Quyết định 433/QĐ-BTTTT 2017 kiểm tra áp dụng Hệ thống TCVN ISO 9001:2008

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------
Số: 433/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2017
-----------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Căn cứ Nghị đnh số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Điều 2. Giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng;
- Lưu: VT, KHCN, NQT 40b.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng
 
 
KẾ HOẠCH
KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
I. Mục đích, yêu cầu kiểm tra
1. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, áp dụng, công bố phù hợp tiêu chuẩn, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi đơn vị được giao;
2. Kịp thời kiến nghị, đề xuất với Lãnh đạo Bộ những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng cho hoạt động này tại Bộ Thông tin và Truyền thông.
II. Nội dung kiểm tra
1. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, công bố phù hợp tiêu chuẩn, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
2. Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định 19/2014/QĐ-TTg và Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN.
III. Đối tượng, hình thức, thời gian kiểm tra và thành phn Đoàn kiểm tra
1. Đối tượng, hình thức, thời gian kiểm tra:
TT
Tên cơ quan chịu sự kiểm tra
Hình thức kiểm tra
Thời gian kiểm tra
Thông qua hồ sơ và báo cáo
Tại trụ sở cơ quan
 
1
Cục Tần số vô tuyến điện
 
X
Quý III/2017
2
Cục Thông tin đối ngoại
 
X
3
Cục Viễn thông
 
X
4
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
 
X
5
Cục Xuất bản, In và Phát hành
 
X
 
6
Cục Báo chí
 
X
 
7
Cục Tin học hóa
 
X
 
8
Cục An toàn thông tin
 
X
 
9
Trung tâm Internet Việt Nam
 
X
 
10
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
 
X
 
11
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
 
X
 
12
Trung tâm Thông tin
 
X
Quý IV/2017
13
Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung - Tây Nguyên
X
 
14
Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông
 
X
15
Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
 
X
16
Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
 
X
17
Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam
 
X
18
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
 
X
19
Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn
X
 
2. Thành phần Đoàn kiểm tra:
- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ.
- Thành viên tham gia đoàn:
+ Văn phòng Bộ: 01 cán bộ.
+ Vụ Tổ chức cán bộ: 01 cán bộ.
+ Vụ Kế hoạch - Tài chính: 01 cán bộ.
+ Vụ Khoa học và Công nghệ: 02 cán bộ.

thuộc tính Quyết định 433/QĐ-BTTTT

Quyết định 433/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:433/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành:27/03/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi