(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 06/09/2008 – 12/09/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - DẠY NGHỀ  

* (SMS: 506073) - Ngày 15/09/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 51/2008/QĐ-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

* (SMS: 506067) - Ngày 11/09/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 8397/BGDĐT-GDTrH tiếp nhận tài liệu chỉnh sửa sách giáo khoa để hướng dẫn sử dụng.

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 506064) - Ngày 12/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5997/VPCP-KTN về việc thăm dò, khai thác và chế biến sâu quặng sắt tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 

* (SMS: 506046) - Ngày 28/08/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 90/2008/TT-BNN về việc hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu.

THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ - KINH PHÍ 

* (SMS: 506072) - Ngày 11/09/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 76/2008/QĐ-BTC về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

* (SMS: 506057) - Ngày 10/09/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 75/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O).

* (SMS: 506027) - Ngày 08/09/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 74/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu.

* (SMS: 506003) - Ngày 08/09/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. 

* (SMS: 506017) - Ngày 05/09/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 73/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008 – 2013.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 506054) - Ngày 11/09/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4951/QĐ-BCT về việc thành lập Ban Điều hành dự án "Nghiên cứu Tổng sơ đồ tiết kiệm năng lượng Việt Nam".

* (SMS: 506026) - Ngày 05/09/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4848/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan Bộ Công Thương.

* (SMS: 506060) - Ngày 01/09/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2674/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

* (SMS: 506061) - Ngày 25/08/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 49/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP 

* (SMS: 506047) - Ngày 11/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5977/VPCP-KTTH về việc thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về trả lương qua tài khoản.

* (SMS: 505972) - Ngày 04/09/2008, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 07/2008/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức. 

* (SMS: 506018) - Ngày 25/08/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên.

GIAO THÔNG 

* (SMS: 506052) - Ngày 10/09/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 16/2008/QĐ-BGTVT về việc công bố mở cảng biển Hòn La thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình.

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG  

* (SMS: 506042) - Ngày 10/09/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 8324/BGDĐT-CTHSSV về việc triển khai tín dụng đối với học sinh sinh viên năm học 2008 - 2009.

* (SMS: 506016) - Ngày 08/09/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 25/2008/QĐ-NHNN về việc ban hành Chế độ điều hoà tiền mặt, xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

* (SMS: 505921) - Ngày 05/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27/2008/CT-TTg về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước.

* (SMS: 506028) - Ngày 05/09/2008, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10415/BTC-NSNN về việc bổ sung Phụ lục kèm theo Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

* (SMS: 505970) - Ngày 28/08/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 229/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị tổng kết một năm thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

VĂN HOÁ THÔNG TIN

* (SMS: 506041) - Ngày 10/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5945/VPCP-KGVX về việc ban hành Quy chế về hoạt động liên kết sản xuất chương trình của các Đài phát thanh, truyền hình.

* (SMS: 506040) - Ngày 09/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5933/VPCP-KGVX về việc mua bản quyền truyền hình World Cup 2010.

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 506058) - Ngày 10/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 250/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

* (SMS: 506025) - Ngày 03/09/2008, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1676/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 506039) - Ngày 09/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5925/VPCP-KTTH về thị trường trong nước tháng 8 năm 2008.

* (SMS: 506002) - Ngày 08/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 28/2008/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách chống hàng giả, hàng kém chất lượng.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 506038) - Ngày 09/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1482/TTg-KTN về việc chỉ định thầu tư vấn lập dự án đầu tư các dự án giao thông trong Danh mục quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài thời kỳ 2006 - 2010.

* (SMS: 506004) - Ngày 08/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 123/2008/QĐ-TTg về việc hỗ trợ thực hiện các Chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch.

* (SMS: 506030) - Ngày 01/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 235/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về vốn cho các dự án điện.

* (SMS: 505968) - Ngày 27/08/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 227/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về "Chương trình đầu tư các nhà máy xử lý rác áp dụng công nghệ trong nước đã được cấp giấy chứng nhận cho các địa phương trong cả nước".

XÂY DỰNG

* (SMS: 506029) - Ngày 08/09/2008, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10458/BTC-ĐT về việc tạm ứng, tạm thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng.

* (SMS: 505958) - Ngày 04/09/2008, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1095/QĐ-BXD về việc đính chính Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

TƯ PHÁP

* (SMS: 506044) - Ngày 08/09/2008, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1766/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật.

* (SMS: 506013) - Ngày 08/09/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Chỉ thị 79/2008/CT-BVHTTDL về tăng cường công tác pháp chế ngành văn hoá, thể thao và du lịch.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 506005) - Ngày 08/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 124/2008/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, sử dụng quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu.

* (SMS: 506062) - Ngày 08/09/2008, Bộ Công Thương ban hành Công văn 7891/BCT-XNK về việc thực hiện Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT ngày 01/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng.

* (SMS: 505959) - Ngày 08/09/2008, Bộ Công thương ban hành Công văn 7893/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất phế liệu.

* (SMS: 506059) - Ngày 28/08/2008, Bộ Công Thương ban hành Công văn 7614/BCT-CNNg về việc thực hiện quy định trong hoạt động xuất khẩu than.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

* (SMS: 506015) - Ngày 04/09/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ.

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

* (SMS: 506023) - Ngày 03/09/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2008/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Sơn La thuộc tỉnh Sơn La.

* (SMS: 506024) - Ngày 03/09/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Sơn để mở rộng thị xã Tuyên Quang và thành lập một số phường thuộc thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

AN NINH QUỐC GIA

* (SMS: 505971) - Ngày 03/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 238/TB-VPCP về kết quả Hội nghị công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng Chính phủ.

NÔNG NGHIỆP

* (SMS: 506045) - Ngày 25/08/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 89/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

LĨNH VỰC KHÁC 

* (SMS: 506065) - Ngày 10/09/2008, Bộ Giao thông Vận tải  ban hành Thông báo 391/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 8/2008.

* (SMS: 506071) - Ngày 09/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 249/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị giao ban trực tuyến Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

* (SMS: 506037) - Ngày 08/09/2008, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 09/CT-BCT về việc tăng cường công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong ngành công thương.

* (SMS: 506034) - Ngày 06/09/2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết 21/2008/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2008. 

* (SMS: 506068) - Ngày 05/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 242/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Hải Dương.

* (SMS: 506069) - Ngày 05/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 243/TB-VPCP về kết luận của của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 506043) - Ngày 05/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 241/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

* (SMS: 506006) - Ngày 03/09/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 72/2008/QĐ-BTC về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ".

* (SMS: 506036) - Ngày 29/08/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 232/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

* (SMS: 505967) - Ngày 15/08/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 208/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn.

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.