Quyết định 46/QĐ-TANDTC 2022 Danh mục mã định danh điện tử của đơn vị thuộc TANDTC

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 46/QĐ-TANDTC

Quyết định 46/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Danh mục mã định danh điện tử của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án các cấp phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:46/QĐ-TANDTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trí Tuệ
Ngày ban hành:04/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục mã định danh điện tử của các đơn vị thuộc TANDTC

Ngày 04/3/2022,Tòa án nhân dân tối cao đã ra Quyết định 46/QĐ-TANDTC về việc ban hành Danh mục mã định danh điện tử của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án các cấp phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

Cụ thể, Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm quản lý, tổng hợp, đề xuất sửa đổi, bổ sung các thông tin liên quan đến mã định danh điện tử của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án các cấp khi có thay đổi về cơ cấu tổ chức hoặc theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, cập nhật kịp thời mã định danh điện tử và các thông tin liên quan đến các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án các cấp vào hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan Nhà nước.

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án các cấp có trách nhiệm thông báo cho Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao khi có thay đổi về các thông tin liên quan đến mã định danh điện tử của đơn vị mình như: Thành lập mới, chia tách, sáp nhập, đổi tên đơn vị, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 46/QĐ-TANDTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 46/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, TÒA ÁN CÁC CẤP PHỤC VỤ KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU VỚI CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

___________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 957/2015/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về việc thành lập các Tòa án nhân dân cấp cao;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu scủa cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức đphục vụ kết ni, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-TANDTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao;

Căn cứ Công văn số 1018/BTTTT-THH ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành danh mục mã định danh điện tcủa các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân ti cao, Tòa án các cấp phục vụ kết nối, chia sdữ liệu với các hệ thng thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương tại các Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ thực hiện

1. Giao cho Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm:

- Quản lý, tổng hp, đề xuất sửa đổi, bổ sung các thông tin liên quan đến mã định danh điện tử của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân ti cao, Tòa án các cấp khi có thay đổi về cơ cấu tổ chức hoặc theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Cập nhật kịp thời mã định danh điện tử và các thông tin liên quan của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án các cấp vào hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước.

2. Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án các cấp có trách nhiệm thông báo cho Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao khi có thay đổi về các thông tin liên quan đến mã định danh điện tử của đơn vị mình như: thành lập mới, chia tách, sáp nhập, đi tên đơn vị, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chhộp thư điện tử.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để phối hợp);
- Cac
đ/c PCA TANDTC (để biết);
- Cục THH Bộ TT&TT (để biết và cập nhật vào danh mục quản lý chung);
- C
ng TTĐT TANDTC (đđăng tải);
- Lưu: VP, Vụ TH TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Trí Tuệ

 

 

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 1 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN
(Kèm theo Quyết định số 46/QĐ-TANDTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

 

STT

Mã cấp 1

Tên cơ quan, đơn vị cấp 1

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Website

1

D01

Tòa án nhân dân tối cao

48 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439349987

[email protected]v.vn

www.toaan.gov.vn

 

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 2 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN
(Kèm theo Quyết định số 46/QĐ-TANDTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

 

STT

Mã cấp 2

Tên cơ quan, đơn vị cp 2

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Website

Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

1

D01.01

Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao

48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439349987

[email protected]

www.toaan.gov.vn

 

2

D01.02

Vụ Tổ chức - Cán bộ

48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439349987

[email protected]

www.toaan.gov.vn

 

3

D01.03

Cục Kế hoạch - Tài chính

48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439349987

tatc.khtc@toaan.gov.vn

www.toaan.gov.vn

 

4

D01.04

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439349987

[email protected]

www.toaan.gov.vn

 

5

D01.05

Vụ Giám đốc kiểm tra I

48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439349987

[email protected]

www.toaan.gov.vn

 

6

D01.06

Vụ Giám đốc kiểm tra II

48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439349987

tatc.gd[email protected]

www.toaan.gov.vn

 

7

D01.07

Vụ Giám đốc kiểm tra III

48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439349987

[email protected]

www.toaan.gov.vn

 

8

D01.08

Ban Thanh tra

48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439349987

[email protected]

www.toaan.gov.vn

 

9

D01.09

Vụ Tổng hợp

48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439349987

tatc.tongh[email protected]

www.toaan.gov.vn

 

10

D01.10

Vụ Hợp tác quốc tế

48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439349987

[email protected]

www.toaan.gov.vn

 

11

D01.11

Vụ Thi đua - Khen thưởng

48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439349987

[email protected]

www.toaan.gov.vn

 

12

D01.12

Vụ Công tác phía Nam

124 Nam Kì Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TpHCM

02838244722

[email protected]

www.toaan.gov.vn

 

13

D01.13

Báo Công lý

48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439349987

[email protected]

congly.vn

 

14

D01.14

Tạp chí Tòa án nhân dân

Số 2 Nguyn Trãi, Q.Hà Đông, TP. Hà Ni

02433828938

[email protected]

tapchitoaan.vn

 

15

D01.15

Học viện Tòa án

QL17, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội

02432693693

[email protected]

hvta.toaan.gov.vn

 

16

D01.16

Văn phòng Đảng ủy

48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439349987

vpd[email protected]

www.toaan.gov.vn

 

17

D01.20

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội

Số 1, Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

02432272871

[email protected]v.vn

capcaohanoi.toaan.gov.vn

 

18

D01.21

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nng

372 Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hi Châu, Tp. Đà Nng

02363889870

[email protected]

capcaodanang.toaan.gov.vn

 

19

D01.22

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số 8 Đường 57, Khu phố 3, phường Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

02822534912

[email protected]

capcaohcm.toaan.gov.vn

 

20

D01.26

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang

Số 04 Tôn Đức Thng, phường Mỹ Bình, Long Xuyên, tnh An Giang

02963852081

[email protected]

angiang.toaan.gov.vn

 

21

D01.27

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

539 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

02543716332

[email protected]

bariavungtau.toaan.gov.vn

 

22

D01.28

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang

Thôn An Phong, xã Tân Tiến, Tp Bắc Giang

02043555908

[email protected]

bacgiang.toaan.gov.vn

02.22.H02

23

D01.29

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Địa ch: Tổ 4, phường Đc Xuân, thành phố Bắc Kạn, tnh Bắc Kạn

02093870104

backan.toaan.gov.vn

backan.toaan.gov.vn

 

24

D01.30

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu

02913823838

[email protected]

baclieu.toaan.gov.vn

 

25

D01.31

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

310 Lạc Long Quân, Hòa Long, Bắc Ninh

02223823038

[email protected]

bacninh.toaan.gov.vn

 

27

D01.32

Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre

405E Đồng Văn Cống, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

02753822449

be[email protected]

bentre.toaan.gov.vn

000.00.30.H07

28

D01.33

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương

559 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tnh Bình Dương

02743829405

[email protected]

binhduong.toaan.gov.vn

 

29

D01.34

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định

01 Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

02563822997

[email protected]

binhdinh.toaan.gov.vn

 

30

D01.35

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước

Số 1568, Phú Riềng Đỏ, P Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tnh Bình Phước

02713501060

[email protected]ov.vn

binhphuoc.toaan.gov.vn

 

31

D01.36

a án nhân dân tỉnh Bình Thuận

16 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết

02523821780

[email protected]

binhthuan.toaan.gov.vn

 

32

D01.37

Tòa án nhân dân tnh Cà Mau

Số 116, đường Phan Ngọc Hin, Khóm 6, Phường 5, tp Cà Mau, tnh Cà Mau

02903836934

[email protected]

camau.toaan.gov.vn

 

33

D01.38

Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ

17A Nguyn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cn Thơ

02923820067

[email protected]

cantho.toaan.gov.vn

 

34

D01.39

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bng

Số 056 - Đường Hoàng Đình Giong- Phường Hợp Giang- Thành phố Cao Bằng - Tnh Cao Bằng

02063888958

[email protected]

caobang.toaan.gov.vn

 

35

D01.40

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nng

374 Núi Thành, Hoà Cường Bắc, Hải Châu

02363822063

[email protected]

danang.toaan.gov.vn

 

36

D01.41

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lk

04 Lê Duẩn, P.Tân Tiến, Tp.Buôn Ma Thuột, tnh Đắk Lắk

02623852316

[email protected]

daklak.toaan.gov.vn

 

38

D01.42

Tòa án nhân dân tỉnh Đk Nông

Số 05, đường Lê Dun, T3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

02613501799

[email protected]

daknong.toaan.gov.vn

 

39

D01.43

Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên

Số 13, t12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

02153825586

[email protected]

dienbien.toaan.gov.vn

 

40

D01.44

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai

Số 40, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, tnh Đồng Nai

012513842226

[email protected]

dongnai.toaan.gov.vn

 

41

D01.45

Tòa án nhân dân tnh Đồng Tháp

19, QL 30, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

02773851019

[email protected]

dongthap.toaan.gov.vn

 

42

D01.46

Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai

05 Lý Thái Tổ, Pleiku, Gia Lai

02693877867

[email protected]

gialai.toaan.gov.vn

 

43

D01.47

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang

Số 331, đường Trần Phú, tp Hà Giang, Hà Giang

02193866341

[email protected]v.vn

hagiang.toaan.gov.vn

 

44

D01.48

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

Số 161-Đường Trường Chinh-TP Phủ Lý-tỉnh Hà Nam

02263841940

toaanhanam@gmail.com

hanam.toaan.gov.vn

 

45

D01.49

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Ngõ 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

0904095555

[email protected]v.vn

hanoi.toaan.gov.vn

 

46

D01.50

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

96A Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh

0915406406

[email protected]

hatinh.toaan.gov.vn

 

47

D01.51

Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương

Số 148 Bà Triệu, TP Hi Dương, tnh Hải Dương

934282559

[email protected]

haiduong.toaan.gov.vn

 

48

D01.52

Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, qun Hải An, thành phố Hải Phòng

02253625968

[email protected]

haiphong.toaan.gov.vn

 

49

D01.53

Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang

11A, Võ Văn Kiệt, Phường 5, TP. Vị Thanh, tnh Hậu Giang

2933870046

[email protected]

haugiang.toaan.gov.vn

 

50

D01.54

Tòa án nhân dân thành phố HChí Minh

131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70135

02838292448

[email protected]

hochiminhcity.toaan.gov.vn

 

51

D01.55

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình

Tổ 6 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tnh Hòa Bình

0966730687

h[email protected]

hoabinh.toaan.gov.vn

 

52

D01.56

Tòa án nhân dân tỉnh ng Yên

Số 686 đường Nguyn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tnh Hưng Yên

0221363684

[email protected]

hungyen.toaan.gov.vn

 

53

D01.57

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa

02 Phan Bội Châu, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa

0982988407

[email protected]

khanhhoa.toaan.gov.vn

 

54

D01.58

Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang

Số 08 Nguyễn Công Trứ, Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tnh Kiên Giang

02973862059

[email protected]

kiengiang.toaan.gov.vn

 

55

D01.59

Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum

204 Trần Phú - Thành phố Kon Tum - Tnh Kon Tum

02603862526

[email protected]

kontum.toaan.gov.vn

 

56

D01.60

Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu

T 9, P. Tân Phong - TP Lai Châu - tnh Lai Châu

02133790627

[email protected]

laichau.toaan.gov.vn

 

57

D01.61

Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng

27 Trần Phú, phường 4, Tp. Đà Lạt

02633822251

[email protected]

lamdong.toaan.gov.vn

000.00.67.D01

58

D01.62

Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Số 412, đường Hùng Vương, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tnh Lạng Sơn

02053812247

[email protected]v.vn

langson.toaan.gov.vn

 

59

D01.63

Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai

Tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tnh Lào Cai

0982241583

[email protected]

laocai.toaan.gov.vn

 

60

D01.64

Tòa án nhân dân tỉnh Long An

Số 12 tuyến tránh Quốc lộ 1A, khu phố Bình Cư 2, phường 4, thành phố Tân An, Long An

02723829570

[email protected]

longan.toaan.gov.vn

 

61

D01.65

Tòa án nhân dân tnh Nam Định

Km số 1, đại lộ Thiên Trường, phường Lộc H, TP Nam Định

091235944

[email protected]

namdinh.toaan.gov.vn

000.00.36.H40

62

D01.66

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

xóm 20 nghi phú tp vinh nghệ an

0915232334

[email protected]v.vn

nghean.toaan.gov.vn

 

63

D01.67

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình

Đường Trần Nhân Tông, phố Phương Đình, phường Ninh Sơn, tỉnh Ninh Bình

2293871208

ninhbinh@toaan.gov.vn

ninhbinh.toaan.gov.vn

000.00.35.H42

64

D01.68

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận

161 Thống Nhất, phường Thanh Sơn, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

2593920284

[email protected]

ninhthuan.toaan.gov.vn

TA.73

65

D01.69

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ

đường Nguyn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

02103841067

[email protected]

phutho.toaan.gov.vn

 

67

D01.70

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên

58 Lê Dun, phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

02573842362

[email protected]

phuyen.toaan.gov.vn

 

68

D01.71

Tòa án nhân dân tnh Qung Bình

Đường Trần Quang Khi, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tnh Quảng Bình

0799166568

[email protected]

quangbinh.toaan.gov.vn

TA.76

69

D01.72

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam

S04 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ, tnh Quảng Nam

02353859233

[email protected]

quangnam.toaan.gov.vn

 

70

D01.73

Tòa án nhân dân tỉnh Qung Ngãi

S 203, Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi

0941953456

[email protected]

quangngai.toaan.gov.vn

 

71

D01.74

Tòa án nhân dân tnh Quảng Ninh

Khu đô thị Cao Xanh - Khánh B, phường Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh

02033820427

[email protected]

quangninh.toaan.gov.vn

 

72

D01.75

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị

60 Đại Cồ Việt, thành phố Đông Hà, tnh Qung Trị

02333858505

[email protected]

quangtri.toaan.gov.vn

 

73

D01.76

Tòa án nhân dân tnh Sóc Trăng

Số 01 đường 30/4 phường 2 tp Sóc Trăng

02993821499

[email protected]v.vn

soctrang.toaan.gov.vn

 

74

D01.77

Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La

số 61, đường Tô hiệu, thành phố Sơn La

0857296868

[email protected]

sonla.toaan.gov.vn

 

75

D01.78

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh

Số 80 Trn Phú, Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh

0918266270

[email protected]

tayninh.toaan.gov.vn

 

76

D01.79

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình

Số 76, Kỳ Đồng, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Thái Bình

0903231186

[email protected]v.vn

thaibinh.toaan.gov.vn

 

77

D01.80

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên

T7, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

02083857955

[email protected]v.vn

thainguyen.toaan.gov.vn

 

78

D01.81

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đại lộ Võ Nguyên Giáp, P. Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa

02373852433

[email protected]

thanhhoa.toaan.gov.vn

 

79

D01.82

Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế

Số 11 Tôn Đức Thắng, Phú Hội, Tp Huế, tnh Thừa Thiên Huế

02343822520

[email protected]

thuathienhue.toaan.gov.vn

 

80

D01.83

Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang

Số 30 Lê Lợi, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tnh Tiền Giang.

02733872332

[email protected]

tiengiang.toaan.gov.vn

 

81

D01.84

Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh

S197 Phạm Hồng Thái, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, tnh Trà Vinh

02943862719

[email protected]

travinh.toaan.gov.vn

 

82

D01.85

Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Số 435, đưng 17 tháng 8, P.Phan Thiết, Tp.Tuyên Quang, tnh Tuyên Quang

02073822827

[email protected]

tuyenquang.toaan.gov.vn

 

83

D01.86

Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long

500, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tnh Vĩnh Long

02703823218

vinh[email protected]

vinhlong.toaan.gov.vn

 

84

D01.87

Tòa án nhân dân tnh Vĩnh Phúc

Số 4, Lý Thái Tổ, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2113862619

[email protected]

vinhphuc.toaan.gov.vn

 

85

D01.88

Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái

T2 Phường Yên Thịnh - TP Yên Bái - Tnh Yên Bái

02163852556

[email protected]

yenbai.toaan.gov.vn

 

 

* Ghi chú:

01) Các mã đnh danh D01.17; D01.18; D01.19 là mã định danh điện tdự phòng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân ti cao;

02) Các mã định danh D01.23; D01.24: D01.25 là mã định danh điện tdự phòng dành cho các Tòa án nhân dân cấp cao.

 

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 3 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN
(Kèm theo Quyết định số 46/QĐ-TANDTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

 

STT

cấp 3

Tên cơ quan, đơn vị cp 3

Địa ch

Điện thoại

Email

Website

Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

1

D01.26.01

Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tnh An Giang

Số 60, đường Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, Tp.Long Xuyên tnh An Giang.

0296 3841 120

[email protected]

 

 

2

D01.26.02

Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc, tnh An Giang

Số 18 đường Lê Lợi, khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tnh An Giang

0296 3866345

[email protected]

 

 

3

D01.26.03

Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu, tnh An Giang

Số 152, đường Tôn Đức Thắng, khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tnh An Giang.

0296 3822 326

[email protected]

 

 

4

D01.26.04

Tòa án nhân dân huyện An Phú, tnh An Giang

Số 22, Bạch Đằng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tnh An Giang.

0296 3511 724

[email protected]

 

 

5

D01.26.05

Tòa án nhân dân huyện Châu Phú, tnh An Giang

p Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tnh An Giang

0296 3688 338

[email protected]

 

 

6

D01.26.06

Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tnh An Giang

334, ấp Hòa Long 4, thị trn An Châu, huyện Châu Thành, tnh An Giang.

0296 3836 248

[email protected]

 

 

7

D01.26.07

Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tnh An Giang

Đường Trần Hưng Đạo nối dài, ấp Long Hòa, thị trn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tnh An Giang.

0296 3883 428

[email protected]

 

 

8

D01.26.08

Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tnh An Giang

Số 137, Hi Thượng Lãng Ông, ấp Thượng 2, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tnh An Giang

0296 3827 332

[email protected]

 

 

9

D01.26.09

Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn, tnh An Giang

Số 01, đường Nguyn Văn Trỗi, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tnh An Giang.

0296 3879 229

[email protected]

 

 

10

D01.26.10

Tòa án nhân dân huyện Tịnh Biên, tnh An Giang

Khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang

0296 3741 475

ti[email protected]

 

 

11

D01.26.11

Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn, tnh An Giang

S 85, khóm 2, thị trấn Tri Tôn, tnh An Giang.

0296 3874 208

[email protected].vn

 

 

12

D01.27.01

Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa, tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 05 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

0254. 3825 152

[email protected]

 

 

13

D01.27.02

Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

S989 Đường 2-9, Phường 11, TP Vũng Tàu, Tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

0254.3856 633

[email protected]

 

 

14

D01.27.03

Tòa án nhân dân huyện Châu Đức, tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

S90 Trần Hưng Đạo, Thị trn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

0254.3881 100

chauduc.brvt@toaan.gov.vn

 

 

15

D01.27.04

Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo, tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 30 - Nguyn Huệ - Khu 4 - Huyện Côn Đảo

0254. 3830 610

[email protected]

 

 

16

D01.27.05

Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ, tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu phố Hiệp Hòa, Thị trấn Đất Đỏ, Huyn Đất Đỏ

0254. 3688 279

[email protected]

 

 

17

D01.27.06

Tòa án nhân dân huyện Long Điền, tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

s 377 Võ ThSáu, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền

0254. 3862 017

[email protected]

 

 

18

D01.27.07

Tòa án nhân dân Thị xã Phú M, tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung tâm hành chính thị xã Phú M, thị xã Phú Mỹ, tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

0254.3876 151

[email protected]

 

 

19

D01.27.08

Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc, tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quốc lộ 55, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc

0254.3874 134

xuy[email protected]

 

 

20

D01.28.01

Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tnh Bắc Giang

Số 01 Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Tp Bc Giang

0204 3854202

[email protected]

 

 

21

D01.28.02

Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tnh Bắc Giang

124 đường Văn Tiến Dũng, Thị Trấn Thng, Huyện Hiệp Hoà

0204 3872207

[email protected]

 

 

22

D01.28.03

Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang, tnh Bắc Giang

Tổ dân phToàn Mỹ, Thị trn Vôi, huyện Lạng Giang

0204 3594888

[email protected]

 

 

23

D01.28.04

Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tnh Bắc Giang

Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam

0204 3504968

[email protected]

 

 

24

D01.28.05

Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, tnh Bc Giang

Tdân phố Trần Phú, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

0204 3882207

l[email protected]

 

 

25

D01.28.06

Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tnh Bắc Giang

Tổ dân phsố 1, Thị trấn An Châu, huyện Sơn Động

0204 3887416

[email protected]

 

 

26

D01.28.07

Tòa án nhân dân huyện Tân Yên, tnh Bc Giang

Phố Mới, Thị trấn Cao Thượng, Tân Yên

0204 3878242

tanye[email protected]

 

 

27

D01.28.08

Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tnh Bắc Giang

Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên

0204 3874207

[email protected]

 

 

28

D01.28.09

Tòa án nhân dân huyện Yên Dũng, tnh Bắc Giang

T dân ph4, Thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng

0204 3870260

[email protected]

 

 

29

D01.28.10

Tòa án nhân dân huyện Yên Thế, tnh Bắc Giang

S 102, tổ dân phố Đề Nắm, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế

0204 3832090

[email protected]

 

 

30

D01.29.01

Tòa án nhân dân Thành phố Bc Kạn, tnh Bc Kạn

T 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tnh Bc Kạn

2093875148

[email protected]

 

 

31

D01.29.02

Tòa án nhân dân huyện Ba Bể, tnh Bắc Kạn

Tiểu khu 6, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tnh Bc Kạn

2093876176

Babe[email protected]

 

 

32

D01.29.03

Tòa án nhân dân huyện Bạch Thông, tnh Bắc Kạn

Phố Ngã ba, thị trấn Ph Thông, huyện Bạch Thông, tnh Bắc Kạn

2093850741

[email protected]

 

 

33

D01.29.04

Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Tổ 2A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn tnh Bc Kạn

2093882120

[email protected]

 

 

34

D01.29.05

Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tnh Bắc Kạn

Tổ 7, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tnh Bắc Kạn

2093864106

[email protected]

 

 

35

D01.29.06

Tòa án nhân dân huyện Na Rì, tnh Bắc Kạn

Tổ nhân dân Cốc Coóc, thị trn Yên Lạc, huyện Na Rì, tnh Bc Kạn

2093886085

[email protected]

 

 

36

D01.29.07

Tòa án nhân dân huyện Ngân Sơn, tnh Bắc Kạn

Khu 1, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tnh Bắc Kạn

2093874156

[email protected].vn

 

 

37

D01.29.08

Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm, tnh Bắc Kạn

Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tnh Bắc Kạn

2093893146

[email protected].vn

 

 

38

D01.30.01

Tòa án nhân dân thị xã Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu

Số 81, đường Bà Triệu, Khóm 4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

2913922117

[email protected]

 

 

39

D01.30.02

Tòa án nhân dân huyện Đông Hải, tnh Bạc Liêu

p 4, thị trn Gành Hào, huyện Đông Hi, tnh Bạc Liêu

2913844391

[email protected]v.vn

 

 

40

D01.30.03

Tòa án nhân dân huyện Giá Rai, tnh Bạc Lu

Quốc lộ 1A, khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, tnh Bạc Liêu

2913850257

[email protected]

 

 

41

D01.30.04

Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình, tnh Bạc Liêu

ấp thị trấn A, thị trn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tnh Bạc Liêu

02913.880.382

hoabinh.bacl[email protected]

 

 

42

D01.30.05

Tòa án nhân dân huyện Hồng Dân, tnh Bạc Liêu

ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tnh Bạc Liêu

2913876657

hongdan[email protected]

 

 

43

D01.30.06

Tòa án nhân dân huyện Phước Long, tnh Bạc Liêu

s 12, ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tnh Bạc Liêu

2913581595

phuoclong.bacl[email protected]

 

 

44

D01.30.07

Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tnh Bạc Liêu

p Xo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tnh Bạc Liêu

0291.3735075

[email protected]

 

 

45

D01.31.01

Tòa án nhân dân thành phố Bc Ninh, tnh Bắc Ninh

46 Nguyễn Gia Thiều, Suối Hoa, Bc Ninh

2223821219

[email protected]

 

 

46

D01.31.02

Tòa án nhân dân Thành phố Từ Sơn, tnh Bắc Ninh

Phường Đông Ngàn, Thành phố Từ Sơn, tnh Bắc Ninh

2223835141

tuson.bacni[email protected]

 

 

47

D01.31.03

Tòa án nhân dân huyện Gia Bình, tnh Bc Ninh

Thị trấn Đông Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

2223677033

[email protected]

 

 

48

D01.31.04

Tòa án nhân dân huyện Lương Tài, tnh Bc Ninh

Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tnh Bắc Ninh

2223867253

[email protected]

 

 

49

D01.31.05

Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tnh Bắc Ninh

Thị trấn PhMới, huyện Quế Võ, tnh Bc Ninh

2223863257

[email protected]

 

 

50

D01.31.06

Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bc Ninh

Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tnh Bắc Ninh

2223865357

[email protected]

 

 

51

D01.31.07

Tòa án nhân dân huyện Tiên Du, tnh Bc Ninh

Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tnh Bc Ninh

2223837207

[email protected]

 

 

52

D01.31.08

Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tnh Bắc Ninh

Thị trn Chờ, huyện Yên Phong, tnh Bc Ninh

2223860262

[email protected]

 

 

53

D01.32.01

Tòa án nhân dân Thành ph Bến Tre, tnh Bến Tre

39C, ấp Mỹ An C, xã MThạnh An, thành phố Bến Tre, tnh Bến Tre

2753818833

[email protected]

 

 

54

D01.32.02

Tòa án nhân dân Huyện Ba Tri, tnh Bến Tre

Đường Huỳnh Văn Anh, ấp An Hòa, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tnh Bến Tre

2753850061

batri.[email protected]

 

 

55

D01.32.03

Tòa án nhân dân Huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Khu ph2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tnh Bến Tre

2753897067

[email protected]

 

 

56

D01.32.04

Tòa án nhân dân Huyện Châu Thành, tnh Bến Tre

Khu phố 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tnh Bến Tre

2753860236

[email protected]ov.vn

 

 

57

D01.32.05

Tòa án nhân dân Huyện Chợ Lách, tnh Bến Tre

Khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tnh Bến Tre

2753871224

[email protected]

 

 

58

D01.32.06

Tòa án nhân dân Huyện Giồng Trôm, tnh Bến Tre

p Bình An, xã Bình Thành, Giồng Trôm, Bến Tre

2753861062

[email protected]

 

 

59

D01.32.07

Tòa án nhân dân Huyện MCày Bắc, tnh Bến Tre

ĐT882, Ấp Phước Hậu, MCày Bắc, Bến Tre

0275 3669 808

[email protected]

 

 

60

D01.32.08

Tòa án nhân dân Huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Khu phố 7, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tnh Bến Tre

2753843382

mocay[email protected]v.vn

 

 

61

D01.32.09

Tòa án nhân dân Huyện Thạnh Phú, tnh Bến Tre

Khu ph4, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tnh Bến Tre

2753870978

[email protected]

 

 

62

D01.33.01

Tòa án nhân dân thành phố ThDầu Một, tnh Bình Dương

471 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Th Du Một, tnh Bình Dương

02743870348

[email protected]

 

 

63

D01.33.02

Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tnh Bình Dương

Số 344, quốc lộ 13, khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tnh nh Dương

02743559685

be[email protected]

 

 

64

D01.33.03

Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tnh Bình Dương

Số 1 đường F, khu phNhị Đồng 2, phường Dĩ An, trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, tnh Bình Dương

02743742834

[email protected]

 

 

65

D01.33.04

Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

T 1, khu phố 2, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tnh Bình Dương

02743656224

tanuye[email protected]

 

 

66

D01.33.05

Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tnh Bình Dương

Đường Nguyn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Bình Dương

02743743178

[email protected]

 

 

67

D01.33.06

Tòa án nhân dân huyện Bc Tân Uyên, tnh Bình Dương

TTHC Bc Tân Uyên, Khu phố 5 thị trấn Tân Thành - Bắc Tân Uyên - Bình Dương

02743651789

[email protected]

 

 

68

D01.33.07

Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tnh Bình Dương

D5-5A TTHC Bàu Bàng, khu phố Đồng Sổ thị trấn Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương

02743516970

[email protected]

 

 

69

D01.33.08

Tòa án nhân dân huyện Du Tiếng, tỉnh Bình Dương

54 đường Hùng Vương, khu phố 4B, thị trn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tnh Bình Dương

02743561299

[email protected]

 

 

70

D01.33.09

Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo, tnh Bình Dương

Đường 18/9, kp2, TT Phước Vĩnh, H Phú Giáo. T Bình Dương

02743674626

[email protected]

 

 

71

D01.34.01

Tòa án nhân dân thành phố Qui nhơn, tnh Bình Định

39 Bà Huyện Thanh Quan, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

2563822729

[email protected]

 

 

72

D01.34.02

Tòa án nhân dân huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định

87 Lê Hồng Phong, thị xã An Nhơn, Bình Định

2563836647

[email protected]

 

 

73

D01.34.03

Tòa án nhân dân huyện An Lão, tnh Bình Định

Thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, Bình Định

2563875343

[email protected]

 

 

74

D01.34.04

Tòa án nhân dân huyện Hoài Ân, tnh Bình Định

174 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Tăng Bạt H, huyện Hoài Ân. Bình Định

2563870273

hoaian.binhd[email protected]

 

 

75

D01.34.05

Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn, tnh Bình Định

218 Quang Trung, Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

2563761192

[email protected]

 

 

76

D01.34.06

Tòa án nhân dân huyện Phù Cát, tnh Bình Định

02 đường 30 tháng 3, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định

2563850248

[email protected]

 

 

77

D01.34.07

Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ, tnh Bình Định

646A Quang Trung, thị trấn Phù M, huyện Phù Mỹ, tnh Bình Định

2563855344

phumy.b[email protected]

 

 

78

D01.34.08

Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn, tnh Bình Định

02 Đô Đốc Bo, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định

2562244935

tayson.b[email protected]

 

 

79

D01.34.09

Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước, tnh Bình Định

105 Xuân Diệu, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định

2566259277

[email protected]

 

 

80

D01.34.10

Tòa án nhân dân huyện Vân Canh, tnh Bình Định

Khu phThịnh Văn 2, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, Bình Định

2563888356

[email protected]

 

 

81

D01.34.11

Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thạch, tnh Bình Định

Đường Đô Đốc Bo, khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

2563886314

[email protected]

 

 

82

D01. 35.01

Tòa án nhân dân thị xã Bình Long, tnh Bình Phước

Số 2, Lê Quý Đôn, Hưng Chiến, TX. Bình Long, Bình Phước

02713 666.372

[email protected]

 

 

83

D01.35.02

Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài, tnh Bình Phước

S 733, Quốc Lộ 14, khu ph Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tnh Bình Phước

02713.838.009

[email protected]

 

 

84

D01.35.03

Tòa án nhân dân thị xã Phước Long, tnh Bình Phước

Khu ph4. phường Long Thy, thị xã Phước Long, tnh Bình Phước

2713778213

phuoclong.bi[email protected]

 

 

85

D01.35.04

Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng, tnh Bình Phước

S192, Quốc Lộ 14, khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tnh Bình Phước

2713974731

[email protected]

 

 

86

D01.35.05

Tòa án nhân dân huyện Bù Đốp, tnh Bình Phước

Khu phố Thanh Bình, thị trn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tnh Bình Phước

02713 563.606

[email protected]

 

 

87

D01.35.06

Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập, tnh Bình Phước

thôn Khc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tnh Bình Phước

02713 727.009

[email protected]

 

 

88

D01.35.07

Tòa án nhân dân huyện Chơn Thành, tnh Bình Phước

Đường Nguyễn Công Trứ, KP Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tnh Bình Phước

2713668364

[email protected]

 

 

89

D01.35.08

Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tnh Bình Phước

khu ph Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tnh Bình Phước

2713832056

[email protected].vn

 

 

90

D01.35.09

Tòa án nhân dân huyện Hớn Quản, tnh Bình Phước

Trung tâm hành chính huyện Hớn Qun, khu ph1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Qun, tnh Bình Phước

2713632680

[email protected].vn

 

 

91

D01.35.10

Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh, tnh Bình Phước

Số 338, Quốc lộ 13, khu phố Ninh Thái, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tnh Bình Phước

2713567659

[email protected]

 

 

92

D01.35.11

Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng, tnh Bình Phước

Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Ring, tnh Bình Phước

02713.939.116

[email protected].vn

 

 

93

D01.36.01

Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tnh Bình Thuận

68 Nguyn Văn Tri. Tp. Phan Thiết

2523817880

[email protected]

 

 

94

D01.36.02

Tòa án nhân dân thị xã La Gi, tnh Bình Thuận

572 Thống Nhất, P. Tân An, thị xã La Gi

2523560099

[email protected]

 

 

95

D01.36.03

Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

383 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

2523850136

bacbinh.binhthuan@ toaan.gov.vn

 

 

96

D01.36.04

Tòa án nhân dân huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Thôn 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh

2523886107

[email protected]

 

 

97

D01.36.05

Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

khu phố 2, Thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân

2522476456

[email protected]

 

 

98

D01.36.06

a án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

34 Trần Phú, thị trấn Thuận Nam. Hàm Thuận Nam

2523865142

hamthuanbac.binh[email protected]

 

 

99

D01.36.07

Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

khu ph Lâm Hoà, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bc

2523867229

[email protected]

 

 

100

D01.36.08

Tòa án nhân dân huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

190 Võ Văn Kiệt, thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý

2523769529

phuquy.binh[email protected]

 

 

101

D01.36.09

Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

420 đường Trần Hưng Đạo, khu phLạc Hóa 2, thị trn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

2523880168

tanhlinh.binhthuan@toaan.gov.vn

 

 

102

D01.36.10

Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đường 17/4, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong

2523850136

[email protected]

 

 

103

D01.37.01

a án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

81 Ngô Quyền, khóm 1, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

0290.3.831075

[email protected]

 

 

104

D01.37.02

Tòa án nhân dân huyện Cái Nưc, tỉnh Cà Mau

Khóm 2, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

0290.3.883526

[email protected]

 

 

105

D01.37.03

Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Số 28, đường Trần Văn Hy, Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

0290.3.858073

damdoi[email protected]

 

 

106

D01.37.04

Tòa án nhân dân huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Số 176, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 4, Thị Trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

0290.3.218677

[email protected]

 

 

107

D01.37.05

Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hin, tỉnh Cà Mau

Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

0290.3.719084

[email protected]

 

 

108

D01.37.06

Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

p Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tnh Cà Mau

0290.3.782344

[email protected]

 

 

109

D01.37.07

Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Khóm 3, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau

0290.3.860057

[email protected]

 

 

110

D01.37.08

Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Khóm 1, thị trn Trn Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tnh Cà Mau

0290.3.895968

[email protected]

 

 

111

D01.37.09

Tòa án nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Khóm 2, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

0290.3.863071

[email protected]

 

 

112

D01.38.01

Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cn Thơ

142 Cách Mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

2923813245

binh[email protected]

 

 

113

D01.38.02

Tòa án nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Quốc lộ 1A, Khu vực Yên Hòa, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

2923846105

[email protected]

 

 

114

D01.38.03

Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

400 Nguyn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cn Thơ

2923820591

[email protected]

 

 

115

D01.38.04

Tòa án nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Số 14, đường Lưu Hữu Phước, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

2923861974

[email protected].vn

 

 

116

D01.38.05

Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

422, QL91, khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

2923851283

[email protected]

 

 

117

D01.38.06

Tòa án nhân dân huyện Cờ Đ, thành phố Cần Thơ

p Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

2923695352

[email protected]

 

 

118

D01.38.07

Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cn Thơ

246 p Nhơn Lộc 2, thị trn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

2923942093

[email protected]

 

 

119

D01.38.08

Tòa án nhân dân huyện Thi Lai, thành phố Cần Thơ

khu hành chính huyện Thới Lai - ấp Thới Thuận B, thị trấn Thi Lai, huyện Thới Lai, TP. Cn Thơ

2923689110

[email protected]v.vn

 

 

120

D01.38.09

Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

p Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

2923858789

[email protected]

 

 

121

D01.39.01

Tòa án nhân dân thành phố Cao Bng, tỉnh Cao Bằng

Tổ 4, Phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

02063 852 202

tpc[email protected]

 

 

122

D01.39.02

Tòa án nhân dân huyện Bo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Khu 11 Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bo Lạc, Tỉnh Cao Bng

02063.870 654

[email protected]

 

 

123

D01.39.03

Tòa án nhân dân huyện Bo Lâm, tỉnh Cao Bng

Khu 3, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bo Lâm, Tỉnh Cao Bng

02063 885 567

[email protected]

 

 

124

D01.39.04

Tòa án nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

Đong Đeng, Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bng

02063 830 215

halang[email protected].vn

 

 

125

D01.39.05

Tòa án nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Tổ Xuân Lộc, Thị trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Qung, tỉnh Cao Bng

02063 862 860

[email protected]

 

 

126

D01.39.06

Tòa án nhân dân huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Phố Hoằng Bó, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

02063 860 125

[email protected]

 

 

127

D01.39.07

Tòa án nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bng

TDP 3, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bng

02063 872115

[email protected]

 

 

128

D01.39.08

Tòa án nhân dân huyện Qung Hòa, tỉnh Cao Bằng

Phố Hòa Trung, Thị trấn Qung Uyên, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bng

02063 820 143

[email protected]

 

 

129

D01.39.09

Tòa án nhân dân huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

Khu 2, Thị Trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bng

02063 840 139

[email protected]

 

 

130

D01.39.10

Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Tổ 4, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

02063 826 184

[email protected]

 

 

131

D01.40.01

Tòa án nhân dân quận Cẩm Lộ, thành phố Đà Nng

363 Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nng

0236 3846 162

camle.danang@toaan.gov.vn

 

 

132

D01.40.02

Tòa án nhân dân quận Hi Châu, thành phố Đà Nng

344A Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nng

2363562698

haichau.danang@toaan.gov.vn

 

 

133

D01.40.03

Tòa án nhân dân quận Liên Chiu, thành phố Đà Nng

02 Trương Văn Đa, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nng

0236 3841 685

lienchieu.danang@toaan.gov.vn

 

 

134

D01.40.04

Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nng

02 Chu Cm Phong, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nng

0236 3847 412

nguhanhson.danang@toaan.gov.vn

 

 

135

D01.40.05

Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nng

25 Hà Thị Thân, quận Sơn Trà, TP. Đà Nng

0236 3946 022

sontra.danang@toaan.gov.vn

 

 

136

D01.40.06

Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nng

48 Trần Xuân Lê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nng

0236 3813 623

thanhkhe.danang@toaan.gov.vn

 

 

137

D01.40.07

Tòa án nhân dân huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, TP. Đà Nng

0236 3681 656

hoavang.danang@toaan.gov.vn

 

 

138

D01.41.01

Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đk Lắk

03 Lý Nam Đế, P.Thng Lợi, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

2623952411

[email protected]

toaandaklak.gov.vn

 

139

D01.41.02

Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

174 Hùng Vương, phường An Bình. Tp.Buôn Ma Thuột, tnh Đắk Lắk

2623872159

[email protected]

toaandaklak.gov.vn

 

140

D01.41.03

Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tnh Đk Lắk

2623913076

[email protected]

toaandaklak.gov.vn

 

141

D01.41.04

Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm hành chính huyện Cư Kuin, thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin

2623834148

[email protected]

toaandaklak.gov.vn

 

142

D01.41.05

Tòa án nhân dân huyện Cư M'gar. tỉnh Đắk Lk

139 Hùng Vương, TT.Qung Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lk

2623777133

[email protected]

toaandaklak.gov.vn

 

143

D01.41.06

Tòa án nhân dân huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk

20 Điện Biên Ph, thị trấn Ha Đrăng, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lk

2623625150

[email protected]

toaandaklak.gov.vn

 

144

D01.41.07

Tòa án nhân dân huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

152 Nguyn Tất Thành, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

2623688194

[email protected]

toaandaklak.gov.vn

 

145

D01.41.08

Tòa án nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

181 Hùng Vương, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đk Lắk

2623637048

e[email protected]

toaandaklak.gov.vn

 

146

D01.41.09

Tòa án nhân dân huyện Krông A Na, tnh Đk Lắk

78 Nguyn Tất Thành, TT.Buôn Trp, huyện Krông Ana, Đắk Lăk.

2623732391

krong[email protected]

toaandaklak.gov.vn

 

147

D01.41.10

Tòa án nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lk

Tdân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đk Lắk

2623874443

[email protected]

toaandaklak.gov.vn

 

148

D01.41.11

Tòa án nhân dân huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lk

Thôn 12, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đk Lắk

2623674739

[email protected]

toaandaklak.gov.vn

 

149

D01.41.12

Tòa án nhân dân huyện Krông Năng, tỉnh Đk Lk

Khối 3, thị trn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

2623521214

[email protected]

toaandaklak.gov.vn

 

150

D01.41.13

Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

271 Gii Phóng, thị trn Phước An, huyện Krông Pắk. tỉnh Đắk Lk

2623586153

[email protected]

toaandaklak.gov.vn

 

151

D01.41.14

Tòa án nhân dân huyện Lk, tỉnh Đk Lk

277 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Liên Sơn, huyện Lk, tỉnh Đắk Lk

2623731378

[email protected]

toaandaklak.gov.vn

 

152

D01.41.15

Tòa án nhân dân huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lk

Số 45 Nguyễn Tất Thành, TDP 11, thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrk, tỉnh Đắk Lắk

2623731278

[email protected]

toaandaklak.gov.vn

 

153

D01.42.01

Tòa án nhân dân thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

S 12 đường Cao Bá Quát, tdân phố 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

919655253

[email protected]

 

 

154

D01.42.02

Tòa án nhân dân huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

17 Ngô Quyền - TT EaTling- Huyện Cư Jút- Tnh Đăk Nông

02613882267

cujut.dakno[email protected]

 

 

155

D01.42.03

Tòa án nhân dân huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông

Bon Sa Diêng, xã Qung Khê, huyện Đắk Glong, tnh Đk Nông

2613540415

[email protected]

 

 

156

D01.42.04

Tòa án nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Số 5, đường Lê Duẩn, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

02613 741173

[email protected]

 

 

157

D01.42.05

Tòa án nhân dân huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông

Tổ 3 thị trn Kiến Đức huyện Đắk R'Lấp tỉnh Đk Nông

0261 3647965

[email protected]

 

 

158

D01.42.06

Tòa án nhân dân huyện Đắk Song, tnh Đk Nông

T3, thị trấn Đức An, huyện Đk Song, tỉnh Đắk Nông

2613710339

[email protected]

 

 

159

D01.42.07

Tòa án nhân dân huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Số 17 Tôn Đức Thắng - TT Đk Mâm - huyện Krông Nô - tnh Đắk Nông

2613584147

krong[email protected].vn

 

 

160

D01.42.08

Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Thôn 2, xã Đk Búk So, huyện Tuy Đức, tnh Đk Nông

02613646789

[email protected]

 

 

161

D01.43.01

Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tổ 11, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

02153.810.363

[email protected]

 

 

162

D01.43.02

Tòa án nhân dân thị xã Mưng La, tỉnh Điện Biên

Số 90, t01, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

02153.852.461

dienbi[email protected]

 

 

163

D01.43.03

Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Khu vực Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

02153.925.191

dienbien.dienb[email protected]

 

 

164

D01.43.04

Tòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

T 4, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

02153.891.229

[email protected]

 

 

165

D01.43.05

Tòa án nhân dân huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Bn Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

02153.856.076

muongang.die[email protected].vn

 

 

166

D01.43.06

Tòa án nhân dân huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

T6, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

02153.842.115

[email protected].vn

 

 

167

D01.43.07

Tòa án nhân dân huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Tổ dân cư số 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

02153.740.047

[email protected].vn

 

 

168

D01.43.08

Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

02153.745.288

[email protected]

 

 

169

D01.43.09

Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

T Thng Lợi 2. thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

02153.845.154

tuachua.dienbie[email protected]

 

 

170

D01.43.10

Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

02153.862.347

[email protected]

 

 

171

D01.44.01

Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đường nguyn du, phường bửu long, Thành phố Biên hoà, Tỉnh Đồng Nai

2512227205

[email protected]

 

 

172

D01.44.02

Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số 42, Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

2513877255

longkh[email protected]

 

 

173

D01.44.03

Tòa án nhân dân huyện Cẩm M, tnh Đồng Nai

Khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ, khu ph Sui Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

02513878700

[email protected]

 

 

174

D01.44.04

Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Quốc lộ 20, đường Nguyễn Ái Quc, khu phHiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

2513604077

[email protected].vn

 

 

175

D01.44.05

Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

187, Lê Duẩn. khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

2513844230

[email protected].vn

 

 

176

D01.44.06

Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Đường Vũ Hồng Phô - Khu Trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch, ấp Xóm H, xã Phú Hội. huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

2513521083

[email protected]

 

 

177

D01.44.07

Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Số 6, Trịnh Hoài Đức, tổ 3, khu 7, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

02513856100