Quyết định 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 368/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI GIAI ĐOẠN 2013 – 2020
------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 (sau đây gọi là Chương trình hành động):
1. Phạm vi, đối tượng và thời gian thực hiện:
- Phạm vi, đối tượng: Chương trình hành động này quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí, xuất bản trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến hết năm 2020.
2. Mục tiêu:
Tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và hoạt động thông tin đối ngoại; bảo đảm sự quản lý tập trung thống nhất của Chính phủ và tăng cường sự phối hợp trong công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới.
- Bảo đảm 100% các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch hằng năm để thực hiện Chương trình hành động này.
- Bảo đảm đến năm 2015, 100% các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại.
- 100% cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng trở lên và cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí, xuất bản được tập huấn, trang bị kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại.
- Người Việt Nam ở nước ngoài có thể tiếp cận thông tin từ trong nước qua các phương thức thông tin đối ngoại.
3. Nội dung:
a) Ban hành Chương trình hành động về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 và kế hoạch công tác thông tin đối ngoại hằng năm.
b) Bố trí cán bộ, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác thông tin đối ngoại; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động thông tin đối ngoại.
c) Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại.
d) Xây dựng các quy hoạch về thông tin đối ngoại, bao gồm quy hoạch báo chí đối ngoại, quy hoạch mạng lưới các cơ quan đại diện báo chí Việt Nam ở nước ngoài, quy hoạch các trung tâm văn hóa - thông tin Việt Nam ở nước ngoài...
đ) Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại; biên soạn tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại.
e) Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, các sự kiện quảng bá hình ảnh Việt Nam.
g) Tổ chức quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, các tiềm năng thế mạnh, các thành tựu về mọi mặt của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bằng các hình thức đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả cao. Thông qua các hoạt động thông tin đối ngoại đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam ra nước ngoài.
h) Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và phóng viên nước ngoài thông tin về Việt Nam.
i) Phát huy vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động thông tin đối ngoại.
k) Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, dự báo tình hình phục vụ công tác thông tin đối ngoại; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.
l) Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ.
m) Định kỳ kiểm tra, đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động.
4. Nguồn vốn thực hiện:
Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn lực xã hội khác.
Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ và khả năng ngân sách, khả năng huy động vốn, Bộ Tài chính và các địa phương chủ động bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình hành động.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại:
Chỉ đạo, định hướng các hoạt động trong Chương trình hành động này.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông:
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách phục vụ công tác thông tin đối ngoại.
- Chủ trì xây dựng các Quy hoạch trong lĩnh vực thông tin đối ngoại trình Chính phủ phê duyệt.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu thành lập và xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển thông tin đối ngoại, tạo nguồn hỗ trợ thực hiện công tác thông tin đối ngoại bền vững về trung và dài hạn, kết hợp nguồn ngân sách nhà nước với các nguồn lực xã hội hóa.
- Tổng hợp Kế hoạch thông tin đối ngoại hằng năm của các Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và kết quả thực hiện kế hoạch để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại hằng năm của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện.
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động.
- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động.
3. Bộ Nội vụ:
Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông kiện toàn bộ máy nhân sự để thực hiện công tác thông tin đối ngoại.
4. Bộ Tài chính:
Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ, hằng năm bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, xuất bản căn cứ nội dung Chương trình hành động và Danh mục các nhóm nhiệm vụ và đề án thông tin đối ngoại kèm theo xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại hằng năm, cân đối kinh phí của mình để thực hiện.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Thủ trưởng các tổ chức chính trị - xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
 
DANH MỤC
CÁC NHÓM NHIỆM VỤ VÀ ĐỀ ÁN THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đi ngoại giai đoạn 2013 - 2020)
 

STT
TÊN Đ ÁN
CƠ QUAN CHỦ TRÌ
CƠ QUAN PHI HỢP
THỜI GIAN THỰC HIỆN
I
Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại
 
 
 
1
Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá và dự báo tình hình trong nước và ngoài nước phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại
Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố
Các Bộ, ngành, các Viện và tổ chức chính trị - xã hội liên quan
Hằng năm
2
Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước về lĩnh vực thông tin đối ngoại
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao
Các Bộ, ngành, các Viện và tổ chức chính trị - xã hội liên quan
Hằng năm
3
Kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, các đề án, dự án thông tin đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương
Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Ngoại giao, và các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố
Hằng năm
4
Nghiên cứu xây dựng đề án huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác thông tin đối ngoại, trong đó có việc xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển thông tin đối ngoại
Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan
2013 - 2015
5
Tổ chức nghiên cứu các điều kiện cần thiết để chuẩn bị xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển thông tin đối ngoại
Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Tài chính
2013
II
Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại; biên soạn tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại
 
 
 
1
Tổ chức các khóa học đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại
UBND các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, xuất bản
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao
Hằng năm
2
Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu phục vụ công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại
Bộ Thông tin và Truyền thông, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý
Bộ Ngoại giao, các Bộ ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố
Hằng năm
III
Hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh Vit Nam
 
 
 
1
Đẩy mạnh công tác xuất bản phục vụ thông tin đối ngoại và quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài
Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các tổ chức liên quan
2013 - 2020
2
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng và các sự kiện đối ngoại lớn
Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và các Bộ ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, xuất bản
Hằng năm
3
Tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam ra nước ngoài
Các Bộ, ngành
Các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội liên quan
2013 - 2020
4
Quảng bá hình ảnh, tiềm năng đất nước thông qua các lễ hội văn hóa đặc sắc ở địa phương và các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương
UBND các tỉnh, thành phố, các Bộ ngành
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan
Hằng năm
5
Sản xuất các ấn phẩm, các chương trình truyền hình giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh các mặt, nét văn hóa đặc sắc của các địa phương
UBND các tỉnh, thành phố
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành có liên quan
Hằng năm
6
Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam trong và ngoài nước
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao
Các Bộ, ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, xuất bản
Hằng năm
7
Làm phim, xuất bản sách và các ấn phẩm về các chủ đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do báo chí ở Việt Nam
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an
Các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố
Hằng năm
8
Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam
Các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, xuất bản
UBND các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí, xuất bản
Hằng năm
9
Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc
Bộ Ngoại giao
Các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí, xuất bản
Hằng năm
10
Giới thiệu tiềm năng biển cùng những sản phẩm đạt Thương hiệu Biển Việt Nam ra nước ngoài
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, UBND các tỉnh ven biển
2013 - 2020
11
Xây dựng, quảng bá hệ thống địa danh Việt Nam, hệ thống bản đồ điện tử phục vụ công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền quốc gia
Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, UBND các tỉnh biên giới
2013 - 2020
12
Xây dựng các cụm thông tin tại khu vực cửa khẩu biên giới phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh, thành phố
Các Bộ, ngành liên quan
2013 - 2015
13
Tổ chức và tham gia các hoạt động quảng bá tại các hội chợ, triển lãm và hội thảo quốc tế
Các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các tỉnh, thành phố
Các đơn vị liên quan
Hằng năm
14
Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong khu vực và thế giới; tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên nước ngoài đến thăm và làm phim, viết bài, đưa tin về Việt Nam; hỗ trợ kiều bào trong các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước
Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố
Các Bộ, ngành liên quan
Hằng năm
IV
Bố trí cán bộ, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác thông tin đối ngoại; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động thông tin đi ngoại
 
 
 
1
Nghiên cứu xây dựng hệ thống tùy viên báo chí tại một số địa bàn trọng điểm
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao
Các Bộ, ngành liên quan
2013 - 2015
2
Bố trí tùy viên văn hóa tại các địa bàn trọng điểm
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Các Bộ, ngành liên quan
2013 - 2020
3
Xây dựng quy hoạch mạng lưới các Trung tâm văn hóa - thông tin của Việt Nam tại một số địa bàn trọng điểm
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2013 - 2020
4
Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Bộ Ngoại giao
Bộ Thông tin và Truyền thông, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
2013 - 2020
5
Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài
Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan báo chí, xuất bản, đài phát thanh, truyền hình
2013 - 2015
6
Xây dựng kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại
Bộ Thông tin và Truyền thông
Các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan báo chí, xuất bản, đài phát thanh, truyền hình
2015
7
Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại, trong đó xây dựng báo đối ngoại quốc gia vào năm 2015
Bộ Thông tin và Truyền thông
Các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan báo chí, xuất bản, đài phát thanh, truyền hình, UBND các tỉnh, thành phố
2015

thuộc tính Quyết định 368/QĐ-TTg

Quyết định 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:368/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành:28/02/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến 2015, 100% UBND tỉnh có cán bộ chuyên trách thông tin đối ngoại
Đây là mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013.
Theo đó, nhằm đảm bảo sự quản lý tập trung thống nhất của Chính phủ, tăng cường sự phối hợp trong công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới, Thủ tướng mong muốn đến năm 2015, 100% các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại; 100% cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng trở lền và cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại thuộc các cơ quan trên được trang bị kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại.
Nội dung của Chương trình hành động này tập trung vào việc xây dựng các quy hoạch về thông tin đối ngoại, bao gồm quy hoạch báo chí đối ngoại, quy hoạch các trung tâm văn hóa - thông tin Việt Nam ở nước ngoài...; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, các sự kiện quảng bá hình ảnh Việt Nam; tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ...
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 368/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER

Decision No. 368/QD-TTg dated February 28, 2013 of the Prime Minister approving the Government’s action program on external information in 2013 - 2020
Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
In furtherance of the Conclusion No. 16-KL/TW of February 14, 2012, of the Politburo of Central Executive Committee of the Party, XIth tenure, on the external information development strategy in period 2011-2020;
At the proposal of the Minister of Information and Communications,
DECIDES:
Article 1. To approve the Government’s action program on external information in period 2013 - 2020 (hereinafter referred to as the Action Program)
1. Scope, subjects and time of implemen­tation:
- Scope and subjects: This Action Program defines responsibilities of Ministries, Ministerial-level and Government-attached agencies, People’s Committees of provinces and centrally run cities (hereinafter referred to as provincial People’s Committees), socio-­political organizations and press and publishing agencies in the implementation of the external information development strategy in period 2013 - 2020.
- Implementation time: From 2013 to the end of 2020.
2. Objectives
To create fundamental changes in the state management on external information and activities of external information; to ensure the Government’s centralized and unified management and increase coordination in external information task; and push up the image promotion and raising the position of Vietnam in the world.
- To ensure that 100% of Ministries, Ministerial- level and Government-attached agencies, provincial People’s Committees and socio-­political organizations will issue their Action Programs and Annual Plans for the implementation of this Action Program.
- To ensure that by 2015,100% of Ministries, Ministerial-level and Government-attached agencies and provinces and centrally run cities will have officials specialized in external information.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Decision 368/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi