Quyết định 1047/QĐ-TTg thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về hỗ trợ hải quan

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_____________

Số: 1047/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 
 

                                                            

                                                                        

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan ký ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 05 năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 7964/BTC-TCHQ ngày 30 tháng 06 năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- TTgCP, các PTTg;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các Bộ: TC, NG, TP, CT, QP, CA;

- Phòng TM&CN Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, TH; cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). HT.

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1047/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

_______________

 

I. Mục đích, yêu cầu

1. Xác định các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai thực hiện để đảm bảo Hiệp định được triển khai, đầy đủ, hiệu quả và thực chất, đáp ứng được nhu cầu của mỗi Bên theo Hiệp định.

2. Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp trong việc triển khai thực hiện Hiệp định.

3. Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này phải chủ động, kịp thời, phù hợp và trong phạm vi giới hạn bởi quy định và luật pháp quốc gia và trong phạm vi nguồn lực của cơ quan hải quan của mỗi Bên.

II. Lộ trình thực hiện

1. Hiệp định có hiệu lực thực hiện từ ngày 20 tháng 5 năm 2020.

2. Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện Hiệp định theo lộ trình cụ thể trên cơ sở trao đổi, thống nhất với phía Hoa Kỳ.

III. Các nhiệm vụ chủ yếu

1. Thống nhất với phía Hoa Kỳ cách thức và kế hoạch cụ thể triển khai Hiệp định đối với các nội dung:

- Cách thức và tần suất trao đổi và chia sẻ thông tin, định dạng thông tin trao đổi.

- Các lĩnh vực, đối tượng hàng hóa ưu tiên, là trọng điểm cần trao đổi và chia sẻ thông tin (hàng hóa có nguy cơ cao về gian lận xuất xứ, gian lận chuyển tải nhằm lẩn tránh thuế và các biện pháp phòng vệ thương mại khác, thông tin về các quy định, chính sách quản lý hải quan, các chương trình, thông lệ tiên tiến và kỹ thuật hiện đại đang áp dụng trong lĩnh vực hải quan...).

- Xác định các đầu mối tiếp nhận và chia sẻ thông tin theo các cấp độ trao đổi thông tin.

- Các cách thức phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ liên quan đến các vụ việc vi phạm.

- Xây dựng lộ trình và kế hoạch hợp tác cho từng giai đoạn cụ thể.

- Các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ hải quan căn cứ nhu cầu và nguồn lực của mỗi Bên.

2. Thông tin cho các Bộ, ngành liên quan về các nội dung triển khai của Hiệp định yêu cầu sự phối hợp của các Bộ, ngành.

3. Thống nhất cách thức phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện Hiệp định, tập trung vào các hoạt động triển khai Hiệp định đòi hỏi sự phối hợp, hợp tác của các Bộ, ngành có liên quan như hợp tác điều tra xác minh vi phạm hải quan.

4. Theo dõi, rà soát và định kỳ đánh giá kết quả triển khai thực hiện Hiệp định và đề xuất, kiến nghị có liên quan.

IV. Tổ chức thực hiện Hiệp định

1. Bộ Tài chính chủ trì triển khai thực hiện Hiệp định trong phạm vi chức năng, thẩm quyền trên cơ sở phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan. Các Bộ, cơ quan có liên quan phối hợp với Bộ Tài chính trong việc triển khai thực hiện Hiệp định khi có yêu cầu từ cơ quan chủ trì.

2. Kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ theo Hiệp định được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của ngành Hải quan.

V. Nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định

Hiệp định không có quy định trái hoặc chưa được quy định trong pháp luật hiện hành, đồng thời theo quy định của Hiệp định, tất cả các hoạt động hỗ trợ theo Hiệp định sẽ được thực hiện phù hợp với các quy định pháp luật của mỗi Bên và trong phạm vi khả năng và nguồn lực sẵn có của cơ quan hải quan mỗi Bên nên việc triển khai thực hiện Hiệp định không đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mới.

VI. Các biện pháp tổ chức, quản lý, tài chính và các biện pháp cần thiết khác để thực hiện Hiệp định

Việc thực hiện Hiệp định được thực hiện theo sự phân công nêu tại mục IV. 1 Kế hoạch này và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật nên không đặt ra vấn đề ban hành thêm các quy định, biện pháp tổ chức, quản lý tài chính hoặc các biện pháp cần thiết khác để thực hiện Hiệp định.

VII. Tuyên truyền, phổ biến Hiệp định

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền, tăng cường phổ biến về Hiệp định cho các đối tượng có liên quan thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định./.

thuộc tính Quyết định 1047/QĐ-TTg

Quyết định 1047/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1047/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:17/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Ngoại giao
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Hiệp định hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan VN - Hoa Kỳ

Ngày 17/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1047/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Cụ thể, Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan có hiệu lực từ ngày 20/5/2020. Do đó, Bộ Tài chính cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện Hiệp định theo lộ trình cụ thể trên cơ sở trao đổi, thống nhất với phía Hoa Kỳ.

Trong đó, thống nhất với phía Hoa Kỳ cách thức và kế hoạch cụ thể triển khai Hiệp định đối với các lĩnh vực, đối tượng hàng hóa ưu tiên, là trọng điểm cần trao đổi và chia sẻ thông tin (hàng hóa có nguy cơ cao về gian lận xuất xứ, gian lận chuyển tải nhằm lẩn tránh thuế và các biện pháp phòng vệ thương mại khác, thông tin về các quy định, chính sách quản lý hải quan, các chương trình, thông lệ tiên tiến và kỹ thuật hiện đại đang áp dụng trong lĩnh vực hải quan…).

Hiệp định không có quy định trái hoặc chưa được quy định trong pháp luật hiện hành, đồng thời theo quy định của Hiệp định, tất cả các hoạt động hỗ trợ theo Hiệp định sẽ được thực hiện phù hợp với các quy định pháp luật của mỗi Bên và trong phạm vi khả năng và nguồn lực sẵn có của cơ quan hải quan mỗi Bên nên việc triển khai Hiệp định không đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1047/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Decision 1047/QD-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1575/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc đính chính Thông tư 05/2020/TT-BCT ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Quyết định 1575/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc đính chính Thông tư 05/2020/TT-BCT ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Xuất nhập khẩu, Tài nguyên-Môi trường

Vui lòng đợi