Quyết định 1047/QĐ-TTg thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về hỗ trợ hải quan

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_____________

Số: 1047/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 
 

                                                            

                                                                        

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan ký ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 05 năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 7964/BTC-TCHQ ngày 30 tháng 06 năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- TTgCP, các PTTg;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các Bộ: TC, NG, TP, CT, QP, CA;

- Phòng TM&CN Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, TH; cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). HT.

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1047/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

_______________

 

I. Mục đích, yêu cầu

1. Xác định các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai thực hiện để đảm bảo Hiệp định được triển khai, đầy đủ, hiệu quả và thực chất, đáp ứng được nhu cầu của mỗi Bên theo Hiệp định.

2. Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp trong việc triển khai thực hiện Hiệp định.

3. Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này phải chủ động, kịp thời, phù hợp và trong phạm vi giới hạn bởi quy định và luật pháp quốc gia và trong phạm vi nguồn lực của cơ quan hải quan của mỗi Bên.

II. Lộ trình thực hiện

1. Hiệp định có hiệu lực thực hiện từ ngày 20 tháng 5 năm 2020.

2. Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện Hiệp định theo lộ trình cụ thể trên cơ sở trao đổi, thống nhất với phía Hoa Kỳ.

III. Các nhiệm vụ chủ yếu

1. Thống nhất với phía Hoa Kỳ cách thức và kế hoạch cụ thể triển khai Hiệp định đối với các nội dung:

- Cách thức và tần suất trao đổi và chia sẻ thông tin, định dạng thông tin trao đổi.

- Các lĩnh vực, đối tượng hàng hóa ưu tiên, là trọng điểm cần trao đổi và chia sẻ thông tin (hàng hóa có nguy cơ cao về gian lận xuất xứ, gian lận chuyển tải nhằm lẩn tránh thuế và các biện pháp phòng vệ thương mại khác, thông tin về các quy định, chính sách quản lý hải quan, các chương trình, thông lệ tiên tiến và kỹ thuật hiện đại đang áp dụng trong lĩnh vực hải quan...).

- Xác định các đầu mối tiếp nhận và chia sẻ thông tin theo các cấp độ trao đổi thông tin.

- Các cách thức phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ liên quan đến các vụ việc vi phạm.

- Xây dựng lộ trình và kế hoạch hợp tác cho từng giai đoạn cụ thể.

- Các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ hải quan căn cứ nhu cầu và nguồn lực của mỗi Bên.

2. Thông tin cho các Bộ, ngành liên quan về các nội dung triển khai của Hiệp định yêu cầu sự phối hợp của các Bộ, ngành.

3. Thống nhất cách thức phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện Hiệp định, tập trung vào các hoạt động triển khai Hiệp định đòi hỏi sự phối hợp, hợp tác của các Bộ, ngành có liên quan như hợp tác điều tra xác minh vi phạm hải quan.

4. Theo dõi, rà soát và định kỳ đánh giá kết quả triển khai thực hiện Hiệp định và đề xuất, kiến nghị có liên quan.

IV. Tổ chức thực hiện Hiệp định

1. Bộ Tài chính chủ trì triển khai thực hiện Hiệp định trong phạm vi chức năng, thẩm quyền trên cơ sở phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan. Các Bộ, cơ quan có liên quan phối hợp với Bộ Tài chính trong việc triển khai thực hiện Hiệp định khi có yêu cầu từ cơ quan chủ trì.

2. Kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ theo Hiệp định được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của ngành Hải quan.

V. Nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định

Hiệp định không có quy định trái hoặc chưa được quy định trong pháp luật hiện hành, đồng thời theo quy định của Hiệp định, tất cả các hoạt động hỗ trợ theo Hiệp định sẽ được thực hiện phù hợp với các quy định pháp luật của mỗi Bên và trong phạm vi khả năng và nguồn lực sẵn có của cơ quan hải quan mỗi Bên nên việc triển khai thực hiện Hiệp định không đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mới.

VI. Các biện pháp tổ chức, quản lý, tài chính và các biện pháp cần thiết khác để thực hiện Hiệp định

Việc thực hiện Hiệp định được thực hiện theo sự phân công nêu tại mục IV. 1 Kế hoạch này và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật nên không đặt ra vấn đề ban hành thêm các quy định, biện pháp tổ chức, quản lý tài chính hoặc các biện pháp cần thiết khác để thực hiện Hiệp định.

VII. Tuyên truyền, phổ biến Hiệp định

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền, tăng cường phổ biến về Hiệp định cho các đối tượng có liên quan thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1047/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1047/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/07/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu , Ngoại giao
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER

_____________

No. 1047/QD-TTg

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence Freedom Happiness

________________________

Hanoi, July 17, 2020

 
 

                                       
DECISION

On approving the Plan on performance of the Customs Mutual Assistance Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the United States of America

______________

THE PRIME MINISTER

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Treaties dated April 09, 2016;

Pursuant to the Customs Mutual Assistance Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the United States of America signed on December 06, 2019 and effective on May 20, 2020;

At the proposal of the Ministry of Finance in the Report No. 7964/BTC-TCHQ dated June 30, 2020,

 

DECIDES:

 

Article 1. To approve the Plan on performance of the Customs Mutual Assistance Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the United States of America attached to this Decision.

Article 2. This Decision takes effect on the signing date. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and heads of related agencies shall take responsibilities for the implementation of this Decision./.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!