Quyết định 87/QĐ-BTTTT 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

Số: 87/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2016

--------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND, Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp thông tin và truyền thông;
- Công báo;
- Bộ trưng, các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT Bộ (để đưa tin);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

A. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định Thủ tướng Chính phủ

20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

Bị thay thế bởi Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

15/3/2016

2.

Quyết định Thủ tướng Chính phủ

18a/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Bị thay thế bởi Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

15/3/2016

3.

Thông tư liên tịch

12/2007/TTLT- BXD-BTTTT ngày 11/12/2007

Hướng dn v cp giy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị

Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2016/TTLT-BTTTT -BXD ngày 22/6/2016 hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

15/8/2016

4.

Thông tư liên tịch

03/2008/TTLT- BTTTT-BNV ngày 30/6/2008

Hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh

24/4/2016

5.

Thông tư

19/2009/TT- BTTTT ngày 28/5/2009

Quy định về việc liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình

Bị thay thế bởi Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

15/3/2016

6.

Thông tư

03/2010/TT- BTTTT ngày 14/01/2010

Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2016/TT-BTTTT ngày 01/02/2016 quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông

18/3/2016

7.

Thông tư

28/2011/TT- BTTTT ngày 21/10/2011

Ban hành các mu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

Bị thay thế bởi Thông tư s 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

15/8/2016

8.

Thông tư

08/2012/TT- BTTTT ngày 25/6/2012

Hướng dn chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Bị thay thế bởi Thông tư số 20/2016/TT-BTTTT ngày 31/8/2016 hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

15/10/2016

9.

Thông tư

09/2012/TT- BTTTT ngày 06/7/2012

Ban hành danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu

Bị thay thế bởi Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương

12/8/2016

10.

Thông tư

02/2013/TT- BTTTT ngày 22/01/2013

Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Bị thay thế bởi Thông tư số 35/2015/TT-BTTTT ngày 15/12/2015 quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

15/02/2016

11.

Thông tư

27/2013/TT- BTTTT ngày 31/12/2013

Quy định về việc xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008 hết hiệu lực

01/7/2016

12.

Quyết định Bộ trưởng

07/2008/QĐ- BTTTT ngày 19/03/2008

Ban hành danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất thu gom và phát tối thiểu 1 lần/tuần

Bị thay thế bởi Thông tư số 28/2015/TT-BTTTT ngày 02/10/2015 quy định danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất thu gom và phát đặc thù trong cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

01/01/2016

13.

Quyết định Bộ trưởng

50/2008/QĐ- BTTTT ngày 12/11/2008

Ban hành “Quy chun kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích”

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2015/TT-BTTTT ngày 30/6/2015 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí”

01/01/2016

14.

Quyết định Bộ trưởng

619/QĐ ngày 05/9/1966

Thống nhất chế độ phát hành phí đối với các báo chí xuất bản trong nước do ngành Bưu điện phát hành

Bị thay thế bởi Thông tư s 04/2016/TT-BTTTT ngày 05/02/2016 Quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

01/4/2016

15.

Quyết định Bộ trưởng

51/2006/QĐ- BBCVT ngày 01/12/2016

Quy định về chỉ định các phòng đo kiểm thiết bị viễn thông tham gia thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông TEL MRA

Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2016/TT-BTTTT ngày 05/5/2016 quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin

30/6/2016

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHN

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị định

25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

- Khoản 3 Điều 10

- Cụm từ “dưới hình thức đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp” quy định tại Khoản 1 Điều 4

- Cụm từ “trực tiếp” quy định tại Khoản 2 Điều 4

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 81/2016/NĐ- CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ- CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Viễn thông

01/7/2016

2.

Thông tư

20/2009/TT-TTTT ngày 28/5/2009 quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích

Các nội dung quy định về điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích

Bị thay thế bởi Thông tư số 23/2016/TT- BTTTT ngày 02/11/2016 quy định về điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

16/12/2016

3.

Thông tư

30/2009/TT-BTTTT ngày 19/11/2009 về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt

Giá cước kết nối mạng quốc tế trả cho mạng cố định nội hạt của các cuộc gọi điện thoại quốc tế chiều về kết cuối vào thuê bao của mạng cố đnh

Bị thay thế bởi Thông tư số 13/2016/TT- BTTTT ngày 25/5/2016 quy định một số nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về

15/7/2016

4.

Thông tư

31/2009/TT-BTTTT ngày 19/11/2009 về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng thông tin di động mặt đất

Giá cước kết nối mạng quốc tế trả cho mạng di động của các cuộc gọi điện thoại quốc tế chiều về kết cuối vào thuê bao của mạng di động

Bị thay thế bởi Thông tư số 13/2016/TT- BTTTT ngày 25/5/2016 quy định một số nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về

15/7/2016

5.

Thông tư

18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

- “Quy chun kỹ thuật quốc gia về máy di động GSM (pha 2 và 2+)”, ký hiệu QCVN 12 2010/BTTTT

- “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD”, ký hiệu QCVN 15:2010/BTTTT

- Bị thay thế bởi Thông tư số 22/2015/TT-BTTTT ngày 17/8/2015 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM”

- Bị thay thế bởi Thông tư số 23/2015/TT-BTTTT ngày 17/8/2015 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W- CDMA FDD”

01/3/2016

6.

Thông tư

07/2011/TT-BTTTT ngày 01/3/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Các Điều 10, 11, 12

Bị thay thế bởi Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

15/3/2016

7.

Thông tư

11/2011/TT-BTTTT ngày 26/5/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất”, ký hiệu QCVN 36:2011/BTTTT

Bị thay thế bởi Thông tư số 40/2015/TT- BTTTT ngày 25/12/2015 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất”

01/7/2016

8.

Thông tư

12/2013/TT-BTTTT ngày 13/5/2013 hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Các Điều 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23,25,26

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 81/2016/NĐ- CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ- CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Viễn thông

01/7/2016

9.

Thông tư

21/2013/TT-BTTTT ngày 18/12/2013 quy định doanh thu dịch vụ viễn thông

Khoản 1 Điều 8

Bị thay thế bởi Thông tư s 01/2016/TT- BTTTT ngày 25/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định doanh thu dịch vụ viễn thông

15/3/2016

10.

Thông tư

31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 hướng dẫn một số điều của

Điều 5

Bị thay thế bởi Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

01/7/2016

thuộc tính Quyết định 87/QĐ-BTTTT

Quyết định 87/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:87/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành:24/01/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi