Quyết định 2654/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành kiểm tra tăng cường chất lượng, an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------
Số: 2654/QĐ-BNN-QLCL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BIỆN PHÁP KIỂM TRA TĂNG CƯỜNG VỀ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VÀO CANADA VÀ NHẬT BẢN
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
Căn cứ Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản (gọi tắt là Thông tư 55);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Áp dụng biện pháp kiểm tra tăng cường về chất lượng, an toàn thực phẩm (CL, ATTP) thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản như sau:
1. Thực hiện kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm đối với 100% lô hàng tôm nuôi, cá tra, basa và sản phẩm chế biến từ các loại thủy sản này xuất khẩu vào Canada về chỉ tiêu dư lượng Enrofloxacin + Ciprofloxacin (quy định mức giới hạn phát hiện cho phép LOD = 1 ppb).
2. Thực hiện kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm đối với các lô hàng tôm, mực, cá tra, basa và sản phẩm chế biến từ các loại thủy sản này xuất khẩu vào Nhật Bản theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Chỉ lô hàng được kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 1 Thông tư này được xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản.
Điều 3. Trình tự, thủ tục kiểm tra, chứng nhận và tần suất lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada, Nhật Bản theo quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 4. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có trách nhiệm:
1. Phổ biến hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản thực hiện Quyết định này.
2. Tổ chức thực hiện kiểm tra, chứng nhận đối với các lô hàng thủy sản trước khi xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản theo quy định nêu tại Điều 1 Quyết định này.
3. Định kỳ 6 tháng/lần tổng hợp, báo cáo và đề xuất với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn việc hủy bỏ, sửa đổi biện pháp kiểm tra tăng cường theo Quyết định này trên cơ sở tình hình CL, ATTP thủy sản của Việt Nam tại thị trường Canada và Nhật Bản.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành; Hủy bỏ Quyết định số 06/2007/QĐ-BTS ngày 11/7/2007 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Quyết định số 2985/QĐ-BNN-QLCL ngày 08/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, Công Thương;
- Tổng cục Hải quan;
- Hiệp hội Chế biến và XK thủy sản Việt Nam (VASEP);
- Lưu: VT, QLCL.
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát
 
PHỤ LỤC
(ban hành kèm theo Quyết định số 2654/QĐ-BNN-QLCL ngày 31 tháng 10 năm 2011
 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
DANH MỤC CHỈ TIÊU, MỨC GIỚI HẠN CHO PHÉP ĐỐI VỚI LÔ HÀNG
 THỦY SẢN XUẤT KHẨU VÀO NHẬT BẢN
 
1. Đối tượng kiểm tra: lô hàng tôm, mực, cá tra, basa (bao gồm sản phẩm chế biến từ loại thủy sản nêu trên) xuất khẩu vào Nhật Bản.
2. Chỉ tiêu kiểm tra, mức giới hạn cho phép:
 

Chỉ tiêu kiểm tra
Đối tượng áp dụng
Giới hạn cho phép
Quy định tham chiếu
Hóa chất, kháng sinh cấm
Chloramphenicol
Tôm, mực và sản phẩm chế biến từ các loại thủy sản nêu trên
Không cho phép
Tiêu chuẩn thực phẩm và phụ gia thực phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi Nhật Bản 29/5/2006
Nitrofurans (AOZ)
Tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi
Không cho phép
Enrofloxacin/Ciprofloxacin
Tôm nuôi, cá tra, basa và sản phẩm chế biến từ các loại thủy sản nêu trên
Không cho phép
LOD=0,01 mg/kg (trên HPLC)
Thông báo số Syoku-An No.1130001 và No.1130004 ngày 30/11/2006
Trifluralin
0,001 mg/kg
Provisional MRLs List (cập nhật 5/2/2007)
 
Ghi chú:
Số mẫu phân tích:
- Lô hàng xuất khẩu chỉ gồm 01 (một) lô hàng sản xuất: lấy 2 mẫu/lô hàng.
- Lô hàng xuất khẩu gồm nhiều lô hàng sản xuất: lấy 1 mẫu/lô hàng sản xuất nhưng không quá 5 mẫu/lô hàng.

thuộc tính Quyết định 2654/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định 2654/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành kiểm tra tăng cường chất lượng, an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2654/QĐ-BNN-QLCLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:31/10/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi