(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email
[email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này
từ 12/04/2008 – 18/04/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 503756) - Ngày 16/04/2008, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4412/BTC-TCDN về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG

* (SMS: 503722) - Ngày 11/04/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 03/2008/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng.

* (SMS: 503755) - Ngày 10/04/2008, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1646/TCHQ-KTTT về việc ban hành Danh mục Dữ liệu quản lý rủi ro giá.

THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ - KINH PHÍ

* (SMS: 503803) - Ngày 16/04/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2008/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị đinh số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Nghị định 158/2003/NĐ-CP và Nghị định 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định 149/2003/NĐ-CP và Nghị định 158/2003/NĐ-CP.

* (SMS: 503759) - Ngày 14/04/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 16/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh các mức thuế suất trong Biểu thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP của Chính phủ.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 503723) - Ngày 14/04/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 05/2008/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 503754) - Ngày 14/04/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Công văn 617/UBCK-GS về việc tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán của các công ty chứng khoán.

KIỂM TOÁN

* (SMS: 503752) - Ngày 01/04/2008, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 05/2008/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy định Danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và tiêu huỷ hồ sơ kiểm toán.

XÂY DỰNG

* (SMS: 503734) - Ngày 14/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 546/TTg-KTN về việc điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng.

* (SMS: 503677) - Ngày 10/04/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 08/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch cấp tỉnh, thành phố.

* (SMS: 503676) - Ngày 08/04/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 05/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 – 2011.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 503790) - Ngày 17/04/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2434/VPCP-KTTH về việc điều hành thị trường trong nước.

* (SMS: 503724) - Ngày 11/04/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2363/VPCP-TCCV về việc lập kế hoạch kiểm tra theo Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

VĂN HÓA - THÔNG TIN

* (SMS: 503758) - Ngày 17/04/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 95/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.

* (SMS: 503719) - Ngày 04/04/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 18/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành "Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư".

* (SMS: 503721) - Ngày 04/04/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 02/2008/TT-BTTTT hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần.

* (SMS: 503789) - Ngày 02/04/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 15/2008/QĐ-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010.

GIÁO DỤC

* (SMS: 503757) - Ngày 17/04/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 96/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị triển khai đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.

* (SMS: 503720) - Ngày 07/04/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ trường mầm non.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 503793) - Ngày 16/04/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 22/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt Nam.

* (SMS: 503794) - Ngày 16/04/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 23/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng công nghệ thông tin.

* (SMS: 503795) - Ngày 16/04/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 24/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công nghệ thông tin.

* (SMS: 503725) - Ngày 11/04/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2346/VPCP-TCCV về việc cho phép một số đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường được tiếp tục duy trì tổ chức, hoạt động và sử dụng con dấu, tài khoản hiện có.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 503753) - Ngày 06/03/2008, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 25/2008/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý.

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

* (SMS: 503751) - Ngày 03/04/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2008/NĐ-CP về việc giải thể các xã Xuân Mỹ, Xuân Liên và Xuân Khao (vùng lòng hồ chứa nước Cửa Đặt) thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá và điều chỉnh địa giới hành chính các xã giải thể.

Y TẾ

* (SMS: 503727) - Ngày 12/03/2008, Bộ Y tế ban hành Quyết định 13/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tư vấn, kiểm tra sức khỏe cho người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết và người đăng ký hiến xác.

* (SMS: 503726) - Ngày 27/02/2008, Bộ Y tế ban hành Quyết định 12/2008/QĐ-BYT về việc ban hành "Tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng của nhân viên y tế và trang thiết bị y tế trong chăm sóc chấn thương thiết yếu".

LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 503799) - Ngày 17/04/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 94/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 503760) - Ngày 15/04/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 93/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch điện VI.

* (SMS: 503791) - Ngày 14/04/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2376/VPCP-QHQT về việc triển khai kết quả Hội nghị Tham tán thương mại 2008.

* (SMS: 503792) - Ngày 14/04/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 548/TTg-KTN về việc bổ sung Khu công nghiệp Sơn Mỹ I, tỉnh Bình Thuận vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam. 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.