Quyết định 2579/QÐ-BVHTTDL 2021 Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và di tích

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 2579/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Di sản văn hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích theo hình thức trực tuyến.

(Kế hoạch tổ chức Tập huấn - Đào tạo kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Kinh phí tổ chức Tập huấn - Đào tạo trích từ kinh phí sự nghiệp văn hóa, nguồn không thường xuyên năm 2021 của Cục Di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1655/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá việc triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cho các Hệ thống thông tin quản lý (2004 - 2020) và Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương;

- Lưu: VT, DSVH, TC.30.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Đạo Cương

 

 

 

 

Kế hoạch tổ chức Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích

(Kèm theo Quyết định số 2579/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai áp dụng các phần mềm Hệ thống thông tin cho các Bảo tàng và Ban quản lý di tích trên toàn quốc để đẩy mạnh xây dựng, đồng bộ cơ sở dữ liệu tại các đơn vị, cập nhật và khai thác thông tin, dữ liệu qua mạng internet phục vụ cho việc quản lý và tránh tình trạng mất dữ liệu.

- Đồng bộ, tích hợp thông tin với các phần mềm do Cục Di sản văn hóa xây dựng đã được ứng dụng tại các cơ quan đơn vị trên toàn quốc (phần mềm quản lý di tích; quản lý hồ sơ di tích; Hệ thống thông tin quản lý hiện vật).

- Qua Tập huấn - Đào tạo, viên chức chuyên ngành có thể nắm bắt cơ bản các tính năng cũng như sử dụng, nhập liệu và khai thác phần mềm, ứng dụng ngay vào công tác tại đơn vị.

2. Yêu cầu

- Chuẩn bị kỹ nội dung, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

- Các đơn vị cần đảm bảo tốc độ và độ ổn định của đường truyền, chuẩn bị tối thiểu 02 máy tính (trong đó 01 máy tính dùng để học, 01 máy dùng để thực hành).

- Thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

II. THỜI GIAN VÀ THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thời gian dự kiến: Tháng 10 - tháng 11 năm 2021

2. Thành phần, số lượng đại biểu tham gia

- Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa;

- Đại diện các phòng: Quản lý bảo tàng và Thông tin tư liệu, Quản lý di tích;

- Giảng viên, kỹ thuật viên;

- Viên chức trực tiếp làm công tác kiểm kê hiện vật/hồ sơ di tích của các Bảo tàng và Ban quản lý di tích.

3.Tổ chức lớp

Dự kiến tổ chức 20 lớp đào tạo, mỗi lớp 01 ngày. Trong đó:

- 10 lớp đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật;

- 10 lớp đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý di tích.

(Có danh sách kèm theo)

III. NỘI DUNG

Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích.

(Có Chương trình dự kiến kèm theo).

VI. KINH PHÍ

Trích từ kinh phí sự nghiệp văn hóa, nguồn không thường xuyên năm 2021 của Cục Di sản văn hóa.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Cục Di sản văn hóa chủ động triển khai công tác chuẩn bị về chương trình, tài liệu, địa điểm, mời giảng viên, triệu tập học viên, bảo đảm tổ chức Tập huấn - Đào tạo đạt kết quả tốt./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2579/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2579/QÐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Đạo Cương
Ngày ban hành: 07/10/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!