(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 15/11/2008 – 21/11/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 507089) - Ngày 21/11/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8049/VPCP-KTTH về việc báo cáo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

 

* (SMS: 507011) - Ngày 13/11/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 104/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC ngày 31/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG 

* (SMS: 507035) - Ngày 20/11/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2811/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng.

 

* (SMS: 507034) - Ngày 20/11/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn 10259/NHNN-CSTT về việc thực hiện các biện pháp về tín dụng và lãi suất.

 

* (SMS: 507096) - Ngày 18/11/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước.

 

* (SMS: 507097) - Ngày 18/11/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 108/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

CHÍNH SÁCH 

* (SMS: 507093) - Ngày 20/11/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2608/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia cứu đói cho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 7 và mưa lũ.

 

* (SMS: 507094) - Ngày 20/11/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2609/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

 

* (SMS: 507090) - Ngày 19/11/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 42/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

 

* (SMS: 507045) - Ngày 18/11/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1981/TTg-KTN về việc ứng trước vốn hỗ trợ các địa phương để xử lý các công trình đê, kè, phòng, chống lụt, bão cấp bách.

 

* (SMS: 507092) - Ngày 18/11/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 6115/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

* (SMS: 507008) - Ngày 17/11/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1658/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cứu đói cho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 7 và mưa lũ.

 

* (SMS: 507010) - Ngày 17/11/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1659/QĐ-TTg về việc hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

 

* (SMS: 507047) - Ngày 14/11/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7837/VPCP-KTTH về việc khắc phục hậu quả đợt mưa lớn trong đầu tháng 11/2008.

 

* (SMS: 506998) - Ngày 14/11/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1967/TTg-KTN về việc bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Lai Châu vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

 

* (SMS: 507044) - Ngày 10/11/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1910/TTg-KTN về việc bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Nam Định vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

 

* (SMS: 507024) - Ngày 31/10/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 107/2008/TT-BNN về việc sửa đổi một số nội dung của Thông tư số 06/2006/TT-BTS ngày 13/11/2006 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quyết định số 126/2005/QĐ-TTg ngày 01/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản trên biển và hải đảo.

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

* (SMS: 507029) - Ngày 20/11/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị định 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP.

 

* (SMS: 507055) - Ngày 19/11/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1685/QĐ-TTg về việc đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

* (SMS: 507026) - Ngày 18/11/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7933/VPCP-TH về việc phân công thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

* (SMS: 506999) - Ngày 14/11/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

GIAO THÔNG

* (SMS: 507056) - Ngày 20/11/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1686/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

 

* (SMS: 507022) - Ngày 12/11/2008, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư liên tịch 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

 

* (SMS: 507014) - Ngày 11/11/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 23/2008/QĐ-BGTVT về việc công bố mở Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng tại Lô 15-1 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP

* (SMS: 507052) - Ngày 20/11/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4329/LĐTBXH-LĐTL về việc triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu.

 

* (SMS: 507053) - Ngày 20/11/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 148/2008/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

 

* (SMS: 507054) - Ngày 20/11/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 149/2008/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đi biển đối với thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và người làm việc trên tàu kiểm ngư.

 

* (SMS: 507006) - Ngày 17/11/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7878/VPCP-KGVX về việc cho phép tự chủ xác định chi phí tiền lương theo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

* (SMS: 506992) - Ngày 11/11/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 32/2008/CT-TTg về việc tổ chức triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý và Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về việc giải quyết vấn đề sau khi Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện may tuý ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành.

BẢO HIỂM

* (SMS: 507051) - Ngày 19/11/2008, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13994/BTC-BH về bảo hiểm trong hoạt động xây dựng.

 

LÂM NGHIỆP - NÔNG NGHIỆP

 

* (SMS: 507080) - Ngày 19/11/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 112/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng.

 

* (SMS: 507046) - Ngày 14/11/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7838/VPCP-KTN về việc xử lý tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng, cần tiêu hủy ở các tỉnh.

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

* (SMS: 507091) - Ngày 19/11/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 43/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình sản xuất vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu đến năm 2015.

 

* (SMS: 507032) - Ngày 04/11/2008, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn 1577/TĐC-ĐGPH về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu mũ bảo hiểm.

 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

* (SMS: 507009) - Ngày 17/11/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 41/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

 

* (SMS: 507038) - Ngày 06/11/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 3318/CT-BNN-KL về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và chống người thi hành công vụ.

 

THỰC PHẨM - DƯỢC PHẨM

 

* (SMS: 507003) - Ngày 17/11/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 147/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh thực hiện cam kết đối với Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đáp ứng nghĩa vụ thành viên WTO.

VĂN HOÁ - THÔNG TIN

* (SMS: 507017) - Ngày 17/11/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1668/QĐ-TTg về việc Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

* (SMS: 506997) - Ngày 12/11/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 05/2008/TT-BTTTT về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

CÁN BỘ - CÔNG CHỨC

* (SMS: 507028) - Ngày 17/11/2008, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 04/2008/QĐ-BNV về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra.

 

* (SMS: 507005) - Ngày 13/11/2008, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13712/BTC-TCCB về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch kế toán viên lên ngạch kế toán viên chính năm 2008.

 

* (SMS: 507027) - Ngày 12/11/2008, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 03/2008/QĐ-BNV về việc ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê.

THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ - KINH PHÍ 

* (SMS: 507057) - Ngày 17/11/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2538/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

 

* (SMS: 507049) - Ngày 17/11/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7886/VPCP-KTTH về việc bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống ma túy.

 

* (SMS: 507021) - Ngày 17/11/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 106/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

 

* (SMS: 507002) - Ngày 14/11/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 105/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

* (SMS: 506986) - Ngày 13/11/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 318/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức niêm yết chứng khoán lần đầu.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 507001) - Ngày 17/11/2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết 26/2008/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ máy nhà nước.

 

* (SMS: 507023) - Ngày 12/11/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 102/2008/QĐ-BTC về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân.

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

* (SMS: 507030) - Ngày 14/11/2008, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BCA-BKHCN-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 169/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an.

 

AN NINH TRẬT TỰ

 

* (SMS: 507000) - Ngày 14/11/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2008/NĐ-CP về phòng thủ dân sự.

 

* (SMS: 507098) - Ngày 14/11/2008, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 139/2008/TT-BQP về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về phòng thủ khu vực.

 

* (SMS: 507018) - Ngày 13/11/2008, Bộ Công Thương ban hành Công văn 10896/BCT-CNNg về việc xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm.

THỂ DỤC - THỂ THAO

* (SMS: 507050) - Ngày 11/11/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 317/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) ngày 04 tháng 11 năm 2008.

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

* (SMS: 507013) - Ngày 06/11/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 06/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn thuộc huyện Nho Quan và huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

 

* (SMS: 507012) - Ngày 06/11/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 05/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn Nông trường Yên Thế, huyện Yên Thế; điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Yên Thế, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

 

* (SMS: 507067) - Ngày 30/10/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 04/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Than Uyên để thành lập huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

LĨNH VỰC KHÁC 

* (SMS: 507015) - Ngày 17/11/2008, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 08/2008/CT-BXD về thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo sự phát triển ổn định và tăng trưởng bền vững đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

 

* (SMS: 507047) - Ngày 14/11/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7837/VPCP-KTTH về việc khắc phục hậu quả đợt mưa lớn trong đầu tháng 11/2008.

 

* (SMS: 507039) - Ngày 14/11/2008 , Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 8326/BGTVT-VP về việc báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành năm 2008 và chương trình công tác năm 2009.

* (SMS: 506993) - Ngày 14/11/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2008/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

* (SMS: 507004) - Ngày 13/11/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 105/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

* (SMS: 506996) - Ngày 13/11/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 104/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP.

* (SMS: 507020) - Ngày 12/11/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 103/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.

* (SMS: 507007) - Ngày 06/11/2008, Hội đồng cạnh tranh ban hành Quyết định 06/QĐ-HĐCT về việc ban hành Nội quy Phiên điều trần.

 

* (SMS: 507016) - Ngày 06/11/2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 08/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000.

 

* (SMS: 507025) - Ngày 06/11/2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2345/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

* (SMS: 507019) - Ngày 03/11/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Chỉ thị 84/2008/CT-BVHTTDL về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm thúc đẩy sự ra đời, phát triển của các bảo tàng và sưu tập tư nhân.

 

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.