Quyết định 854/QĐ-BTTTT năm 2018 về việc điều chỉnh Mã bưu chính quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

Số: 854/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2018

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị quyết 492/NQ-UBTVQH4 ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Nghị quyết 493/NQ-UBTVQH4 ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Mã bưu chính quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Mã bưu chính quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Mã bưu chính quốc gia (phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính;
- Lưu VT, BC, CTT (430).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hồng

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BTTTT  ngày     tháng      năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Số thứ tự

Tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương cũ

Tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương mới

Mã bưu chính

Tỉnh

Quận

 

 

 

2

 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

78

 

7

 H.Tân Thành

TX. Phú Mỹ

787

Số thứ tự

Đối tượng gán mã cũ

Đối tượng gán mã mới

Mã bưu chính

Tỉnh

Quận

ĐTGM

 

 

 

2

 

 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

 

7

 

THỊ XÃ PHÚ MỸ

THỊ XÃ PHÚ MỸ

 

 

 

1

BC. Trung tâm huyện Tân Thành

BC. Trung tâm thị xã Phú Mỹ

78700

 

 

2

Huyện ủy

Thị ủy

78701

 

 

6

TT. Phú Mỹ

P. Phú Mỹ

78706

 

 

7

X. Mỹ Xuân

P. Mỹ Xuân

78707

 

 

8

X. Hắc Dịch

P. Hắc Dịch

78708

 

 

11

X. Tân Phước

P. Tân Phước

78711

 

 

15

X. Phước Hòa

P. Phước Hòa

78715

Số thứ tự

Đối tượng gán mã cũ

Đối tượng gán mã mới

Mã bưu chính

Tỉnh

Quận

ĐTGM

 

 

 

36

 

 

TỈNH LÂM ĐỒNG

TỈNH LÂM ĐỒNG

 

 

7

 

HUYỆN CÁT TIÊN

HUYỆN CÁT TIÊN

 

 

 

16

X. Phước Cát 1

TT. Phước Cát

66516

thuộc tính Quyết định 854/QĐ-BTTTT

Quyết định 854/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh Mã bưu chính quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:854/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành:04/06/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh Mã Bưu chính quốc gia

Ngày 4/6/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định 854/QĐ-BTTTT về điều chỉnh Mã bưu chính quốc gia.

Cụ thể:

- Mã bưu chính 787 trước đây là huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nay là Thị xã Phú Mỹ.

- Mã bưu chính 78700 trước đây là Bưu cục Trung tâm huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nay là  Bưu cục Trung tâm thị xã Phú Mỹ…

- Mã bưu chính 66516 trước đây là xã Phước Cát 1 (huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) nay là Thị trấn Phước Cát.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định854/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi