Quyết định 458/QĐ-BTTTT Kế hoạch triển khai Đề án Tuyên truyền an toàn thông tin 2021 - 2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 458/QĐ-BTTTT

Quyết định 458/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:458/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Huy Dũng
Ngày ban hành:07/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thực hiện khảo sát hàng năm về hiện trạng an toàn thông tin tại Việt Nam

Ngày 07/4/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định 458/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, năm 2021-2025, Cục An toàn thông tin chủ trì thiết lập, duy trì và phát triển các trang trên các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng về bảo đảm an toàn thông tin. Đồng thời, sản xuất nội dung tin bài, ảnh, video, clip để đăng, phát trên các trang mạng xã hội, các kênh, nên tảng khác nhau và trên phương tiện truyền thông đại chúng. Định kỳ hằng năm, thực hiện khảo sát về nhận thức và hiện trạng an toàn thông tin tại Việt Nam.

Ngoài ra, Cục An toàn thông tin chủ trì xây dựng các chiến lược tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cơ bản quy mô lớn, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức, trải rộng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội nhằm lan tỏa tới người dùng, thông qua người nổi tiếng, công ty truyền thông, giải trí và áp dụng các công nghệ mới, hiện đại như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống tương tác tự động (chatbot), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR),… để thực hiện truyền thông.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 458/QĐ-BTTTT tại đây

tải Quyết định 458/QĐ-BTTTT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

_________

 Số: 458/QĐ-BTTTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Cổng TTĐT của Bộ;

- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Đơn vị chuyên trách CNTT của các bộ, cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;

- Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam;

- Lưu: VT, CATTT.qhpt (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

___________

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 458/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

___________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Đề án).

- Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ; thực hiện vai trò chủ trì, điều phối triển khai Đề án nhằm tạo được sự thay đổi, chuyển biến mạnh mẽ mang tính đột phá trong nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin của tất cả các cơ quan, tổ chức và cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Đổi mới hình thức tuyên truyền, chuyển trọng tâm từ tuyên truyền trực tiếp sang trực tuyến, áp dụng các công nghệ hiện đại để triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách chủ động, linh hoạt, phong phú, đa dạng, thông minh và tự động nhằm giúp người dùng nhận thức rõ và tự bảo vệ mình, cộng đồng khi tham gia vào không gian mạng.

- Phát huy vai trò điều phối của Bộ Thông tin và Truyền thông để định hướng tuyên truyền đồng bộ, chặt chẽ trên phạm vi toàn quốc với các biện pháp tuyên truyền linh hoạt, tận dụng ưu thế của mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng.

- Bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ, khoa học, và hiệu quả các nội dung và nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông được giao tại Đề án.

- Xác định rõ các nội dung công việc, phân công trách nhiệm thực hiện rõ ràng, cụ thể cho các đơn vị; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đảm bảo triển khai thực hiện Đề án nghiêm túc, hiệu quả.

- Khuyến khích tận dụng các nguồn lực xã hội để thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là tận dụng sự tham gia có trách nhiệm của các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông, các mạng xã hội Việt Nam.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức xây dựng, trình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

2. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực các nhiệm vụ theo đúng thời gian, Kế hoạch đã đề ra.

3. Tổ chức điều phối, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch.

(Chi tiết nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo).

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này do Ngân sách nhà nước đảm bảo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch này; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; thực hiện các nội dung được giao tại Phụ lục kèm theo.

2. Cục An toàn thông tin là đầu mối, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, điều phối các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ; chủ trì xây dựng Kế hoạch triển khai hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ căn cứ Kế hoạch này, gửi đề xuất các nhiệm vụ thực hiện tới Cục An toàn thông tin để tổng hợp, xây dựng Kế hoạch hàng năm.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn các đơn vị triển khai thủ tục để được bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở Kế hoạch này, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai tại địa phương và phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông trong triển khai Kế hoạch.

5. Các đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ trên cơ sở Kế hoạch này, tham mưu cho Lãnh đạo các Bộ ban hành kế hoạch triển khai tại các bộ, ngành, địa phương và phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông trong triển khai Kế hoạch.

6. Trong trường hợp phát sinh, Cục An toàn thông tin có trách nhiệm đề xuất, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ để được xem xét, phê duyệt./.

 

 

PHỤ LỤC

Nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025

(Kèm theo Quyết định số 458/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

_________________

 

Stt

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Chủ trì, trực tiếp triển khai

 

 

 

Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội

1

Thiết lập, duy trì và phát triển các trang (tài khoản/kênh) trên các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng về bảo đảm an toàn thông tin.

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 - 2025

2

Sản xuất nội dung tin bài, ảnh, video, clip tạo xu thế,...để đăng, phát trên các trang mạng xã hội, các kênh, nền tảng khác nhau và trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2025

3

Tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên công nghệ thông tin về các nội dung của Đề án.

Cục Báo chí

Cục ATTT

2021 - 2025

Tuyên truyền sử dụng công nghệ

4

Xây dựng và vận hành chuyên trang tuyên truyền về an toàn thông tin. Trong đó, có cung cấp các công cụ, hướng dẫn ATTT cơ bản cho cộng đồng.

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2025

5

Xây dựng, thiết lập các hệ thống kỹ thuật, công cụ ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin:

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2025

5.1

Trang bị các phương tiện, thiết bị, phần mềm phục vụ công tác tuyên truyền.

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2022

5.2

Xây dựng, duy trì và nâng cấp hệ thống công nghệ truyền thông, tuyên truyền chủ động, tự động trên không gian mạng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống tương tác tự động (chatbot).

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2025

5.3

Xây dựng và thiết lập hệ thống lắng nghe, phát hiện sớm xu hướng trên không gian mạng sử dụng công nghệ hiện đại.

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2023

5.4

Duy trì, nâng cấp và bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống lưu trữ, chia sẻ và quảng bá các tài liệu tuyên truyền thuộc phạm vi Đề án.

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2025

5.5

Xây dựng hoặc thuê dịch vụ thiết lập, duy trì, vận hành đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, hỗ trợ, tư vấn về an toàn thông tin.

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 - 2025

Tuyên truyền thông qua các phương thức khác

6

Xây dựng các chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cơ bản quy mô lớn, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức, trải rộng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội nhằm lan tỏa tới người dùng, thông qua người nổi tiếng, công ty truyền thông, giải trí và áp dụng các công nghệ mới, hiện đại như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống tương tác tự động (chatbot), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR),... để thực hiện truyền thông.

Cục ATTT

- Cục Báo chí.

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

- Cục Thông tin cơ sở.

- Các bộ, ngành, địa phương.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí.

- Cục Viễn thông.

- Các doanh nghiệp viễn thông, internet, các doanh nghiệp công nghệ; các doanh nghiệp ATTT.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan.

2021 -2025

7

Tổ chức đánh giá, công bố và tuyên truyền các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin nội địa tiêu biểu để tổ chức, cá nhân biết đến và ưu tiên sử dụng.

Cục ATTT

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam

Định kỳ hàng năm

8

Phối hợp với các tổ chức quốc tế, quốc gia trong khu vực và trên thế giới triển khai các chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin.

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2025

9

Tổ chức các đợt sự kiện tháng an toàn thông tin, ngày an toàn thông tin Việt Nam; kết hợp với tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về an toàn thông tin.

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Định kỳ hàng năm

10

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Vụ Pháp chế

Cục ATTT

Định kỳ hàng năm

11

Tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về an toàn thông tin cho cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông

Trung tâm thông tin

Cục ATTT

2021 -2025

12

Thiết lập mạng lưới cộng tác viên tham gia tiếp nhận thông tin, lắng nghe, phát hiện sớm xu hướng thông tin, an toàn thông tin trên mạng.

Cục ATTT

Các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2025

 

Tuyên truyền thông qua các hệ thống thông tin cơ sở

13

Duy trì, cập nhật nội dung tin bài lĩnh vực an toàn thông tin trên cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm thông tin

Cục ATTT

2021 -2025

14

Thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trên các cổng/trang thông tin điện tử, mạng nội bộ trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Cục ATTT

2021 -2025

15

Tổ chức tập huấn thông tin, tuyên truyền cho cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin, cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và cán bộ đài truyền thanh cấp xã nghiệp vụ tuyên truyền về an toàn thông tin.

Cục Thông tin cơ sở

Cục ATTT và các đơn vị liên quan

2021 -2025

16

Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở sản xuất các chương trình phát thanh thông tin, tuyên truyền trên cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã về an toàn thông tin.

Cục Thông tin cơ sở

Cục ATTT và các đơn vị liên quan

2021 -2025

Sản xuất, xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền trực quan

17

Xây dựng nội dung, xuất bản, phát hành các ấn phẩm trực quan, tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin.

Cục ATTT

- Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2025

18

Xây dựng cẩm nang, video nhận thức cơ bản, hướng dẫn sử dụng các thiết bị thông minh, nhận biết các mối nguy cơ trên không gian mạng cho đối tượng người cao tuổi; đăng tải hoặc phát trên các kênh truyền thông xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng và báo chí.

Cục ATTT

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

2021 -2025

19

Tổ chức tuyên truyền trực quan, sử dụng pa-no, áp phích, đồ họa thông tin (infographic), các vật dụng được in ấn thông tin tuyên truyền, biểu trưng nhận diện thông điệp tuyên truyền, các hướng dẫn sử dụng các thiết bị thông minh, các thiết bị công nghệ an toàn.

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2025

Các nhiệm vụ khác

20

Thực hiện khảo sát hàng năm về nhận thức và hiện trạng an toàn thông tin tại Việt Nam.

Cục ATTT

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Định kỳ hằng năm

21

Kiểm tra, đánh giá, tổng kết và định kỳ hằng xây dựng báo cáo tổng kết công tác triển khai.

Cục ATTT

Các cơ quan, tổ chức có liên quan

Định kỳ hằng năm

22

Triển khai nhiệm vụ khác thuộc phạm vi của Đề án.

Cục ATTT

Các đơn vị liên quan

2021 -2025

II

Điều phối, phối hợp hướng dẫn thực hiện Đề án

 

 

 

1

Điều phối, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động tuyên truyền tại các bộ, ngành, địa phương.

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

2

Thiết lập, duy trì kênh liên lạc và cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền tới các trang/kênh và đầu mối triển khai công tác tuyên truyền của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp.

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2022

3

Định hướng, điều phối các cơ quan, đơn vị khi tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, các sự kiện, hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cộng đồng.

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2025

4

Xây dựng các tài liệu tuyên truyền mẫu (bao gồm các tài liệu trực quan, video clip) dùng chung cho các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức.

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2025

5

Lựa chọn hình thức ưu tiên khi triển khai chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2025

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí khác

6

Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí khác:

- Xây dựng hoặc chuyển thể và xuất bản truyện tranh tuyên truyền dành cho thanh thiếu niên.

- Sản xuất video clip, các bộ phim hoạt hình tuyên truyền dành cho thanh thiếu niên.

- Sản xuất các bộ phim, bài hát, phóng sự, tin bài.

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2025

7

Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí khác tổ chức chương trình trò chơi trên truyền hình (gameshow), cuộc thi tìm hiểu về an toàn thông tin trên các kênh truyền hình, trong đó lồng ghép các nội dung về an toàn thông tin.

Cục ATTT

- Cục Báo chí.

- Cục PTTH&TTĐT.

- Báo VietnamNet

2021 -2025

8

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên dương các chuyên gia an toàn thông tin trong và ngoài nước có thành tích nổi bật, quảng bá các cơ hội việc làm, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Cục ATTT

- Cục Báo chí.

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Nhiệm vụ thường xuyên

9

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương:

- Xây dựng, thiết lập và duy trì thường xuyên các chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sản xuất các chương trình, phim, bài hát, phóng sự, trao đổi, đối thoại, chuyên đề chuyên sâu trên hệ thống phát thanh, truyền hình.

- Sản xuất và đăng tải tin, bài viết trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến.

Cục Báo chí

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

- Báo VietnamNet

- Cục ATTT

2021 -2025

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo

10

Phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Giáo dục và Đào tạo biên tập tài liệu, hướng dẫn giáo dục về an toàn thông tin lồng ghép vào môn tin học, hoạt động ngoại khóa phù hợp với lớp học, cấp học (từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông).

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2025

11

Phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu cơ hội việc làm, tiềm năng, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng tại các cơ sở đào tạo.

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2025

12

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về an toàn thông tin; tổ chức các cuộc thi thiết kế áp phích, thiết kế mô hình, các video đa phương tiện, mã hóa an toàn và xâm nhập ứng dụng web cho các đối tượng từ trung học cơ sở tới đại học.

Cục ATTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2021 -2025

III

Huy động nguồn lực xã hội

 

 

 

1

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, các mạng xã hội, trình duyệt Việt Nam:

 

 

 

1.1

Thực hiện tuyên truyền thông qua hình thức nhắn tin, cảnh báo với sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, các mạng xã hội, trình duyệt Việt Nam nhằm cảnh báo các nguy cơ mất an toàn thông tin và các biện pháp phòng ngừa.

Cục ATTT

- Cục Viễn thông.

- Các doanh nghiệp viễn thông, các mạng xã hội, trình duyệt Việt Nam.

- Các doanh nghiệp an toàn thông tin

- Định kỳ hàng năm.

- Đột xuất.

- Khi tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức về ATTT

1.2

Định kỳ tuyên truyền hoặc cảnh báo các nguy cơ mất an toàn thông tin và các biện pháp phòng ngừa thông qua các ứng dụng, tiện ích trên các thiết bị đầu cuối (điện thoại thông minh, máy tính bảng,...).

Cục ATTT

- Cục Viễn thông.

- Các doanh nghiệp viễn thông, các mạng xã hội, trình duyệt Việt Nam.

- Các doanh nghiệp an toàn thông tin.

Định kỳ hàng năm hoặc khi tổ chức các chiến dịch tuyên truyền ATTT.

2

Chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các tổ chức tín dụng, tài chính nhà nước tuyên truyền hoặc cảnh báo các nguy cơ mất an toàn thông tin và các biện pháp phòng ngừa thông qua các ứng dụng, tiện ích trên các thiết bị đầu cuối, các trang thông tin điện tử do cơ quan, đơn vị sở hữu, quản lý.

Cục ATTT

- Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

- Các tổ chức tín dụng, tài chính nhà nước.

Định kỳ hàng năm hoặc khi tổ chức các chiến dịch tuyên truyền ATTT.

3

Phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp an toàn thông tin xây dựng bộ công cụ đánh giá nhận thức về an toàn thông tin của người dùng.

Cục ATTT

Các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin

2021 -2022

4

Phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ xây dựng trò chơi, ứng dụng, cuộc thi trực tuyến với nội dung lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.

Cục ATTT

Các doanh nghiệp công nghệ

2021 -2025

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi