cục hải quan TP. Đà Nẵng
+ Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường HQ Việt Nam, dự án 15B Thi Sách, dự án xây dựng Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ tại Bắc Ninh, Dự án xây dựng trụ sở cơ quan đại diện TCHQ tại TP. Hồ Chí Minh
 
2015
Vụ Tài vụ Quản trị
Các đơn vị thuộc và trực thuộc HQ

Mục 4. Quản lý rủi ro

Hoạt động
Nội dung hoạt động
Sản phẩm/Chỉ tiêu
Thi gian thực hiện
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
45.
Hoàn thiện chức năng của hệ thống E-Manifest.
 
2015
Ban QLRR
Các đơn vị liên quan
46.
Xây dựng Hệ thống quản lý phương tiện, hành khách XNC. Cấu phần:
- Tiếp nhận, xử lý thông tin trước về hành khách, phương tiện;
- Cơ sở dữ liệu quản lý thông tin hồ sơ hành khách, phương tiện;
- Hồ sơ rủi ro hành khách, phương tiện;
- Phân tích, cảnh báo và đưa ra quyết định.
Hệ thống được hoàn thiện
 

2015
2015

Quý I
2015
Ban QLRR
Các đơn vị liên quan
47.
Sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí QLRR.
Đề án về chương trình khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật;
Bộ tiêu chí

Đề án
Quý II

Quý IV
Ban QLRR
Các đơn vị liên quan
48.
Trình ký ban hành và triển khai Quy chế phối hợp trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan hải quan và cơ quan Thuế.
Hệ thống kết nối, trao đổi thông tin với các cơ quan thuộc các Bộ, ngành liên quan
Quyết định của Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế phối hợp.
Tháng 1

2015
Ban QLRR
Các đơn vị liên quan
49.
Nâng cấp hệ thống thông tin QLRR để đáp ứng yêu cầu triển khai Luật Hải quan bao gồm các cấu phần:
- Mô đun Quản lý doanh nghiệp:
+ Quản lý hồ sơ doanh nghiệp.
+ Đánh giá tuân thủ doanh nghiệp
+ Đánh giá xếp hạng doanh nghiệp.
+ Quản lý doanh nghiệp trọng điểm.
- Mô đun Quản lý đối tác nước ngoài:
+ Quản lý thông tin đối tác nước ngoài;
+ Quản lý bộ tiêu chí kiểm tra điều kiện;
+ Quản lý tiêu chí phục vụ soi chiếu trước;
+ Phân tích thông tin tờ khai, doanh nghiệp (Data warehouse)
+ Chức năng rà soát tờ khai.
+ Chức năng Giả lập phân luồng.
+ Chức năng thống kê, tra cứu và báo cáo phân luồng
+ Kết nối qua dữ liệu trung gian để tổng hợp, tra cứu thông tin trên hệ thống VNACCS/VCIS.
Mô đun quản lý thông tin phản hồi;
- Công cụ phân tích rủi ro;
- Kho dữ liệu phục vụ phân tích rủi ro.
Hệ thống thông tin QLRR nâng cấp
 
 

T1/2015
T3/2015
T3/2015
T3/2015
 
2016
T1/2015
2015
2015
T1/2015
 
2015
T1/2015
2015
 

2015
2015
Ban QLRR
Các đơn vị liên quan
50.
Sơ kết giai đoạn thực hiện 2013-2015 “Đề án Tăng cường năng lực quản lý rủi ro của ngành Hải quan giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn 2020”
Báo cáo sơ kết
Tháng 12
Ban Quản lý rủi ro
Các đơn vị liên quan

Mục 5. Kiểm tra sau thông quan

Hoạt động
Nội dung hoạt động
Sản phẩm/Chỉ tiêu
Thời gian Thực hiện
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phi hợp
51.
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Cục Kiểm tra sau thông quan đáp ứng triển khai theo yêu cầu hải quan điện tử
Quyết định thay thế QĐ số 1015/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng BTC
Theo lộ trình của TCHQ
Vụ TCCB
Cục KTSTQ
52.
Tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT và quản lý rủi ro trong công tác KTSTQ
+ Xây dựng phần mềm nâng cấp hệ thống STQ01 theo nội dung, yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật đã được TCHQ phê duyệt
+ Tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí phân tích rủi ro, phân loại lựa chọn đối tượng KTSTQ
+ Triển khai hướng dẫn, đào tạo vận hành, sử dụng hệ thống cho các Cục HQ tỉnh, thành phố thực hiện
 
ứng dụng CNTT đáp ứng triển khai hệ thống VNACCS/VCIS Phần mềm phục vụ công tác KTSTQ
 
Năm 2015
 Quý III,
Quý IV
Cục KTSTQ
 


Cục CNTT &TKHQ

Ban QLRR
53.
Xây dựng quy trình KTSTQ đáp ứng với triển khai thủ tục hải quan điện tử
Quyết định của TCT TCHQ ban hành quy trình KTSTQ đối với hồ sơ HQ điện tử
2015
Cục KTSTQ
 
54.
Đẩy mạnh thực hiện chương trình Doanh nghiệp ưu tiên:
+ Tuyên truyền, hướng dẫn nội dung về doanh nghiệp ưu tiên được quy định tại Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật hải quan số 54
+ Xét gia hạn cho các doanh nghiệp ưu tiên
 
+ Rà soát hồ sơ và đánh giá doanh nghiệp
Tổ chức Hội nghị về Doanh nghiệp ưu tiên tại 03 miền: Bắc, Trung, Nam
 
Công nhận chế độ DNUT đối với khoảng 30 DN
2015
Theo lộ trình cấp chứng nhận
 
2015
Cục KTSTQ
 
55.
Tiến hành tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường năng lực Kiểm tra sau thông quan đến năm 2015 và tầm nhìn 2020
Báo cáo tổng kết; định hướng triển khai
Quý IV
Cục KTSTQ
Các đơn vị liên quan

Mục 6. Tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực

Hoạt động
Nội dung hoạt động
Sản phẩm/Chỉ tiêu
Thi gian Thực hiện
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phi hp
56.
Tiếp tục triển khai xây dựng các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị trong ngành Hải quan và trình Bộ Tài chính ban hành sau khi triển khai Quyết định
Dự thảo Quyết định
2015
Vụ TCCB
 
57.
Tham mưu, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy của các đơn vị trong Ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện luật hải quan 2014 và hệ thống VNACCS/VCIS
Báo cáo đề xuất
2015
Vụ TCCB
 
58.
Tiếp tục thực hiện đàm phán các thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế song phương, đã phương và trong các khuôn khổ FTA trong đó dành trọng tâm vào các FTA đang đàm phán
 
2015
Vụ HTQT
 
59.
Tập trung vào khai thác tốt và hiệu quả các nguồn hỗ trợ thường xuyên từ các tổ chức quốc tế, tăng cường hơn nữa việc tìm kiếm các đối tác mới để phục vụ tốt hơn cho công cuộc hiện đại hóa của Ngành và thúc đẩy việc vận động và chuẩn bị cho giai đoạn 2 của dự án VNACCS/VCIS
 
2015
Vụ HTQT
 
60.
Chuẩn hóa giáo trình, nội dung đào tạo chuyên môn nghiệp vụ HQ theo chức danh
Chuẩn hóa hệ thống khung chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy ở tất cả các lĩnh vực đào tạo thường xuyên
Hàng Quý
Trường HQVN
BTC, các đơn vị Vụ, Cục
61.
Tổ chức đào tạo theo chức danh đã chuẩn hóa đúng với nội dung giáo trình đã chuẩn hóa
Hoàn thiện các thủ tục Tổ soạn thảo, bồi dưỡng 02 ngạch công chức chuyên ngành Hải quan: Kiểm tra viên và Kiểm tra viên chính
Hàng quý
Trường HQVN
BTC, Bộ Nội vụ, các đơn vị Vụ, Cục
62.
Xây dựng (xác định nhu cầu tuyển dụng, đào tạo) đội ngũ giảng viên nghiệp vụ Hải quan giai đoạn 2013-2015
- Kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức, giảng viên ngoài ngành
- Kiện toàn đội ngũ giảng viên của Nhà trường
Hàng quý
Trường HQVN
Các đơn vị Vụ, Cục
63.
Quyết định của Tổng cục trưởng TCHQ Ban hành thí điểm khung năng lực nghiệp vụ theo từng cấp độ đối với lĩnh vực nghiệp vụ: Thuế Xuất nhập khẩu
Quyết định
Tháng 1
Ban CCHĐH
Cục Thuế XNK và các đơn vị có liên quan
64.
Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm ngành Hải quan (phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới theo Luật hải quan 2014 và hệ thống VNACCS/VCIS)
Nội dung đề án
Tháng 6
Ban CCHĐH
Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ
65.
Quyết định của Tổng cục về việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (danh mục định mức sản phẩm, danh mục sản phẩm, số liệu sản phẩm theo từng loại,...) quản lý công việc theo vị trí việc m và quản lý nhân sự phục vụ xác định biên chế và các ứng dụng đổi mới quản lý nguồn nhân lực.
Quyết định
Tháng 6
Ban CCHĐH
Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị trong ngành
66.
Văn bản hướng dẫn triển khai hệ thống thống kê theo dõi kết quả thực hiện công việc theo vị trí việc làm và theo sản phẩm của các cá nhân và đơn vị trong ngành Hải quan
Văn bản hướng dẫn
Tháng 12
Ban CCHĐH
Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị trong ngành
67.
Văn bản hướng dẫn việc thí điểm xây dựng khung tiêu chí đánh giá năng lực của công chức chuyên môn nghiệp vụ (tham mưu và thực thi) lĩnh vực giám sát quản lý và thuế xuất nhập khẩu theo bản mô tả công việc chung và khung năng lực đã ban hành
Văn bản hướng dẫn
Tháng 12
Ban CCHĐH
Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục thuế xuất nhập khẩu, các Cục Hải quan

Mục 7. Các nội dung khác

Hoạt động
Nội dung hoạt động
Sản phẩm/Chỉ tiêu
Thời gian Thực hiện
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
68.
- Tiếp tục triển khai theo lộ trình Đề án “Nâng cao năng lực cho lực lượng hải quan chuyên trách chống buôn lậu đến năm 2020” theo Quyết định số 212/QĐ-BTC ngày 9/4/2013 của Bộ trưởng BTC.
- Thực hiện sơ kết việc triển khai đề án
Theo nội dung trong Đề án
2015
 
2015
Cục ĐTCBL
 
69.
Thực hiện Đề án trung tâm quản lý giám sát hải quan (Đề án Trung tâm chỉ huy) kết nối và tích hợp vào hệ thống dữ liệu quản , giám sát của ngành phục vụ giám sát thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển trái phép hàng qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả.
Theo nội dung trong Đề án
2015
Cục ĐTCBL
 
70.
- Tham mưu cho lãnh đạo TCHQ chỉ đạo toàn ngành thực hiện “Dự án tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của lực lượng hải quan” theo Quyết định 2360/QĐ-TCHQ ngày 24/10/2012 của TCHQ
- Thực hiện sơ kết việc triển khai đề án
 
2015
 
2015
Cục ĐTCBL
 
71.
Hoàn thiện phương án nâng cấp hệ thống CI02 đảm bảo yêu cầu phục vụ cho Hệ thống thông quan tự động
 
2015
Cục ĐTCBL
 
72.
Xây dựng quy trình thanh tra chuyên ngành, quy trình thanh tra thuế trong ngành HQ
Quy trình
2015
Thanh tra
 
73.
Xây dựng quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong khối cơ quan Tổng cục (theo tiêu chuẩn ISO)
Quy trình
2015
Thanh tra
 
74.
Phối hợp với Trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính tổ chức đào tạo nghiệp vụ thanh tra làm cơ sở cho việc cấp thẻ công chức Thanh tra chuyên ngành hải quan cho cán bộ làm công tác thanh tra.
Các lớp đào tạo
2015
Thanh tra
 
75.
Đăng ký phòng thử nghiệm chất lượng phân bón vô cơ với Bộ công thương
Quyết định công nhận
Quý III
Trung tâm PTPL hàng hóa - Chi nhánh Đà Nẵng
 
76.
Triển khai áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025-2005:
+ Thuê đơn vị tư vấn tập huấn và hướng dẫn xây dựng quy trình quản lý chất lượng
+ Xây dựng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025-2005
+ Mời đơn vị chức năng đánh giá và cấp giấy chứng nhận
Phòng thí nghiệm đạt chuẩn
Quý IV
Trung tâm PTPL hàng hóa - Chi nhánh Hồ Chí Minh
 
77.
Xây dựng và triển khai Đề án “Đầu tư mua sắm trang thiết bị PTPL của hệ thống hải quan giai đoạn 2015-2017”
Máy móc, thiết bị
Thực hiện khi đề án được phê duyệt
Trung tâm PTPL hàng hóa và các chi nhánh
 
78.
Xây dựng và triển khai đề án “Thành lập Cục Kiểm định Hải quan trên cơ sở nâng cấp Trung tâm PTPL hàng hóa xuất nhập khẩu”
Cục Kiểm định Hải quan
Thực hiện khi đề án được phê duyệt
Trung tâm PTPL hàng hóa (khối cơ quan)
 
79.
Xây dựng đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả của kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu” bao gồm 2 đề án thành phần:
- Đề án 1: “Thí điểm thực hiện kiểm tra chuyên ngành một số mặt hàng theo ủy quyền của cơ quan quản lý chuyên ngành tại TT PTPL”
- Đề án 2: “Phối hợp thực hiện nâng cao năng lực hiệu quả kiểm tra các mặt hàng quản lý chuyên ngành của các Bộ chuyên ngành tại khu vực cảng biển lớn”
 
- Mô hình, lộ trình gồm các bước cụ thể
 
- Danh mục các chủng loại hàng hóa XNK thực hiện thí điểm kiểm tra tại cơ quan hải quan.
 
Trung tâm PTPL hàng hóa
 
80.
Hoàn thiện công nhận phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn TCVN 17025:2005 và duy trì hệ thống chất lượng: Lập kế hoạch thực hiện đánh giá nội bộ, xem xét lãnh đạo, hành động khắc phục
Phòng thí nghiệm đạt chuẩn
Quý IV
Trung tâm PTPL hàng hóa
 
81.
Phát triển và hoàn thiện các phương pháp phân tích dựa trên tiêu chuẩn TCVN để ứng dụng trong phòng thí nghiệm của Trung tâm. Tiến hành các phương pháp:
- Xác định thành phần một số mặt hàng như quặng, cà rốt
-  Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên hoa quả
- Xác định các trị số axit, peoxit, axit béo trong dầu mỡ động thực vật
- Phân tích chất lượng phân bón
Các phương pháp phân tích chuẩn
Quý IV
Trung tâm PTPL hàng hóa
 
82.
Quyết định của BTC phê duyệt kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020
Quyết định của BTC
Quý IV
Ban CCHĐH
Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ
83.
Xây dựng đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả của công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu”, trong đó tập trung nâng cao cơ sở vật chất, bổ sung lực lượng, phương thức thực hiện, cơ chế phối hợp giữa các Bộ, Ngành để triển khai thực hiện tại Cục HQ HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai
 
2015
Cục GSQL
Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ
84.
Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị soi chiếu, camera giám sát, máy soi container, máy phát hiện phóng xạ, thuốc nổ,... để rút ngắn thời gian thông quan tương đương với thời gian thông quan của các nước ASEAN 6
 
2015
Cục GSQL
Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ
85.
Quyết định của Tổng cục trưởng TCHQ về việc ban hành Quy chế tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan
Quyết định
Tháng 6
Ban CCHĐH
Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ
86.
Quyết định của Tổng cục trưởng TCHQ về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác trong ngành Hải quan
Quyết định
Tháng 6
Ban CCHĐH
Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ
87.
Văn bản ghi nhận kết quả chỉ số năm 2014
Văn bản ghi nhận
Tháng 6
Ban CCHĐH
Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ
88.
Đề án cải cách hệ thống báo cáo ứng dụng hệ thống chỉ số
Nội dung đề án
Tháng 6
Ban CCHĐH
Vụ, Cục, Ban và tương đương
89.
Quyết định của LĐTC phê duyệt Đề án khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp về hoạt động hải quan năm 2015
Quyết định TCHQ
Tháng 6
Ban CCHĐH
VCCI, dự án GIG, Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ
90.
Quyết định của LĐTC phê duyệt đề án đo thời gian trung bình giải phóng hàng năm 2015
Quyết định TCHQ
Tháng 9
Ban CCHĐH
Vụ, Cục, Ban và tương đương

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi