Quyết định 1894/QÐ-BVHTTDL tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 1894/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp tục tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 ngày 7 tháng 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ”;

Căn cứ Kế hoạch số 4747/KH-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ”;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2021 của Vụ Gia đình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Kinh phí tổ chức thực hiện hoạt động trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, GĐ. L.A.10.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tiếp tục tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng

(Kèm theo Quyết định số 1894/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_____________

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục tuyên truyền các nội dung về Bộ tiêu chí ứng xử đến người dân trên cả nước, vận động các hộ gia đình, các thành viên trong gia đình hiểu, thực hiện ứng xử văn hóa trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; việc thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong thời gian qua.

2. Yêu cầu

- Nội dung tuyên truyền tập trung vào đến những giá trị văn hóa tốt đẹp trong mối quan hệ ứng xử giữa các thành viên gia đình. Những kết quả, hạn chế, khó khăn trong việc thí điểm; bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả của các đơn vị, địa phương và việc triển khai Bộ tiêu chí trong những năm tiếp theo.

- Việc tuyên truyền đa dạng, phong phú, tiếp cận được nhiều đối tượng; đảm bảo về dung lượng, thời gian theo đúng kế hoạch.

- Các bài viết, chương trình tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với đông đảo người dân; nêu bật được vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về công tác gia đình các cấp trong việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí.

 II. NỘI DUNG 

1. Tiếp tục xây dựng chuyên trang/chuyên mục “Ứng xử trong gia đình” tuyên truyền trên Báo Văn hóa, Báo Phụ nữ Việt Nam.

- Nội dung: Các tiêu chí ứng xử trong gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình và các thành viên trong gia đình; những kết quả đạt được và hạn chế, khó khăn sau 2 năm thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử; những mô hình, kinh nghiệm hay, hiệu quả trong việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí tại địa phương. Các bài viết phù hợp, tập trung hướng đến đối tượng chính của mỗi báo.

- Hình thức:

+ Các bài tuyên truyền được đăng tải trên bản giấy và đăng tải trên bản điện tử của các Báo; có tranh, hình ảnh minh họa phù hợp.

+ Các chân trang báo đăng bài, tin tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí có logo Vụ Gia đình và dòng chữ “Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện”.

- Thời lượng tuyên truyền trên Báo Văn hóa, dự kiến: 21 bài viết, 14 tin, 11 ảnh; Báo Phụ nữ Việt Nam, dự kiến: 07 bài viết, 07 ảnh, dung lượng 06 trang, đăng tải trên 07 số báo và 05 bài trên báo điện tử.

- Thời gian tuyên truyền: quý III và IV năm 2021. Tập trung tuyên truyền cao điểm trong thời gian diễn ra tổng kết, đánh giá việc thí điểm Bộ tiêu chí.

2. Tuyên truyền trên Đài Truyền hình Việt Nam

2.1. Xây dựng nội dung tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, về việc thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí tại địa phương; phối hợp tuyên truyền trên chương trình “Người phụ nữ hạnh phúc”phát sóng trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

- Nội dung chính: kể về những người phụ nữ đại diện tiêu biểu cho việc thực hiện các nội dung của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Từ đó họ đã xây dựng gia đình ứng xử văn hóa, hạnh phúc và lan tỏa đến cộng đồng. Bên cạnh nội dung chính, mỗi số bao gồm 01 phóng sự ngắn (5-7 phút) về tiêu chí ứng xử chung và các tiêu chí cụ thể; việc thí điểm Bộ tiêu chí; một số mô hình, kinh nghiệm hay trong việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí.

- Số lượng và kênh phát sóng: 04 số chương trình, mỗi số dự kiến khoảng 25 phút được phát trên Kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

- Thời gian phát sóng: Quý III, IV năm 2021.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Gia đình và các đơn vị liên quan.

2.2. Xây dựng nội dung tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, chủ đề “Giữ sức khỏe tinh thần - Giữ gia đình hạnh phúc”; phối hợp tuyên truyền trên chương trình “Vì sức khỏe người Việt” phát sóng trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

- Nội dung chính: Việc giữ gìn, chăm sóc sức khỏe tinh thần, thể chất của các thành viên gia đình trong phòng, chống dịch bệnh, tác động đến mối quan hệ ứng xử trong gia đình. Bên cạnh nội dung chính, số phát sóng bao gồm 01 phóng sự ngắn (5-7 phút) về việc xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình vui vẻ, tích cực; đưa các nội dung của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào cuộc sống trong lúc dịch bệnh diễn ra phức tạp.

- Số lượng và kênh phát sóng: 01 số, dự kiến khoảng 20 phút, phát sóng trên Kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Gia đình và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2021.

3. Tiếp tục tuyên truyền lồng ghép trong hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử về gia đình (http://www giadinh.bvhttdl.gov.vn).

Các cơ quan, đơn vị báo chí, Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí trên các ấn phẩm báo chí của cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

- Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu và triển khai thực hiện hoạt động được phân công tại Kế hoạch này.

- Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Vụ Gia đình xây dựng, thẩm định dự toán và các thủ tục về đấu thầu để triển khai kinh phí thực hiện Kế hoạch.

- Văn phòng Bộ hướng dẫn Vụ Gia đình xây dựng, thẩm định dự toán, đấu thầu, triển khai và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch.

- Các cơ quan, đơn vị báo chí thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng tin bài tuyên truyền nội dung về tổng kết thí điểm Bộ tiêu chí.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ ngân sách sự nghiệp gia đình năm 2021 cấp qua Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh, bất cập, Vụ Gia đình có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo tiến độ đề ra./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1894/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiếp tục tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1894/QÐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 17/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!