Quyết định 199/QĐ-BNV 2023 Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 199/QĐ-BNV

Quyết định 199/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:199/QĐ-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành:27/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2023

Ngày 27/3/2023, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định 199/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2023.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền, phản ánh kịp thời những nội dung, nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ về các vấn đề được xã hội quan tâm; đồng thời, chủ động tiếp nhận thông tin phản hồi, phản biện từ người dân, doanh nghiệp để đề xuất xử lý kịp thời; tổ chức truyền tải thông tin về các chính sách có tác động lớn và trực tiếp đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, có ý kiến trái chiều trong quá trình đề xuất chính sách, pháp luật cũng như các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành Nội vụ;…

Bên cạnh đó, các giải pháp nhằm thực hiện Kế hoạch bao gồm: xây dựng chuyên tranh, chuyên mục, chuyên đề, bài viết… về những nội dung quan trọng, cần thiết được người dân và dự luận xã hội quan tâm; chủ động tuyên truyền, đăng tải, phát sóng trên các phương tiện truyền thông; tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí về các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ được dư luận quan tâm;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 199/QĐ-BNV tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ

________

Số: 199/QĐ-BNV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2023

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định Số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BNV ngày 27/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2023.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì tham mưu, đề xuất các biện pháp triển khai cụ thể, chi tiết Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Vụ/Ban Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để kịp thời định hướng dư luận, cung cấp thông tin cho báo chí những vấn đề thuộc lĩnh vực Nội vụ được dư luận xã hội quan tâm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng;

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- Vụ/Ban TCCB các bộ, CQ ngang bộ, CQ thuộc Chính phủ;

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, VP (TĐ-KT&TT).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thanh Trà

 

 

BỘ NỘI VỤ

____

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 

 

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

Về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2023
(Kèm theo Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 27/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

___________

 

Với phương châm hành động của Bộ Nội vụ năm 2023 là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2023 với thông điệp “Kịp thời, đúng định hướng, đẩy mạnh truyền thông, tạo sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và của xã hội đối với hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ”, nhằm hoàn thiện và tăng cường công tác truyền thông các quy định của pháp luật và những nội dung liên quan thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ tới người dân và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nắm bắt, tổ chức triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với các quy định, chính sách mới ban hành.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

           1. Mục đích

- Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Nội vụ đối với công tác truyền thông.

- Kịp thời thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật, các lĩnh vực quản lý nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội đối với công tác xây dựng thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, vị trí và vai trò của Bộ, ngành Nội vụ.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền, phản ánh kịp thời những nội dung, nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ về các vấn đề được xã hội quan tâm; đồng thời, chủ động tiếp nhận thông tin phản hồi, phản biện từ người dân, doanh nghiệp để đề xuất xử lý kịp thời.

- Tổ chức truyền tải thông tin về các chính sách có tác động lớn và trực tiếp đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, có ý kiến trái chiều trong quá trình đề xuất chính sách, pháp luật, cũng như các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành Nội vụ, thông qua các kênh thông tin, báo chí tạo tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

            2. Yêu cầu

- Công tác truyền tải thông tin qua việc truyền thông về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ phải bám sát quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bám sát nội dung Chương trình công tác của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023; đảm bảo tính chính xác, chủ động, kịp thời trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ động xây dựng nội dung cần thông tin tuyên truyền về hoạt động và kết quả trong lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách thông qua các hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ và các cơ quan thông tấn báo chí trong việc tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền.

- Thời điểm truyền thông chính sách được thực hiện ngay từ khi cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

             1. Các nhiệm vụ trọng tâm

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về các sự kiện chính trị - thời sự quan trọng của Đảng, Nhà nước trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí về các lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước của Bộ.

- Tổng hợp, cung cấp thông tin, tuyên truyền về quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ, đặc biệt tập trung tuyên truyền việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, ngành, địa phương; sửa đổi, bổ sung chính sách tinh giản biên chế và giải quyết đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp; hoàn thiện chính sách, pháp luật về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa dịch vụ công.

- Tăng cường thông tin, truyền thông về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị gắn nâng cao chất lượng đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa theo chủ trương của Đảng; cải cách công vụ, công chức, cơ bản hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm; cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài và khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền về quá trình triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số giai đoạn 1 giai đoạn 2 của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ gắn với việc xây dựng Chính phủ điện tử.

- Tăng cường công tác truyền thông về cải cách hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về đánh giá chỉ số CCHC (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về văn thư - lưu trữ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư - lưu trữ trong điều kiện chuyển đổi số và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai công tác quản lý nhà nước về thanh niên, công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ.

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; truyền tài thông điệp, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; chủ động cung cấp thông tin, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Truyền thông về công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất sau thanh tra, kiểm tra.

- Phổ biến rộng rãi các hoạt động đối ngoại trên mọi lĩnh vực; tuyên truyền chương trình hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; đặc biệt là các hoạt động hợp tác công vụ với các nước ASEAN và ASEAN+3.

(Có danh mục nội dung tuyên truyền chi tiết kèm theo)

             2. Các giải pháp

a) Tăng cường truyền tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Chủ động cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ.

- Chủ động ban hành Thông cáo báo chí, tạo điều kiện để nhà báo, phóng viên, biên tập viên tiếp cận, tìm hiểu, khai thác thông tin trong quá trình xây dựng thể chế, chính sách cũng như tổ chức triển khai các chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ.

b) Tổ chức Hội nghị tập huấn các Nghị định, Thông tư thuộc lĩnh vực nội vụ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ và Lãnh đạo, công chức Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

c) Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, bài viết ... về những nội dung quan trọng, cần thiết được người dân và dư luận xã hội quan tâm; chủ động tuyên truyền, đăng tải, phát sóng trên các phương tiện truyền thông. Tập trung tuyên truyền đậm nét đối với những chính sách quan trọng của Bộ, của ngành hoặc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

D) Tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí về các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ được dư luận quan tâm qua đó góp phần vận động dư luận để có những đóng góp, chia sẻ tích cực đối với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng và hoạch định cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước của mình.

đ) Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền khác thông qu: các ấn phẩm, video clip; hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện và các hoạt động khác của Bộ.

e) Biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, trao đổi thông tin trong quá trình triển khai xây dựng chính sách. Cung cấp thông tin thông qua Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ tại mục Thông cáo báo chí và Tiếp cận thông tin.

III. KINH PHÍ

Kinh phí lấy từ nguồn ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ được Bộ Nội vụ giao trong năm 2023 hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ

- Thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn, chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về lĩnh vực liên quan đến Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ (Họp báo Chính phủ thường kỳ, Họp báo của Bộ Nội vụ).

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn các Nghị định, Thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chuẩn bị tài liệu theo đề nghị, trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nội dung và ký kết hợp tác truyền thông với các đối tác nêu trên.

- Phối hợp triển khai, thực hiện Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nội vụ.

- Phối hợp với Vụ Cải cách hành chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 82/QĐ-BNV ngày 15/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng, Vụ/Ban Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, cung cấp thông tin về những vấn đề có tính thời sự, tác động lớn tới xã hội; chủ trì, tham mưu và phối hợp trong việc xử lý khi xảy ra sự cố phát sinh trong công tác truyền thông.

- Chủ trì phối hợp với Tạp chí Tổ chức nhà nước và Trung tâm Thông tin của Bộ hợp tác truyền thông theo chuyên mục với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân, ... về các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Nội vụ, đặc biệt những vấn đề, nội dung quan trọng, có tác động lớn đối với xã hội phù hợp với nguồn lực của Bộ Nội vụ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng Thông cáo báo chí về từng lĩnh vực công tác của Bộ đăng tải trên chuyên mục Thông cáo báo chí, Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định.

- Bám sát các cơ quan chức năng của Quốc hội để kịp thời giải trình các vấn đề được đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm tại các kỳ họp của Quốc hội để xã hội chia sẻ, đồng hành với Bộ Nội vụ.

              2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tổng hợp kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông năm 2023 của Bộ Nội vụ trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt; đề xuất, điều chỉnh nguồn kinh phí cho phù hợp với nhu cầu truyền thông của các đơn vị trong thực tiễn triển khai.

             3. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

- Chủ động, phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất, số liệu, báo cáo theo đề nghị của các cơ quan thông tấn báo chí về từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao, đúng theo quy định tại Quyết định số 678/QĐ- BNV ngày 27/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nội vụ.

- Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị thông tin, tài liệu và tham dự đầy đủ các cuộc Họp báo thường kỳ của Bộ; trực tiếp trả lời báo chí về những nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cung cấp thông tin phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự Họp báo thường kỳ của Chính phủ về những nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ (tham dự Họp báo Chính phủ khi có yêu cầu của Lãnh đạo Bộ).

- Phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ/Ban Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nắm bắt tình hình, thông tin về những nội dung được dư luận xã hội quan tâm liên quan đến Bộ, ngành Nội vụ thuộc lĩnh vực được giao, báo cáo Lãnh đạo Bộ; phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc xử lý những vấn đề phát sinh.

- Chủ động tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc truyền thông về quá trình xây dựng chính sách, pháp luật của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao, chủ trì thông qua các cuộc Hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến chuyên gia và Nhân dân; biên tập, in ấn, phát hành các tài liệu, ấn phẩm liên quan.

- Chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về hoạt động và kết quả trong lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách năm 2023; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng dự toán thực hiện trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

- Chủ động cung cấp các thông tin liên quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình và phối hợp với Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và các trang thông tin, Tạp chí điện tử.

- Chủ động mời phóng viên của Trung tâm Thông tin và Tạp chí Tổ chức nhà nước tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo khi tham mưu, xây dựng thể chế và tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến nội dung quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ để nắm bắt, đưa tin kịp thời về công tác xây dựng thể chế và tổ chức triển khai của Bộ Nội vụ.

- Có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức triển khai, thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

             4. Các đơn vị thông tin, báo chí

a) Trung tâm Thông tin

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ về thông tin và truyền thông; hoàn thiện, chủ động phối hợp với các đơn vị đăng tải kịp thời những thông tin liên quan trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ; tuyên truyền các nhiệm vụ theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Chủ động liên hệ với các đơn vị để nắm bắt kế hoạch công tác và cử phóng viên tham gia các hội nghị, hội thảo của Bộ Nội vụ, đoàn công tác của Lãnh đạo Bộ nhằm nắm bắt, đăng tải thông tin kịp thời, chính xác.

- Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin, các văn bản liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ tại mục Thông báo và Tiếp cận thông tin.

b) Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Tăng cường cập nhật thông tin, tuyên truyền trên Tạp chí giấy, Tạp chí điện tử, đăng tải các bài nghiên cứu, trao đổi mang tính chuyên sâu về lĩnh vực Quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

- Điểm báo, điểm tin, tổng hợp, báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Bộ xử lý thông tin qua phản ánh của báo chí, dư luận xã hội về những nội dung liên quan đến Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

- Thực hiện các thông tin chuyên đề mang tính định hướng, phản biện liên quan đến các nội dung quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức các Hội thảo, tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông, kỹ năng trả lời phỏng vấn cho cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí ngoài Bộ đăng tải những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

c) Các tạp chí, Trang thông tin điện tử, ấn phẩm khác của Bộ Nội vụ

Thực hiện tuyên truyền theo đúng tôn chỉ, mục đích, kế hoạch và chỉ đạo của cơ quan chủ quản.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh hoặc nội dung chưa phù hợp, các đơn vị có trách nhiệm kiến nghị, phản ánh về Văn phòng Bộ (qua Phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

 
 
 

DANH MỤC TRUYỀN THÔNG CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định 199/QĐ-BNV, ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

______________

 

TT

Nội dung tuyên truyền

Hình thức thực hiện

Thời gian

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1. VĂN PHÒNG BỘ

1

Quá trình triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của Bộ Nội vụ

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tập huấn, hướng dẫn

Cả năm 2023

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan.

 

2

Thông tư của Bộ Nội vụ quy định điều kiện, tiêu chuẩn về các danh hiệu, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tập huấn, hướng dẫn

Trước, trong và sau khi ban hành Thông tư

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

- Các đơn vị liên quan

 

2. VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

Đề án Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp Bộ Nội vụ giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030

- Cung cấp thông tin cho báo chí

Trước, trong và sau khi ban hành Đề án

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

3. VỤ TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ

1

Nghị định thay thế Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 (lưu ý cả chính sách sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính kể cả cán bộ, công chức cấp xã và không chuyên trách cấp xã)

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tập huấn, hướng dẫn

Trước, trong và trong khi Nghị định được ban hành, tháng 5/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tập huấn, hướng dẫn

Trước, trong và trong khi Nghị định được ban hành,                   tháng

7/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

3

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tập huấn, hướng dẫn

Trước, trong và trong khi Nghị định được ban hành, tháng 7/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

4. VỤ TIỀN LƯƠNG

1

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

- Cung cấp thông tin cho báo chí.

- Tập huấn, hướng dẫn.

Tháng 3/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 3/6/2008 về hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

- Cung cấp thông tin cho báo chí.

- Tập huấn, hướng dẫn.

Tháng 6/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

3

Báo cáo về lộ trình cải cách chính sách tiền lương và việc bố trí nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cho cải cách chính sách tiền lương giai đoạn sau năm 2023

- Cung cấp thông tin cho báo chí.

Tháng 7/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

5. VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

1

Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2030

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Sau khi ban hành Nghị quyết

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Thay thế Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 và các quy định của pháp luật có liên quan)

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, và sau khi ban hành Nghị định tháng 4/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch về xây dựng Đề án Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, và sau khi ban hành Nghị định tháng 8/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

4

Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị trực thuộc cấp tỉnh; Đề án Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi Đề án được phê duyệt

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

5

Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Năm 2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

6. VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

1

Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí.

Sau khi Nghị định được ban hành tháng 6/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Báo cáo hoạt động chữ thập đỏ năm 2022;

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động hội năm 2022

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí.

Tháng 3/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

7. VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN

1

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi Nghị định thay thế được ban hành                   tháng

4/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mô hình tổ chức thanh niên xung phong (Luật thanh niên năm 2020; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020; 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021)

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Năm 2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

8. VỤ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC

1

Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi Nghị định ban hành tháng 4/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi Đề án được phê duyệt tháng 6/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

3

Cơ chế chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện quản trị hệ thống dữ liệu chuyển đối số đặc biệt là an toàn thông tin cho chuyển đổi số

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí.

Tháng 3/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

4

Thông tư thay thế Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010; 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012; 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 và 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001)

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí.

Trước, trong và sau khi Thông tư được Ban hành tháng 9/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

5

Nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí.

Trước, trong và sau khi Nghị định được Ban hành tháng 10/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

6

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí.

Năm 2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

7

Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí.

Năm 2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

9. VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

Đề án tăng cường hợp tác với các đối tác Hàn Quốc đến năm 2030; Đề án tăng cường quan hệ hợp tác với Bộ phát triển địa phương của Ai Cập đến 2028; Đề án phát triển quan hệ với các đối tác Nhật Bản của Bộ Nội vụ đến năm 2030; Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2026 với Bộ Nội vụ Lào; Hội thảo Việt Nam - Pháp chia sẻ kinh nghiệm cải cách công vụ, cải cách hành chính, chuyển đổi số; ...

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí.

Năm 2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

10. VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1

Chiến lược quốc gia về cải cách hành chính của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi Ban hành Chiến lược

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Tháng 6/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

11. THANH TRA BỘ

1

Kế hoạch thanh tra năm 2024

- Cung cấp thông tin cho báo chí

Tháng 12/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

12. VỤ PHÁP CHẾ

1

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2021­2025, định hướng đến năm 2030”

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi Đề án được phê duyệt

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố.

 

13. VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

1

Kế hoạch “Thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 thuộc ngành Nội vụ”

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

Trước, trong và sau khi ban hành Kế hoạch tháng 11/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố.

 

2

Đề án: Hoàn thiện và nâng cao năng lực quản lý tài chính trong môi trường số

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

Trước, trong và sau khi Đề án được phê duyệt 11/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố.

 

3

Thông tư số 09/TT-BNV ngày 16/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí.

Tháng 03/2023

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ

 

4

Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí.

Sau khi Thông tư được ban hành, tháng 3/2023

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng

thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ

 

5

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí.

Sau khi Thông tư được ban hành, tháng 3/2023

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan - Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ

 

6

Thông tư quy định về cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí.

Sau khi Thông tư được ban hành, tháng 7/2023

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

14. TẠP CHÍ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

1

Đề án “Xây dựng đội ngũ nhân lực làm công tác truyền thông chính sách của Bộ Nội vụ có năng lực, có chuyên môn, có tâm, có đức bảo đảm hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả”

- Trước, trong và sau khi Đề án được phê duyệt

Tháng 12/2023

- Văn phòng Bộ

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan

- Các cơ quan thông tấn báo chí ngoài Bộ.

 

15. BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

1

Thông tư quy định về phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

- Cung cấp thông tin cho báo chí;

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi ban hành Thông tư tháng 6/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ

- Các đơn vị liên quan.

 

16. BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

1

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tập huấn, hướng dẫn

- Tin, bài, phỏng vấn, đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi ban hành Nghị định tháng 7/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Tạp chí Thi đua, khen thưởng

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn, đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi ban hành Nghị định tháng 7/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Tạp chí Thi đua, khen thưởng

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

17. CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

1

Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi)

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tập huấn, hướng dẫn

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Tháng 6/2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan

 

2

Tuyên truyền về tài liệu lưu trữ quốc gia và các hoạt động công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ quốc gia.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Năm 2023

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan

 

18. VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

1

Nghị định ban hành Bộ Quy tắc đạo đức công vụ

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi ban hành Nghị định tháng 6/2023

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi