Quyết định 1732/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Điều lệ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
------------------
Số: 1732 /QĐ-BVHTTDL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 10    tháng 5 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Điều lệ
Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;        
Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II.
Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, ĐA(2), DA(30)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Huỳnh Vĩnh Ái

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2012
 ĐIỀU LỆ
LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ HÀ NỘI LẦN THỨ II
 (Phê duyệt theo Quyết định số 1732 /QĐ-BVHTTDL ngày 10    tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
---------------------------
 
1. Tiêu chí
- Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (LHPQTHN) vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn, có giá trị nghệ thuật cao với những khám phá, tìm tòi mới mẻ. Khích lệ những tài năng mới của điện ảnh Việt Nam và các nước - đặc biệt là khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
- Giải thưởng của LHPQTHN mang tính khách quan và công bằng đối với tất cả các tác phẩm dự thi; LHPQTHN phát huy tinh thần thân ái, chia sẻ giữa các nhà làm phim, đại biểu, khách mời từ các nền điện ảnh trên thế giới vì sự hợp tác và phát triển.
- Khuyến khích sự trao đổi các tác phẩm điện ảnh mang bản sắc văn hóa khác nhau để tạo sự thống nhất trong đa dạng.
Khẩu hiệu:
“Vì nền điện ảnh Châu Á - Thái Bình Dương thống nhất và phát triển”
2. Thời gian và địa điểm
Thời gian: Từ Thứ Bảy 25/11 đến Thứ Tư 29/11/2012
Địa điểm: Thủ đô Hà Nội.
3. Cơ quan tổ chức:
- Cơ quan tổ chức:        Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
-Cơ quan thực hiện: Cục Điện ảnh
4. Chương trình Liên hoan Phim
a) Chương trình phim dự thi
- Phạm vi: Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
- Thời gian sản xuất: Từ 01/10/2010 đến 31/8/2012.
- Chưa từng tham dự Liên hoan Phim quốc tế nào trong khu vực Châu Á -Thái Bình Dương.
- Thể loại:
+ Phim truyện;
+ Phim ngắn (bao gồm phim tài liệu, phim truyện ngắn, phim hoạt hình có độ dài không quá 60 phút).
- Kỹ thuật:
+ Chất liệu: Phim 35mm, Betacam Digital, Betacam SP, HDcam;
+ Bản phim: Bản gốc (original version);
+ Phụ đề: Phụ đề tiếng Anh.
b) Chương trình phim không dự thi
- Panorama: Phạm vi toàn thế giới;
- Tiêu điểm phim Hàn Quốc;
- Phim Việt Nam thời kỳ đổi mới;
- Phim Việt Nam về Hà Nội;
- Thời gian sản xuất: Từ 01/10/2010 đến 31/10/2012.
- Thể loại, kỹ thuật và phụ đề như đối với phim dự thi.
c) Chương trình khác của LHP
- Trại sáng tác tài năng trẻ;
- Triển lãm “Điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới”.
5. Gửi đăng ký phim dự thi và các tài liệu kèm theo
a) Bản đăng ký theo mẫu;
b) Đĩa DVD của phim đăng ký;
c) Trailer của phim;
d) Tài liệu về phim, poster và các tài liệu quảng cáo khác cho phim;
e) Ảnh của phim (05 chiếc);
f) Lời thoại và tóm tắt của phim bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp;
g) Tiểu sử và ảnh đạo diễn;
h) Tiểu sử và ảnh của diễn viên chính;
i) Các tài liệu nói trên gửi về địa chỉ:
 
CỤC ĐIỆN ẢNH
147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38452402; Fax: 84-4-3823 4997
 
Các tài liệu lưu dưới dạng file của vi tính có thể gửi qua Email của Ban Tổ chức theo địa chỉ : cucdienanh@fpt.vn hoặc cucdienanh@gmail.com;
k)Thời hạn gửi: Trước ngày 31/8/2012
LHPQTHN sẽ không trả lại người gửi bất cứ đĩa DVD hay tài liệu liên quan nào trong quá trình gửi đăng ký tham dự LHP.
6. Gửi phim tham dự LHP
a) Bản phim gửi đến tham dự LHP phải là bản phim gốc;
b) Thời hạn gửi phim: Phim phải đến Ban Tổ chức LHP trước ngày 15/10/2012.
c) Cước phí gửi phim:
Ban Tổ chức chịu trách nhiệm chi phí vận chuyển phim hai chiều đi -về.
d) Vấn đề bảo hiểm:
Tất cả các bản phim được lựa chọn vào các hạng mục dự thi sẽ được đảm bảo trong suốt thời gian tham gia Liên hoan Phim dưới sự giám sát của Ban Tổ chức. LHPQTHN chỉ đảm bảo nhận những trách nhiệm trên khi những bản phim được gửi đến liên hoan đảm bảo trạng thái chất lượng tốt nhất.
Trong trường hợp phim bị mất hoặc hư hỏng trong thời gian tham dự Liên hoan Phim, Ban Tổ chức sẽ chịu trách nhiệm đền bù giá trị của bản in. Trường hợp nhà sản xuất và đại diện mượn bản phim đi chiếu ngoài khuôn khổ Liên hoan Phim thì Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp phim bị mất hoặc bị hỏng hóc.
e) Địa chỉ gửi phim:
 
CỤC ĐIỆN ẢNH
147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38452402; Fax: 84-4-3823 4997
 
7. Tuyển chọn phim
a) Tất cả phim tham dự LHPQTHN lần thứ II được Ban Tổ chức LHP xem và tuyển chọn;
b) Ban tổ chức LHP đưa ra quyết định cuối cùng về: phim được tuyển chọn vào chương trình nào của LHP, mời phim và mời đại biểu tham dự LHP trước ngày 31/8/2012;
8. Đại biểu tham dự LHP
1. Ban Tổ chức mời đại biểu của mỗi phim dự thi và đài thọ tiền vé máy bay, tiền khách sạn trong thời gian LHP. Số lượng đại biểu được mời do Ban Tổ chức quyết định và trực tiếp mời.
2. Ban Tổ chức mời đại biểu của các phim tham dự “Chương trình panorama”, “Chương trình Tiêu điểm điện ảnh thế giới” và đài thọ tiền khách sạn cho các đại biểu. Số lượng đại biểu được mời do Ban Tổ chức quyết định và trực tiếp mời.
3. Các đại biểu khác muốn đến dự LHP, Ban Tổ chức sẵn sàng mời và tạo mọi điều kiện về Thư mời, thủ tục visa, đăng ký khách sạn…Tuy nhiên, các đại biểu phải tự đài thọ toàn bộ mọi chi phí.
9. Giải thưởng của LHP
LHPQT Hà Nội lần thứ II trao các Giải thưởng sau:
1. Phim truyện xuất sắc nhất, trị giá 5000 USD;
2. Phim ngắn xuất sắc nhất, trị giá 3000 USD;
3. Đạo diễn phim truyện xuất sắc nhất, trị giá 3000 USD;
4. Diễn viên nam chính xuất sắc nhất, trị giá 3000 USD;
5. Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất, trị giá 3000 USD;
6. Đạo diễn trẻ phim ngắn (dưới 30 tuổi) xuất sắc nhất, trị giá 2000 USD;
7. Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim truyện;
8. Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn;
9. Giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á (NETPAC).
10. Ban Giám khảo
1. Ban Giám khảo phim truyện (5 thành viên), bao gồm 04 thành viên quốc tế và 01 thành viên Việt Nam;
2. Ban Giám khảo phim ngắn (3 thành viên), bao gồm: 02 thành viên quốc tế và 01 thành viên Việt Nam;
3. Ban Giám khảo NETPAC (3 thành viên) do Ban Thư ký của NETPAC chỉ định.
11. Chấp thuận các điều khoản của Điều lệ
Tổ chức, cá nhân gửi bản đăng ký tham dự LHPQTHN có chữ ký của cá nhân hoặc đơn vị đại diện của phim đồng nghĩa với việc tổ chức, cá nhân này chấp thuận các điều lệ của Liên hoan Phim.
Các nhà sản xuất, nhà phát hành và đại diện được uỷ quyền gửi phim tham dự phải đảm bảo rằng họ tuân thủ đầy đủ luật pháp khi gửi phim tới HIFF, bao gồm các yêu cầu kèm theo, nhưng trong đó không hạn chế việc sử dụng hình ảnh, bản quyền âm nhạc và bản quyền sở hữu trí tuệ.
12. Những quy định khác
a) Sở hữu và bảo quản các tài liệu đăng ký
LHPQTHN có quyền giữ tất cả các phim và các tài liệu liên quan để sử dụng. LHPQTHN cũng có quyền chuyển tất cả các tài liệu này vào một thư viện quản lý phần cứng, xây dựng một hệ thống bảo quản điện tử để tham khảo. LHPQTHN sẽ không công chiếu bất cứ một bộ phim nào nếu không có được sự đồng ý bằng văn bản của đơn vị nắm giữ bản quyền.
b) Chiếu phim
Ban Tổ chức LHPQTHN quyết định ngày chiếu và thứ tự chiếu phim trong các hạng mục của LHP. Khi phim đã được lựa chọn vào hạng mục dự thi của LHPTQHN, bộ phim sẽ không được phép rút lại hoặc được chiếu ở một nơi nào đó trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trước ngày chiếu phim tại LHPQTHN, 2012./.
 

 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
Huỳnh Vĩnh Ái
 

thuộc tính Quyết định 1732/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1732/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Điều lệ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1732/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành:10/05/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1732/QĐ-BVHTTDL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi