Quyết định 1650/QĐ-TCHQ thành lập Đội Nghiệp vụ ICD Thành Đạt, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 1650/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI NGHIỆP VỤ ICD THÀNH ĐẠT THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU MÓNG CÁI TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH
---------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
Căn cứ Nghị định 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;
Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Công căn số 8760/BTC-TCCB ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài chính về nguyên tắc và tiêu chí thành lập Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Đội Nghiệp vụ ICD Thành Đạt thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.
Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh:
- Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đội Nghiệp vụ ICD Thành Đạt đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức trong số biên chế hiện có để đảm bảo yêu cầu quản lý.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TCCB (5b).
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyn Văn Cẩn

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực