Quyết định 1347/QĐ-BTP 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1347/QĐ-BTP

Quyết định 1347/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" giai đoạn 2019 - 2021 và năm 2019 của Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1347/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành:14/06/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật trong 2019

Ngày 14/6/2019, Bộ Tư pháp ra Quyết định 1347/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" giai đoạn 2019 - 2021 và năm 2019 của Bộ Tư pháp.

Theo đó, trong năm 2019, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành xây dựng Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 1 trên cơ sở Trang thông tin điện tử PBGDPL. Trước mắt, Cổng thông tin điện tử sẽ được triển khai tại Bộ Tư pháp, sau đó mở rộng trên cả nước. Công việc này được giao cho Cục Công nghệ thông tin phối hợp Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và một số đơn vị khác cùng thực hiện.

Việc phát triển, mở rộng Cổng thông tin điện tử PBGDPL trên cả nước sẽ được thực hiện từ năm 2020 - 2021. Cũng trong năm 2021, chuẩn dữ liệu thông tin điện tử PBGDPL sẽ được công bố. Thông tin trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL được chia sẻ cho các cơ quan, đơn vị khác khai thác và sử dụng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này dẫn chiếu đến Quyết định 705/QĐ-TTgQuyết định 14/2019/QĐ-TTg

Xem chi tiết Quyết định 1347/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

Số: 1347/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT” GIAI ĐOẠN 2019-2021 VÀ NĂM 2019 CỦA BỘ TƯ PHÁP

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019 - 2021 và năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu VT, PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT” GIAI ĐOẠN 2019-2021 VÀ NĂM 2019 CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1347/QĐ-BTP ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu của Đề án tại Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019- 20121”; đặt trong tổng thể triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 - 2021 được ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

b) Phấn đấu đến năm 2021 đạt được mục tiêu chung là công tác PBGDPL tiếp tục được đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; Quyết định số 1101/QĐ-BTP ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ- TTg; Kế hoạch công tác PBGDPL hàng năm và nhiệm vụ chính trị khác có liên quan của Bộ Tư pháp.

b) Nhiệm vụ đề ra phải có tính khả thi, được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng, tiến độ; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; chú trọng việc lồng ghép, kết hợp thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án về PBGDPL và hoạt động khác có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý;

c) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện; chú trọng nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

B. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

I. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

1. Công tác tham mưu hoàn thiện thể chế; hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

1.1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án cả giai đoạn và hàng năm; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, chỉ đạo điểm thực hiện Đề án

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 10/6/2019 (Kế hoạch cả giai đoạn và năm 2019); các Kế hoạch, văn bản khác thực hiện hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, Công văn hướng dẫn được ban hành;

1.2. Tổ chức các cuộc họp triển khai Đề án

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả cuộc họp, biên bản cuộc họp, các công việc được triển khai theo tiến độ.

1.3. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết; nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đánh giá kết quả, xây dựng, thẩm định, duyệt dự toán thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, công văn hướng dẫn, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện, dự toán kinh phí được xây dựng...

1.4. Nghiên cứu, rà soát, tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách có liên quan đến hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ này

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các Công văn, báo cáo, kết quả nghiên cứu được thực hiện.

1.5. Tổ chức quán triệt, phổ biến, truyền thông nâng cao nhận thức về yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chương trình truyền thông... được thực hiện.

2. Khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả khảo sát.

3. Xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng thông tin điện tử PBGDPL của cả nước

3.1. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng cổng thông tin điện tử PBGDPL

Nghiên cứu, khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, trong đó có Trang thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp và một số bộ, ngành, địa phương; đề xuất giải pháp xây dựng Cổng thông tin điện tử PBGDPL dùng chung cả nước.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2019;

- Kết quả, sản phẩm: Tài liệu giải pháp xây dựng Cổng thông tin điện tử PBGDPL.

3.2. Xây dựng cổng thông tin điện tử PBGDPL

Trên cơ sở Trang thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp, xây dựng Cổng thông tin điện tử PBGDPL giai đoạn 1 (trước mắt triển khai tại Bộ Tư pháp), tạo tiền đề phát triển, mở rộng, dùng chung cả nước.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

- Kết quả, sản phẩm: cổng thông tin điện tử PBGDPL giai đoạn 1 được xây dựng triển khai tại Bộ Tư pháp.

3.3. Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng thông tin điện tử PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Cổng thông tin điện tử PBGDPL được cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời.

3.4. Phát triển, mở rộng Cổng thông tin điện tử PBGDPL dùng chung cả nước

Trên cơ sở Cổng thông tin điện tử PBGDPL giai đoạn 1, phát triển mở rộng Cổng thông tin điện tử PBGDPL dùng chung cả nước.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021;

- Kết quả, sản phẩm cổng thông tin điện tử PBGDPL được xây dựng tập trung, thống nhất, triển khai dùng chung cả nước cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

3.5. Công bố các chuẩn dữ liệu thông tin điện tử PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Kết quả, sản phẩm: Chuẩn dữ liệu thông tin điện tử PBGDPL được công bố. Thông tin trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL được chia sẻ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có thể khai thác, sử dụng.

3.6. Ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Kết quả, sản phẩm: Quy chế được ban hành.

4. Xây dựng, quản lý, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

- Đơn vị chủ trì:

+ Cục Công nghệ thông tin chủ trì và đảm bảo về kỹ thuật;

+ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì về quản lý, vận hành và đảm bảo nội dung Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình tại Kế hoạch số 1101/QĐ-BTP ngày 14/5/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

- Kết quả, sản phẩm: Tủ sách pháp luật điện tử được xây dựng, vận hành.

5. Tổ chức nghiên cứu, tham vấn, trao đổi thông tin hoặc nghiên cứu chuyên sâu về nội dung Đề án thông qua các hội thảo, tọa đàm, đề tài, dự án; tham khảo, học tập các mô hình, kinh nghiệm nước ngoài trong triển khai Đề án

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các hội thảo, tọa đàm, chuyến công tác học tập kinh nghiệm nước ngoài, các báo cáo học tập kinh nghiệm...

6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ PBGDPL thông qua ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các hội nghị tập huấn được tổ chức; báo cáo kết quả hội nghị tập huấn.

7. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử PBGDPL/Trang thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của Nhân dân

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các tài liệu PBGDPL được đăng tải.

8. Lựa chọn, thực hiện chỉ đạo điểm về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động chỉ đạo điểm được thực hiện.

9. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các phần mềm ứng dụng, kênh PBGDPL trên mạng xã hội, tổng đài điện thoại, tin nhắn miễn phí... được tổ chức, kết nối, chia sẻ.

10. Huy động đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin, các tổ chức, cá nhân tham gia triển khai các hoạt động PBGDPL trong khuôn khổ Đề án và thực hiện các nhiệm vụ của Đề án nhằm tăng cường nguồn lực, tích cực thực hiện xã hội hóa công tác này

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên được xây dựng; các ứng dụng trực tuyến theo hướng xã hội hóa được vận hành...

11. Trang bị thiết bị hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc cài đặt, triển khai Cổng thông tin điện tử PBGDPL và Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

11.1. Trang bị thiết bị lưu trữ tốc độ cao tích hợp với Trung tâm dữ liệu điện tử để triển khai Cổng thông tin điện tử PBGDPL và Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thời gian thực hiện: Năm 2019;

- Kết quả, sản phẩm: Thiết bị lưu trữ tốc độ cao để lưu trữ phục vụ triển khai Cổng thông tin điện tử PBGDPL và Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

11.2. Trang bị thiết bị lưu trữ tốc độ cao tích hợp với Trung tâm dữ liệu điện tử để triển khai Cổng thông tin điện tử PBGDPL và Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021;

- Kết quả, sản phẩm: Thiết bị lưu trữ tốc độ cao để lưu trữ phục vụ triển khai Cổng thông tin điện tử PBGDPL và Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2019

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

1.1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án cả giai đoạn và Kế hoạch năm 2019; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Đề án

Thực hiện theo quy định tại điểm 1.1 mục 1, phần I Kế hoạch nêu trên.

1.2. Tổ chức các cuộc họp về việc triển khai Đề án

Thực hiện theo quy định tại điểm 1.2 mục 1 phần I Kế hoạch ở trên.

1.3. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án năm 2019 gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bố trí, thẩm định, phê duyệt.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; Cục Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng, các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/7/2019;

- Kết quả, sản phẩm: Dự toán kinh phí được phê duyệt.

1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai Đề án năm 2019 trình Thủ tướng Chính phủ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2019;

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án được ban hành.

2. Xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng thông tin điện tử PBGDPL dùng chung cả nước

2.1. Nghiên cứu, khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, trong đó có Trang thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp và một số bộ, ngành, địa phương khác; đề xuất giải pháp xây dựng Cổng thông tin điện tử PBGDPL dùng chung cả nước.

Thực hiện theo mục 3.1, mục 1, phần I Kế hoạch này.

2.2. Xây dựng cổng thông tin điện tử PBGDPL giai đoạn 1 (trước mắt triển khai tại Bộ Tư pháp), tạo tiền đề phát triển, mở rộng, dùng chung cả nước.

Thực hiện theo mục 3.2, mục 1, phần I Kế hoạch này.

2.3. Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng thông tin điện tử PBGDPL Thực hiện theo mục 3.3, mục 1, phần I Kế hoạch ở trên.

2.4. Trang bị thiết bị lưu trữ tốc độ cao tích hợp với Trung tâm dữ liệu điện tử để triển khai Cổng thông tin điện tử PBGDPL và Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thời gian thực hiện: Năm 2019;

- Kết quả, sản phẩm: Thiết bị lưu trữ tốc độ cao để lưu trữ phục vụ triển khai Cổng thông tin điện tử PBGDPL và Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

3. Tổ chức hội thảo, tọa đàm nghiên cứu, tham vấn triển khai các nhiệm vụ của Đề án

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2019;

- Kết quả, sản phẩm: Các hội thảo, tọa đàm được tổ chức.

4. Xây dựng một số chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL để đăng tải trên Trang thông tin điện tử PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Kết quả, sản phẩm: Các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm mẫu.

5. Nghiên cứu, thí điểm phối hợp thực hiện hoạt động PBGDPL thông qua mạng xã hội

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, doanh nghiệp, tổ chức công nghệ;

- Thời gian thực hiện: Cả năm;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch hợp tác.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ PBGDPL chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm chủ trì và tổng hợp, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án.

2. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; thường xuyên phối hợp với Vụ PBGDPL, Cục Công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ; kịp thời báo cáo kết quả về Vụ PBGDPL để tổng hợp theo yêu cầu.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng có trách nhiệm tham mưu các cấp có thẩm quyền bố trí, thẩm định, duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn bảo đảm nguồn lực khả thi, phù hợp với các quy định pháp luật về chế độ tài chính hiện hành, đáp ứng triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi