Thông tư 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 41/2011/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã
1. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được ký hợp đồng, hưởng thù lao và các chế độ khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.”
2. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Các điểm Bưu điện - Văn hóa xã cung ứng các dịch vụ bưu chính sau:
a) Dịch vụ thư cơ bản, có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg và dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
b) Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
c) Các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của Nhà nước.”
3. Khoản 3 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“3. Việc cung ứng các dịch vụ bưu chính nêu tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với mỗi loại dịch vụ và các quy định khác có liên quan.”
4. Khoản 1 Điều 9 được sửa đổi như sau:
“1. Việc luân chuyển sách giữa điểm Bưu điện - Văn hóa xã với các bên liên quan được thực hiện tối thiểu 6 tháng một lần.”
5. Điểm a khoản 1 Điều 13 được sửa đổi như sau:
“a) Chủ trì kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã.”
6. Khoản 2 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Tổ chức, quản lý, duy trì và phát triển hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên phạm vi toàn quốc.”
7. Khoản 9 Điều 14 bãi bỏ cụm từ sau: “điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước”
8. Bổ sung khoản 10 Điều 14 như sau:
“10. Định kỳ hàng năm, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo các chi nhánh báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tình hình hoạt động điểm Bưu điện - Văn hóa xã, số lượng điểm Bưu điện - Văn hóa xã được mở mới, ngừng hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động.”
9. Bãi bỏ một số điểm, khoản như sau:
c) Bãi bỏ khoản 1 Điều 14;
d) Bãi bỏ khoản 3 Điều 15.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
2. Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, néu có vấn đề phát sinh hoặc gặp khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.
 

Nơi nhận:

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính Phủ (để b/c);

Văn phòng Trung ương Đảng;

Văn phòng Tổng bí thư;

Văn phòng Quốc hội;

Văn phòng chủ tịch nước;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Tòa án nhân dân tối cao;

Kiểm toán Nhà nước;

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng Thông tin điện tử Bộ;

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;

Lưu: VT, BC (250).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 
Thuộc tính văn bản
Thông tư 11/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 11/2019/TT-BTTTT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 22/10/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

---------------

No. 11/2019/TT-BTTTT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-------------------

Hanoi, October 22, 2019

 

 

CIRCULAR

On amending, supplementing, repealing a number of Article of the Circular No. 17/2013/TT-BTTTT dated August 02, 2013 of the Minister of Information and Communications regulating on operations of commune postal and cultural points

------------

 

Pursuant to the Post Law dated June 17, 2010;

Pursuant to the Law on Telecommunications dated November 23, 2009;

Pursuant to the Government’s Decree No. 17/2017/ND-CP of February 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;

Pursuant to the Decision No. 41/2011/QD-TTg dated August 03, 2011 of the Prime Minister on appointing enterprises to maintain, manage public post network, supply services of public interest post and international post ;

At the proposal of the Director of the Department of Post;

The Minister of Information and Communications hereby promulgate the Circular on amending, supplementing, repealing a number of Article of the Circular No. 17/2013/TT-BTTTT dated August 02, 2013 of the Minister of Information and Communications regulating on operations of commune postal and cultural points.

 

Article 1. To amend, supplement, repeal a number of Article of the Circular No. 17/2013/TT-BTTTT dated August 02, 2013 of the Minister of Information and Communications regulating on operations of commune postal and cultural points

1. To amend, supplement Clause 2 Article 4 as follows:

“2. Staff in commune postal and cultural point shall work under labor contract, be entitled to remuneration and other policies in agreement between he/she and the enterprise that manages system of commune postal and cultural points in accordance with relevant law.

2. To amend, supplement Clause 1 Article 5 as follows:

“1. Commune postal and cultural points shall provide the following postal services:

a) Basic mail service with address, weight per each mail up to 02kg and public press distribution service in compliance with the Prime Minister’s Decision;

b) Receiving dossiers, getting results of the settlement of administrative procedures via public postal service;

c) Other postal services as State’s requirements.”

3. To amend, supplement Clause 3 Article 5 as follows:

“3. The providing postal services specified in Clause 1 of this Article shall in compliance with corresponding national standard of each service and relevant provisions.

4. To amend Clause 1 Article 9 as follows:

“1. The transferring of books among commune postal and cultural point and other relevant parties shall be carried out at least semi-annual.”

5. To amend Point a Clause 1 Article 13 as follows:

“a) To preside to examine, supervise the commune postal and cultural point’s operation.”

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!