Quyết định 119/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban điều phối chương trình hỗ trợ nghèo về nhà ở

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------------------

Số:  119/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------

                          

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

Căn cứ văn bản cử cán bộ tham gia Ban điều phối của các Bộ, ngành có liên quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban điều phối chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phó trưởng ban;
3. Ông Trương Văn Đoan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư - Uỷ viên;
4. Ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Uỷ viên;
5. Ông Văn Trọng Lý, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Uỷ viên;
6. Ông Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc - Uỷ viên;
7. Ông Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  - Uỷ viên;
8. Ông Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Uỷ viên;
9. Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội - Uỷ viên.
Cơ quan thường trực của Ban điều phối là Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng. Ban điều phối có Tổ chuyên viên giúp việc do Trưởng ban điều phối quyết định.
Điều 2. Ban điều phối có trách nhiệm tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở về những nội dung cụ thể như sau:
1. Tổ chức chỉ đạo xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;
2. Tổ chức chỉ đạo, phối hợp với các Bộ, ngành, các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị – xã hội và các tổ chức khác để tuyên truyền sâu rộng Chương trình nhằm vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo cải thiện nhà ở;
3. Phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phân bổ nguồn vốn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng cho các địa phương, đảm bảo công bằng, hợp lý;
4. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của các địa phương;
5. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, kịp thời kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để trình các Bộ, ngành giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban điều phối và Tổ chuyên viên giúp việc do ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho Bộ Xây dựng thông qua tài khoản của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.
Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng cân đối, bổ sung kinh phí hoạt động năm 2009 và bố trí kinh phí hàng năm trong giai đoạn 2010 – 2013 vào kinh phí hoạt động thường xuyên cho Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản bố trí trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Tổ chuyên viên giúp việc để đảm bảo điều kiện hoạt động.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh văn phòng Bộ, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Xây dựng và các Ông, Bà có tên nêu trên có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Uỷ ban Dân tộc;

- Ngân hàng Nhà nước VN;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- UBND, SXD các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Lưu: VP, QLN (2b).     

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Quân

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

              ------------

Số:  119/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

                                   ---------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban điều phối chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

Căn cứ văn bản cử cán bộ tham gia Ban điều phối của các Bộ, ngành có liên quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Ban điều phối chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phó trưởng ban;

3. Ông Trương Văn Đoan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư - Uỷ viên;

4. Ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Uỷ viên;

5. Ông Văn Trọng Lý, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Uỷ viên;

6. Ông Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc - Uỷ viên;

7. Ông Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  - Uỷ viên;

8. Ông Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Uỷ viên;

9. Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội - Uỷ viên.

Cơ quan thường trực của Ban điều phối là Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng. Ban điều phối có Tổ chuyên viên giúp việc do Trưởng ban điều phối quyết định.

Điều 2. Ban điều phối có trách nhiệm tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở về những nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức chỉ đạo xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Tổ chức chỉ đạo, phối hợp với các Bộ, ngành, các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị – xã hội và các tổ chức khác để tuyên truyền sâu rộng Chương trình nhằm vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo cải thiện nhà ở;

3. Phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phân bổ nguồn vốn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng cho các địa phương, đảm bảo công bằng, hợp lý;

4. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của các địa phương;

5. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, kịp thời kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để trình các Bộ, ngành giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban điều phối và Tổ chuyên viên giúp việc do ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho Bộ Xây dựng thông qua tài khoản của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng cân đối, bổ sung kinh phí hoạt động năm 2009 và bố trí kinh phí hàng năm trong giai đoạn 2010 – 2013 vào kinh phí hoạt động thường xuyên cho Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản bố trí trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Tổ chuyên viên giúp việc để đảm bảo điều kiện hoạt động.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Bộ, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Xây dựng và các Ông, Bà có tên nêu trên có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Uỷ ban Dân tộc;

- Ngân hàng Nhà nước VN;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- UBND, SXD các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Lưu: VP, QLN (2b).     

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Quân

 

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 431/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế Phòng khám đa khoa khu vực tuyến huyện theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010

Quyết định 431/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế Phòng khám đa khoa khu vực tuyến huyện theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010

Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe, Xây dựng, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi