(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email
[email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này
từ 26/04/2008 - 02/05/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

 

* (SMS: 504019) - Ngày 29/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 470/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2009.

 

* (SMS: 504021) - Ngày 29/04/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 111/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước.

 

* (SMS: 504022) - Ngày 29/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 642/TTg-ĐMDN về việc thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đền bù giải tỏa.

 

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG

 

* (SMS: 504013) - Ngày 29/04/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 19/2008/QĐ-BTC về việc bãi bỏ Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức.

 

* (SMS: 503974) - Ngày 28/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 457/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

* (SMS: 504002) - Ngày 28/04/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 11/2008/QĐ-NHNN về việc bổ sung Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

 

* (SMS: 504005) - Ngày 28/04/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 18/2008/QĐ-BTC về việc công bố lãi suất thanh toán Công trái giáo dục phát hành năm 2003.

 

* (SMS: 504023) - Ngày 25/04/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 1127/CT-BNN-TC về tăng cường thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát.

 

* (SMS: 503929) - Ngày 24/04/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 105/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định cán cân thanh toán quốc tế và phát triển thị trường chứng khoán.

 

* (SMS: 504001) - Ngày 24/04/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 10/2008/QĐ-NHNN về việc bổ sung Phụ lục số 2 và Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

* (SMS: 503935) - Ngày 23/04/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 34/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn triển khai thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2008 nhằm kiềm chế lạm phát.

* (SMS: 503951) - Ngày 23/04/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2008/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2005/TT-BTC ngày 22/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu kinh tế Dung Quất.

 

* (SMS: 503961) - Ngày 21/04/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 06/2008/QĐ-BGTVT về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

 

VĂN HÓA - THÔNG TIN

 

* (SMS: 504029) - Ngày 02/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 60/2008/QĐ-TTg về việc quản lý, sử dụng thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào.

 

* (SMS: 503957) - Ngày 08/04/2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chỉ thị 32/2008/CT-BVHTTDL về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

 

Y TẾ

 

* (SMS: 504008) - Ngày 02/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 646/TTg-KTTH về việc sử dụng số tiền mua hàng dự trữ quốc gia dôi dư năm 2007 để mua vắcxin đưa vào dự trữ quốc gia.

 

* (SMS: 504016) - Ngày 29/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 471/QĐ-TTg về việc xuất vắc xin lở mồm long móng dự trữ quốc gia cho các địa phương phòng trừ dịch bệnh.

 

* (SMS: 503962) - Ngày 25/04/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 107/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Đề án đầu tư "Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu" tại bệnh viện Chợ Rẫy - Bộ Y tế.

 

* (SMS: 504017) - Ngày 21/04/2008, Bộ Y tế ban hành Quyết định 15/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định tạm thời nguyên tắc cơ bản để sản xuất thuốc từ dược liệu giai đoạn tới 31/12/2010.

 

AN NINH - TRẬT TỰ

 

* (SMS: 504014) - Ngày 02/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 15/2008/CT-TTg về việc tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam.

 

* (SMS: 503985) - Ngày 29/04/2008, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 05/2008/CT-BXD về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới.


LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP

 

* (SMS: 503967) - Ngày 29/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 630/TTg-KGVX về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương và phụ cấp cho cán bộ của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

 

QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

 

* (SMS: 503973) - Ngày 28/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 53/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch Phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên.

 

* (SMS: 503972) - Ngày 25/04/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 52/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020”.

 

XÂY DỰNG

 

* (SMS: 503976) - Ngày 28/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 55/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 

GIÁO DỤC – DẠY NGHỀ

 

* (SMS: 504000) - Ngày 28/04/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2418/QĐ-BGDĐT về việc tổ chức thanh tra, giám sát công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008.

 

* (SMS: 504018) - Ngày 28/04/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết đinh 24/2008/QĐ-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

GIAO THÔNG

 

* (SMS: 503963) - Ngày 28/04/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 162/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng về công tác thanh tra giao thông vận tải.

 

ĐÀU TƯ

 

* (SMS: 503950) - Ngày 25/04/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 505/QĐ-BKH về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2008.

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

* (SMS: 503969) - Ngày 24/04/2008, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1869/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra chất lượng bình ga đã qua sử dụng nhập khẩu.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 503927) - Ngày 24/04/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng.

 

* (SMS: 504012) - Ngày 21/04/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 53/2008/QĐ-BNN về việc nghiêm cấm hành vi đưa nước, phụ gia giữ nước vào sản phẩm cá tươi đông lạnh nhằm gian lận thương mại.

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 504010) - Ngày 29/04/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 759/UBCK-PTTT về việc sử dụng hợp đồng mua bán ngoại tệ để xác nhận số dư của nhà đầu tư nước ngoài cho giao dịch chứng khoán.

 

NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP

 

* (SMS: 503987) - Ngày 29/04/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 2725/VPCP-KTTH về việc triển khai Công điện số 612/CĐ-TTg ngày 27/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tình hình lúa gạo.

 

* (SMS: 504024) - Ngày 28/04/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 1140/CT-BNN-TT về việc phát triển cà phê, cao su, sắn bền vững trong thời gian tới.

 

* (SMS: 503937) - Ngày 27/04/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 612/CĐ-TTg về tình hình lúa gạo.

 

* (SMS: 504028) - Ngày 17/03/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 832/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Đề án phát triển khuyến lâm giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến 2020.

 

CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH

 

* (SMS: 503926) - Ngày 24/04/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2008/NĐ-CP về việc quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

 

* (SMS: 503928) - Ngày 24/04/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 51/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (SMS: 504027) - Ngày 02/05/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 28/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế.

 

* (SMS: 503971) - Ngày 28/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 442/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính.

 

* (SMS: 503975) - Ngày 28/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 54/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên.

 

* (SMS: 503960) - Ngày 25/04/2008, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BYT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

 

* (SMS: 503949) - Ngày 24/04/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 504/QĐ-BKH về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm tra Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia giai đoạn 2007 - 2010.

 

* (SMS: 504026) - Ngày 09/04/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1051/QĐ-BNN-VP về việc ban hành Quy chế quản lý công sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

* (SMS: 504025) - Ngày 12/03/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 595/CT-BNN-VP về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

* (SMS: 503958) - Ngày 10/03/2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 13/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học.

 

LĨNH VỰC KHÁC

 

* (SMS: 504020) - Ngày 02/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 59/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nghị định thư thành lập Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Mô-dăm-bích.

 

* (SMS: 503979) - Ngày 29/04/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 110/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (SMS: 504006) - Ngày 29/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 56/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật và văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la

 

* (SMS: 503978) - Ngày 28/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 549/QĐ-TTg về việc thí điểm trang bị máy thu trực canh cho ngư dân.

 

* (SMS: 503936) - Ngày 26/04/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 109/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về sản xuất, kinh doanh than và các giải pháp xử lý nạn khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

* (SMS: 503977) - Ngày 25/04/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 35/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.

 

* (SMS: 504007) - Ngày 23/04/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 103/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 503964) - Ngày 14/04/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 52/2008/TTLT-BNN-BTC về việc hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy.

 

* (SMS: 503955) - Ngày 04/03/2008, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị 01/2008/CT-CA về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành Tòa án nhân dân năm 2008.

 

 

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.