Thông tư 15/2021/TT-BXD hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

________

Số: 15/2021/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về công trình thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung bao gồm các yêu cầu phải đáp ứng trong hoạt động xây dựng, quản lý, vận hành công trình.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan đến hoạt động xây dựng, quản lý, vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị và khu dân cư tập trung.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (viết tắt là công trình thu gom, thoát nước thải) bao gồm hộp đấu nối, cống cấp 3, cống cấp 2, cống cấp 1, trạm bơm thoát nước, giếng tách nước thải, giếng thăm, cửa xả,…và các công trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, chuyển tải và xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường để xả vào nguồn tiếp nhận.
2. Hộp đấu nối là thiết bị hoặc là giếng kiểm tra, giếng thăm được xây dựng tại điểm đấu nối để kết nối ống nước thải, nước mưa của hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước, được bố trí để thực hiện việc đấu nối và phục vụ bảo trì, sửa chữa, thổi rửa, nạo vét.
3. Đấu nối hệ thống thoát nước là kết nối cống thoát nước từ hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước.
4. Cống thoát nước của hộ thoát nước là hệ thống đường ống, cống, rãnh hoặc kênh mương thoát nước được xây dựng trong phạm vi đất của hộ thoát nước nhằm thu gom nước thải, nước mưa và chuyển tải đến điểm đấu nối.
5. Cống cấp 1 là tuyến cống chính thu gom dẫn nước thải từ các lưu vực thoát nước đến nhà máy xử lý nước thải.
6. Cống cấp 2 là cống vận chuyển nước thải cho khu vực, tiểu lưu vực thoát nước đến cống cấp 1.
7. Cống cấp 3 là cống thu gom nước thải từ các hộ thoát nước đến cống cấp 2 hoặc cống cấp 1.
8. Cống gom là tuyến cống cấp 1, cấp 2 của hệ thống thoát nước chung để thu gom toàn bộ nước thải khi không có mưa và một phần cố định nước mưa hòa trộn với nước thải khi có mưa và chuyển tải đến trạm bơm về nhà máy xử lý nước thải.
9. Giếng tràn nước mưa (hoặc giếng tách nước thải) là công trình bố trí trên hệ thống thoát nước chung để tách nước thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung, đồng thời tràn hỗn hợp nước mưa và nước thải ra nguồn tiếp nhận khi mưa với cường độ lớn.
10. Cơ quan chuyên môn về thoát nước là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên.
11. Khu dân cư tập trung nêu tại Thông tư này là điểm dân cư nông thôn theo quy định tại Luật Xây dựng và khu dân cư khác ngoài khu vực phát triển đô thị hình thành theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 4. Nguyên tắc quản lý, xây dựng công trình thu gom, thoát nước thải
1. Đầu tư xây dựng các công trình thu gom, thoát nước thải đô thị và khu dân cư tập trung phải tuân thủ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch thoát nước thải đô thị (nếu có) theo từng lưu vực thoát nước.
2. Việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình thu gom, thoát nước thải phải đồng bộ, bảo đảm kết nối với các công trình trên mạng lưới thoát nước và xử lý nước thải; bảo đảm công suất để vận chuyển, xử lý lượng nước thải của khu vực, có dự phòng với khối lượng nước thải phát sinh và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo quy định trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Khuyến khích sử dụng giải pháp thi công không đào hở cống thoát nước, đặc biệt tuyến cống cấp 1 trong đô thị cũ có mật độ giao thông cao.
3. Đô thị, khu dân cư tập trung hiện hữu đã có mạng lưới thoát nước chung, Ủy ban nhân dân các cấp theo phân cấp quản lý có trách nhiệm lập, phê duyệt kế hoạch, lộ trình đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng thành hệ thống thoát nước riêng hoặc nửa riêng (xây dựng các giếng tràn nước mưa, các tuyến cống bao, cống gom để thu gom, vận chuyển nước thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung).
4. Đô thị, khu dân cư tập trung mới phải xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa để tổ chức đấu nối, thu gom và vận chuyển nước thải, đáp ứng nhu cầu thoát nước trong khu vực, trừ trường hợp đặc thù do Chính phủ quy định.
Điều 5. Công trình thu gom, thoát nước thải
1. Giếng tràn nước mưa trên hệ thống thoát nước chung:
a) Căn cứ hiện trạng thoát nước, đặc điểm địa hình, địa chất, thủy văn để xác định vị trí xây dựng giếng tràn nước mưa. Vị trí xây dựng giếng tràn nước mưa phải đáp ứng khả năng tiếp cận trong quá trình quản lý, vận hành và giám sát công trình, thuận lợi cho việc xả nước mưa vào nguồn tiếp nhận và không ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật khác;
b) Việc quản lý, vận hành giếng tràn nước mưa phải tuân thủ các quy trình quản lý, vận hành theo thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
c) Giếng tràn nước mưa phải được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ, bảo đảm công trình được duy trì hoạt động bình thường.
2. Cống bao, cống gom để vận chuyển nước thải đến nhà máy xử lý:
a) Vị trí, độ sâu đặt cống bao, cống gom nước thải phải bảo đảm thuận tiện trong quản lý vận hành và tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình thoát nước;
b) Đường kính, vận tốc, độ dốc của cống bao, cống gom nước thải được tính toán và kiểm tra bảo đảm lưu lượng thu gom và vận chuyển nước thải đến nhà máy xử lý nước thải tập trung, không để nước thải rò rỉ ra ngoài môi trường;
c) Cống bao, cống gom phải bảm đảo độ bền, kín và ổn định dưới tác động của tải trọng, điều kiện tự nhiên và tác động ăn mòn của môi trường trong thời hạn sử dụng công trình.
3. Cửa xả nước thải sau xử lý vào nguồn tiếp nhận phải được xây dựng ở vị trí phù hợp để nước thải hòa trộn với nước nguồn tiếp nhận và không gây xói lở bờ, không ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan, các công trình xung quanh và hoạt động giao thông trên thủy vực.
4. Giếng thăm của công trình cửa xả nước thải được xây dựng tại vị trí thuận lợi cho việc tiếp cận kiểm tra, kiểm soát nguồn thải và lấy mẫu trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.
5. Hệ thống thoát nước chung có điều tiết bằng hồ điều hòa, nước mưa khi xả vào hồ điều hòa phải qua giếng tràn nước mưa. Việc trữ nước và điều tiết mực nước của hồ điều hòa phải bảo đảm nhiệm vụ điều tiết nước mưa.
Điều 6. Đấu nối hệ thống thoát nước
1. Thực hiện đấu nối hệ thống thoát nước:
a) Trước khi thực hiện thỏa thuận đấu nối, đơn vị thoát nước có trách nhiệm kiểm tra khả năng thoát nước của hệ thống thoát nước hiện hữu, việc xây dựng công trình thu gom, thoát nước thải không được làm ảnh hưởng tới khả năng thoát nước của khu vực hiện hữu;
b) Đối với các hộ thoát nước thuộc lưu vực của hệ thống thoát nước chung, đơn vị thoát nước phải cung cấp ít nhất một điểm đấu nối chung cho cả nước thải và nước mưa. Đối với các hộ thoát nước thuộc lưu vực của hệ thống thoát nước riêng, đơn vị thoát nước phải cung cấp ít nhất một điểm đấu nối vào cống thoát nước thải và ít nhất một điểm đấu nối vào cống thoát nước mưa;
c) Cao độ của điểm đấu nối tại hộp đấu nối phải thấp hơn cao độ các công trình của hộ thoát nước. Trường hợp thời điểm xây dựng công trình đã có điểm đấu nối lắp đặt cố định, chủ đầu tư xây dựng công trình phải tuân thủ cao độ nền của hộp đấu nối đã được cung cấp, bảo đảm độ dốc, bảo đảm nước thải từ cống thu gom không chảy ngược vào công trình của hộ thoát nước;
d) Trường hợp do hiện trạng công trình hoặc địa hình có cao độ điểm xả nước thải bên trong công trình của hộ thoát nước thấp hơn hộp đấu nối thì đơn vị thoát nước hướng dẫn hộ thoát nước thực hiện các giải pháp khắc phục để nước thải của hộ thoát nước được đấu nối vào hệ thống thoát nước bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật đấu nối;
e) Hộp đấu nối phải được xây dựng cố định tại điểm đấu nối, bảo đảm ổn định, an toàn, thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, tránh bị rò rỉ nước thải.
2. Yêu cầu đấu nối hệ thống thoát nước:
a) Đô thị, khu dân cư tập trung có hệ thống thoát nước riêng và nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung, nước thải sinh hoạt của các hộ thoát nước được nối trực tiếp vào hộp đấu nối. Trường hợp nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước chung thành hệ thống thoát nước riêng, chủ sở hữu công trình thoát nước căn cứ vào hiện trạng và điều kiện thoát nước tại khu vực nâng cấp, cải tạo để quyết định việc duy trì bể tự hoại;
b) Cống thoát nước thải của hộ thoát nước phải nối với hộp đấu nối hoặc công trình thoát nước thải khác tại khu vực chưa có hộp đấu nối. Cống thoát nước mưa của hộ thoát nước phải nối cố định vào hộp đấu nối thoát nước mưa, kênh, mương hoặc cống thoát nước mưa khu vực;
c) Nước thải chưa được xử lý phải đấu nối vào cống thu gom của hệ thống thoát nước, không được để thấm xuống dưới lòng đất hoặc chảy vào các nguồn nước khác;
d) Nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong đô thị, khu dân cư tập trung phải được thu gom, xử lý sơ bộ đáp ứng quy định của đô thị hoặc quy định của chính quyền địa phương trước khi đấu nối vào công trình thu gom, thoát nước thải;
e) Nước thải sau xử lý tại chỗ của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong đô thị, khu dân cư tập trung phải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hoặc yêu cầu về bảo vệ môi trường theo từng loại nước thải trước khi đấu nối vào công trình thu gom, thoát nước thải.
Điều 7. Trách nhiệm quản lý về công trình thu gom, thoát nước và đấu nối hệ thống thoát nước
1. Trách nhiệm của đơn vị thoát nước:
a) Xây dựng quy trình quản lý kỹ thuật, vận hành, kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành của hệ thống thoát nước và đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới theo lưu vực quản lý với cơ quan chuyên môn về thoát nước;
b) Định kỳ bảo trì công trình thu gom, thoát nước thải, nước mưa và các công trình khác của hệ thống thoát nước, bảo đảm công trình luôn được duy trì hoạt động bình thường;
c) Theo dõi, giám sát và điều tiết cao độ mực nước các hồ điều hòa, kênh, mương, cống thoát nước, bảo đảm tối đa khả năng tiêu thoát, điều hòa thoát nước mưa, chống ngập úng;
d) Quản lý cao độ các tuyến cống chính và cống thu gom nước thải, nước mưa; cung cấp cao độ của điểm đấu nối hệ thống thoát nước cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu thuộc địa bàn quản lý.
2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp:
a) Ủy ban nhân dân các cấp theo phân cấp quản lý có trách nhiệm lập, phê duyệt kế hoạch, lộ trình đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo, mở rộng hệ thống công trình thu gom riêng nước mưa và công trình thu gom, xử lý nước thải;
b) Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo cơ quan chuyên môn về thoát nước có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này tại địa phương.
Điều 8. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2022.
2. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có phát sinh vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính ph;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở QH-KT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng;
- Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


 

 

Lê Quang Hùng

thuộc tính Thông tư 15/2021/TT-BXD

Thông tư 15/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:15/2021/TT-BXDNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Quang Hùng
Ngày ban hành:15/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nước thải phải được xử lý trước khi xả vào nguồn tiếp nhận

Ngày 15/12/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 15/2021/TT-BXD hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

Theo đó, đầu tư xây dựng các công trình thu gom, thoát nước thải đô thị và khu dân cư tập trung phải tuân thủ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch thoát nước thải đô thị (nếu có) theo từng lưu vực thoát nước.

Bên cạnh đó, việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình thu gom, thoát nước thải phải đồng bộ, bảo đảm kết nối với các công trình trên mạng lưới thoát nước và xử lý nước thải; bảo đảm công suất để vận chuyển, xử lý lượng nước thải của khu vực, có dự phòng với khối lượng nước thải phát sinh và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.

Ngoài ra, nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong đô thị, khu dân cư tập trung phải được thu gom, xử lý sơ bộ đáp ứng quy định của đô thị hoặc chính quyền địa phương; nước thải sau xử lý sơ bộ phải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hoặc yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi đấu nối vào công trình thu gom, thoát nước thải.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/02/2022.

Xem chi tiết Thông tư 15/2021/TT-BXD tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 15/2021/TT-BXD

 

Hanoi, December 16, 2021

 

CIRCULAR

Providing guidance on technical infrastructure facilities for wastewater collection and drainage in urban areas and concentrated residential areas[1]

 

Pursuant to the June 18, 2014 Construction Law; and the June 17, 2020 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Construction Law;

Pursuant to the November 17, 2020 Law on Environmental Protection;

Pursuant to the Government’s Decree No. 81/2017/ND-CP of July 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;

Pursuant to the Government’s Decree No. 80/2014/ND-CP of August 6, 2014, on water drainage and wastewater treatment; and the Government’s Decree No. 98/2019/ND-CP of December 27, 2019, amending and supplementing a number of articles of the Decrees regulating the field of technical infrastructure;

At the proposal of the Director of the Technical Infrastructure Agency;

The Minister of Construction promulgates the Circular providing guidance on technical infrastructure facilities for wastewater collection and drainage in urban areas and concentrated residential areas.

Article 1. Scope of regulation

This Circular guides a number of provisions on facilities for wastewater collection and drainage in urban areas and concentrated residential areas, covering requirements to be satisfied in the construction, management and operation of these facilities.

Article 2. Subjects of application 

This Circular applies to agencies, organizations, individuals and households involved in the construction, management and operation of technical infrastructure facilities for wastewater collection and drainage in urban areas and concentrated residential areas.

Article 3. Interpretation of terms

In this Circular, the terms below are construed as follows:

1. Technical infrastructure facilities for wastewater collection and drainage in urban areas and concentrated residential areas (below referred to as wastewater collection and drainage facilities) include connection boxes, grade-3 sewers, grade-2 sewers, grade-1 sewers, water drainage pumping stations, wastewater separator wells, probe wells, sluicegates, etc., and other auxiliary facilities for use for collecting, conveying and treating wastewater up to national technical regulations on environment for discharge into receiving waters.

2. Connection box means an equipment or a test well or a probe well built at a connection point for connecting wastewater or rainwater plumbing of a water draining household to the drainage system, and arranged to help perform the connection and serve the maintenance, repair, blow-cleaning and dredging.

3. Connection to the drainage system means connection of drainage sewers from water-draining households to the drainage system.

4. Sewers of water-draining households means a system of drainage plumbing, sewers, ditches, gutters or canals built within land areas of water-draining households in order to collect and convey wastewater and rainwater to connection points.

5. Grade-1 sewers means a main sewer system for collecting and conveying wastewater from drainage basins to a wastewater treatment plant.

6. Grade-2 sewers means a sewer system for conveying wastewater for drainage areas or sub-basins to grade-1 sewers.

7. Grade-3 sewers means a sewer system for collecting and conveying wastewater from water-draining households to grade-2 or grade-1 sewers.  

8. Collector sewers means a grade-1 or grade-2 sewer system of a common drainage system for collecting the whole volume of wastewater when it is not rainy and a fixed portion of rainwater mixed with wastewater when it is rainy and conveying it to a pumping station and then to a wastewater treatment plant.

9. Rainwater overflow (or wastewater separator well) means a facility arranged in a common drainage system for separating and conveying wastewater to a concentrated wastewater treatment plant, and concurrently for overflowing the rainwater and wastewater mixture into receiving waters during a heavy rain.  

10. Specialized agency in charge of water drainage means an agency advising and assisting local People’s Committees at all levels in performing the state management of water drainage and wastewater treatment; and performing tasks and exercising powers as assigned and delegated by a superior state agency.

11. Concentrated residential area referred to in this Circular means a rural residential area as defined in the Construction Law or another residential area outside urban development zones formed under a master plan approved by a competent authority.

Article 4. Principles of management and construction of wastewater collection and drainage facilities

1. Investment in the construction of wastewater collection and drainage facilities in urban areas and concentrated residential areas must comply with urban master plans, construction master plans and master plans on wastewater drainage in urban areas (if any) in each drainage basin.

2. The construction and repair or renovation of wastewater collection and drainage facilities shall be carried out in a synchronous manner, ensuring connection with facilities in the water drainage and wastewater treatment network, and with an appropriate conveyance and treatment capacity for wastewater volumes of urban areas and concentrated residential areas, taking into account reserve capacity for  unexpectedly generated wastewater volumes in order to ensure treatment of such volumes up to national technical regulations on environment before being discharged into receiving waters. It is encouraged to apply solutions that do not require open-digging of drainage sewers, particularly grade-1 sewers in old urban quarters with busy traffic.   

3. For existing urban areas and concentrated residential areas with common water drainage networks, People’s Committees at all levels shall formulate and approve plans on and roadmaps for investment in construction, upgrading, renovation and expansion of such networks into private or semi-private ones (construction of rainwater overflows, and surrounding sewer and collector sewer systems to collect and convey wastewater to concentrated wastewater treatment plants).

4. New urban areas and concentrated residential areas are required to construct their wastewater collection and treatment systems separate from rainwater drainage systems in order to make connections, collect and convey wastewater meeting the demand for water drainage in their areas, except special cases specified by the Government.

Article 5. Wastewater collection and drainage facilities

1. Rainwater overflows in a common water drainage system:

a/ Locations for construction of rainwater overflows shall be determined based on the practical situation of water drainage, and topographic, geological and hydrological characteristics. Locations for construction of rainwater overflows must be accessible in the course of their management, operation and supervision and convenient for discharge of rainwater into receiving waters and must not affect other technical infrastructure facilities;

b/ The management and operation of rainwater overflows must comply with management and operation processes according to designs approved by competent agencies;

c/ Rainwater overflows must be dredged, repaired and maintained on a regular basis to ensure their smooth operation. 

2. Surrounding sewers and collector sewers for conveyance of wastewater to treatment plants:

a/ Positions and underground depth of surrounding sewers and wastewater collector sewers must ensure convenient management and operation and conformity with national technical regulations on technical infrastructure facilities for water drainage;

b/ Diameters, flow speed and slope of wastewater surrounding sewers and wastewater collector sewers shall be calculated and checked in order to ensure an appropriate flow of wastewater collection and conveyance to concentrated wastewater treatment plants, and avoid leakage of wastewater into the environment;

c/ Surrounding sewers and collector sewers must be durable, air-tight and stable under the impacts of carriage load, natural conditions and corrosion of the environment during their use period.

3. Sluicegates for discharging treated wastewater into receiving waters shall be constructed at appropriate positions so that wastewater can be mixed with water in the receiving waters and cause neither bank erosion nor impacts on the surrounding environment, landscape and facilities and traffic activities in water bodies.

4. Probe wells of wastewater sluicegates shall be constructed at positions convenient for access to, inspection and control of wastewater sources and sampling before wastewater is discharged into receiving waters.

5. For common water drainage systems connected to detention reservoirs, before being discharged into such detention reservoirs, rainwater must go through overflows. The storage of water and regulation of water level of detention reservoirs must ensure the rainwater regulation.

Article 6. Connection of water drainage systems

1. Performance of connection of water drainage systems:

a/ Before implementing agreements on connection, water drainage units shall check the drainage capacity of existing water drainage systems and ensure that the construction of wastewater collection and drainage facilities does not affect the drainage capacity of existing areas;

b/ For water-draining households in basins of common drainage systems, water drainage units shall provide at least one connection point for both wastewater and rainwater. For water-draining households in basins of private drainage systems, water drainage units shall provide at least one point of connection to wastewater sewers and at least one point of connection to rainwater sewers;

c/ The elevation of a connection point at a connection box must be lower than that of facilities of water-draining households. By the time of construction of a facility, if a fixed connection point is available, the facility owner shall ensure the base elevation of the provided connection box and slope, preventing wastewater from flowing from collector sewers back to facilities of water-draining households;

d/ In case the elevation of a wastewater discharge point inside the facility of a water-draining household is lower than that of the connection box due to the situation of the facility or local terrain, the water drainage unit shall guide the water-draining household in taking remedial measures so that its wastewater can be connected to the drainage system, meeting requirements on connection technique;

e/ Connection boxes shall be constructed at fixed positions of connection points, ensuring stability, safety and convenience for inspection, supervision and maintenance and avoiding wastewater leakage.

2. Requirements on connection of water drainage systems:

a/ Urban areas and concentrated residential areas may have their private water drainage systems and concentrated municipal wastewater treatment plants with domestic wastewater of water-draining households directly connected to connection boxes. In case of upgrading or renovation of common water drainage systems into private water drainage systems, drainage facility owners shall base themselves on the water drainage situation and conditions in areas with upgraded or renovated facilities to decide on maintenance of septic tanks;

b/ Wastewater sewers of water-draining households shall be connected to connection boxes or other wastewater drainage facilities in areas where no connection boxes are available. Rainwater sewers of water-draining households must be connected at fixed positions of connection boxes for rainwater drainage, canals, gutters or rainwater sewers in such areas;

c/ Untreated wastewater shall be connected to collector sewers of the water drainage system, ensuring that it is not permeated into underground soil or does not flow into other water sources;

d/ Wastewater of production, business or service establishments in urban areas and concentrated residential areas shall be collected and preliminarily treated in accordance with regulations of such urban areas or local administrations before being connected to wastewater collection and drainage facilities;

e/ After being treated on the spot, wastewater of production, business or service establishments in urban areas and concentrated residential areas must meet technical regulations on environment or environmental protection requirements for each type of wastewater before being connected to wastewater collection and drainage facilities.

Article 7. Responsibility to manage wastewater collection and drainage facilities and connection of water drainage systems

1. Responsibilities of water drainage units:

a/ To develop the process of technical management and operation, formulate plans on prevention of and response to environmental incidents in the course of operation of the drainage systems, and propose solutions to develop the drainage network for basins under their management to specialized agencies in charge of water drainage;

b/ To regularly maintain wastewater and rainwater collection and drainage facilities and other facilities of the drainage system, ensuring that these facilities are always in smooth operation;

c/ To monitor, supervise and regulate water levels of detention reservoirs, drainage canals, gutters and sewers, ensuring the maximum rainwater drainage and drainage regulation capacity and preventing inundation;

d/ To manage elevations of main sewers and wastewater and rainwater collector sewers; to provide information on elevations of connection points of drainage systems to organizations and individuals that so request in areas under their management.

2. Responsibilities of People’s Committees at all levels:

a/ To formulate and approve plans on and roadmaps for investment in the construction, upgrading, renovation and expansion of private rainwater collection facility systems and wastewater collection and treatment facilities;

b/ To direct specialized agencies in charge of water drainage in guiding and inspecting the implementation of this Circular in their localities.

Article 8. Implementation provisions             

1. This Circular takes effect on February 10, 2022.

2. Any problems arising in the course of implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Construction for study, guidance and settlement.-

For the Minister of Construction
Deputy Minister
LE QUANG HUNG

 

[1] Công Báo Nos 05-06 (02/01/2022)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Circular 15/2021/TT-BXD DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Circular 15/2021/TT-BXD PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi