Quyết định 47/QĐ-BTTTT 2022 kế hoạch triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 47/QĐ-BTTTT

Quyết định 47/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch hành động triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:47/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Huy Dũng
Ngày ban hành:18/01/2022Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tháng 3/2022, hoàn thành chia sẻ dữ liệu về dân cư với dữ liệu về bảo hiểm, thuế

Ngày 18/01/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định 47/QĐ-BTTTT ban hành kế hoạch hành động triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, Bộ ban hành kế hoạch hành động với  4 nội dung công việc chính gồm: xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ; và tổ chức điều phối, hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Cụ thể, trong tháng 3 năm 2022, hoàn thành các kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư với CSDLQG về bảo hiểm, với các cơ sở dữ liệu thuế, cơ sở dữ liệu sổ sức khỏe điện tử, cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương kết nối Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 47/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

_________

Số: 47/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

 

                          

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch hành động triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030

________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022­-2025 tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tin học hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn;

- Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (để t/h);

- Lưu: VT, THH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QD-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

I

XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH

1

Ban hành hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Cục Tin học hóa

Cục An toàn thông tin, Cục Bưu điện Trung ương, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

Tháng 2/2022

Văn bản của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

2

Ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa cáccơ quan nhà nước

Cục Tin học hóa

Cục An toàn thông tin, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

Tháng 3/2022

Chỉ thị của thủ tướng Chính phủ

3

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội

Các cơ quan, đơn vị thuộc

Bộ

Cục Tin học hóa

Tháng 3/2022

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan

4

Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho Nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu quốc gia phục vụ kết nối và chia sẻ dữ liệu

Cục Tin học hóa

Cục An toàn thông tin, Viện Chiến lược, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

Tháng 5/2022

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế

II

HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI PHỤC VỤ KẾT NỐI, KHAI THÁC, BỔ SUNG LÀM GIÀU DỮ LIỆU DÂN CƯ

1

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao

Cục Tin học hóa

Cục Viễn thông

Tháng 02/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

2

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm Công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tháng 3/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

3

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Quản lý và đăng ký kinh doanh-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 4/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

4

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Tổng Cục Quản lý đất đai và Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 6/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

5

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Tin học và Thống kê tài chính-Bộ Tài chính

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

6

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

Cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm thông tin của Thanh tra Chính phủ

Năm 2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

7

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và công nghệ

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm Công nghệ thông tin-Bộ Khoa học và Công nghệ

Năm 2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

8

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm tin học-Bộ Nội vụ

Tháng 12/2023

Kết nối được đưa vào sử dụng

9

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu thuế

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Công nghệ thông tin- Tổng Cục Thuế

Tháng 3/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

10

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu sổ sức khỏe điện tử

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Công nghệ thông tin- Bộ Y tế

Tháng 3/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

11

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm Công nghệ thông tin-Bộ Giao thông vận tải

Tháng 3/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

12

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Công nghệ thông tin- Bộ Tư pháp

Tháng 3/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

13

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu an sinh xã hội

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm Công nghệ thông tin-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 3/2022

Kết nối được đưa vào

sử dụng

14

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu công bố bản án, quyết định của Tòa án

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Văn phòng-Tòa án nhân dân tối cao

Tháng 4/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

15

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Công nghệ thông tin- Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

16

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Văn phòng-Tòa án nhân dân tối cao

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

17

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu thông tin Quyết định thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với công dân đang trong quá trình điều tra; Cơ sở dữ liệu thống kê tư pháp, thống kê tội phạm; các Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công chức viên chức trong ngành

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục thống kê tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

18

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Văn phòng-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

19

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp như Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Cơ sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cơ sở dữ liệu về các tổ chức hành nghề công chứng, Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự nói chung

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng-Bộ Quốc phòng, Cục Công nghệ thông tin-Bộ Tư pháp

Tháng 6/2023

Kết nối được đưa vào sử dụng

III

PHỤC VỤ XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG QUẢN TRỊ NỘI BỘ, THỰC THI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Kết nối Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

Cục Tin học hóa

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

- Đối với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ: Tháng 6/2022.

- Các hệ thống thông tin khác: Thường xuyên, theo nhu cầu thực tế

Kết nối được đưa vào sử dụng

2

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính

Các cơ quan, đơn vị thuộc

Bộ Thông tin và Truyền

thông

Cục Tin học hóa

Tại Bộ phận một cửa cấp bộ từ                  ngày

01/6/2022; cấp Cục từ ngày 01/12/2022

Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân được số hóa và tái sử dụng phục vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông

IV

TỔ CHỨC ĐIỀU PHỐI, HƯỚNG DẪN KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU

1

Hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương kết nối Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Cục Tin học hóa

Đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị quản lý các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin

Thường xuyên

Kết nối được đưa vào sử dụng

2

Hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước, thực thi nghiệp vụ

Cục Tin học hóa

Đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị quản lý các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin

Thường xuyên

Kết nối được đưa vào sử dụng

3

Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Cục Tin học hóa

Đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị quản lý các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin

Thường xuyên

Kết nối được đưa vào sử dụng

4

Tổ chức quản lý, vận hành, duy trì, phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia bảo đảm hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn, an ninh mạng

Cục Tin học hóa

Cục An toàn thông tin, Cục Bưu điện Trung ương

Thường xuyên

Kết nối được đưa vào sử dụng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi