Quyết định 2108/QĐ-TCHQ 2023 Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng của Tổng cục Hải quan

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2108/QĐ-TCHQ

Quyết định 2108/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan năm 2023
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2108/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành:18/08/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổng cục Hải quan sẽ xử lý hoàn toàn trực tuyến 80% hồ sơ TTHC năm 2023

Ngày 18/8/2023, Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định 2108/QĐ-TCHQ ban hành Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan năm 2023. Cụ thể, Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu trong năm 2023:

1. 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình; 100% DVCTT mức toàn trình đủ điều kiện kết nối được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính; 100% DVCTT mức toàn trình đủ điều kiện kết nối, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

2. Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC của ngành Hải quan.

3. Đảm bảo đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020.

4. Tối thiểu 80% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các CSDL quốc gia không phải cung cấp lại.

5. 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng DVCTT, tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng DVCTT trên các phương tiện thông tin đại chúng, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2108/QĐ-TCHQ tại đây

tải Quyết định 2108/QĐ-TCHQ

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
____________

Số: 2108/QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2023

_________________________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính năm 2023;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan năm 2023 (sau đây gọi là Kế hoạch).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai Kế hoạch này và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tập trung chỉ đạo, điều hành để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tổng cục về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Tin học và Thống kê TC (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 2108/QĐ-TCHQ ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Tổng cục Hải quan)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của ngành Hải quan trên cả 2 phương diện: Tăng tỷ lệ cung cấp DVCTT và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực tế phát sinh. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành Hải quan.

- Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, loại bỏ các quy định không cần thiết, không còn phù hợp, đảm bảo đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020 theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

- 100% Thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức DVCTT toàn trình; 100% DVCTT mức toàn trình đủ điều kiện kết nối được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính; 100% DVCTT mức toàn trình đủ điều kiện kết nối, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tối thiểu 80% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến; các hệ thống thông tin của ngành Hải quan có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các CSDL quốc gia không phải cung cấp lại.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1865/QĐ-BTC ngày 13/9/2022 của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa Bộ Tài chính và Quyết định số 1866/QĐ-BTC ngày 13/9/2022 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC của Bộ Tài chính nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục tổ chức triển khai, vận hành hoạt động Bộ phận Một cửa tại Tổng cục Hải quan đảm bảo ổn định; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đảm bảo 100% đúng hạn cho cá nhân, tổ chức; nâng cao mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan Hải quan.

- Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của ngành Hải quan.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng DVCTT, tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng DVCTT trên các phương tiện thông tin đại chúng, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.

- Đảm bảo đạt chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng DVCTT trong lĩnh vực hải quan theo Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVCTT của Bộ Tài chính năm 2023 (tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp DVCTT toàn trình là 100%; tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến là 100%; tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến tối thiểu là 50%).

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

Các nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVCTT của Bộ Tài chính: (Chi tiết tại Phụ lục).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ nội dung Kế hoạch và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này:

- Xây dựng và cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao; Chịu trách nhiệm về rà soát, đảm bảo đạt các tỷ lệ về nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của đơn vị.

- Chỉ đạo Tổ triển khai DVCTT thường xuyên đôn đốc, theo dõi, tham mưu đề xuất đối với việc triển khai cung cấp DVCTT tại đơn vị. Xem xét, nghiên cứu việc giao chỉ tiêu cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc (nếu cần thiết).

2. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan

- Là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan. Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục về tình hình triển khai Kế hoạch này.

- Triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

3. Cục Tài vụ - Quản trị

Đảm bảo kinh phí cho các đơn vị để triển khai nhiệm vụ tại Kế hoạch này theo quy định./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 2108/QĐ-TCHQ ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Tổng cục Hải quan)

 

STT

Nhiệm vụ

Thời gian

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1. Hoàn thiện các văn bản quy định

1

Nghiên cứu ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT

Năm 2023

- Các đơn vị phụ trách TTHC (Cục GSQL, Cục Thuế XNK, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục CNTT & TKHQ);

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục CNTT & TKHQ

II. Rà soát TTHC được cung cấp thành DVCTT; Nâng cao hiệu quả sử dụng DVCTT

1

Rà soát TTHC đủ điều kiện cung cấp thành DVCTT toàn trình

Năm 2023

 

 

1.1

Căn cứ các tiêu chí đối với DVCTT toàn trình trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại khoản 1, Điều 13 của Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 tiến hành rà soát TTHC đủ điều kiện cung cấp thành DVCTT toàn trình để đảm bảo 100% Thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Thường xuyên

Cục CNTT & TKHQ

Các đơn vị phụ trách TTHC (Cục GSQL, Cục Thuế XNK, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục CNTT & TKHQ)

1.2

Rà soát và thực hiện đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện kết nối được tích hợp lên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính (tương ứng với nhiệm vụ số .... tại QĐ của Bộ)

Thường xuyên

Cục CNTT & TKHQ

Các đơn vị phụ trách TTHC (Cục GSQL, Cục Thuế XNK, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục CNTT & TKHQ)

1.3

Rà soát và thực hiện đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình đủ điều kiện kết nối, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thường xuyên

Cục CNTT & TKHQ

Các đơn vị phụ trách TTHC (Cục GSQL, Cục Thuế XNK, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục CNTT & TKHQ)

2

Rà soát, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai. Thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác theo quy định tại Điều 21, Điều 22 của Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023

Thường xuyên

Các đơn vị phụ trách TTHC (Cục GSQL, Cục Thuế XNK, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục CNTT & TKHQ)

Văn phòng Tổng cục, Cục CNTT & TKHQ

3

Hoàn thành tích hợp các DVCTT thuộc phạm vi quản lý của đơn vị lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính

Quý 3 năm 2023

Cục CNTT & TKHQ

Các đơn vị phụ trách TTHC (Cục GSQL, Cục Thuế XNK, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục CNTT & TKHQ)

4

Rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thường xuyên

Các đơn vị phụ trách TTHC (Cục GSQL, Cục Thuế XNK, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục CNTT & TKHQ)

Văn phòng Tổng cục, Cục CNTT & TKHQ

5

Hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tài chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Theo yêu cầu của Chính phủ

Cục CNTT & TKHQ đầu mối, phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính, khi phát sinh các công việc cụ thể sẽ thông báo cho các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Các đơn vị có liên quan

6

Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP đáp ứng yêu cầu kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công

Năm 2023

 

 

6.1

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị có liên quan xây dựng và áp dụng công nghệ bóc tách dữ liệu, trường thông tin cần số hóa, lưu trữ (dữ liệu được bóc tách bao gồm tối thiểu các trường dữ liệu đặc tả được quy định tại khoản 2, Điều 9 của Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023)

Năm 2023

Cục CNTT & TKHQ đầu mối, phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính, khi phát sinh các công việc cụ thể sẽ thông báo cho các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Các đơn vị có liên quan

6.2

Hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức liên quan để thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

Năm 2023

Cục CNTT & TKHQ đầu mối, phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính, khi phát sinh các công việc cụ thể sẽ thông báo cho các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Các đơn vị có liên quan

7

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 100% đúng hạn cho cá nhân, tổ chức

Thường xuyên

- Các đơn vị tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Văn phòng Tổng cục

8

100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử Bộ Tài chính

Thường xuyên

Cục CNTT & TKHQ đầu mối, phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Tin học và Thống kê tài chính, khi phát sinh các công việc cụ thể sẽ thông báo cho các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Các đơn vị có liên quan

9

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng DVCTT trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính, Cổng TTĐT Tổng cục Hải quan, Tạp chí Hải quan, Bản tin Nghiên cứu Hải quan và Cổng TTĐT của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Thường xuyên

- Văn phòng Tổng cục;

- Cục CNTT & TKHQ;

- Tạp chí Hải quan;

- Viện Nghiên cứu Hải quan;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Các đơn vị có liên quan

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1538/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và xe đạp điện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Quyết định 1538/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và xe đạp điện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Xuất nhập khẩu, Giao thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi