Quyết định 910/QĐ-BXD 2022 Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 910/QĐ-BXD

Quyết định 910/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:910/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quang Hùng
Ngày ban hành:18/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

BXD ban hành Kế hoạch phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với BĐKH

Ngày 18/10/2022, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định 910/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030”.

Theo đó, các Chương trình trọng tâm triển khai Đề án gồm: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro đô thị (Atlas Đô thị và Khí hậu); rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành xây dựng và đô thị ứng phó với thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng (NBD); bổ sung lồng ghép nội dung BĐKH vào Quy hoạch vùng, tỉnh và quy hoạch đô thị; xây dựng kế hoạch hành động và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật ứng phó với BĐKH …

Ngoài ra, Cục Phát triển đô thị là cơ quan đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 438/QĐ-TTg; phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này theo các quy chế của Bộ Xây dựng về quản lý các dự án sự nghiệp kinh tế và nhiệm vụ khoa học công nghệ; lập báo cáo tình hình thực hiện Đề án hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 910/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 910/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2021-2030”

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ: Phát triển Đô thị, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Lưu: VT, PTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2021-2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 910/QĐ-BXD ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

Thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, thống nhất và hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”. Xây dựng các đô thị Việt Nam hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, hạn chế, giảm thiểu các thiệt hại, rủi ro trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Yêu Cầu

- Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021, bám sát tình hình thực tiễn, đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, gắn trách nhiệm thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Bảng phân công nhiệm vụ các đơn vị triển khai nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được giao tại Quyết định số 438/QĐ-TTg theo Phụ lục của Quyết định này.

2. Bộ Xây dựng chủ trì ưu tiên nguồn lực thực hiện các nhóm nhiệm vụ được giao theo giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 438/QĐ-TTg theo thứ tự ưu tiên là Chương trình 2, Chương trình 6 và Chương trình 4.

3. Bộ Xây dựng phối hợp các Bộ, ngành, các địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại các địa phương giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

a) Về các chương trình thực hiện: Ưu tiên theo thứ tự thực hiện các Chương trình 1, Chương trình 5 và Chương trình 3.

b) Về các địa phương ưu tiên thực hiện gồm:

- 05 đô thị trực thuộc Trung ương gồm: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng và Đà Nẵng.

- Các đô thị thuộc 7 tỉnh vùng Duyên hải Bắc bộ, Duyên hải miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long và các đô thị thuộc 7 tỉnh vùng Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên: ưu tiên theo thứ tự các tỉnh đã sớm ban hành kế hoạch thực hiện Đề án và có đề xuất triển khai thực hiện gửi Bộ Xây dựng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện được bố trí hàng năm trong tổng kinh phí các nhiệm vụ thuộc Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu; kinh phí thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao phân bổ cho các đơn vị.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào điều kiện thực tế, xây dựng dự toán kinh phí hoạt động, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước để chủ động nguồn kinh phí tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Phát triển đô thị:

a) Thực hiện vai trò là cơ quan đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 438/QĐ-TTg .

b) Chịu trách nhiệm về chuyên môn đối với các nhiệm vụ được phân giao tại Kế hoạch này.

c) Phối hợp với Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này theo các quy chế của Bộ Xây dựng về quản lý các dự án sự nghiệp kinh tế và nhiệm vụ khoa học công nghệ.

d) Chủ trì, phối hợp Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị có liên quan lập báo cáo tình hình thực hiện Đề án hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo.

đ) Căn cứ tình hình triển khai Đề án, Cục Phát triển đô thị tham mưu Lãnh đạo Bộ việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai Đề án cho phù hợp.

e) Kiểm tra, đôn đốc các địa phương và các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu tại Quyết định này.

2. Vụ Kế hoạch tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Cục Phát triển đô thị và các đơn vị liên quan để tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này theo quy chế của Bộ Xây dựng về quản lý các nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế; chịu trách nhiệm hướng dẫn lập dự toán đối với các nhiệm vụ được đề xuất.

b) Tổng hợp kế hoạch vốn, sắp xếp, phân kỳ tài chính hàng năm cho các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng.

3. Vụ Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với Cục Phát triển đô thị và các đơn vị liên quan rà soát đảm bảo không chồng chéo giữa các nhiệm vụ theo Quyết định số 438/QĐ-TTg với các nhiệm vụ khoa học, công nghệ khác.

b) Chịu trách nhiệm về chuyên môn đối với các nhiệm vụ được phân giao tại Kế hoạch này.

c) Nghiên cứu huy động kinh phí từ nguồn khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế phân bổ cho các chương trình, nhiệm vụ của Đề án giao cho Bộ Xây dựng thực hiện; chủ trì, phối hợp với Cục Phát triển đô thị và các đơn vị liên quan để tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện các nhiệm vụ này theo quy chế của Bộ Xây dựng về quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng:

a) Căn cứ nhiệm vụ Bộ Xây dựng được giao tại Quyết định số 438/QĐ-TTg và các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này để tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm của đơn vị; trong đó, phân công rõ nhiệm vụ cho lãnh đạo và chuyên viên chịu trách nhiệm thực hiện đối với từng nhiệm vụ cụ thể của đơn vị được phân công.

b) Chủ động lập kế hoạch và đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế theo quy định hiện hành và huy động các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

c) Chịu trách nhiệm về chuyên môn đối với các nhiệm vụ được phân giao tại Kế hoạch này; tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch.

d) Báo cáo kết quả thực hiện về Cục Phát triển đô thị để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ (tháng 12 hàng năm).

đ) Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

5. Sở Xây dựng các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Quyết định 438/QĐ-TTg , báo cáo kết quả thực hiện về Cục Phát triển đô thị để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ (tháng 12 hàng năm)./.

 

 

PHỤ LỤC:

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2021-2030"
 (Kèm theo Quyết định số 910/QĐ-BXD ngày 18/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

TT

Danh mục chương trình trọng tâm

Cơ quan chịu trách nhiệm theo QĐ 438

Đơn vị thực hiện trong Bộ

Yêu cầu/sản phẩm

Chủ trì

Phối hợp

I

Chương trình 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro đô thị (Atlas Đô thị và Khí hậu)

1

Điều tra, đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống đô thị có nguy cơ chịu tác động (đô thị hiện có và đô thị dự kiến hình thành mới trong giai đoạn 2021 - 2030)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cục Phát triển đô thị

Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia

Phối hợp thực hiện; góp ý chuyên môn

2

Xây dựng Atlas Đô thị và Khí hậu cho 5 đô thị trọng điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cục Phát triển đô thị

Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia

Phối hợp thực hiện; góp ý chuyên môn

3.

Xây dựng AtLas Đô thị và Khí hậu cho 35 đô thị thuộc 25 tỉnh có nguy cơ chịu tác động mạnh

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cục Phát triển đô thị

Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia

Phối hợp thực hiện; góp ý chuyên môn

4

Chuyển giao quản lý và khai thác Atlas Đô thị và Khí hậu tại các địa phương

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cục Phát triển đô thị

Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia

Phối hợp thực hiện; góp ý chuyên môn

II

Chương trình 2: Rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành xây dựng và đô thị ứng phó với thiên tai trong điều kiện BĐKH và NBD

5

Rà soát, cập nhật, điều chỉnh lồng ghép yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu trong các văn bản pháp luật của ngành xây dựng

Bộ Xây dựng

Vụ Pháp chế

Các đơn vị chủ trì xây dựng văn bản pháp luật

Chủ trì thực hiện/ Báo cáo tổng hợp

6

Rà soát, hiệu chỉnh, xây dựng mới các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình nhà ở và công trình công cộng cho các vùng thường xuyên bị thiên tai

Bộ Xây dựng

Viện Kiến trúc Quốc gia

Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản; Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia

Chủ trì thực hiện/ Báo cáo tổng hợp

7

Rà soát, hiệu chỉnh, xây dựng mới các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước và xử lý nước thải rắn phù hợp kịch bản cập nhật của biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Bộ Xây dựng

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Viện Kiến trúc Quốc gia

Chủ trì thực hiện/ Báo cáo tổng hợp

III

Chương trình 3: Bổ sung lồng ghép nội dung BĐKH vào Quy hoạch vùng, tỉnh và quy hoạch đô thị

8

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung ứng phó biến đổi khí hậu cho quy hoạch chung 6 đô thị trọng điểm: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng và tỉnh Cà Mau

UBND các  tỉnh/thành phố có liên quan

Vụ Quy hoạch kiến trúc

Cục Phát triển đô thị

Rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện; Cho ý kiến chuyên môn

9

Lồng ghép các yếu tố thích ứng với biến đổi khí hậu trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch đô thị ven biển do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

Vụ Quy hoạch kiến trúc

Cục Phát triển đô thị

Rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện; Cho ý kiến chuyên môn

IV

Chương trình 4: Xây dựng kế hoạch hành động và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật ứng phó với BĐKH

10

Xây dựng tài liệu hướng dẫn quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, thiết kế công trình xanh, công trình tiết kiệm năng lượng

Bộ Xây dựng

Cục Phát triển đô thị

Vụ Khoa học công nghệ, Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia; Viện Kiến trúc Quốc gia

Chủ trì thực hiện/ Báo cáo tổng hợp

11

Hoàn thiện kỹ thuật về các giải pháp kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ứng phó với ngập úng đô thị (san nền, thoát nước, hồ điều hòa, đê bao...)

Bộ Xây dựng

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Viện Kiến trúc Quốc gia, Vụ Khoa học công nghệ

Chủ trì thực hiện/ Báo cáo tổng hợp

12

Tổng hợp các mô hình dự án đô thị lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu được triển khai tại Việt Nam trong giai đoạn 2013-2020

Bộ Xây dựng

Cục Phát triển đô thị

Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia; Vụ Khoa học công nghệ

Chủ trì thực hiện/ Báo cáo tổng hợp

13

Rà soát, đưa vào sử dụng các tài liệu giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý rủi ro, ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực đô thị

Bộ Xây dựng

Vụ Khoa học công nghệ

Các đơn vị đào tạo

Chủ trì thực hiện/ Báo cáo tổng hợp

V

Chương trình 5: Phối hợp với các tổ chức quốc tế triển khai các chương trình, dự án thí điểm ứng dụng công nghệ, vật liệu mới nhằm phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, kiến trúc xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai

14

Nghiên cứu, thực hiện thí điểm một số dự án quy hoạch, chương trình ưu tiên trọng điểm phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, kiến trúc xanh thích ứng với biến đổi khí hậu

UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

Cục Phát triển đô thị

Vụ Khoa học công nghệ; Vụ Quy hoạch kiến trúc; Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia

Rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện; Kết nối với các tổ chức tài trợ; góp ý kiến chuyên môn

15

Thực hiện các dự án nâng cấp và phát triển đô thị tại các đô thị được cảnh báo rủi ro cao bởi tác động của biến đổi khí hậu

UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

Cục Phát triển đô thị

Vụ Quy hoạch kiến trúc; Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia

Rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện; Kết nối với các tổ chức tài trợ; góp ý kiến chuyên môn

16

Chương trình, kế hoạch phát triển hệ thống đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và các chương trình dự án thí điểm phát triển đô thị thông minh, khu đô thị thông minh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bộ Xây dựng

Cục Phát triển đô thị

Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia; Vụ Khoa học công nghệ

Chủ trì thực hiện/ Báo cáo tổng hợp

17

Các chương trình xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt

Bộ Xây dựng

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Cục Giám định Viện Kiến trúc Quốc gia; Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia

Chủ trì thực hiện/ Báo cáo tổng hợp

18

Chương trình, Dự án liên quan đến cấp nước cho các vùng thường xuyên bị hạn hán, nhiễm mặn: Tây Nguyên, Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, duyên hải Nam Trung Bộ

UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Vụ Khoa học công nghệ

Rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện; Kết nối với các tổ chức tài trợ; góp ý kiến chuyên môn

19

Chương trình, dự án liên quan đến thoát nước và chống ngập; đặc biệt quan tâm đến các vùng chịu ảnh hưởng của nước biển dâng và thường xuyên xảy ra lũ lụt như duyên hải miền Trung, Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Vụ Khoa học công nghệ; Vụ Quy hoạch kiến trúc; Cục Giám định

Rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện; Kết nối với các tổ chức tài trợ; góp ý kiến chuyên môn

VI

Chương trình 6: Thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ)

20

Thực hiện các giải pháp cấp nước hiệu quả ở các khu đô thị, công nghiệp tại các vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khô hạn, xâm nhập mặn, nước biển dâng

Bộ Xây dựng

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Vụ Khoa học công nghệ

Chủ trì thực hiện/ Báo cáo tổng hợp

21

Thí điểm, đầu tư các giải pháp kỹ thuật nhằm thích ứng với ngập lụt do mưa lớn, triều cường và nước biển dâng cho các khu vực đô thị ven biển miền Trung

Bộ Xây dựng

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Cục Giám định Viện Kiến trúc Quốc gia; Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia

Chủ trì thực hiện/ Báo cáo tổng hợp

22

Thí điểm, đầu tư các giải pháp kỹ thuật phòng chống lũ quét và sạt lở đất cho các cụm dân cư khu vực miền núi

Bộ Xây dựng

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Viện Kiến trúc Quốc gia; Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia

Chủ trì thực hiện/ Báo cáo tổng hợp

23

Triển khai các dự án nhằm ứng dụng các công nghệ mới, sử dụng các loại vật liệu bền vững, có tính chống chịu cao với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực xây dựng và đô thị

Bộ Xây dựng

Vụ Vật liệu xây dựng

Viện Vật liệu xây dựng; Vụ Khoa học công nghệ

Chủ trì thực hiện/ Báo cáo tổng hợp

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi