Thông tư 03/1998/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về bưu chính và viễn thông trong lĩnh vực xây dựng công trình bưu chính, viễn thông

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Tổng Cục Bưu điện là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đầu tư và xây dựng công trình bưu chính, viễn thông trong phạm vi cả nước.
- Thông tư này hướng dẫn những quy định về xây dựng công trình bưu chính, viễn thông.
1.2. Khi xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông (bao gồm các công trình thuộc mạng lưới bưu chính, viễn thông công cộng và các mạng lưới viễn thông chuyên dùng) chủ đầu tư, chủ công trình phải thực hiện đúng hướng dẫn của Thông tư này.
1.3. Các công trình bưu chính, viễn thông bao gồm:
- Công trình chuyển mạch:
- Công trình truyền dẫn;
- Công trình Trung tâm bưu điện:
- Công trình trung tâm điều hành, trung tâm kiểm soát tần số, trung tâm chia chọn vận chuyển bưu chính, trung tâm ngoại dịch...;
- Công trình khác thuộc mạng lưới bưu chính, viễn thông.
1.4. Khi xây dựng, lắp đặt các công trình bưu chính, viễn thông, chủ đầu tư và chủ công trình phải đảm bảo:
- Công trình được đầu tư và xây dựng phù hợp với mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bưu chính, viễn thông đã được phê duyệt. Quá trình lập dự án, thiết kế, thi công phải tuân theo các qui định hiện hành của Nhà nước và của Tổng cục Bưu điện về quản lý đầu tư và xây dựng. Tuân theo các qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật. Để thực hiện các nội dung trên cần tuân theo các văn bản pháp quy có liên quan như bảng thống kê kèm theo Thông tư này.
- Thực hiện đúng quy định của Nhà nước về xây dựng công trình kết cấu hạ tầng. Khi xây dựng chủ công trình cần phối hợp các ngành, địa phương và các chủ công trình khác về quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng để đảm bảo an toàn và đồng bộ cho công trình bưu chính, viễn thông và đảm bảo sự đồng bộ của các công trình hạ tầng khác như đường giao thông, cống ngầm, điện, nước...
- Có tư cách pháp nhân, đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề xây dựng về xây dựng, lắp đặt các công trình bưu chính, viễn thông.
II. QUY ĐỊNH VỀ ƯU TIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM KHI XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
2.1. Ưu tiên
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khi đầu tư, xây dựng, lắp đặt công trình bưu chính, viễn thông được ưu tiên sử dụng không gian, mặt đất, lòng đất, đáy sông, đáy biển, cụ thể như sau:
2.1.1. Đối với công trình chuyển mạch: Tổng đài điện thoại quốc tế (tổng đài Gateway), tổng đài đường dài (tổng đài Toll), tổng đài Tandem, tổng đài nội hạt trung tâm, tổng đài vệ tinh, tổng đài điện thoại di động, tổng đài truyền số liệu... được quy hoạch, xây dựng tại các địa điểm trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn và các trung tâm khu vực để đảm bảo:
- Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hệ thống mạng lưới bưu chính, viễn thông.
- Thuận tiện cho việc lắp đặt các hệ thống thiết bị, đấu nối vào mạng truyền dẫn, cung cấp điện lưới, an ninh, an toàn công trình.
2.1.2. Đối với công trình truyền dẫn:
- Các tuyến cáp (cáp treo, cáp chôn, trong cống) được xây dựng dọc theo các tuyến đường bộ (quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ...) đường sắt, kết hợp đi trên cầu, đi trên hè, đường phố nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công trình, hiệu quả kinh tế và thuận tiện cho việc xây dựng, khai thác, sửa chữa, bảo quản, bảo vệ công trình.
- Tuyến cáp thả sông, thả biển (cả trạm cập bờ của tuyến cáp biển) được chọn ở vị trí đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, thuận lợi cho thi công, duy tu, bảo dưỡng và đảm bảo an toàn công trình.
- Tuyến thông tin vô tuyến điện (bao gồm cột anten, nhà, trạm lắp đặt thiết bị, nguồn điện, đường lên trạm) được yêu tiên hướng tuyến, địa điểm xây dựng ở những nơi cần thiết, để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, gần lưới điện quốc gia và thuận lợi cho việc xây dựng, khai thác, bảo dưỡng và bảo vệ.
2.1.3. Đối với các trung tâm:
- Trung tâm kỹ thuật, điều hành (trung tâm điều hành mạng lưới bưu chính, trung tâm điều hành mạng lưới viễn thông, trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện, đài mặt đất thông tin vệ tinh...) được xây dựng ở những nơi đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, điều hành, xử lý nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát và bảo đảm an ninh, an toàn; Nhằm đảm bảo sự hoạt động liên tục, thống nhất của mạng lưới bưu chính, viễn thông.
- Trung tâm Bưu điện tỉnh, thành phố, quận, huyện, các bưu cục (giao dịch, khai thác, ngoại dịch, kiểm quan, cửa khẩu) và các buồng điện thoại, các ki ốt, hòm thư bưu chính được xây dựng và lắp đặt ở các trung tâm thành phố, thị xã, quận, huyện, thị trấn, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư và những nơi cần thiết khác để đáp ứng yêu cầu về điều hành, kỹ thuật, khai thác và thuận tiện cho người sử dụng.
- Tại các nhà ga, bến xe, cảng hàng không, cảng biển, cửa khẩu và các đầu mối giao thông được phép lắp đặt các bưu cục để phục vụ yêu cầu người sử dụng và thuận tiện cho việc giao nhận các chuyến túi, gói bưu phẩm, bưu kiện, trong nước và với nước ngoài.
2.1.4. Đối với các khu xây dựng mới như khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu vực khác, các dự án đầu tư về bưu chính, viễn thông được xác định về địa điểm trong quy hoạch tổng thể của khu vực đó.
Khi thiết kế và xây dựng các toà nhà cao tầng cần tính toán, xác định vị trí cho việc lắp đặt các mạng cáp và thiết bị bưu chính, viễn thông nhằm đảm bảo sự đồng bộ khi xây dựng và hiệu quả trong khai thác, sử dụng.
2.1.5. Những công trình thuộc kết cấu hạ tầng khác khi có kế hoạch cải tạo, nâng cấp (đường giao thông, hè, đường phố...) các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông phải được thông báo về kế hoạch, tiến độ để kết hợp nâng cấp, cải tạo hoặc dịch chuyển công trình bưu chính, viễn thông đã xây dựng có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ của các công trình hạ tầng và sự hoạt động bình thường của mạng lưới bưu chính, viễn thông.
2.2. Trách nhiệm
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khi xây dựng các công trình nêu tại điểm 2.1 trên có trách nhiệm sau:
2.2.1. Thực hiện đúng những quy định nêu tại điểm 1.4 mục I của Thông tư này. Ngoài ra cần có sự tham gia, phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khác có liên quan để tạo phương án tối ưu, hiệu quả chung của mạng lưới bưu chính, viễn thông.
2.2.2. Khi xây dựng phải thông báo cho chính quyền sở tại nơi sẽ xây dựng công trình bưu chính, viễn thông để phối hợp và tạo điều kiện thuận tiện cho việc xây dựng.
2.2.3. Có trách nhiệm bồi thường những thiệt hại (nếu có) do thi công gây ra theo qui định của pháp luật, bảo đảm an toàn cho công trình khác, an toàn thi công, mỹ quan và thi công nhanh, gọn.
2.2.4. Sử dụng đúng mục đích và tiết kiệm tài nguyên quốc gia bao gồm: đất đai, không gian, sông, biển, tài nguyên viễn thông quốc gia (phổ tần số vô tuyến điện và kho số quốc gia)..., bảo vệ môi trường sinh thái và cấu trúc hạ tầng chung.
2.2.5. Tuân thủ theo pháp luật và chịu trách nhiệm về dự án đầu tư của doanh nghiệp.
III. QUI ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG.
3.1. Các tổ chức cá nhân khi xây dựng hoặc sửa chữa các công trình của mình phải thực hiện các qui định kỹ thuật về đảm bảo an toàn công trình bưu chính, viễn thông; không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các công trình bưu chính, viễn thông đã xây dựng; không được gây nhiễu đến các thiết bị và mạng lưới viễn thông.
3.2. Đối với các công trình khác (như đường điện lực cao áp, phát thanh truyền hình, đường ống dẫn khí, dẫn dầu, mương máng thuỷ lợi...) có liên quan hoặc ảnh hưởng tới mạng lưới bưu chính, viễn thông thì trước khi thiết kế, xây dựng hoặc sửa chữa các tổ chức, cá nhân cần liên hệ, lấy ý kiến của các đơn vị đang quản lý mạng lưới bưu chính, viễn thông để có sự thống nhất, phối hợp nhằm đảm bảo sự hoạt động bình thường của mạng lưới bưu chính, viễn thông và tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng, khai thác, sử dụng, bảo hành và sửa chữa sau này cho cả hai bên.
3.3. Để thực hiện các quy định tại điểm 3.1 và 3.2 trên, trước khi xây dựng hoặc sửa chữa công trình có liên quan hoặc làm ảnh hưởng đến mạng lưới bưu chính, viễn thông, các tổ chức, cá nhân phải cung cấp cho các đơn vị đang quản lý mạng lưới bưu chính, viễn thông những nội dung sau đây:
- Kế hoạch xây dựng hoặc sửa chữa công trình bao gồm: nội dung, địa điểm, tiến độ xây dựng hoặc sửa chữa.
- Cung cấp các thông số kỹ thuật, sơ đồ công trình có liên quan đến công trình bưu chính, viễn thông.
- Phương án đảm bảo an toàn công trình và an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông.
Sau khi xem xét nội dung nêu trên, kết hợp với kiểm tra thực tế, bên quản lý mạng lưới bưu chính, viễn thông cùng các tổ chức, cá nhân lập biên bản thống nhất, cam kết thực hiện đảm bảo an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông, kèm theo hồ sơ xin phép xây dựng.
IV. QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI LẮP ĐẶT TUYẾN CÁP VIỄN THÔNG TRONG VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ, THỀM LỤC ĐỊA CỦA VIỆT NAM
4.1. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn khảo sát, lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa tuyến cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phải tôn trọng chủ quyền, an ninh quốc gia, Luật pháp của Việt Nam, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và phải được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cho phép.
4.2. Hồ sơ, điều kiện xin phép về nguyên tắc phải đảm bảo các nội dung cơ bản sau đây:
- Đơn xin phép Nhà nước Việt Nam (trong đó nêu rõ các công việc cụ thể cần xin phép như: Khảo sát, lắp đặt, hoặc các công việc khác).
- Bản thuyết minh giải trình về khảo sát, lắp đặt thể hiện được các nội dung:
+ Tính chất, mục tiêu, phạm vi sử dụng của dự án, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến khảo sát biển và hoạt động ngầm dưới biển.
+ Phương pháp và các phương tiện sẽ được sử dụng cho công tác khảo sát, lắp đặt và thiết bị vật tư sử dụng (tên thiết bị, phương tiện, vật tư, ký hiệu tiêu chuẩn kỹ thuật).
- Sơ đồ tuyến (nếu là khảo sát), thiết kế kỹ thuật (nếu là lắp đặt), và vị trí địa lý, toạ độ chính xác nơi tiến hành các hoạt động khảo sát, lắp đặt.
- Tiến độ công tác khảo sát lắp đặt (thời gian bắt đầu, kết thúc và thời gian tiến hành từng công đoạn).
- Các phương án về tổ chức thi công cần bảo đảm an toàn, an ninh và môi trường sinh thái.
- Tên chủ dự án, Giám đốc công ty và người phụ trách từng lĩnh vực của các hoạt động khảo sát và lắp đặt.
- Chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và chịu mọi phí tổn cho hoạt động này.
- Nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước Việt Nam.
- Cam kết thực hiện đúng quy định của giấy phép được cấp. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo Pháp luật của Việt Nam.
Thủ tục, hồ sơ, điều kiện xin phép cụ thể thực hiện theo: "Quy định về việc bên nước ngoài và phương tiện nước ngoài vào nghiên cứu khoa học ở các vùng biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (Ban hành kèm theo Nghị định số 242-HĐBT ngày 5/8/1991 của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ).
4.3. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra, trình duyệt:
- Hồ sơ xin phép gửi về Tổng cục Bưu điện, địa chỉ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (vụ Chính sách Bưu điện)
- Tổng cục Bưu điện chủ trì và phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, xem xét trình Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận, Tổng cục Bưu điện sẽ cấp giấy phép.
V. KIỂM TRA, THANH TRA, KHIẾU NẠI
5.1. Các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp xây dựng công trình bưu chính, viễn thông chịu sự kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của Tổng cục Bưu điện.
Thanh tra Bưu điện phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc bất thường việc chấp hành qui định trong lĩnh vực xây dựng công trình bưu chính, viễn thông theo qui định của Pháp luật.
5.2. Các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp bị thanh tra phải cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung thanh tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu cung cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thanh tra.
5.3. Các vi phạm qui định trong lĩnh vực xây dựng công trình bưu chính, viễn thông, bị xử lý theo quy định tại Nghị định 79/CP ngày 19/6/1997 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
5.4. Mọi khiếu nại liên quan đến công tác quản lý đầu tư và xây dựng công trình bưu chính, viễn thông sẽ được thực hiện theo Pháp lệnh khiếu nại - tố cáo.
Mọi tranh chấp giữa các chủ công trình được xử lý theo quy định của Pháp luật.
VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
6.1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.
6.2. Các chủ đầu tư, chủ công trình bưu chính, viễn thông và các tổ chức, cá nhân có các công trình xây dựng hoặc sửa chữa liên quan đến công trình bưu chính, viễn thông có trách nhiệm thực hiện đúng hướng dẫn của Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu phản ánh kịp thời về Tổng cục Bưu điện để hướng dẫn hoặc xem xét bổ sung hay sửa đổi.

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP QUY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông tư số 03/1998/TT-TCBĐ ngày 14 tháng 8 năm 1998)

STT

Tên văn bản

Nội dung

1

NĐ42/CP

ngày 16/7/1996

Ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng

2

NĐ 92/CP

ngày 23/8/1997

Về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 42/CP

3

NĐ 43/CP

ngày 16/7/1997

Ban hành quy chế đấu thầu

4

NĐ 93/CP

ngày 23/8/1997

Về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 43/CP

5

TT 03/KTKH

ngày 15/1/1996

Hướng dẫn điều lệ thi hành quản lý đầu tư và xây dựng

6

TT 04/TTLB

ngày 10/6/1996

Hướng dẫn điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng NĐ 42/CP

7

NĐ 79/CP

ngày 16/7/1997

Về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BC-VT

8

QĐ 110/TTg

ngày 22/2/1997

Về quy hoạch phát triển BC-VT giai đoạn 1996 - 2000

9

TT 05/BXD-KTQH

ngày 18/9/1996

Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng

10

NĐ số 242-HĐBT

ngày 5/8/1991

Về việc bên nước ngoài và phương tiện nước ngoài vào nghiên cứu khoa học ở các vùng biển của Việt Nam

11

QĐ 497/BXD-GĐ

ngày 18/9/1996

Ban hành quy chế lập thẩm định xét duyệt thiết kế công trình

12

QĐ 541/BXD-GĐ

ngày 22/11/1997

Sửa đổi bổ sung QĐ 497/BXD ngày 18/9/1996

13

TT 09/BKH-VPTĐ ngày18/9/1996

Hướng dẫn lập thẩm định dự án đầu tư phê duyệt

14

QĐ 500/BXD-CSBĐ ngày 18/9/1996

Về ban hành quy chế đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

15

TT 03/KTKH

ngày 19/6/1997

Hướng dẫn thực hiện đăng ký chứng chỉ hành nghề xây dựng trong lĩnh vực bưu chính viễn thông

16

TT 23/BXD-VKT

ngày 15/12/1994

Về hướng dẫn lập và quản lý xây dựng

17

TT 08/BXD-TH

ngày 5/12/1997

Về hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình XDCB

18

TT 01/1998 TT-TCBĐ ngày 15/5/1998

Về quản lý chất lượng vật tư, thiết bị, mạng lưới và dịch vụ BC - VT

Thuộc tính văn bản
Thông tư 03/1998/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về bưu chính và viễn thông trong lĩnh vực xây dựng công trình bưu chính, viễn thông
Cơ quan ban hành: Tổng cục Bưu điện Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 03/1998/TT-TCBĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Huy Luận
Ngày ban hành: 14/08/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 03/1998/TT-TCBĐ
NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH
SỐ 109/1997/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

 

Ngày 12/11/1997, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/1997/NĐ-CP về Bưu chính và Viễn thông, Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện những quy định về xây dựng công trình bưu chính, viễn thông như sau:

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

1.1. Tổng Cục Bưu điện là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đầu tư và xây dựng công trình bưu chính, viễn thông trong phạm vi cả nước.

- Thông tư này hướng dẫn những quy định về xây dựng công trình bưu chính, viễn thông.

1.2. Khi xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông (bao gồm các công trình thuộc mạng lưới bưu chính, viễn thông công cộng và các mạng lưới viễn thông chuyên dùng) chủ đầu tư, chủ công trình phải thực hiện đúng hướng dẫn của Thông tư này.

1.3. Các công trình bưu chính, viễn thông bao gồm:

- Công trình chuyển mạch:

- Công trình truyền dẫn;

- Công trình Trung tâm bưu điện:

- Công trình trung tâm điều hành, trung tâm kiểm soát tần số, trung tâm chia chọn vận chuyển bưu chính, trung tâm ngoại dịch...;

- Công trình khác thuộc mạng lưới bưu chính, viễn thông.

1.4. Khi xây dựng, lắp đặt các công trình bưu chính, viễn thông, chủ đầu tư và chủ công trình phải đảm bảo:

- Công trình được đầu tư và xây dựng phù hợp với mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bưu chính, viễn thông đã được phê duyệt. Quá trình lập dự án, thiết kế, thi công phải tuân theo các qui định hiện hành của Nhà nước và của Tổng cục Bưu điện về quản lý đầu tư và xây dựng. Tuân theo các qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật. Để thực hiện các nội dung trên cần tuân theo các văn bản pháp quy có liên quan như bảng thống kê kèm theo Thông tư này.

- Thực hiện đúng quy định của Nhà nước về xây dựng công trình kết cấu hạ tầng. Khi xây dựng chủ công trình cần phối hợp các ngành, địa phương và các chủ công trình khác về quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng để đảm bảo an toàn và đồng bộ cho công trình bưu chính, viễn thông và đảm bảo sự đồng bộ của các công trình hạ tầng khác như đường giao thông, cống ngầm, điện, nước...

- Có tư cách pháp nhân, đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề xây dựng về xây dựng, lắp đặt các công trình bưu chính, viễn thông.

 

II. QUY ĐỊNH VỀ ƯU TIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM KHI XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

 

2.1. Ưu tiên

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khi đầu tư, xây dựng, lắp đặt công trình bưu chính, viễn thông được ưu tiên sử dụng không gian, mặt đất, lòng đất, đáy sông, đáy biển, cụ thể như sau:

2.1.1. Đối với công trình chuyển mạch: Tổng đài điện thoại quốc tế (tổng đài Gateway), tổng đài đường dài (tổng đài Toll), tổng đài Tandem, tổng đài nội hạt trung tâm, tổng đài vệ tinh, tổng đài điện thoại di động, tổng đài truyền số liệu... được quy hoạch, xây dựng tại các địa điểm trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn và các trung tâm khu vực để đảm bảo:

- Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hệ thống mạng lưới bưu chính, viễn thông.

- Thuận tiện cho việc lắp đặt các hệ thống thiết bị, đấu nối vào mạng truyền dẫn, cung cấp điện lưới, an ninh, an toàn công trình.

2.1.2. Đối với công trình truyền dẫn:

- Các tuyến cáp (cáp treo, cáp chôn, trong cống) được xây dựng dọc theo các tuyến đường bộ (quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ...) đường sắt, kết hợp đi trên cầu, đi trên hè, đường phố nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công trình, hiệu quả kinh tế và thuận tiện cho việc xây dựng, khai thác, sửa chữa, bảo quản, bảo vệ công trình.

- Tuyến cáp thả sông, thả biển (cả trạm cập bờ của tuyến cáp biển) được chọn ở vị trí đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, thuận lợi cho thi công, duy tu, bảo dưỡng và đảm bảo an toàn công trình.

- Tuyến thông tin vô tuyến điện (bao gồm cột anten, nhà, trạm lắp đặt thiết bị, nguồn điện, đường lên trạm) được yêu tiên hướng tuyến, địa điểm xây dựng ở những nơi cần thiết, để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, gần lưới điện quốc gia và thuận lợi cho việc xây dựng, khai thác, bảo dưỡng và bảo vệ.

2.1.3. Đối với các trung tâm:

- Trung tâm kỹ thuật, điều hành (trung tâm điều hành mạng lưới bưu chính, trung tâm điều hành mạng lưới viễn thông, trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện, đài mặt đất thông tin vệ tinh...) được xây dựng ở những nơi đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, điều hành, xử lý nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát và bảo đảm an ninh, an toàn; Nhằm đảm bảo sự hoạt động liên tục, thống nhất của mạng lưới bưu chính, viễn thông.

- Trung tâm Bưu điện tỉnh, thành phố, quận, huyện, các bưu cục (giao dịch, khai thác, ngoại dịch, kiểm quan, cửa khẩu) và các buồng điện thoại, các ki ốt, hòm thư bưu chính được xây dựng và lắp đặt ở các trung tâm thành phố, thị xã, quận, huyện, thị trấn, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư và những nơi cần thiết khác để đáp ứng yêu cầu về điều hành, kỹ thuật, khai thác và thuận tiện cho người sử dụng.

- Tại các nhà ga, bến xe, cảng hàng không, cảng biển, cửa khẩu và các đầu mối giao thông được phép lắp đặt các bưu cục để phục vụ yêu cầu người sử dụng và thuận tiện cho việc giao nhận các chuyến túi, gói bưu phẩm, bưu kiện, trong nước và với nước ngoài.

2.1.4. Đối với các khu xây dựng mới như khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu vực khác, các dự án đầu tư về bưu chính, viễn thông được xác định về địa điểm trong quy hoạch tổng thể của khu vực đó.

Khi thiết kế và xây dựng các toà nhà cao tầng cần tính toán, xác định vị trí cho việc lắp đặt các mạng cáp và thiết bị bưu chính, viễn thông nhằm đảm bảo sự đồng bộ khi xây dựng và hiệu quả trong khai thác, sử dụng.

2.1.5. Những công trình thuộc kết cấu hạ tầng khác khi có kế hoạch cải tạo, nâng cấp (đường giao thông, hè, đường phố...) các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông phải được thông báo về kế hoạch, tiến độ để kết hợp nâng cấp, cải tạo hoặc dịch chuyển công trình bưu chính, viễn thông đã xây dựng có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ của các công trình hạ tầng và sự hoạt động bình thường của mạng lưới bưu chính, viễn thông.

2.2. Trách nhiệm

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khi xây dựng các công trình nêu tại điểm 2.1 trên có trách nhiệm sau:

2.2.1. Thực hiện đúng những quy định nêu tại điểm 1.4 mục I của Thông tư này. Ngoài ra cần có sự tham gia, phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khác có liên quan để tạo phương án tối ưu, hiệu quả chung của mạng lưới bưu chính, viễn thông.

2.2.2. Khi xây dựng phải thông báo cho chính quyền sở tại nơi sẽ xây dựng công trình bưu chính, viễn thông để phối hợp và tạo điều kiện thuận tiện cho việc xây dựng.

2.2.3. Có trách nhiệm bồi thường những thiệt hại (nếu có) do thi công gây ra theo qui định của pháp luật, bảo đảm an toàn cho công trình khác, an toàn thi công, mỹ quan và thi công nhanh, gọn.

2.2.4. Sử dụng đúng mục đích và tiết kiệm tài nguyên quốc gia bao gồm: đất đai, không gian, sông, biển, tài nguyên viễn thông quốc gia (phổ tần số vô tuyến điện và kho số quốc gia)..., bảo vệ môi trường sinh thái và cấu trúc hạ tầng chung.

2.2.5. Tuân thủ theo pháp luật và chịu trách nhiệm về dự án đầu tư của doanh nghiệp.

 

III. QUI ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CÔNG TRÌNH
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG.

 

3.1. Các tổ chức cá nhân khi xây dựng hoặc sửa chữa các công trình của mình phải thực hiện các qui định kỹ thuật về đảm bảo an toàn công trình bưu chính, viễn thông; không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các công trình bưu chính, viễn thông đã xây dựng; không được gây nhiễu đến các thiết bị và mạng lưới viễn thông.

3.2. Đối với các công trình khác (như đường điện lực cao áp, phát thanh truyền hình, đường ống dẫn khí, dẫn dầu, mương máng thuỷ lợi...) có liên quan hoặc ảnh hưởng tới mạng lưới bưu chính, viễn thông thì trước khi thiết kế, xây dựng hoặc sửa chữa các tổ chức, cá nhân cần liên hệ, lấy ý kiến của các đơn vị đang quản lý mạng lưới bưu chính, viễn thông để có sự thống nhất, phối hợp nhằm đảm bảo sự hoạt động bình thường của mạng lưới bưu chính, viễn thông và tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng, khai thác, sử dụng, bảo hành và sửa chữa sau này cho cả hai bên.

3.3. Để thực hiện các quy định tại điểm 3.1 và 3.2 trên, trước khi xây dựng hoặc sửa chữa công trình có liên quan hoặc làm ảnh hưởng đến mạng lưới bưu chính, viễn thông, các tổ chức, cá nhân phải cung cấp cho các đơn vị đang quản lý mạng lưới bưu chính, viễn thông những nội dung sau đây:

- Kế hoạch xây dựng hoặc sửa chữa công trình bao gồm: nội dung, địa điểm, tiến độ xây dựng hoặc sửa chữa.

- Cung cấp các thông số kỹ thuật, sơ đồ công trình có liên quan đến công trình bưu chính, viễn thông.

- Phương án đảm bảo an toàn công trình và an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông.

Sau khi xem xét nội dung nêu trên, kết hợp với kiểm tra thực tế, bên quản lý mạng lưới bưu chính, viễn thông cùng các tổ chức, cá nhân lập biên bản thống nhất, cam kết thực hiện đảm bảo an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông, kèm theo hồ sơ xin phép xây dựng.

 

IV. QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
LẮP ĐẶT TUYẾN CÁP VIỄN THÔNG TRONG VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ, THỀM LỤC ĐỊA CỦA VIỆT NAM

 

4.1. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn khảo sát, lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa tuyến cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phải tôn trọng chủ quyền, an ninh quốc gia, Luật pháp của Việt Nam, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và phải được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cho phép.

4.2. Hồ sơ, điều kiện xin phép về nguyên tắc phải đảm bảo các nội dung cơ bản sau đây:

- Đơn xin phép Nhà nước Việt Nam (trong đó nêu rõ các công việc cụ thể cần xin phép như: Khảo sát, lắp đặt, hoặc các công việc khác).

- Bản thuyết minh giải trình về khảo sát, lắp đặt thể hiện được các nội dung:

+ Tính chất, mục tiêu, phạm vi sử dụng của dự án, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến khảo sát biển và hoạt động ngầm dưới biển.

+ Phương pháp và các phương tiện sẽ được sử dụng cho công tác khảo sát, lắp đặt và thiết bị vật tư sử dụng (tên thiết bị, phương tiện, vật tư, ký hiệu tiêu chuẩn kỹ thuật).

- Sơ đồ tuyến (nếu là khảo sát), thiết kế kỹ thuật (nếu là lắp đặt), và vị trí địa lý, toạ độ chính xác nơi tiến hành các hoạt động khảo sát, lắp đặt.

- Tiến độ công tác khảo sát lắp đặt (thời gian bắt đầu, kết thúc và thời gian tiến hành từng công đoạn).

- Các phương án về tổ chức thi công cần bảo đảm an toàn, an ninh và môi trường sinh thái.

- Tên chủ dự án, Giám đốc công ty và người phụ trách từng lĩnh vực của các hoạt động khảo sát và lắp đặt.

- Chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và chịu mọi phí tổn cho hoạt động này.

- Nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước Việt Nam.

- Cam kết thực hiện đúng quy định của giấy phép được cấp. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo Pháp luật của Việt Nam.

Thủ tục, hồ sơ, điều kiện xin phép cụ thể thực hiện theo: "Quy định về việc bên nước ngoài và phương tiện nước ngoài vào nghiên cứu khoa học ở các vùng biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (Ban hành kèm theo Nghị định số 242-HĐBT ngày 5/8/1991 của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ).

4.3. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra, trình duyệt:

- Hồ sơ xin phép gửi về Tổng cục Bưu điện, địa chỉ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (vụ Chính sách Bưu điện)

- Tổng cục Bưu điện chủ trì và phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, xem xét trình Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận, Tổng cục Bưu điện sẽ cấp giấy phép.

 

V. KIỂM TRA, THANH TRA, KHIẾU NẠI

 

5.1. Các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp xây dựng công trình bưu chính, viễn thông chịu sự kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của Tổng cục Bưu điện.

Thanh tra Bưu điện phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc bất thường việc chấp hành qui định trong lĩnh vực xây dựng công trình bưu chính, viễn thông theo qui định của Pháp luật.

5.2. Các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp bị thanh tra phải cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung thanh tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu cung cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thanh tra.

5.3. Các vi phạm qui định trong lĩnh vực xây dựng công trình bưu chính, viễn thông, bị xử lý theo quy định tại Nghị định 79/CP ngày 19/6/1997 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

5.4. Mọi khiếu nại liên quan đến công tác quản lý đầu tư và xây dựng công trình bưu chính, viễn thông sẽ được thực hiện theo Pháp lệnh khiếu nại - tố cáo.

Mọi tranh chấp giữa các chủ công trình được xử lý theo quy định của Pháp luật.

 

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

6.1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

6.2. Các chủ đầu tư, chủ công trình bưu chính, viễn thông và các tổ chức, cá nhân có các công trình xây dựng hoặc sửa chữa liên quan đến công trình bưu chính, viễn thông có trách nhiệm thực hiện đúng hướng dẫn của Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu phản ánh kịp thời về Tổng cục Bưu điện để hướng dẫn hoặc xem xét bổ sung hay sửa đổi.

 

 

 

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP QUY
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông tư số 03/1998/TT-TCBĐ ngày 14 tháng 8 năm 1998)

 

STT

Tên văn bản

Nội dung

1

NĐ42/CP

ngày 16/7/1996

Ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng

2

NĐ 92/CP

ngày 23/8/1997

Về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 42/CP

3

NĐ 43/CP

ngày 16/7/1997

Ban hành quy chế đấu thầu

4

NĐ 93/CP

ngày 23/8/1997

Về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 43/CP

5

TT 03/KTKH

ngày 15/1/1996

Hướng dẫn điều lệ thi hành quản lý đầu tư và xây dựng

6

TT 04/TTLB

ngày 10/6/1996

Hướng dẫn điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng NĐ 42/CP

7

NĐ 79/CP

ngày 16/7/1997

Về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BC-VT

8

QĐ 110/TTg

ngày 22/2/1997

Về quy hoạch phát triển BC-VT giai đoạn 1996 - 2000

9

TT 05/BXD-KTQH

ngày 18/9/1996

Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng

10

NĐ số 242-HĐBT

ngày 5/8/1991

Về việc bên nước ngoài và phương tiện nước ngoài vào nghiên cứu khoa học ở các vùng biển của Việt Nam

11

QĐ 497/BXD-GĐ

ngày 18/9/1996

Ban hành quy chế lập thẩm định xét duyệt thiết kế công trình

12

QĐ 541/BXD-GĐ

ngày 22/11/1997

Sửa đổi bổ sung QĐ 497/BXD ngày 18/9/1996

13

TT 09/BKH-VPTĐ ngày18/9/1996

Hướng dẫn lập thẩm định dự án đầu tư phê duyệt

14

QĐ 500/BXD-CSBĐ ngày 18/9/1996

Về ban hành quy chế đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

15

TT 03/KTKH

ngày 19/6/1997

Hướng dẫn thực hiện đăng ký chứng chỉ hành nghề xây dựng trong lĩnh vực bưu chính viễn thông

16

TT 23/BXD-VKT

ngày 15/12/1994

Về hướng dẫn lập và quản lý xây dựng

17

TT 08/BXD-TH

ngày 5/12/1997

Về hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình XDCB

18

TT 01/1998 TT-TCBĐ ngày 15/5/1998

Về quản lý chất lượng vật tư, thiết bị, mạng lưới và dịch vụ BC - VT

 

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GENERAL DEPARTMENT OF POST AND TELECOMMUNICATIONS
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No: 03/1998/TT-TCBD
Hanoi, August 14, 1998

 
CIRCULAR
GUIDING THE IMPLEMENTATION OF DECREE No. 109/1997/ND-CP OF THE GOVERNMENT ON POST AND TELECOMMUNICATIONS IN THE BUILDING OF POST AND TELECOMMUNICATIONS WORKS
On November 12, 1997, the Government issued Decree No. 109/1997/ND-CP on Post and Telecommunications. The General Department of Post and Telecommunications provides the following guidance for the implementation of the regulations on building post and telecommunication works:
I. GENERAL PROVISIONS
1.1 The General Department of Post and Telecommunications is an agency attached to the Government performing the function of State management in investment and building of post and telecommunications works on the national scale.
This Circular guides the implementation of the regulations regarding post and telecommunications works.
1.2 When building post and telecommunications works (including works in the public post and telecommunications network and the specialized telecommunication networks) the investor and owner must observe the guidance of this Circular.
1.3. Post and telecommunications works comprise:
- Switch works;
- Transmission works;
- Postal centers;
- Operating centers, frequency control centers, postal transport distribution and selection centers, external relations centers...;
- Other works in the post and telecommunications network.
1.4 When building and assembling post and telecommunications works the investor and owner must ensure:
- That project investment and construction conform with the strategic objective, planning and plan of post and telecomunications development which have been ratified. The process of project elaboration, designing and construction must comply with the current regulations of the State and the General Department of Post and Telecommunications on management of investment and construction, the processes, rules, technical standards and economic and technical norms. To carry out the above contents, it is necessary to comply with the related regulatory documents such as the statistical table attached to this Circular.
- To strictly stand by the State regulations on building infrastructure works. When building such works, the owner needs to coordinate with the other branches and the locality and other owners on the planning of development of infrastructures in order to ensure safety and synchronism for the post and telecommunications works and assure the synchronism of the other infrastructures such as roads, culverts, electricity, water...
- To have the legal person status, business registration and operation certificate on construction and assembly of post and telecommunications works.
II. REGULATION ON PRIORITY AND RESPONSIBILITY WHEN BUILDING AND ASSEMBLING POST AND TELECOMMUNICATIONS WORKS
2.1 Priority
When investing or building or assembling a post and telecommunications work the enterprise providing post and telecommunications services has the preferential use of space, land surface, subsoil, riverbed and seabed. More specifically:
2.1.1 For the switch-board works: international phone exchange (Gateway), long distance exchange (Toll), tandem exchange, central internal exchange, satellite exchange, mobile phone exchange, database exchange... shall be planned and built at places in the centers of the cities, towns and townships and area centers in order to ensure:
- That they conform with the planning and development plan of the post and telecommunications network which has been approved by the competent State agency and meets the technical requirements of the system of post and telecommunications networks.
- That they are convenient for the building and assembly of the equipment system and of the connecting heads to the transmission network, for the supply of grid electricity, and are safe and secure.
2.1.2 For transmission works:
- Transmission cables (suspended, underground and tunnel cables) shall be set up along land roads (national highways, provincial highways, district roads) and railways, combining bridge, pavement and street outlay aimed at meeting the technical requirement of the work, economic efficiency and conveniency for the building, use, repair, maintenance and protection of the works.
- River and sea-laid cables (including shore line sea cable) shall be laid at places that meet the technical requirements, are convenient to construction, reconditioning, maintenance and ensure safety for the work.
- Radio communication lines (including aerial post, house, equipment assembling station, power source, connection with the station) shall be given preference of line direction and location in necessary places in order to meet technical requirements near the national electric grid and convenient for building, use, maintenance and protection.
2.1.3 With regard to the centers:
- Technical and operating centers (postal network operating centers, telecommunications network operating centers, radio frequency control centers, satellite ground stations...) shall be built at places which meet the technical, operating and professional handling, inspection, control and protecting the security and safety; with a view to assuring continuous and unified operation of the post and telecommuni-cations network.
- Postal centers of the provinces, cities, districts, post offices (transaction, exploitation, external relations, customs, border gates) and telephone booths, postal kiosks and mail boxes shall be set up and assembled in the centers of the cities, towns, districts and townships, industrial zones, export processing zones, population centers and other necessary places aimed at meeting the needs of operation, techniques, exploitation and convenience for the users.
- Railway stations, bus stations, airport terminals, sea ports, border gates and transport hubs are allowed to set up post offices to meet the needs of users at places convenient for the delivery and reception of mail bags and parcels in the country and from abroad.
2.1.4 For new construction areas such as population centers, industrial zones, export processing zones and others, investment projects on post and telecommunications shall be located in the general planning of these areas.
In designing and building high rises it is necessary to calculate and determine the location for the laying of post and telecommunications cables and equipment network in order to ensure the compatibility in construction and effectiveness in exploitation and use.
2.1.5 For the constructions belonging to other infrastructures (roads, pavements, streets) when a plan of transformation and upgrading is adopted, the post and telecommunications service providing enterprises must be informed of the plan and schedule of construction in order to assure coordination in upgrading and transformation or conversion of the post and telecommunications constructions already in place and the compatibility of the infrastructure works and normal operation of the post and telecommunications network.
2.2. Responsibility.
When building constructions mentioned in Points 2.1, the post and telecommunications service providing enterprise has the following responsibilities:
2.2.1 To strictly comply with the regulations set in Point 1.4, Sector I of this Circular. Besides, there must be the participation and coordination of related post and telecommunications service providing enterprises in order to achieve an optimum and effective common project of the post and telecommuni-cations network.
2.2.2 Before construction starts, the administration at the place where the post and telecommunications work is to be set up must be informed in order to provide coordination and favorable conditions for construction.
2.2.3. It has to pay compensation for the damage (if any) caused by the construction as prescribed by law, ensure safety for other constructions, safety of construction, indemnity of scenery and quick and neat construction.
2.2.4 To use for the right purpose and economically the natural resources including land, space, rivers, the sea, national telecommunications resources (radio spectrum and national digital storage)..., protect the ecological environment and the common infrastruc-ture.
2.2.5 Observe law and take responsibility for the investment project of the enterprise.
III REGULATIONS ON ENSURING SAFETY FOR POST AND TELECOMMUNICATIONS WORKS
3.1 When building or repairing their constructions, organizations and individuals shall have to comply with the technical regulations on ensuring safety for post and telecommunications works ; they shall not affect the normal activities of the post and telecommunications works already set up and must not cause interference to the telecommunications equipment and network.
3.2 For other constructions (such as high voltage electric lines, broadcasting and television, oil and gas pipelines, irrigation canals....) related to or affecting the post and telecommunications network, before designing, building or repairing them, organizations and individuals need to contact and solicit the opinion of the units which are managing the post and telecommunications network in order to reach consensus with them and coordinate with them to ensure normal operation of the post and telecommunications network and create favorable conditions for future building, exploitation, use, guaranty and repair for both sides.
3.3. To carry out the regulations stated in Points 3.1 and 3.2, before building or repairing a construction related to or affecting the post and telecommunications network, organizations and individuals shall have to supply to the units managing the post and telecommunications network the following contents:
- The construction or repair plan including: contents, place, time schedule of construction or repair.
- Supply of technical parameters and the cons-truction plan related to the post and telecommuni-cations work.
- Plan to ensure security of the work and safety for the post and telecommunications network.
After examining the above contents, combined with on the spot inspection the manager of the post and telecommunications network shall together with the organizations and individuals draw up a unified report, committing themselves to assure the security of the post and telecommunications network, attached to the dossier of application for permit of construction.
IV. REGULATIONS ON FOREIGN ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS LAYING TELECOMMUNICATIONS CABLES WITHIN THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE AND CONTINENTAL SHELF OF VIETNAM
4.1. Foreign organizations and individuals that want to survey, set up, enhance, maintain or repair a telecommunications cable within the exclusive economic zone and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam must respect the national sovereignty and security and the law of Vietnam, the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and must get the permission of the Prime Minister of Vietnam.
4.2 The dossier and conditions for application must in principle assure the following basic contents:
- An application for permission from the Vietnamese State (in which they must clearly state the concrete jobs which need permission such as survey, assembly and other works).
- An explanation of the survey and assembly as shown in the following contents:
+ The character, objective and scope of use of the project, especially the questions related to the survey of the sea and the activities under the sea.
+ The method and means to be used for the survey, assembly and the equipment and materials used (names of the equipment, means, materials and code names of the technical norms).
- The plan of the cable (for a survey) and the technical design (for an assembly) and the geographical location, and accurate coordinates of the place where the survey and assembly activities are to take place.
- Time schedule of the survey and assembly (starting time, ending time and time for construction in each phase).
- The plans on organization of the construction that needs to be safe and secure and ecologically friendly.
- Name of the project owner, the company director and the head of each domain of the survey and assembly activities.
- They must submit to the supervision by the competent managing agencies of Vietnam and bear all the costs of this activity.
- They must pay fees according to the regulations of the Vietnamese State.
- They have to commit themselves to strictly observe the regulations in the permit already issued. In case of violation they shall be dealt with according to Vietnamese law.
The procedure, dossier and the concrete conditions of application shall be conducted according to the "Regulations for foreign parties and foreign means entering Vietnam for scientific research in the sea areas of the Socialist Republic of Vietnam" (issued together with Decree No. 242-HDBT of August 5, 1991 of the Council of Ministers (now the Government).
4.3 Receiving dossiers, checking and submitting them for approval:
- The dossier of application shall be sent to the General Department of Post and Telecommunications, address: 18 Nguyen Du - Hanoi (Department of Postal Policies)
- The General Department of Post and Telecom-munications shall assume the main responsibility and coordinate with the related State management agencies to examine the dossier and submit it to the Prime Minister. Following acceptance by the Prime Minister, the General Department of Post and Telecommunications shall issue the permit.
V. CONTROL, INSPECTION, COMPLAINT
5.1 Organizations, individuals and enterprises building post and telecommunications works are placed under the specialized control and inspection of the General Department of Post and Telecom-munications.
The postal inspector shall cooperate with the related units to control and inspect periodically or unexpectedly the observance of regulations in the domain of building postal and telecommunications works as prescribed by law.
5.2. Organizations, individuals and enterprises that are inspected must supply necessary information and documents related to the content of inspection and shall be responsible for the accuracy of the information and documents supplied by them and create favorable conditions for the inspection work.
5.3. Violations of the regulations in the domain of building post and telecommunications works shall be dealt with according to the stipulations in Decree No. 79-CP of June 19, 1997 of the Government concerning the sanctions against administrative violations in the domain of State management of post, telecommunications and radio frequencies. If these violations cause serious consequences, the violator shall be examined for penal liability.
5.4. All complaints related to the management of investment and building of post and telecommuni-cations works shall comply with the Ordinance on Complaints and Denunciations.
All disputes among owners of construction works shall be handled according to stipulations of law.
VI. IMPLEMENTATION PROVISIONS
6.1 This Circular takes effect 15 days after its signing. The earlier regulations which are contrary to this Circular are now annulled.
6.2 Investors and owners of post and telecom-munications works and organizations and individuals having construction or repair works related to post and telecommunications works shall have to observe the guidance of this Circular. In the process of implementation should any question arise they shoutl be reported in time to the General Department of Post and Telecommunications for guidance or consideration for supplementation or modification.
 

 
THE GENERAL DEPARTMENT OF POST AND TELECOMMUNICATIONS
Nguyen Huy Luan

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!