Quyết định 460/QĐ-BTP 2022 Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

________

Số: 460/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2022

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BTP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1301/QĐ-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021 – 2026”;

Căn cứ Quyết định 77/QĐ-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2022.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, VP (TT).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Tịnh

BỘ TƯ PHÁP

_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

KẾ HOẠCH

Công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 460/QĐ-BTP ngày 28 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

______________

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về chính sách, pháp luật, các lĩnh vực quản lý nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp, nhất các nhiệm vụ được xác định trong Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

- Chủ động thông tin báo chí nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành; kịp thời phản hồi thông tin báo chí đăng tải về những vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời, góp phần lan tỏa sâu rộng những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành tới đời sống xã hội.

- Kết hợp lồng ghép triển khai kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021 – 2026” (ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt số 1996/QĐ-BTP ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) trong năm 2022.

2. Yêu cầu

- Bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, quy định pháp luật về phát ngôn, cung cấp thông tin, bảo mật thông tin và nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2022.

- Đảm bảo phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các bộ, ngành và cơ quan tư pháp địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ truyền thông; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với Văn phòng Bộ trong cung cấp thông tin cho báo chí, xác định cụ thể thời gian, phân công rõ ràng trách nhiệm chủ trì, phối hợp.

- Các hoạt động được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng nhu cầu thông tin của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan báo chí; thường xuyên được đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung trọng tâm truyền thông

1.1. Công tác tham mưu thể chế hóa những định hướng chính sách trong Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; việc xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành và tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; công tác thể chế và giải quyết các vấn đề pháp lý đảm bảo thực hiện Chương trình phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Chương trình phục hồi phát triển KTXH trong bối cảnh “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

1.2. Công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nhất là tính dự báo của chính sách, đảm bảo tính khả thi để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp; hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

1.3. Công tác theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước, trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; tình hình triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

1.4. Việc triển khai các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo định hướng chuyển đổi số, vận hành Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia; tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trên cả nước; truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp; công tác thực hiện quy định về , phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở.

1.5. Kết quả hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Thi hành án dân sự được Quốc hội giao; việc tổ chức thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

1.6. Hoạt động quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, nhất là những vấn đề cụ thể được người dân và dư luận quan tâm; tính hiệu quả của công tác quản lý hộ tịch. Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-BTP ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

1.7. Hoạt động quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp nhất là những vấn đề được dư luận quan tâm; tình hình thi hành và định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng (sửa đổi); các vấn đề thực tiễn phát sinh trong đấu giá tài sản. Việc nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tăng cường hiệu quả phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, quan tâm, bảo đảm hạ tầng để chuyển đổi số và tham gia hiệu quả phiên tòa trực tuyến.

1.8. Thực hiện các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nâng cao điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (B1). Việc tham mưu cho Chính phủ và trực tiếp thực hiện (khi được ủy quyền) giải pháp cải thiện xếp hạng chỉ số Độc lập tư pháp (D1); nâng xếp hạng chỉ số Cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật thuộc Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo.

1.9. Các vấn đề pháp lý đặt ra trong hoạt động đầu tư quốc tế; tổng kết 15 năm thi hành Luật Tương trợ tư pháp.

1.10. Hoạt động và quản lý hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp. Hoạt động thông tin đối ngoại, xây dựng hình ảnh và nâng cao uy tín của Bộ, ngành trong cộng đồng quốc tế.

1.11. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ ngành Tư pháp; công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực tư pháp và bổ trợ tư pháp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tiến trình cải cách tư pháp. Việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm về đào tạo pháp luật và Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp.

1.12. Việc thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác thống kê của của Bộ, ngành Tư pháp...

1.13. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành và trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp, việc triển khai Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính”.

1.14. Lịch sử truyền thống; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành Tư pháp qua các giai đoạn phát triển; Những gương người tốt, việc tốt trong thực hiện các phong trào thi đua; những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp.

1.15. Các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021 – 2026”.

1.16. Những vấn đề khác được dư luận quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành Tư pháp.

(Chi tiết tại Phụ lục thực hiện các nhiệm vụ truyền thông trọng tâm về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2022).

2. Giải pháp thực hiện

2.1. Tăng cường phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động của đơn vị các quy định, kế hoạch, văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành.

2.2. Lựa chọn nội dung truyền thông có tính thời sự, thiết thực, đáp ứng nhu cầu của người dân và xã hội, phù hợp với định hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Bộ, ngành, hướng trọng tâm vào các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022.

2.3. Phát triển đa dạng các loại hình, cách thức truyền thông, chú trọng xây dựng sản phẩm truyền thông mang tính thường xuyên, định kỳ, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của người dân và xã hội về các lĩnh vực hoạt động của Bộ, ngành; đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, truyền thông để khai thác và sử dụng khi cần thiết.

2.4. Chủ động, kịp thời cung cấp, phản hồi thông tin báo chí, nhất là những vấn đề thời sự, được dư luận xã hội quan tâm liên quan đến hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp.

2.5. Đầu tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên các nền tảng ứng dụng tiên tiến, nâng cấp Cổng thông tin điện tử, bảo bảm công tác truyền thông đầy đủ, kịp thời đến doanh nghiệp và người dân.

2.6. Phát huy vai trò của Văn phòng Bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự; sự chủ động, dẫn dắt của Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật trong thực hiện công tác thông tin, truyền thông, góp phần lan toả sâu rộng những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp.

2.7. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương; duy trì, phát triển mạng lưới phối hợp thực hiện công tác truyền thông ở Trung ương và địa phương để khai thác, huy động nguồn lực tổng thể cùng tham gia thực hiện; phát huy hơn nữa vai trò của Tổ công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp.

2.8. Duy trì, đổi mới họp báo định kỳ của Bộ Tư pháp, đảm bảo thông tin cung cấp cho báo chí kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch.

2.9. Kiện toàn và nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức của đơn vị được giao phụ trách làm đầu mối tham mưu thực hiện công tác truyền thông.

2.10. Bảo đảm kinh phí cho công tác truyền thông của Bộ, ngành Tư pháp.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Phân công trách nhiệm

- Văn phòng Bộ là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Báo Pháp luật Việt Nam chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ kịp thời đưa tin, xây dựng các sản phẩm truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp; tham gia xây dựng thông cáo báo chí và kết nối, lan tỏa thông tin truyền thông trên các cơ quan báo chí khác.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức truyền thông trong phạm vi, lĩnh vực do đơn vị quản lý và triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

3.2. Kinh phí thực hiện

- Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch tự đảm bảo kinh phí thực hiện trong nguồn kinh phí đã được phân bổ theo dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Đồng thời, tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội hóa, kinh phí hỗ trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn và bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

BỘ TƯ PHÁP

  _________

PHỤ LỤC

CHI TIẾT CÁC NHIỆM VỤ TRUYỀN THÔNG TRỌNG TÂM VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ, NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 460/QĐ-BTP ngày 28/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

______________

STT

Nội dung thực hiện

Sản phẩm, kết quả đầu ra

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật

1.1.

Việc tham mưu thể chế hóa những định hướng chính sách trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; việc xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành và tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Thực hiện các tin, bài, phóng sự, phỏng vấn…

Cả năm

Văn phòng Bộ

Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Viện Khoa học pháp lý, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí.

1.2.

Công tác thể chế và giải quyết các vấn đề pháp lý đảm bảo thực hiện Chương trình phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện các tin, bài viết, phóng sự liên quan

Cả năm

Các đơn vị xây dựng pháp luật

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí

1.3.

Công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhất là tính dự báo của chính sách, đảm bảo tính khả thi để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.

Thông tin đến cơ quan báo chí tham dự các phiên họp thẩm định và thực hiện đưa tin, bài, phỏng vấn...

Cả năm

Các đơn vị xây dựng pháp luật

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các quan báo chí

1.4.

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, nhất là việc theo dõi, đôn đốc việc xử lý văn bản trái pháp luật, xử lý kết quả rà soát văn bản của các bộ, ngành, địa phương; hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện các tin, bài viết liên quan

Cả năm

Cục Kiểm tra VBQPPL

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí

1.5.

Hot động của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Tư pháp; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia…; việc triển khai vận hành Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn; nội dung Công ước quốc tế ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị

Các tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, talkshow, trailer…

Cả năm

Vụ Phổ biến, giao dục pháp luật pháp luật

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, các đơn vị chức năng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam các cơ quan báo chí, truyền thông khác.

1.6.

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhất là các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Thực hiện nhiệm vụ nâng cao điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật.

Xây dựng các tin, bài viết, phóng sự, phỏng vấn, giao lưu, tọa đàm, số chuyên đề Tạp chí…

Cả năm

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan các cơ quan báo chí.

2

Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính

Kết quả hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội giao; việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trong năm 2022; hoạt động phối hợp liên ngành trong công tác THADS; các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống THADS.

Thực hiện tin, bài, phỏng vấn, phóng sự… đăng tải trên các chuyên trang, chuyên mục các ấn phẩm và loại hình báo chí.

 Cả năm

Tổng cục Thi hành án dân sự

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, một số cơ quan báo chí, Đài truyền hình, Đài tiếng nói ở Trung ương và địa phương.

3

Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước

3.1.

Tính hiệu quả của việc quản hộ tịch thông qua sở dữ liệu hộ tịch điện tử quốc gia; việc kết nối, chia sẻ, cập nhật các thông tin hộ tịch của công dân đăng ký khai sinh, kết hôn, thay đổi, cải chính hộ tịch từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc thực hiện các thủ tục hành chính; tổng kết 06 năm thi hành Luật hộ tịch; kết quả nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024; kết quả xử lý kịp thời, hiệu quả thông tin báo chí, phản ánh, kiến nghị, trả lời đơn thư của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, nhất là những vụ việc “nóng”, phức tạp, có tính chất kéo dài được dư luận đặc biệt quan tâm; kế hoạch triển khai “Thoả thuận toàn cầu về di hợp pháp, an toàn trật tự của Liên hợp quốc

Thực hiện các tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, chương trình giao lưu, toạ đàm...

Cả năm

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí.

3.2.

Việc nghiên cứu, xây dựng chính sách hoàn thiện pháp luật về con nuôi nhằm thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi, bổ sung)”; truyền thông về việc nâng cao nhận thức quyền trẻ em được sống trong môi trường gia đình thông qua các hình thức chăm sóc thay thế, trong đó có nuôi con nuôi.

Xây dựng tin, bài; tổ chức Hội nghị, Hội thảo,

Cả năm

Cục Con nuôi

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị có liên quan các cơ quan báo chí.

3.3.

Truyền thông các quy định pháp luật về lý lịch tư pháp; ý nghĩa, vai trò của Phiếu lý lịch tư pháp; trình tự, thủ tục xóa án tích và xóa án tích cho người đang cấp hành án phạt tù…

Xây dựng bài phỏng vấn, số chuyên đề, các chương trình giao lưu, tọa đàm…

Cả năm

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an; Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế; Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, một số Sở Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, …

3.4.

Truyền thông các quy định pháp luật về đăng biện pháp bảo đảm; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ công, đăng biện pháp bảo đảm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp người dân.

Xây dựng, đăng tải tin, bài trên Cổng thông tin của Bộ, Trang thông tin thành phần của Cục; xây dựng 02 số chuyên đề trên Tạp chí Dân chủ pháp luật; thực hiện các chương trình giao lưu, tọa đàm trên Đài Truyền hình Việt Nam

Cả năm

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

3.5.

Truyền thông các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Thực hiện phóng sự truyền hình, phát thanh, các tin, bài

Cả năm

Cục Bồi thường nhà nước

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các cơ quan báo chí và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

4

Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý

4.1.

Định hướng xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi); những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp; vấn đề thực tiễn phát sinh trong đấu giá tài sản.

Thực hiện tin, bài đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ, Trang thông tin thành phần của Cục; xây dựng số chuyên đề Tạp chí Dân chủ & Pháp luật các tin, bài liên quan

Cả năm

Cục Bổ trợ tư pháp

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị có liên quan và cơ quan báo chí.

4.2.

Truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý; chức năng nhiệm vụ của Cục Trợ giúp pháp các tổ chức trợ giúp pháp lý; những vụ việc trợ giúp pháp thành công điển hình; những kết quả đạt được trong bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý; công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng...

Thực hiện các tin, bài, phóng sự, chuyên mục, tọa đàm…

Cả năm

Cục Trợ giúp pháp lý

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các cơ quan báo chí trong và ngoài Bộ, Trung tâm trợ giúp pháp lý các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan.

5

Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật

5.1.

Các vấn đề pháp lý đặt ra trong hoạt động đầu tư quốc tế; việc thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc; ký kết, gia nhập và thực thi các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thực hiện vai trò cơ quan quốc gia của Việt Nam trong quan hệ với Ban Thư ký và các thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; hoạt động tổng kết 15 năm thi hành Luật Tương trợ tư pháp.

Thực hiện các tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, hội thảo…

Cả năm

Vụ Pháp luật quốc tế

Văn phòng Bộ, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các cơ quan báo chí.

5.2.

Hoạt động và quản lý hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp; công tác thông tin đối ngoại của Lãnh đạo Bộ và Bộ ngành Tư pháp thực hiện trong năm 2022, đặc biệt là các chuyến đi Lãnh đạo Bộ tháp tùng Lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước; hoạt động của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, báo gồm diễn đàn pháp luật thường niên 2022 và các phiên thảo luận hoàn thiện chính sách và thực thi pháp luật theo chuyên đề hàng Q.

Xây dựng các bài viết, bản dịch đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Trang thông tin điện tử về hợp tác pháp luật và cung cấp thông tin đến các đối tác quốc tế.

Cả năm

Vụ Hợp tác

quốc tế

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các cơ quan báo chí

6

Công tác xây dựng Ngành, đào tạo, bồi dưỡng

6.1.

Việc triển khai thực hiện Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp (sau khi được Chính phủ ban hành); Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp và Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; các quy định mới về lĩnh vực tổ chức cán bộ; thông báo, thông tin về công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng, đào tạo, bồi dưỡng…; tình hình tổ chức, cán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương.

Thực hiện các tin, bài, phỏng vấn, tin phóng sự… đăng tải, phát sóng trên các loại hình báo chí; Xây dựng Chuyên mục về công tác tổ chức cán bộ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cả năm

Vụ Tổ chức

 cán b

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị có liên quan và các cơ quan báo chí.

6.2.

Công tác tuyển sinh, đào tạo của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ trong năm 2022.

Xây dựng tin, bài, phỏng vấn, phóng sự, phát livestream giao lưu trực tuyến...

Cả năm

Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các cơ quan, đơn vị có liên quan, và các cơ quan báo chí

6.3.

Đề án xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm về đào tạo pháp luật.

Thực hiện các tin, bài viết, phóng sự liên quan

Cả năm

Trường Đại học Luật Hà Nội

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí.

6.4.

Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp; Các hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập Học viện Tư pháp.

Xây dựng tin, bài; phỏng vấn; phóng sự; triển lãm tư liệu, hình ảnh; tổ chức hội nghị, hội thảo; xuất bản sách, phóng sự liên quan…

Cả năm

Học viện Tư pháp

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí

7

Công tác khác

7.1.

Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)

Thực hiện các tin, bài, phỏng vấn…

Cả năm

Văn phòng Bộ

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí.

7.2

Các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành pháp (28/8/1945 28/8/2022).

Thực hiện các tin, bài, phỏng vấn…

Tháng 8/2022

Văn phòng Bộ

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí.

7.3.

Các sự kiện nổi bật về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2022.

Thực hiện các tin, bài, phỏng vấn, phóng sự, toạ đàm, điểm tin hình ảnh

Tháng 12/2022

Văn phòng Bộ

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các quan báo chí khác.

7.4.

Công tác thống kê của Bộ, ngành Tư pháp; Việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành Tư pháp.

Thực hiện các tin, bài, phỏng vấn...

Cả năm

Cục Kế hoạch - Tài chính

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí

7.5.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t cáo và phòng chống tham nhũng trong năm 2022; các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Thanh tra Bộ Tư pháp (15/11/1982 - 15/11/2022).

Thực hiện các tin, bài, phỏng vấn...

Cả năm

Thanh tra Bộ

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

7.6.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2022.

Tổ chức tọa đàm, trưng bày, giới thiệu, quảng bá sách và truyền bá văn hóa đọc.

Tháng 4/2022

Nhà Xuất bản

Tư pháp

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Viện Khoa học pháp lý, các cơ sở đào tạo luật và các đơn vị có liên quan.

7.7.

Công tác thi đua khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp; những tấm gương người tốt, việc tốt trong năm 2022.

Thực hiện các tin, bài viết liên quan

Cả năm

Vụ Thi đua khen thưởng

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị liên quan các quan báo chí.

7.8.

Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 2027.

Thực hiện các tin, bài viết. phỏng vấn, clip phóng sự

Quý II/2022

Đoàn Thanh niên Bộ

Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ các quan báo chí.

8

Các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021 – 2026”

8.1.

Ban hành Đề án “Xây dựng Hệ thống quản lý dữ liệu truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp”.

Đề án được ban hành.

Quý II/2022

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

8.2.

Tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-BTP ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và bối cảnh tình hình.

Báo cáo tổng kết, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế (nếu có).

Quý III/2022

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

8.3.

Nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch sản xuất chuyên mục liên quan trực tiếp đến công tác của Bộ, ngành phát định kỳ trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Kế hoạch sản xuất được ban hành.

Quý III/2022

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

8.4.

Thực hiện “Bản tin Tư pháp” để phát, đăng tải định kỳ hàng tháng trên chuyên trang của Báo Pháp luật Việt Nam và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Các Bản tin được sản xuất và đăng tải.

Hàng tháng

Văn phòng Bộ

Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin

8.5.

Xây dựng kế hoạch triển khai phần mềm tự động lọc thông tin phản ánh về hoạt động của Bộ, ngành trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Kế hoạch được ban hành.

Quý IV/2022

Văn phòng Bộ

Cục Công nghệ thông tin

8.6.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho người thực hiện phát ngôn, đội ngũ lãnh đạo và công chức được giao nhiệm vụ theo dõi, tham mưu thực hiện công tác truyền thông tại các đơn vị, các địa phương.

Các lớp tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức.

Tháng 10/2022

Văn phòng Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Kế hoạch – Tài chính

8.7.

Thực hiện hiệu quả các cuộc họp báo định kỳ; tăng cường phối hợp với một số cơ quan báo chí lớn, chính thống của Đảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí có uy tín, có lượng bạn đọc và sức ảnh hưởng lớn.

Họp báo định kỳ được tổ chức, chương trình phối hợp được ký kết….

Cả năm

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ; các cơ quan báo chí

8.8.

Tăng số lượng và nâng cao chất lượng tin bài, chuyên trang, chuyên mục, thời lượng chương trình… trên các loại hình ấn phẩm của các đơn vị báo chí thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử thành phần về các sự kiện, hoạt động trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp năm 2022.

Các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục… liên quan đến hoạt động của Bộ, ngành tư pháp được tăng cường về số lượng, chất lượng trên các ấn phẩm báo chí, Cổng thông tin, Trang thông tin điện tử.

Cả năm

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam và Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

8.9.

Nâng cao, phát triển hệ thống, mạng lưới thông tin, truyền thông trong toàn Hệ thống Thi hành dân sự

Thông tin, truyền thông trong Hệ thống Thi hành án dân sự được nâng cao, phát triển mở rộng…

Cả năm

Tổng cục Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

8.10.

Cập nhật phiên bản Tiếng Anh của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp các tin tức về hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Bộ Tư pháp; thông tin chuyên đề về những thành tựu của Bộ, ngành Tư pháp trong thực hiện các nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách Tư pháp trong năm 2022.

Phiên bản tiếng Anh của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp được cập nhật thông tin thường xuyên.

Cả năm

Vụ Hợp tác quốc tế

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

8.11.

Thành lập, vận hành Kênh truyền hình pháp luật trực tuyến trên cơ sở phát triển Bản tin truyền hình pháp luật của Báo Pháp luật Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, phục vụ hiệu quả công tác thông tin, truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021”).

Trung tâm truyền hình pháp luật được thành lập, quản lý, vận hành, phát triển kênh truyền hình pháp luật trực tuyến hoạt động hiệu quả.

Quý III/2022

Báo Pháp luật Việt Nam

Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính

8.12.

Giới thiệu các xuất bản phẩm liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành Tư pháp trên các trang tin điện tử, phần mềm ứng dụng và các nền tảng trực tuyến khác phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu áp dụng pháp luật của cán bộ công chức, viên chức và bạn đọc trong cả nước.

Hoạt động giới thiệu các xuất bản phẩm liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành tư pháp được thực hiện thường xuyên trên các ứng dụng phần mềm và các nền tảng trực tuyến.

Cả năm

Nhà xuất bản

Tư pháp

Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 460/QĐ-BTP

Quyết định 460/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:460/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:28/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2022

Ngày 28/3/2022, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 460/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2022.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về chính sách, pháp luật, các lĩnh vực quản lý Nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp, nhất là các nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP năm 2022; chủ động thông tin báo chí, kịp thời phản hồi thông tin đăng tải báo chí về những vấn đề được dư luận quan tâm.

Cụ thể, trong năm 2022, các đơn vị xây dựng pháp luật chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cơ quan báo chí thực hiện các tin, bài, phóng sự, phỏng vấn về công tác thể chế và giải quyết các vấn đề pháp lý đảm bảo thực hiện Chương trình phòng chống dịch Covid-19 và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật cùng với các cơ quan liên quan thực hiện các tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, talkshow, trailer về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 460/QĐ-BTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi