Quyết định 2075/QĐ-BHXH 2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2075/QĐ-BHXH

Quyết định 2075/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2075/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành:29/12/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Số: 2075/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống

 tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

________________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

Căn cứ Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

Căn cứ Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị;

Căn cứ Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Nội chính Trung ương (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- VP HĐQL, VP Ban Cán sự đảng, VP Đảng ủy cơ quan;
- Lưu: VT, TCCB (2).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG,

 TIÊU CỰC NĂM 2024 CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2075/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 12 năm 2023

 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, các Nghị quyết, Kết luận của Đảng về công tác PCTN, lãng phí và Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN, tiêu cực của Ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2023-2026 ban hành kèm theo Quyết định số 1712/QĐ-BHXH ngày 29/11/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác PCTN, tiêu cực năm 2024 của Ngành BHXH Việt Nam với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành và công tác PCTN, tiêu cực. Kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới trong công tác PCTN, tiêu cực, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; triển khai thực hiện tốt các văn bản của Đảng và Nhà nước: Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, PCTN, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo; các quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn, Chiến lược quốc gia PCTN, tiêu cực đến năm 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ ...

- Nhằm thống nhất cao nhận thức và hành động của công chức, viên chức và người lao động, nhất là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN, tiêu cực; tăng cường phát hiện, xử lý triệt để, kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm xây dựng Ngành BHXH ngày càng phát triển, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đội ngũ công chức, viên chức liêm chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành BHXH Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong PCTN, tiêu cực và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác PCTN, tiêu cực, với quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, thu hồi tài sản tham nhũng là quan trọng, cấp bách.

- Tổ chức thực hiện kiên quyết, kiên trì, liên tục, tích cực, chủ động trong công tác PCTN, tiêu cực. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể trong công tác PCTN, tiêu cực.

- Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động kiểm tra, giám sát, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực và các quy định pháp luật về PCTN, tiêu cực

Tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, định hướng nội dung, chọn cách thức phù hợp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành về các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực.

Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác PCTN, tiêu cực, tạo sự thống nhất, tự giác và quyết tâm cao trong hành động.

2. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, các văn bản, hướng dẫn của Ngành về thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và văn bản về công tác PCTN, tiêu cực

2.1. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy trình, quy định, quy chế của Ngành theo hướng rút gọn các thủ tục hành chính; quy định rõ ràng, chặt chẽ quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân của từng vị trí việc làm, từng bộ phận, hạn chế tối đa việc lợi dụng kẽ hở để sai phạm, tiêu cực, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

2.2. Tiếp tục rà soát, cụ thể hóa và ban hành các văn bản thực hiện quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực; sửa đổi, bổ sung quy tắc, quy chế, lề lối làm việc trong cơ quan, đơn vị; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của Ngành, về kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập; Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình ISO 9001:2015 phù hợp các quy định quản lý mới của Ngành; Bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về quản lý tài chính, sử dụng tài sản, trụ sở làm việc tại các đơn vị trong toàn Ngành BHXH Việt Nam.

2.3. Xây dựng, hoàn thiện phần mềm nhận diện hành vi vi phạm chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Rà soát các vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và báo cáo đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan.

2.4. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung chưa phù hợp liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành BHXH Việt Nam và văn bản pháp luật về PCTN, tiêu cực.

3. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị

Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thật sự coi công tác PCTN, tiêu cực là một nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm, thường xuyên và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Người đứng đầu cấp ủy, các đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực. Thường xuyên chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về PCTN, tiêu cực theo quy định pháp luật; chủ động giám sát, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực; Thực hiện nghiêm túc Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và PCTN, tiêu cực trong công tác cán bộ; lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Chính phủ và Ngành BHXH Việt Nam.

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật

- Rà soát, tinh gọn bộ máy ngành BHXH Việt Nam; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, quy định cụ thể, rõ ràng, khoa học chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị trong Ngành BHXH Việt Nam đảm bảo minh bạch và trách nhiệm cao, có cơ chế thanh ra, kiểm tra, giám sát cụ thể.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, kỷ cương, liêm chính, đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành BHXH Việt Nam.

- Thực hiện cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị trong Ngành BHXH Việt Nam.

- Thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được triển khai thực hiện trên tất cả các mặt công tác như tài chính, tài sản, lập kế hoạch và quản lý dự án đầu tư xây dựng, tổ chức cán bộ, quy trình, thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc,.... theo đúng quy định; chủ động công bố, công khai; nội dung, phương thức, phạm vi, thời gian công bố, công khai; mở rộng nội dung thông tin cung cấp theo yêu cầu theo hướng tăng cường tính tự giác và chế tài nghiêm khắc.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và người dân; kiểm tra, giám sát nội bộ về quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm chi tiêu công, việc thực hiện quy tắc ứng xử, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ, công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập,....

Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nghiêm túc tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân, phổ biến chính sách, pháp luật, tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân.

Các đơn vị trong Ngành trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán mới chuyển; Tiếp tục xử lý kiên quyết, nghiêm khắc theo thẩm quyền những vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã được phát hiện qua khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra và xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực mà không phát hiện, xử lý kịp thời, để xảy ra hậu quả.

Công khai các kết luận, kiến nghị kiểm tra, thanh tra, kiểm toán có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong Ngành; đồng thời đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán hoặc kiến nghị khắc phục.

6. Tăng cường quản lý, chỉ đạo chấp hành kỷ cương, kỷ luật, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác PCTN, tiêu cực ở các đơn vị và công chức, viên chức, người lao động; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ

6.1. Người đứng đầu đơn vị tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, nâng cao thái độ phục vụ người dân, người tham gia và thụ hưởng chính sách, hạn chế, ngăn ngừa tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và tổ chức, doanh nghiệp.

6.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam để nâng cao kiểm soát rủi ro; minh bạch hóa, công khai hóa các quy trình thu, chi BHXH, BHYT, BHTN, giám định BHYT, giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN,... thông qua các phần mềm ứng dụng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân. Thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, chi tiền lương, thu nhập của công chức, viên chức, người lao động qua tài khoản.

6.3. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, khắc phục những quy định không còn phù hợp, những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ; rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị trong hệ thống BHXH theo cơ cấu tổ chức mới trong tình hình mới; xây dựng, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ; tiếp tục hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong đó quy định rõ chức trách, nhiệm vụ của từng vị trí công tác, từng chức danh chuyên môn nghiệp vụ làm căn cứ tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức, viên chức,...

Thực hiện có hiệu quả chủ trương bố trí, luân chuyển cán bộ từ Trung ương xuống BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện và ngược lại; Không bố trí, đề bạt, bổ nhiệm những người có quan hệ gia đình cùng làm một số vị trí, công việc, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

6.4. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa quyền hạn và trách nhiệm, giữa lợi ích và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ,... tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức, người lao động phấn đấu, học tập nâng cao trình độ, đi đôi với rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định; đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế từng đơn vị nhằm khuyến khích, động viên, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, hạn chế đến mức thấp nhất tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu.

7. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng thực thi công vụ, nhiệm vụ nhằm PCTN, tiêu cực

7.1. Đưa nội dung về PCTN, tiêu cực vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho công chức, viên chức, người lao động trong Ngành và coi đây là một nội dung quan trọng, trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức và hành động của công chức, viên chức toàn Ngành đối với công tác PCTN, tiêu cực.

7.2. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; công tác quản lý tài chính, tài sản, mua sắm, chi tiêu công; đẩy mạnh công tác đào tạo nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao năng lực và chất lượng thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động.

8. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, các đoàn thể thuộc hệ thống BHXH trong công tác PCTN, tiêu cực

8.1. Tiếp tục tăng cường việc kiểm tra, giám sát của các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân, mở rộng dân chủ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có pháp luật về PCTN, tiêu cực để công chức, viên chức và người lao động hiểu biết về quyền, nghĩa vụ của mình trong việc tham gia kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức.

8.2. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về PCTN, tiêu cực gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu đổi mới, tăng cường tuyên truyền cho người sử dụng lao động, người dân về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT những nội dung mới của Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành từ năm 2018 liên quan đến việc vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức, dư luận xã hội về PCTN, tiêu cực, vi phạm chế độ, chính sách đến người dân, doanh nghiệp, tổ chức và toàn xã hội.

8.3. Bảo vệ và khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với những tập thể, cá nhân tích cực tham gia phát hiện tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu; có chính sách đối với những người tự giác, thành khẩn khai báo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN, tiêu cực theo quy định hiện hành của Thanh tra Chính phủ về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, tiêu cực về BHXH Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp chung.

2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này trong toàn Ngành; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện trình Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Ngành báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của ngành BHXH Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi