Quyết định 801/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự án Hệ thống thông tin thống kê về xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------------------
Số: 801/QĐ-BXD
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
                 Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự án Hệ thống thông tin thống kê về xây dựng
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/11/2009 về Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 02/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-BXD ngày 10/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-BXD ngày 20/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc giao Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư 05 dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2012;
Trên cơ sở công văn số 1641/BTTTT-ƯDCNTT ngày 26/6/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định thiết kế sơ bộ Dự án "Hệ thống thông tin thống kê về xây dựng";
Xét đề nghị của Trung tâm Thông tin tại tờ trình số 69/TTr-TTTT ngày                                                      06/8/2012 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Dự án "Hệ thống thông tin thống kê về xây dựng" với những nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Hệ thống thông tin thống kê về xây dựng.
2. Chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH công nghệ ICT TECH
4. Mục tiêu đầu tư:
-            Thiết lập Hệ thống thông tin thống kê về xây dựng phục vụ công tác quản lý nhà nước Bộ Xây dựng;
-            Thực hiện kết nối chặt chẽ với hệ thống thông tin của các ngành khác để chia sẻ thông tin thống kê xây dựng;
-            Góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.
-            Phát triển, ứng dụng CNTT-TT vào tất cả các khâu trong quy trình thống kê;
-            Xây dựng các cơ sở dữ liệu để lưu trữ số liệu thống kê theo phân cấp quản lý trên cơ sở chuẩn hóa bộ chỉ tiêu thống kê, dữ liệu được xác định sẽ tổng hợp và tích hợp từ: Các báo cáo hành chính, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp của ngành;
-            Xây dựng các công cụ khai thác dữ liệu, phân tích, dự báo thống kê phục vụ công tác quản lý và điều hành;
-            Xây dựng Trang thông tin điện tử để công bố, chia sẻ thông tin thống kê, phổ biến kiến thức, đào tạo cho người sử dụng hệ thống về thống kê xây dựng;
-            Triển khai thí điểm điều tra thống kê điện tử;
-            Đào tạo CNTT cho các cán bộ làm công tác thống kê ở cơ quan Bộ Xây dựng, các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, đảm bảo đến năm 2015: 100% cán bộ thống kê sử dụng thông thạo tin học văn phòng, trao đổi thư điện tử, khai thác thông tin thống kê trên mạng; 100% cán bộ ở cơ quan Bộ Xây dựng, 70% cán bộ ở các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng biết sử dụng các phần mềm chuyên dùng, phân tích thống kê.
5. Nội dung và quy mô đầu tư:
Dự án Hệ thống thông tin thống kê về xây dựng có nội dung và quy mô đầu tư như sau:
-            Xây dựng các ứng dụng phần mềm để tổng hợp, tích hợp thông tin thống kê từ nguồn các báo cáo hành chính của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.
-            Xây dựng các ứng dụng phần mềm để tổng hợp, tích hợp thông tin thống kê từ chế độ báo cáo thống kê tổng hợp của Ngành Xây dựng.
-            Thí điểm và triển khai các phương pháp điều tra thống kê điện tử.
-            Xây dựng trang thông tin điện tử để công bố, chia sẻ thông tin thống kê, phổ biến kiến thức, đào tạo cho người sử dụng hệ thống về thống kê xây dựng.
-            Đào tạo CNTT cho cán bộ làm công tác thống kê tại cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc.
Hệ thống thông tin thống kê về xây dựngsẽ được triển khai tại Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.
6. Địa điểm đầu tư:
Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội
7. Thiết kế sơ bộ:
§                     Giải pháp thiết kế sơ bộ cần tuân thủ các qui chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng thể hiện được các thông số chủ yếu của hạ tầng kỹ thuật, như:
o                    Đáp ứng được số lượng báo cáo thống kê, báo cáo hành chính tổi thiểu 1 triệu báo cáo.
o                    Cho phép số lượng người cùng online cập nhật dữ liệu 1000 người.
o                    Khai thác triệt để hạ tầng Trung tâm dữ liệu, và các dịch vụ hạ tầng hiện có của Bộ Xây dựng.
o                    Tuân thủ kiến trúc hệ thống ứng dụng do Bộ Xây dựng qui định.
§                     Làm rõ các quy trình dữ liệu sẽ được tin học hóa, các tác nhân tham gia vào từng quy trình cụ thể.
§                     Đề xuất các yêu cầu về chức năng, yêu cầu phi chức năng của hệ thống.
§                     Đề xuất đầy đủ các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ, phần mềm hệ thống và yêu cầu về kết nối ra bên ngoài.
§                     Đưa ra các yêu cầu tác động về môi trường, độ phức tạp trong việc thi công và triển khai hệ thống.
§                     Đảm bảo xác định được tổng mức đầu tư của dự án.
Hệ thống thông tin thống kê về xây dựng lựa chọn giải pháp công nghệ bao gồm:
-            Hệ điều hành máy chủ: Windows Server Enterprise 2008;
-            Hệ điều hành tại máy trạm: Window 7;
-            Hệ quản trị dữ liệu: Sử dụng Microsoft SQL 2008;
-            Ngôn ngữ phát triển hệ thống thông tin: Microsoft Studio.Net, chuẩn trao đổi dữ liệu XML và các giao thức dịch vụ web.
Hệ thống thông tin thống kê về xây dựng vận hành trên hệ thống mạng diện rộng Internet, các sở quản lý chuyên ngành trực tiếp tổng hợp báo cáo tình hình thống kê về xây dựng định kỳ hàng tháng/quý/năm.
Hệ thống thông tin thống kê về xây dựng là một thành phần của Cổng thông tin Bộ Xây dựng, mỗi đơn vị đăng nhập vào hệ thống bằng cơ chế xác thực đăng nhập và cập nhật thông tin.
Hệ thống thông tin thống kê về xây dựng bao gồm các phần mềm xây dựng trên nền tảng công nghệ Web 2.0 và có các hợp phần chính như sau:
- Quản trị CSDL hành chính
- Quản trị CSDL thống kê tổng hợp
- Trang thông tin điện tử cung cấp thông tin thống kê ra Internet.
8. Tổng mức đầu tư của dự án:
Tổng cộng (đã làm tròn): 5.991.631.000 đồng.
Trong đó:          
- Chi phí xây lắp: 0 đồng.
- Chi phí thiết bị: 5.117.681.500 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 118.314.038 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư: 403.440.238 đồng.
- Chi phí khác: 46.071.295 đồng.
- Chi phí dự phòng: 306.123.761 đồng.
9. Nguồn vốn đầu tư:
Nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Kinh phí chi ứng dụng CNTT).
10. Hình thức quản lý dự án:
Trực tiếp quản lý dự án (Chủ đầu tư thành lập Ban Quản lý dự án giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án).
11. Thời gian thực hiện dự án: 2013 - 2014.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Trung tâm Thông tin căn cứ vào các nội dung phê duyệt dự án ở Điều 1 để tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng các quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
- Trung tâm Thông tin có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai và định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm thông tin, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Bộ TTTT, Bộ KH&ĐT, Bộ TC;
- Lưu: VT, TTTT(4).
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Trần Nam
 
 

thuộc tính Quyết định 801/QĐ-BXD

Quyết định 801/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự án Hệ thống thông tin thống kê về xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:801/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành:30/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 801/QĐ-BXD

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi