(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email
[email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này
từ 15/03/2008 - 21/03/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:
 

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 

* (SMS: 503278) - Ngày 14/03/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch.

 

* (SMS: 503269) - Ngày 14/03/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 39/2008/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

 

* (SMS: 503268) - Ngày 14/03/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 1609/VPCP-KTTH về việc tăng cường quản lý kinh doanh thép.


* (SMS: 503273) - Ngày 13/03/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức Hội nghị cấp cao hợp tác chiến lược kinh tế và Hội nghị cấp cao bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam tại Việt Nam.

 

* (SMS: 503306) - Ngày 10/03/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 22/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung ban hành kèm theo Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.


* (SMS: 503263) - Ngày
05/03/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2008/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.


* (SMS: 503266) - Ngày 26/02/2008, Bộ Y tế ban hành Quyết định 11/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Y tế.

 

ĐẦU TƯ

 

* (SMS: 503290) - Ngày 17/03/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BKH-BNG về việc hướng dẫn triển khai Bộ phận Xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm.

 

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP

 

* (SMS: 503287) - Ngày 18/03/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 41/2008/QĐ-TTg về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

 

* (SMS: 503262) - Ngày 14/03/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 10/2008/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động.

 

* (SMS: 503280) - Ngày 14/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 282/QĐ-TTg về việc phân công triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28/01/2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012.

 

* (SMS: 503308) - Ngày 13/03/2008, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng.

 

* (SMS: 503264) - Ngày 10/03/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 12/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành Thể dục thể thao.

 

XÂY DỰNG

 

* (SMS: 503265) - Ngày 14/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 69/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án công trình hồ chứa nước Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

* (SMS: 503288) - Ngày 14/03/2008, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 377/QĐ-BXD về việc phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng.

 

ĐẤT ĐAI

 

* (SMS: 503310) - Ngày 17/03/2008, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3023/BTC-NSNN về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

 

HẢI QUAN

* (SMS: 503281)
- Ngày 14/03/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 456/QĐ-BTC về việc ban hành “Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá ngành Hải quan giai đoạn 2008 - 2010”.

 

CÔNG NGHIỆP

 

* (SMS: 503309) - Ngày 14/03/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 03/2008/TT-BCT về việc hướng dẫn một số nội dung tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển.

 

GIÁO DỤC

 

* (SMS: 503267) - Ngày 14/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1637/VPCP-TCCB về việc xây dựng các văn bản pháp luật về đào tạo cán bộ, công chức.


* (SMS: 503276) - Ngày
14/03/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2092/BGDĐT-VP về việc phối hợp chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

 

* (SMS: 503272) - Ngày 10/03/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1919/BGDĐT-ĐH&SĐH về việc hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2008.


* (SMS: 503279) - Ngày
07/03/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1892/BGDĐT-KHTC về việc kinh phí thanh tra uỷ quyền thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007.


* (SMS: 503295) - Ngày 19/02/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 07/2008/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục tiểu học liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng.

 

* (SMS: 503294) - Ngày 04/02/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học.

 

* (SMS: 503271) - Ngày 04/02/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 03/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (SMS: 503293) - Ngày 19/03/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 33/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

 

* (SMS: 503291) - Ngày 17/03/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1709/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Công Thương.


* (SMS: 503285)
- Ngày 14/03/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

 

* (SMS: 503307) - Ngày 14/03/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

* (SMS: 503236) - Ngày 13/03/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 27/2008/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường.

 


LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 503323)
- Ngày 21/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1775/VPCP-V.III về việc trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại phiên họp thứ 7 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.


* (SMS: 503324) - Ngày 21/03/2008, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 01/2008/CT-BXD về thực hiện công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai năm 2008 với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.


* (SMS: 503286) - Ngày 18/03/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 289/QĐ-TTg về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.

 

* (SMS: 503311) - Ngày 18/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 72/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

 

* (SMS: 503274) - Ngày 17/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1658/VPCP-KTTH về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.


* (SMS: 503277) - Ngày 14/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 68/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

 

* (SMS: 503282) - Ngày 18/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 287/QĐ-TTg về việc xuất gạo Dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An.

 

* (SMS: 503283) - Ngày 18/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 42/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đông U-ru-goay.

 

* (SMS: 503284) - Ngày 18/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 70/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007, phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.


* (SMS: 503292) - Ngày 18/03/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 71/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang.

 

* (SMS: 503290) - Ngày 17/03/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BKH-BNG về việc hướng dẫn triển khai Bộ phận Xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm.

 

* (SMS: 503275) - Ngày 22/01/2008, Bộ Y tế ban hành Thông tư 01/2008/TT-BYT về việc hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế.

 

 

 

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.